Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 80r

Pand:  0

Inleiding:  [0080r] Inventarisatie ende beschriwinge nae gedane ontsegelinge ten sterffhuyse van Lambart van der Bouckhorst nu onlangs overleden, ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester W. Hillebrants ende secretaris dr. Dominico Winger, van alle soodanige goederen huisgeraden ende imboelen als de selve met der dood ontruimt ende naegelaten heeft, alles ten versoecke van Cornelius Walsweer ex testamento mede curator over Marya Steur ende voorts als gelastigde van Hester van der Bouckhorst met des selffs man Adriana Steur gesterckt, volgens procuratie van dato den laesten mey 1671 nieuwe stijl Coucke Lamberts weduwe van wijlen Joost Imes de Gavere in dier qualiteit te samen ex testamento voornoemt, geinstitueerde erffgenamen van gedachten Lambart van der Bouckhorst, mitsgaders Cornelius ende IJsbrant Joosten Heyns met Jan Simons te samen als gecommitteerde van de crediteuren van geseyde Bouckhorst, gesterckt met de olde burgemeester Vetsens ende Knijff volgens vertoonde procuratie van dato den 30e mey 1671, ende dat op 't aengewesen van Sytske Monsma weduwe van gedachte [0080v] Bouckhorst, nae dat sij den ede toe staende welgedachte heere commissaris hadde gepraesteert, alles in voegen so volght actum den 30 mey 1671.

Inventaris: 
[0080v] Op de opcamer nae de ontsegelinge 
Een swart ebben houten cas daer in bevonden 
 
Silver 
een grote silveren schilp schuttel 
een silveren cop 
twe groote silveren sout vaten 
seven silveren kroesen soo groot als cleyn 
een heel met een halff silveren mingel 
noch 4 si[l]veren sout vaten 
twe mostert potten 
een silveren oly trompke 
een kleyn silveren kopke met silveren ducatons 
een silveren cadens 
een silveren schaeltie 
een silveren romer 
25 silveren lepels en een vergulden 
 
[0081r] een silveren schercke met een kettingh 
een silveren Spaense wijn schaeltie 
een silveren brills koker ende een kettingh 
twee silveren onderriemen 
een silveren koker met een kettingh 
een silveren haek met twee signetten 
twee silveren schoengaspen 
een silveren oorlepeltie daer in een diamantie 
twe silveren hechten messen ende een met een silveren hecht 
een silveren oorijser ende een pomandel bal 
twee toback snuverkes met een silveren beslag 
een silveren haeck 
een silveren vergulden penningh 
een gouden penningh met een gouden kettingh 
een tasch met een silveren kettingh ende knoop 
twe brandewijns schaelties 
twe gouden paerl ringen ende een sonder steen 
een parthij silveren poppe goet 
 
[0081v] een kettingie bloet koralen 
 
Een kistie daer inbevonden 
een drie strengd gouden kettingh 
een silveren lijck penningh 
twee gouden stifften behorende aen een oorijser 
twe gouden halff maen pendanten 
enige gouden haeckies 
een boek met silveren beslagh met een silveren kettingh 
twee psalmboecken 
een trouw penninch van de wedu leggende in een doossie bestaende volgens de weduw verclaeringe in nae volgende posten bij de wedue nae haer genomen 
een roosringh met onvijne stenen 
noch 4 gouden ringen met onfijne stenen 
een gouden hoopringh 
een gouden suff ringh 
drie paer goudene knoopen 
twe pendanten staende echte soo de weduwe verclaert bekomen 
een gouden hairnaeld 
 
[0082r] drie gouden ducatons 
een gouden kettingh 
een Franse kroon 
een rosenobel 
een Engels stuck gout a 7 guldens 
twe dubbelde ducaten 
tien valueerde rijxdaelders 
 
Een bonte buydel daer in bevonden: 
5 valueerde rijxdaelders 
een lieucke daelder 
een Uitersche schut penning 
een Deens stuck a 30 stuivers 
een halve rijxdaeler 
een Jelle Sybes schellingh 
[in de marge: welcke de weduwe verclaerde haer, van haer wijlen man staende houlijck voor ende nae vereert te sijn ] 
 
Linnen 
16 tafellaeckens 
 
[0082v] 68 serwetten 
17 slopen 
23 lakens 
 
Een rood fluelen buydel met 5 stuyvers aen gelt 
 
Enigh kindergoet wijlen Beatrix Lammerts toebehoort hebbende als naementlijck 
een rood schalaekens ruft 
een wit ruft 
een wit muntie bay en ruft ende swachtel 
sewen kindere doeken 
 
