Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 200r

Pand:  Kleine Bredeplaats 12

Inleiding:  [0200r] Warderinge ende aestimitatie gedaen bij Dieucke Clases ende His Romckes gesworen uitdraegsters binnen Harlingen, van de goederen naegelaten bij Botie Jans weduwe van Here Symes coster, ende dat ten overstaen van de heere vice praesiderende burgemeester Hans Keimpes als verordonneerde commissaris, werdende de vordere goederen die de erffgenaemen niet toe gewardeert hier achter geinventariseert, ende dat op versoeck van Neeltie Heeres laeste weduwe van wijlen de commandeur Ruirdt Hillebrants, Saercke Heres weduwe van Carst Carsten, Elsche Heres huisvrouwe van Jan Janes, ende de vroedtsman Gerrit Sickes Orsinga als vader ende voorstander van sijn kinderen bij wijlen Antie Heres getogen, te samen erffgenaemen van wijlen Botie Jans vernoemt, nae dat alvoren vernoemde Saercke Heres den ede om alles getrouwelijk te sullen aengeven in handen van welgedachte heer commissaris hadde gepraesteert, actum den 28e junij 1671.

Inventaris: 
[0200v] Goederen Saercke Heres toe gewardeert: 
een deckbedt met het cleedt dar toe behorende f 6-00-00 
een eecken cas f 18-00-00 
een silveren croes met een lepel, 't loodt seven twintich stuivers wegende 12 loodt en 7/8 loodt f 17-07-12 
twee laeckens f 7-00-00 
twee dito f 3-00-00 
twee vrouwen hemdten f 5-10?00 
een vrouwen hemdt f 2-15-00 
twe blauwe schorteldoecken f 2-05-00 
twee slopen f 2-00-00 
een mantel f 2-05-00 
een kistie, een boeck kastie ende eenige boecken f 3-05-00 
---------- 
f 69-07-00 
 
[0201r] Goederen Elsche Heres toegewardeert: 
twee oorkussens f 4-00-00 
een bosch geern 't pondt 25 stuivers tot 3 3/4 pondt f 4-13-12 
een bosch vlas 't pondt 12 struivers tot 6 3/4 pondt f 4-01-00 
een tafellaecken f 4-00-00 
3 vrouwen hembden f 8-05-00 
2 blauwe schorteldoecken f 2-05-00 
3 laeckens, twee doecken ende een katoenen f 4-10-00 
2 silveren lepels wegende 5 loodt ende 3/4 't loodt tot ses en twintigh stuivers f 7-08-08 
een stuck doeck langh 50 ellen d'elle tot 18 stuivers f 45-00-00 
een stuck doeck langh 51 ellen d'elle tot 16 stuivers f 40-16-00 
een spinwiel ende eenige boecken f 2-00-00 
een bont manteltie f 7-00-00 
---------- 
f 133-19-04 
 
[0201v] Goederen Neeltie Heres toegewardeert: 
2 oorkussens f 4-00-00 
2 laeckens f 6-10-00 
2 laeckens f3-10-00 
2 vrouwen hemden f 5-10-00 
2 blauwe schorteldoecken f 2-05-00 
een silveren cop ende twee lepels wegende 22 loodt ende 1 achtendeel 't loodt 28 stuivers f 30-19-08 
4 slopen f 2-05-00 
een slaepbanck ende enige boecken f 4-00-00 
een dosijn neusdoecken f 1-08-00 
een swarte schorteldoeck f 1-08-00 
---------- 
f 64-10-08 
 
[0202r] Inventaris van de ongewardeerde goederen vercoght sullen worden. 
 
8 vrouwen hemden 
12 slopen 
2 tafellaeckens 
2 peuldoecken 
2 oude schorteldoecken 
24 neusdoecken 
een walfis bienen doos daer in 18 mutsen 
17 ondermutsen 
twee halsdoecken 
een silveren bekerke met een schaeltie 
twe bonte mantelties 
een borstlijff 
een hoick 
een lap swart laeken 
 
[0202v] een rode borstrock 
een paer swarte mouwen 
een rode schorteldoeck 
twee kappen 
een lap oud bay 
een oude deecken 
een doos ende een paer schaeljen 
een vuirbecken 
eenige boecken 
aen pajement f 6-02-08 
 
Brieven: 
Een handschrift van de 1e may 1669 op Jan Janes cum uxore holdende continuerende 600 caroliguldens, sorte waer aff de intressen tot may 1671 betaelt sijn. 
 
[0302r] Een handschrift van den 1e maiy 1669 op Neeltie Heeres holdende ter somma van vier hondert caroliguldens waer aff de intressen mede tot may 1671 betaelt zijn. 
 
Een handschrift van de 1e may 1669 bij Saercke Heeres gepasseert ter somma van vier hondert caroliguldens, waer aff de intressen als bowen betaelt sijn. 
 
Een testament van wijlen Botie Jans in dato den 25 e februarii 1669. 
Een huisinge staende op de Brede plaets op de hoeck van de Vijwerstraet bij Saercke Heeres bewoont werdende. 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert als voren in kennisse van ons commissaris ende secretaris