Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 48r

Pand:  0

Inleiding:  [0048r] Inventarisatie ende beschrijvinge sampt warderinge gedaen ten sterffhuise van wijlen Eelkjen Sierts van der Ley in lewen echte huisvrouw van Baernt Hiddes de Vries captein van haer Edele Mogendheden de raden ter Admiraliteit in Frieslandt binnen Harlingen, ten versoecke van Feycke Claesen van de Ley old oom ende tot ontscheydinge curator over Siert Beernts de Vries bij gedachte Capitein ende sijn overleden huisvrou in echte verweckt in dier qualiteit requirant, ende meergedachte captein Beernt Hiddes de Vries sich wederom ten houlijck begeven hebbende met Anna Jentzma als requireerde, om te doen oplossinge van des sterffhuis geen exempte goederen, omme welks in alle getrouwicheyt te doen hij den belofte heeft gedaen in handen van de vice praesiderende burgemeester Jacobs Voorda in desen commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, omme waertoe te geraecken is vooreerst geprocedeert tot de warderingen door onses stadts geedigde gewardeersters, His Romckes ende Dieucke [0048v] Claeses desen 19en october 1671.

Inventaris: 
[0048v] Bedden en bedtskleren 
een bedt met en peul f 35-00-00 
een bedsack ende peulkleedt f 6-00-00 
een bedt ende peul f 48-00-00 
een bedt ende peul f 19-00-00 
een bedt ende peul f 12-00-00 
een bedt ende peul f 22-00-00 
twee oorkussens f 12-00-00 
twee orrkussens f 10-00-00 
twee oorkussens f 6-00-00 
een paer pluimkussens f 10-00-00 
twee dito f 7-10-00 
drie oorkussens f 3-05-00 
een groen ongevoerde deecken f 9-00-00 
een groene gevoerde dito f 13-00-00 
---------- 
f 212-15-00 
 
[0049r] een groene gevoerde deecken f 9-00-00 
een dito f 6-00-00 
een Oostindische deecken f 7-00-00 
een groene gevoerde deecken f 2-10-00 
een witte Spaense deecken f 9-00-00 
een dito f 4-00-00 
een dito f 4-00-00 
een dito f 3-00-00 
een dito f 3-00-00 
een bondt bedtkleedt f 3-10-00 
een krebdeeckentie f 2-00-00 
een geel ende wit ruft f 2-05-00 
---------- 
f 56-15-00 
 
[0049v] enige kleedties f 1-11-00 
een strijcklap f 0-15-00 
een wijtlingh f 4-00-00 
een bedt tafelspreedt f 3-00-00 
een wijtlingh f 2-00-00 
twee linnen wijtlingen f 1-11-00 
een wijtlingh f 3-05-00 
twee laeckens f 5-10-00 
twee peuldoecken f 3-00-00 
twee laeckens f 3-10-00 
een peuldoeck f 0-10-00 
vier slopen f 6-00-00 
vier slopen f 1-11-00 
drie slopen f 1-11-00 
---------- 
f 37-14-00 
 
[0050r] twee laeckens f 4-10-00 
een groen stoelkussen f 4-00-00 
twee groen laeckens stoelkussens f 6-00-00 
twee dito f 4-10-00 
twee tapeten stoelkussens f 5-00-00 
twee stoelkussens f 4-10-00 
twee bonte stoelkussens f 3-00-00 
twee stoelkussens f 2-10-00 
twee stoelkussens f 1-15-00 
twee dito f 1-15-00 
een paer groene laeckens kussens f 1-11-00 
een kussen f 0-15-00 
een paer gardijnen, rabath ende roede f 8-00-00 
een paer gardijnen ende rabath f 8-00-00 
---------- 
f 55-06-00 
 
[0050v] een laeckens schoorsteenskleedt ende twee kleedties f 1-11-00 
een blau sayen schoorsteenkleedt f 3-10-00 
twee gardijnen, rabath ende roede f 6-00-00 
een bedtspreedt f 3-00-00 
een tafelspreedt f 2-05-00 
een paer gardijnen voor de glaesen met een roede f 3-10-00 
een paer gardijnen, rabath ende roede f 5-00-00 
een paer gardijnen rabath en roede f 5-00-00 
twee quasten f 1-05-00 
een bedt en groen schoorsteenkleedt f 2-00-00 
---------- 
f 33-01-00 
 
[0051r] een groen tafelspreedt f 12-00-00 
een groen bedspreedt f 9-00-00 
een dito f 9-00-00 
een glas gardijn f 0-15-00 
een schoorsteenkleedt f 5-00-00 
het omhangsel van een ledekant f 3-10-00 
 
een vrouwenstoel f 3-10-00 
twee rode stoelen f 2-10-00 
twee dito f 3-00-00 
vier swarte stoelen f 6-00-00 
een tafel f 5-10-00 
ses Spaense stoelen f 40-00-00 
ses paense [Spaense] stoelen f 45-00-00 
---------- 
f 144-15-00 
 