Wollen 
een swart sijden kapsleyer met een kanten neusdoek 
dito een 
een roode rock 
een dito 
een swart sijden toerten gevoerde rock 
een paer gebreyden hantschoenen 
 
[0083r] een kleurde groff greynen rock met groen voer 
een kleurde machajen rock met groen voer 
een sijden assmaranden gevoerde rock 
een stuck greyn tot een manteltie 
een stuck sarsie dames 
een hoyck 
een mans swart laeckens rock 
een paer swarte hoosen, een paer dito 
een swart laekens mantel 
een bratten vlieger 
een mans hoedt 
een roesten bratten manteltie 
twee fluwelen dito 
een bratten neerst 
een swart laekens overlijff ende bouwen 
 
[0083v] een paer satijnen mouwen met een satijnen neerstick 
een fluwelen beff van een mantel 
een sijden toertsen bovenlijff ende bouwen 
een dito bratten 
noch een sijden toertsen ut supra 
 
Kleeren de weduwe eigen sijnde ende nae haer genomen 
een machajen schort 
een swart heere sayen schort 
een dito 
een sijden kapsleyer 
een swarte kap 
een kleurd greynen manteltie 
een sijden toertsen dito 
 
[0084r] een swart laeckens bouwen 
een rood sijden onderst 
een paer karmosinen hosen 
een paer gebreyden hantschoenen 
een rood scharlaekens rock 
een partij kindergoet 
 
Een staet van Lambart Boeckhorst goederen in dato den 4e juny 1669 doch niet behoeftight noch te geperfecteert, welcks gesloten wordt bij 't silvergoet 
 
Een eecken kistie, daer in bevonden ses reecken boeken in folio, een in langh folio ende 5 in quarto, een dito bierboeckien 
 
Een eecken lessenaer daer in bevonden: 
Een huiscontract tusschen Lambart van der Bouckhorst ende Jan de Jager ter andere 
sijde in dato den 13e decembris 1670 
 
[0084v] Een decretale coopbrieff van de halwe huysinge bij Lambart van der Bouckhorst 
naegelaten staende ende gelegen aan de Noorder Haven met noch de coopbrieff van de andere helfte van de huysinge voornoemt ende sijn gesloten in de ijseren kist bij 't silver 
 
Een laed daer in bevonden: 
dartigh silveren ducatons, een seer kleyne goltguldens ende een dubbel stuyver ende noch 3 enckelde en drie dubbelde stuyvers 
 
3 valueerde rijxdaeler 
een ontstelt horologium met een kettingh 
 
Sijnde die gelden aldaer gespecificeert in de ijseren kist besloten 
 
Een reversael brieff holdende op Jacob Auckes poortier van de hawens poort op welcke noch te goede is een termijn tot 116 Caroliguldens mey 1671 verschenen, mede in de ijseren kist gesloten 
 
In de beneden kamer 
Een groote eeken kas, daer in bevonden 
9 laeckens 
 
[0085r] 2 wijtlingen 
13 slopen noch een dito 
12 witte schorteldoeken 
23 neusdoeken 
7 tafellaeckens 
13 serwetten 
21 schone mans hembden 
tien vrouwen hembden toe behoort hebbende wijlen Beatrix Lambarts 
een witte onderbroek van Beatrix Lambarts 
twe witte mans mutsen 
15 Duitse mutsen toebehoort hebbende Beatrix Lamberts 
13 ondersten van Beatrix Lambarts 
5 schone nachthals doeken van Beatrix Lamberts 
 
[0085v] 5 streecken neusdoeken van Beatrix Lambarts 
6 dassen noch een dito 
een doos met ponjetten 
een lappe rijsenbrij 
 
Wollen 
4 felpen lappen 
een kleurde mantel 
een rassen mans sijden rock 
[marge: bij Lambart de Gavere berustende ] 
een swart laeckens niewe mantel 
een swart laeckens mans rock met een grauwe broek 
een swart laekens lap van een vrouwen rock 
een swart laekens broek 
een kamelotten wambais 
een geblomde sijden lap 
 
[0086r] 2 leeren halff mouwen met silveren knopen 
een paer swarte hosen 
een bonte muts 
een swart sijden regenkleet 
een sijden felt teken 
twe rijsenbrijen borstrocken van Beatrix Lambart 
een oude swart sijden schorteldoeck van Beatrix 
een deel oudt linnen bevonden in een oud serwet 
 
