Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 219r

Pand:  0

Inleiding:  [0219v] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten sterffhuijse van wijlen Neeltie Formers, nagelaten weduwe van wijlen Liuue Cornelis in leven echtelieden, ten versoecke van Cornelis Cornelis oom vaderswegen, ende Ulcke Formers moederswegen, over het nagelaten weeskint Cornelis Lieuues bij de overleden echtelieden nagelaten, van alle de goederen bij de eghtelieden nagelaten, alles ten overstaen van de praesiderende burgemeester Gerrit Everts Hardenburgh als bij de Gereghte tot dese verordonneert, geadsocieert met Dr. Dominico Wringer,secretaris, alles op 't aengeven van Grietie Lieuues, weduwe van wijlen Cornelis Cornelis, des kints bestemoeder in dese mede requirant nadat zij ende andere requiranten belooff hadden 't selve in alle getrouwigheit nae haer beste kennis te sullen doen aen welgedaghte commissaris. Actum desen 14 July 1662.

Inventaris: 
[0219v] Een eeken kevi daerin bevonden soo volgt 
4 stoelcussens 
een hembdrockien met een schortie 
een paer hosen 
[0220r] een swart wambais [= wambuis] met een blauue broeck 
en rood scharlakens hembdrock 
een paer swarte hoosen 
een overtrecksel broeck 
een swart lakens rock 
een wit ruft 
twe swart lakens broecken 
2 cragen swart 
1 blau lakens rock 
1 swart rassen schort 
2 swart lakens wambaisen 
een bratten schorteldoeck 
1 roode dito 
2 borstlijven 
een roode ruft ende swaghtel 
een roodt scharlakens borstrok 
 
In een buijdel 
[0220v] 2 ducatons f 6-06-00 
13 schellingen f 3-18-00 
5 dubbelties f 0-10-00 
2 valieerde oorden f 1-05-00 
 
12 vrouuen hembden 
18 mans hembden 
12 lakens 
1 peuldoeck 
2 blauue schorteldoecken 
1 wijtlingh 
8 kindere doecken 
40 soo neusdoecken ende kindere doecken etc. 
7 servetten 
een witte borstrok 
3 verendel niu doek 
3 slopen 
een witte schorteldoek 
 
Een houten latie 
[0221r] 10 ducatonnen f 31-10-00 
12 a 3 goudguldens 3 stuivers f [niet ingevuld] 
Nogh aen pajement f 0-04-00 
 
Een obligatie op Cornelis Cornelis, coolker, van dato den 26e September 1655 continerende een hondert vijff ende zeventigh comende ten profijte van Liuue Cornelis ende Neeltie Formers, quoteert met A f 175-00-00 
Coopbrief waerbij Neltie Formers in haer qualiteit heeff gecedeert ende vercoft aen Tonis Dirxen cum uxore tot Belckum, de landen buiten de Kerkpoort alhier leggende, mitsgaders de huijsinge daerop staende ende haer toebehorende voor de somma van negen hondert en twalff goudguldens veertien stuivers, van dato den 1e Maij 1662, quoteert met B 
 
[0221v] 7 oorcussens 
een bedt met een peul 
4 dekens 
een laken 
een witlinghe 
een peuldoeck 
2 kindere dekens 
5 stoelcussens 
9 stoelen, soo groot als clein 
een fuijren tafel 
een kindere kistie met een schabel 
 
Een fuijren kas daerin bevonden 
een of 1/2 a 3 gulden 3 stuivers 
aen pajament f 2-15-00 
2 overlijven 
een dosie met eenig kindere goet 
een paer mouuen 
[0222r] een wambis [= wambuis] 
een borstlijfke 
een fuilmorten schort 
een borstrock 
een paer lakens mouuen 
3 paer swarte mouuen 
een stuk buffels tot een hembd rok 
een fuilmorten schort 
een oude borstrock 
een hembdrock 
een oude Engelse muts 
2 neusdoeken 
30 mutsen 
een flip 
2 schorteldoeken blauue 
11 lapkes, soo groot als klein min doek 
een paer gardijnen en twe rabatten 
een schorsteencleed 
 
[0222v] 3 houten emmerkes 
17 soo pannen als panties op de schorteen 
aen 't bedsteed tien pannen en panties 
5 schalen 
7 borties 
een spygel 
op een bord vier coppen 
22 op kassie, soo coppen etc. 
nevens de spygel 2 coppen 
een wyge ende wygebanck 
tange, hangijser, potseel etc. 
 
In een spijne 
4 melckemmers coperen 
enigh schuttelgoet 
een gootlingh 
een coperen poth 
een stooff 
een fuijren etel tafel 
[0223r] een tinnen halff mingelen 
 
In de kelder 
2 melck potten 
een tijne 
2 houten emmers met een stoof, suijpvat etc. 
2 oude rocken 
3 oude broeken 
een blauue hembdrok