[0051v] een speigel f 2-10-00 
een dito f 3-10-00 
een dito f 5-00-00 
een dito met de ijsers f 7-00-00 
een dito met de ijsers f 17-00-00 
twee schilderijties f 2-10-00 
een emmercke f 2-00-00 
een schilderij f 27-00-00 
een eecken tafel f 5-00-00 
een coffercke f 6-00-00 
twee schilderijen f 7-10-00 
een schilderijcke f 3-00-00 
twee albasterde bordties f 0-14-00 
---------- 
f 88-14-00 
 
[0052r] een schilderij f 5-00-00 
twee admiraels f 20-00-00 
[= 2 gravures, portret Aucke Stellingwerff (1635-1665) en portret Tjerk Hiddes de Vries (1622-1666), uitgegeven door Hero Galama te Harlingen] 
een grootte kaert f 12-00-00 
een mantelstock f 1-11-00 
drie backjes f 1-00-00 
een rack, mangelbordt etcetera f 1-05-00 
drie racken f 1-05-00 
een houten back ende seepvaten f 0-14-00 
enich steenwerck f 3-10-00 
enich schuttelgoedt f 1-03-00 
twee schermen en puister f 0-10-00 
enich houtwerck f 1-11-00 
drie wateremmers f 1-08-00 
een spijne f 1-05-00 
---------- 
f 52-02-00 
 
[0052v] enich schuttelgoedt f 1-11-00 
een trap en enich ander goedt f 0-12-00 
drie ledders f 3-00-00 
enich steenwerck f 2-00-00 
een gattiepanne, ende een ander f 1-03-00 
twee salaede emmers en 2 werck emmers f 1-12-00 
een floerveger en stoffer f 2-00-00 
enige stoffers en wrijvers f 1-00-00 
en owentie f 4-00-00 
enich steenwerck op een rack f 1-04-00 
enich steenwerck f 0-08-00 
5 schaelen, een olipot ende mosterpoth f 1-11-00 
8 schaelen f 1-12-00 
---------- 
f 21-13-00 
 
[0053r] vier witte schotels f 1-00-00 
een kruidlaedt ende enigh ander goedt f 1-00-00 
enige glaesen f 2-15-00 
twee trompen f 1-05-00 
een keerslaedt ende soutlaedt f 1-00-00 
ses stowen f 2-00-00 
enich romlerij f 1-00-00 
een leurix [= leeuweriks] corff ende leeurick f 1-11-00 
een slaepbanck f 5-00-00 
een tafel f 3-00-00 
een schencktafel f 3-10-00 
een tafelsbladt en een wit bordt f 1-00-00 
---------- 
f 24-01-00 
 
[0053v] een Hollantsche cas f 8-00-00 
enige stoelen f 2-05-00 
een kinder swart stoeltie f 1-00-00 
een mans Spaense stoel f 6-00-00 
twee corwen ende naeykussen f 0-15-00 
een mangeltaefel f 1-05-00 
twee dosen een spelwercksbordt en naykussen f 2-00-00 
een pars f 5-00-00 
twee taboretties f 5-00-00 
een coffer f 5-00-00 
een trapke twee mangelstocken ende een bordtie f 1-00-00 
---------- 
f 37-05-00 
 
[0054r] een kleercorff f 3-00-00 
een baeckermat f 1-15-00 
een cleercorff f 0-10-00 
enige stellingen, craenen etcetera f 6-10-00 
 
Oostindische werck 
twee drielingen f 15-00-00 
twee dubbelde butterschuttels f 8-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 5-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee Oostindische pannen f 3-00-00 
twee dito f 4-10-00 
een fruchtschael f 4-00-00 
een dito f 1-11-00 
drie grootte clapmutsen f 10-00-00 
---------- 
f 79-06-00 
 
[0054v] Oostindisch werck 
twee klapmutsen f 3-10-00 
twee butterpanties f 5-00-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 3-10-00 
twee fruchtschaelen f 3-00-00 
twee butterpannen f 2-10-00 
twee dito f 2-05-00 
twee fruchtschaelen f 2-10-00 
drie butterpanties f 1-11-00 
twee fruchtschaelen f 2-05-00 
twee dito f 1-05-00 
twee dito f 1-11-00 
drie dito f 2-10-00 
drie klapmutsches f 3-00-00 
twee Oostindische copkes f 0-15-00 
drie copkes f 2-10-00 
---------- 
f 46-02-00 
 