Goederen wedu toebehorende ende nae haer genomen 
|30 vrouwen hembden noch een dito noch twe dito 
|13 vrouwen schorteldoeken 
|17 neusdoeken 
|7 blauwe schorteldoeken 
|een swart rassen schort een dito 
 
[0086v] |een roode rock 
|een blauw rassen schort 
|een roode schorteldoek 
|een blauwe laekens rock 
|een rood laeckens rock 
|een swart rassen schorteldoek 
|een vrouwen bont onderst 
|een swart here sajen schort 
|een rood overlijff 
|een swart laeckens lijffke 
|een witte borstrock 
|een swart here sajen vrouwen schorteldoek 
|een swart bratten regen kleet 
|een here sayen schort 
|een bratten manteltie 
 
[0087r] Huysgeraden 
bedden en bedts kleren 
een bed met een peul 
ses oorkussens 
twee witte met een groene deeckens 
een groen laeckens bedspreed 
een paer groene gardijnen ende een rabath 
een geborduerd schortsteen kleedt 
8 schilderien soo groot als klein 
een spiegel ende een glasen almanach 
5 pastaleinen schuttels op de schorteen 
2 pasteleinen butter schuttels 
1 dito 
5 pasteleynen kopkes 
 
[0087v] drie pasteleynen klapmutsen 
1 witte glasen kop met een oly kantie 
2 pastaleynen rijs korffkes 
een swarte mantelsock 
twe Delfsche flessen ende een Delfsche suyker [doorgehaald: fles] poth 
2 wassen citroen bomen 
2 messchen schulpen tot een spiegel 
3 kleine porceleynen kopkes doch een gebrooken 
5 figeur glasen 
2 tuimel glasen 
2 hangende glas globus 
3 wassen poppen 
6 groene laeckens Spaense stoelen 
een eecken schabeltie 
 
[0088r] twe slechte stoelen 
3 stoel kussens 
2 kleyne kussenties 
een ijseren standkandelaer 
een groene ende 2 blauwe glas gordijnen 
een murmurde tafel 
een tange 
een coffer daer in enige rommelingen 
 
In de spijskamer bevonden 
2 hele suyker broden 
een vertind kruiddoos 
een groote tinnen butterpot 
een coperen confoor ende een coperen becken 
een coperen vijsel ende stempel 
 
[0088v] een coperen strijckijser 
ses tinnen schuttels soo groot als klein 
noch 5 dito 
een tinnen mostert pot 
twe kleyne tinnen sacierkes 
12 tinnen tafelborden 
ses rollen toback soo groot als klein 
een houten kruid doos 
noch een groote rol toeback 
 
In de keucken 
een murmurde taffel 
een groen schorsteens kleet 
vier stoel kussens 
een vrouwen stoel 
 
[0089r] een slaep banck, daer in een peul met drie kussens ende 3 deeckens 
een murmurd rack met 9 witte schalen ende een butterpan 
noch een rack met 5 witte schalen ende 2 blauwe pannen 
drie roosters ende een schuimspaen 
een coperen confoortie 
twe ijseren hangh kandelaers twee mesken stand kandelaers 
een blicken inckt koker 
een swart ingeleit keerslaed 
een klein rack met een blicken beffkoker 
een spijgel 
een kleermande, een kleine dito 
een blauw taffel spreedt 
een stoel kussen 
 
Mans kledinge 
Een swart laeckens broek 
 
[0089v] een swart sijden broek 
een swart sarsien rock 
een laecken broek 
een paer grauwe sijden hosen 
een pack kleurde ondercleren met silveren knopen 
een leren wambais 
een paer swarte manshosen 
een partij mans beffen ponjetten ende dassies 
een fulpen rock 
een sarsien streepte broek 
een out swart laeckens rock 
een laeckens roode hemdrock 
een partij mans onderhosen 
twee blauwe rabatten en een groen 
twe blauwe pannen 
 
[0090r] een rijsen mande en een houten tijn 
een blicken tromp 
een kleurd gardijn 
 
Op de solder van het lootske bevonden 
een stoffer 
een bed met een peul 
2 kussens 
2 deeckens en een sijden 
een paer blauwe gardijnen, rabath en spreedt 
een bordeurd tafelspreed 
een hackbord met twe stenen potten 
een busquet met een musquet stock 
een schilderd bord ende een kerckstoel 
3 stenen sacierkers ende een butterpan 
een stoffer met twe bargies, ende een wrijffborsel 
 
