Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 100r

Pand:  0

Inleiding:  [0100r] Warderinge gedaen ten huyse van wijlen Antie Wobbes in lewen echte huysvrouw van Albert Taeckes coopman binnen Harlingen, van alle de goederen bij de echteluyden gepossideert ende beseten sampt bij wijlen gemelte Antie Wobbes met ter dood ontruymt ende naergelaten, alles ten owerstaen van de heren burgemeesteren Gosse Joannis Adema ende Henricus Caesarius als commissarien, geadsocieert mer dr. Dominico Wringer secretarius, sijnde de warderinge door Dieucke Hendricks ende His Romkes beide gesworen uytdraeghsters, soo volght Actum den 8e marty 1671.

Inventaris: 
[0100v] Een bed met een peul gewardeert op f 55-00-00 
een bed met een peul f 26-00-00 
een bedt met een peul f 9-00-00 
twee oorkussens f 15-00-00 
2 dito f 4-00-00 
twe dito f 3-00-00 
twe dito f 2-00-00 
een voerde deecken f 4-00-00 
een witte Spaense deecken f 7-10-00 
een olde deecken f 2-05-00 
een groene deecken f 6-00-00 
een dito f 7-00-00 
een Spaens, met een voerd deekentie f 3-10-00 
een rood laekens ruft met een swachte f 3-05-00 
twe gardijnen met een rabat f 8-10-10 
---------- 
f 157-11-00 
 
[0101r] twe gardijnen met 1 rabat 
gewardeert op f 8-10-00 
een groen met een bont schoorsteen kleedt f 3-15-00 
twe groene glas gardijnties f 0-15-00 
twe stoelkussens f 5-10-00 
twe dito f 6-00-00 
twe trijpen dito f 3-00-00 
twe stoel kussens f 1-11-00 
een dito f 0-08-00 
 
Linnen: 
een wijtlingh f 2-00-00 
een dito f 3-00-00 
twe bed laeckens f 5-10-00 
een peul doek f 1-15-00 
drie kussen slopen f 2-15-00 
twe bed laekens f 13-00-00 
twe dito f 7-00-00 
twe dito f 4-00-00 
---------- 
f 70-09-00 
 
[0101v] twe bedlackens gewardeert op f 4-00-00 
een dito f 1-11-00 
twe peuldoeken f 3-10-00 
twe bedlaeckens f 5-00-00 
drie slopen met een hantdoeckie f 1-15-00 
een peuldoek f 2-00-00 
twe slopen f 1-11-00 
vier slopen f 7-00-00 
vijff doeken f 0-15-00 
twe groote doecken f 3-10-00 
twe dito f 4-05-00 
twee dito f 3-10-00 
een dito f 1-11-00 
drie glas doeken f 1-15-00 
twe tafellaeckens f 5-10-00 
twe dito f 2-05-00 
vier servetten f 6-00-00 
vier servetten f 5-00-00 
---------- 
f 60-08-00 
 
[0102r] 8 serwerten getauxeert op f 4-05-00 
vier neusdoeken f 3-05-00 
enigh kindergoet f 3-05-00 
enigh kant, ackers en binnenwerck f 1-11-00 
23 elle doek de el 17 stuyvers f 19-11-00 
22 elle doek de elle 15 stuyvers f 16-10-00 
2 blauwe schorteldoecken f 3-00-00 
een schorteldoek met twe spreedties f 3-15-00 
een kleerbesem, stoffer en borsteltie f 1-15-00 
3 3/4 pond flas f 3-15-00 
 
Oost Indisch werck: 
twe drielingen f 14-00-00 
een stuck van een panne f 0-05-00 
een cop f 5-00-00 
twe koppen f 2-15-00 
twe fruchtschalen f 6-00-00 
twe klapmutsen f 3-00-00 
twe dito f 2-05-00 
---------- 
f 91-17-00 
 