[0090v] een kleyn ijseren selff wender 
een rijsen korff 
 
Op de plaets bevonden 
een ijseren pot 
een koperen emmer 
een tinnen waterpot 
een tinnen wasch kom 
twe blicken emmers 
een koeren koekpanne 
een groote koperen gootlingh 
een blicken olypot 
een tinnen butterpot 
3 emmers met enigh schuttelgoet 
 
In de kelder 
5 groote flessen met enige provisie daerin 
 
[0091r] een grote voeder fles 
een kleine koperen pot met een keers laed 
3 halff tonnen bier 
 
Op de opkamer bevonden 
11 schilderijen soo groot als kleyn 
een spiegel 
2 witte glas gardijnen ende een bont 
2 kleyne pasteleynen klapmutsen 
drie driedubbelde ende 2 twedubbelde pasteleynen butter schuttels 
6 pasteleynen coppen ende een pasteleynen romer 
een pasteleynen drinckoppie 
een pasteleynen butterpantie 
5 pasteleynen dito 
 
[0091v] een clapmuts ende twe pasteleynen koppen 
twe grote gesneden romers 
2 witte ende 1 blau kannen met silveren lidden 
een groote romer 
een pasteleynen oly fles 
3 pasteleynen butterpannen 
4 groote ende 4 kleynder pasteleynen koppen 
een Chinees kabasie 
een kleyn kinder stoeltie, een dito 
een pasteleynen koppie met een gebroken butterschuttel 
een messchen vuirbecken 
twe bedden met twe peulen 
4 oorkussens 
een silveren hoofdige kleerbeesen 
3 deeckens 
een wijtlingh 
 
[0092r] twee groene gardijnen met een groen laeckens rabath 
een swart ingeleyde mantelstock 
een groen bedspreed 
een groot tapeten spreed 
3 doecken 
een bloemd kaskleed 
een boek, Moyses trompet genaemt 
twee groen laeckens Spaense stoelen 
2 swarte stoelen 
5 groene en een tapeten kussen 
een kleerkorff met een quantiteyt vuil linnen 
een lanteern ende schencktaffel 
een versierde bloem kroon 
twee versierde bloemen 
twee dito 
 
[0092v] Op de solder bevonden 
een floit koker met eenige floiten 
8 ijseren roeden 
1 wassen toerts ende een stuck 
3 mangelstocken, 1 mangel bord, ende een groot bord 
een quantiteyt turff en hout 
 
Buyten huys 
ten huyse van Fettie Laeses een schilderij 
ten huyse van Beern Hanebrader twe schilderijen 
ten huyse van Jan de Jaeger een Poolse Sleed 
ten huyse van Houcke de Gavere twee schilderijen 
 
[0093r] Naerder inventarisatie gedaen in 't sterffhuys van wijlen Lambert van der Bouckhorst van de brieven ende boecken in de ijseren kiste bevonden ende op gesloten ten praesentie van de gecommitteerde crediteuren ende de notaris Goslings als gelastigde van Sytske Montsma des selves versturven Bouckhoofts weduwe op den 16e juny 1671 
 
Inschulden 
het boek met no 1 in quarto 
[in de marge : onwis] meester Allert stadts timmerman tot Leeuwarden f 0-15-00 
Pyter Ackersloot fol 1 f 0-05-00 
Jacob Reiners ende Jacobs Willems fol 4 f 11-14-00 
secretaris Wringer debet folio 33 f 1-12-00 
 
het boek in folio no 2 
Jacobs Willems holtkoper met secretaris Meilsma volgens specificatie debet f 2-03-00 
Jacob Hollander folio 1 bij de holtkopers verteert f 46-12-00 
Claes Dercx Doma cum socio folio 10 f 5-06-00 
 
[0093v] Hette Obbes ende Jacob Jacobs folio 12 f 10-14-00 
de heer Goslinga dijckgraaf folio 13 f 35-18-00 
Lieuwe Andries gedeputeerde folio 14 f 2-09-00 
 
't boek no 3 in quarto 
Jacobus Meilsma cum socio folio 12 f 8-05-00 
d' steen kopers binnen dijx en Meilsma folio 12 f doorgehaald 
[marge: NB dit gelt sal betaelt sijn nae 't seggen van secretaris Meilsma ] 
de executeur van Franekeradeel folio 41 f 1-02-00 
 
't boek no 4 in folio 
Pytter Pijphron folio 1 f 32-02-00 
Rinnert Eelkes folio 2, 61, 62 f 41-19-00 
d' heer Monster commissaris Rispens tot laste van de officieren Roorda, Ockinga, Hettinga anno 1668 october folio f 203-04-00 
de selve anno 1669 folio 3 f 1138-06-00 
Captain Hettinga anno 1668 folio 6 f 16-06-00 
de heer Upke van Burmania anno 1669 maert folio 7 f 3-13-00 
Harmen Hobbes folio 18 anno 1668 f 1-01-00 
burgemeester Nauta anno 1669 folio 8 f 3-02-00 
 
[0094r] d'heer owerste Roorda anno 1668 folio 9 f 61-07-00 
folio 29 anno 1668 f 4-04-00 
Pytter Ackersloot met den committeerde tichelaers folio 10 f 3-17-00 
de heer Ammama folio 11-12-13 f 114-17-00 
folio 116. 117 f 100-13-00 
Cornelis Cornelis Cumder folio 13 anno 1668 f 1-15-00 
Christophorus Rex folio 13 anno 1668 ende 1670 f 16-15-00 
domine Nappius folio 16 anno 1668 f 4-18-00 
folio 40 anno 1669 f 20-01-00 
de selve anno 1669 nae den 11 februari 1669 f 3-01-00 
de vroetsman Kyvit per Orsinga ende Pieter Hylkes anno 1668 folio 17 f 0-18-00 
de heer Walta 1668 folio 18 f 2-10-00 
de selwe anno 1669 nae Lichtmis f 43-05-00 
Sydds Pyters 1668 folio 19 f 1-04-00 
anno 1669 f 15-11-00 
Hessel Gerryts folio 20 1668 f 26-05-00 
anno 1669. 70 f 5-16-00 
Stoffel Kleermaecker folio 21 1669 f 0-10-00 
Sioerd Sariant folio 21 anno 1669 f 5-15-00 
Hendrick Rienx Reders 1668 folio 22 f 7-00-00 
[marge: nota P Pipen van dit te last ] 
de notaris Walsweer folio 23 f 39-12-00 
folio 111 34-03-00 
 
[0094v] Pybe Hayes erffgenamen anno 1668 folio 23 f 15-14-00 
anno 1669 f 3-04-00 
Baucke Sioerds herbergier tot Pingum folio 25 anno 1668 f 36-11-00 
de burgemeester anno 1669 folio 25 f 28-02-00 
Hette Obbes anno 1669 folio 27 f 2-05-00 
deselv anno 1669 f 2-07-00 
Haringh Jacobs op Freerck Jacobs huysvercop verteert folio 27 f 0-16-00 
Andries Jansen bijsitter debet folio 28 f 2-14-00 
Knijffs verteringh folio 29 anno 1669 f 26-14-00 
de heer Roorda anno 1670 op een los brieff folio 29 f 12-10-00 
rector Belida folio 30 anno 1669 f 24-14-00 
AnniusFenema folio 30 1669, 1670 f 3-14-00 
captein Beern Hiddes folio 32 1669 f 4-06-00 
conrector Belida folio 32 1669 f 34-19-08 
folio 83 f 32-15-00 
Hein Piers de bode anno 1668 folio 33 f 2-00-00 
anno 1669 folio 106 f 4-03-00 
f 19-02-00 
Claes Auckes fendrick folio 34 anno 1668 f 8-04-00 
Gabe Arriens fendrick folio 34 
anno 1668 f 1-10-00 
Jem volgens cedultie folio 34 anno 1669 f 0-14-00 
Hoyte Hoytes anno 1669 folio 34 . 77 f 10-12-00 
f 21-11-00 
Teunis Martens molenaer folio 34 anno 1669 f 5-00-00 
Foppe Foppes anno 1665 folio 35 f 1-10-00 
noch folio 1669 en 70 f 32-01-00 
 