[0102v] twe clapmutsen f 2-00-00 
2 kleyne kopkes f 2-00-00 
twe slechte panties f 0-06-00 
een glas met een Oost 
Indisch kopke f 0-15-00 
een kantie met een silveren lidt f 5-00-00 
een fles silver beslagen f 2-00-00 
drie Oost Indische koppen f 2-10-00 
twee stoelen f 3-00-00 
2 dito f 2-05-00 
2 dito f 3-00-00 
vier stoelen f 1-15-00 
twe roode stoelen f 2-00-00 
vier stoelen f 1-00-00 
een eeken cantoor f 12-00-00 
een tafel f 1-11-00 
---------- 
f 41-02-00 
 
[0103r] een spiegel met de schulpen f 2-10-00 
een ijseren kandelaer met een snuyter f 2-00-00 
een messchen candelerke f 2-00-00 
een strijck ijser f 1-15-00 
een pottie met een schuymspaen f 2-00-00 
een tinnen waterpot etc f 1-11-00 
enigh steenwerck 1-11-00 
twe kanties en een fles f 1-05-00 
een scherm met een turffback en kanne f 0-15-00 
4 bedts plancken f 1-00-00 
een tinnen mengel f 1-05-00 
een parthy steenwerck en schalen etc f 5-00-00 
een cas f 2-10-00 
twe schilderijen, almenak en andersins f 2-05-00 
stoffers, korwen en besems f 3-10-00 
---------- 
f 30-17-00 
 
[0103v] enigh schuttelgoet en salaeds emmer f 3-10-00 
enige romlingen en een slaepbanck f 9-05-00 
een koperen panne tobben etc f 5-15-00 
een toonbank, schalij, wichten en plattie f 4-10-00 
een fogelkorff f 1-11-00 
een tange, ellen, treeft en wateremmer, buttergoten en een fogels corffke f 3-00-00 
een wyge met een banck f 4-10-00 
een kinderwagen f 5-00-00 
een fles vat en ander hout werck f 2-16-00 
38 lood silver het lood 27 stuyvers f 37-16-00 
 
[Boeken:] 
een Bijbel f 2-10-00 
Flavius Josephus f 3-00-00 
[= Flavius Josephus (ca. 37-ca. 110), Hooghberoemde ioodsche historien. - Amsterdam : J.F. Stam en J.J. Schipper, [1659], in folio] 
Uitenbogaerts kerckelijcke historien f 4-00-00 
[= Johannes Wtenbogaert (1557-1644)], De kerckelicke historie, vervat[t]ende verscheyden gedenckwaerdige saecken, inde christenheyt voorgevallen. - z.pl., z.n., 1646, in folio] 
Enige boeken f 4-10-00 
 
enige sacken en 2 glasen f 3-10-00 
---------- 
f 94-03-00 
 
[0104r] Blijvende onder de vader voor 't kint berustende: 
een silveren kistie 
dartien valueerde rijxedaelders 
twe gouden rosonobels 
een Elisabeth 
een Jacobus 
een dubbelde ducaet 
een halwe golden ducaton 
een stuckie golt 
noch een Jacobus 
een hele rijdder 
een gouden ducaton 
een dito 
twe gouden ringen 
een halwe Franse kroon 
een halff mingels silveren kroes 
acht silveren lepels 
 
[0104v] drie eyer lepelties 
een psalmboek met silveren haeckies 
een silveren poppe fleis keteltie 
een silveren onderriem 
drie silveren hechten 
een silveren forckien 
een silveren kettingh 
een kettingh brantstenen koralen 
twe gemaeckte stucken silver 
noch drie hele en vijff halwe rijxdaelders 
drie oorden en noch twe halwe rijxdaelers 
noch een oordt 
een Frieske daelder 
 
Aldus gedaen ende gewardeert op dato als vooren. In kennisse van ons commissarien en secretaris 
(get.) Gosse Joannes Adema 
(get.) H Caesarius 1671 
(get.) D Wringer 1671