[0095r] d'rentemeester Winia anno 1669 
folio 36 f 1 -15-00 
folio 104 f 1-12-00 
de burgemeester Adema ende capiteyn Sanstra folio 37 f 6-08-00 
Capiteyn Sanstra folio 37 anno 1671 f 5-02-00 
de heer Laes van Burmania folio 38 anno 1668 f 6-00-00 
voor sijn edele betaelt volgens 2 quitantien aen wagenmaecker en smit f 7-15-08 
Claes Faber folio 39 40 1669 f 190-09-00 
Symon Sloterdijck folio 41 f 0-08-00 
secretaris Meilsma, Sloterdijck Knijff folio 42 f 12-15-00 
noch folio 43 f 9-01-00 
Arien Ewerts folio 43 f 1-14-00 
de ontvanger Douwe Jacobs folio 45 f 4-04-00 
Jurien Fonteyn folio 47 f 4-14-08 
Albert Teeckes butterkoper folio 48 f 4-14-00 
Pytter Jacobs Roorda folio 48 f 5-06-00 
Capiteyn Gauma folio 49 f 4-10-00 
Willem Jansen holtmeter folio 54 f 8-10-00 
camerbode Jan Feickes folio 57 1669 f 17-10-00 
van anno 1668 f 3-13-00 
de heer Steensma folio 57 f 22-12-00 
Coert sergeant folio 58 f 6-12-00 
Jetse Pyckes folio 64 f 0-15-00 
 
[0095v] Sytse Reyns te Kimsert folio 65 f 0-02-04 
Hendrick Belida folio 66 f 2-08-00 
gerechts schout Verhel folio 67 f 2-01-00 
wachtmeester Gerrit Stoffels folio 96 f 0-18-00 
Frans Hannema folio 72 f 1-00-00 
burgemeester Wiltvangh folio 72 f 51-08-00 
Dr Bontekoe folio 74 f 9-12-00 
Hendrick Mouts folio 77 f 3-00-00 
Theodorus Vetsens folio 79 f 3-01-00 
Meynte Douwes folio 80 f 0-10-00 
burgemeester Knijff folio 81 f 4-06-00 
burgemeester Ceasarius folio 82 f 6-10-00 
Sarvaes de Haes folio 86 f 40-06-00 
Yeme Heres de Goede folio 86 f 40-06-00 
[marge: onwis] 
d' fendrick Ebbe Douwes folio 80 f 2-06-00 
de officieren van t smitsgilt Pyter Roorda folio 88 f 7-00-00 
Keympe Hoffs bode folio 88 f 7-18-00 
Bijsitter Grettinga folio 91 f 3-03-00 
Mr Lourens folio 92 f 0-10-00 
Cornelis Middachten folio 93 f 2-02-00 
Wytse Stewens folio 93 f 5-09-00 
Joannes Bauckes folio 94 f 0-10-00 
Moses Naptali Jode folio 95, 109 f 39-09-00 
Dirck Sierx folio 98 f 1-09-00 
Marten Tiepkes en andere brouwers folio 99 f 1-06-00 
Wouter Gerryts Brouwe folio 101 f 2-05-00 
de secretaris Wringer folio 102 f 6-11-00 
Claes Jansen Falcken folio 103 f 7-00-00 
 
[0096r] mr. Hendrick hitsker folio 105 f 1-05-00 
burgemeester Vetsens folio 114 f 5-00-00 
commys Heemstra folio 120 f 1-00-00 
de crediteuren van Eewert Nannes folio 121 bij Jacob Willems ende Yde Jacobs sampt Jacob Reyners te vernemen f 18-03-00 
Symen Saskers te Franeker folio 130 f 1-04-00 
Jonker Jan Davelaer van Alckmaer folio 132 f 2-00-00 
de sergeant Balthaser van Ockinga op't parkement achter aen't boek f 2-15-00 
 
Specificatien 
d' notaris Walsweer volgens specificatie A f 18-02-00 
Jan Houtenhuys volgens specificatie B f 2-06-00 
Augustijn Siersma specificatie C f 1-16-00 
Gosse Teunis specificatie met D f 3-11-00 
de fiscaal Adema volgens specificatie met E f 0-14-00 
Harmen Hobbes volgens specificatie met F 
Hoyte Hoytes volgens specificatie met G f 17-11-00 
de fendrick Claes Auckes volgens specificatie met H f 1-19-00 
Walingh Jansen volgens specificatie met J f 1-10-00 
 
[0096v] de student Giffen volgens specificatie met K f 7-15-00 
de secretaris Idsinga wegens Gerryt Bockes crediteuren volgens specificatie met L f 17-01-00 
Joucke Lammerts volgens specificatie met M f 44-00-00 
Dirck Sierx volgens specificatie met N f 4-04-00 
 
Aldus gedaen, geinventariseert, sampt eyntlijck gesloten den 30e may ende den 16e junii respectievelijk ende in middelen tijde 1671 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
(get.) D Wringer 1671