[0055r] Oostindisch werck 
twee kopkes f 2-10-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 1-11-00 
twee dito f 1-11-00 
twee dito f 2-00-00 
twee dito f 1-00-00 
twee Oostindische coppen f 3-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 4-00-00 
twee grootte Oostindische coppen f 15-00-00 
een Oostindische fleske f 2-00-00 
een suickerpoth f 3-00-00 
een groot schilderij f 60-00-00 
een schilderij f 15-00-00 
---------- 
f 125-12-00 
 
[0055v] een schilderij f 9-00-00 
een schilderij f 18-00-00 
een dito f 12-00-00 
een dito f 15-00-00 
Cupido f 5-00-00 
een tafel f 25-00-00 
een Cipressen cas f 140-00-00 
een heerdijser met coperbeslach f 12-00-00 
 
enige wastobben f 3-10-00 
een fleysvath f 3-00-00 
een turffvath f 1-05-00 
een wijge ende enige vaties etcetera f 2-10-00 
---------- 
f 246-05-00 
 
[0056r] een gieter ende enige ander goedt f 35-00-00 
een cas en enige dweylgoedt f 4-10-00 
een sleedt f 22-00-00 
een waegen f 60-00-00 
enigh peerdegereydt f 10-00-00 
een sleeptroch f 3-03-00 
een kinderkrebbe f 2-00-00 
een ledekant f 10-00-00 
een spijskiste f 2-00-00 
een coffer f 4-00-00 
een etelkas f 2-00-00 
een parsche en lidt f 3-05-00 
een suickerpoth f 1-11-00 
---------- 
f 159-09-00 
 
[0056v] een fles met eeck f 2-10-00 
een stooff ende enige rommelingen f 1-00-00 
drie lanteernen f 4-00-00 
twee leren emmers f 3-00-00 
enige corwen f 3-05-00 
een paer leersen f 8-00-00 
een scheepsbedtie f 3-00-00 
enige glaesen flessen f 4-00-00 
een vath twee backen f 2-10-00 
drie brooden candijsuicker f 3-00-00 
een croe [=croes] met agorckes f 3-00-00 
een pappegaeyskou f 2-00-00 
een ijseren candelaer ende een ellen f 2-00-00 
---------- 
f 41-05-00 
 
[0057r] een candelaer, lamp ende snuiter f 1-15-00 
enigh ijserwerck f 2-00-00 
twee branders ende enigh ijserwerck f 2-10-00 
enigh coperwerck f 3-00-00 
een gootlingh f 2-10-00 
een stooffpoth f 3-00-00 
een candelaer, vijsel ende schuimspaen f 3-05-00 
een messchen candelaer f 4-00-00 
een coperen lamp f 1-05-00 
een vijssel f 3-10-00 
een strijckijser f 1-05-00 
een gootlingh en lidt f 3-10-00 
een fleysketel f 11-00-00 
---------- 
f 42-10-00 
 
[0057v] een ondersteecker f 1-11-00 
enich ijserwerck f 4-05-00 
enich mesch werck f 2-10-00 
een vuirbecken f 1-15-00 
een taetpanne [=taertpanne] f 5-00-00 
scheeps comalivandt [kommaliwand] f 300-00-00 
vier tinnen candelaers f 4-10-00 
96 pond tin 't pond 12 stuivers f 57-12-00 
15 1/2 pondt tin tot 8 stuivers 't pondt f 6-04-00 
4 faem brandthout tot f 24-00-00 
ses schou turff, tot f 54-00-00 
enige blicken doossies f 1-00-00 
enige kesen f 9-03-00 
enich stockvis f 1-05-00 
---------- 
f 472-15-00 
 
[0058r] enige romlingen f 1-05-00 
enich reedschap f 4-00-00 
een raeger en houten fijsel f 0-10-00 
 
een uirwerck f 50-00-00 
een horologium f 40-00-00 
ene coperen panne, houmessen etcetera f 8-00-00 
speck en fleys in de schoorsteen f 3-00-00 
een paer schaelen met een besloten wicht f 1-05-00 
enige lappen en dosen f 8-00-00 
twee dosen f 0-10-00 
twee tafellaeckens en schoorsteenkleedt f 2-00-00 
enige bonte slopen f 2-10-00 
enich oude handdoecken f 0-15-00 
---------- 
f 121-15-00 
 
[0058v] eenich sijde f 1-11-00 
enige linten en koorden f 3-10-00 
twee blauwe schorteldoecken f 3-10-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 3-00-00 
twee dito f 3-00-00 
twee dito f 2-15-00 
een dito f 1-11-00 
5 nayde mutzen f 4-00-00 
enige hooftdoecken en een flip f 1-00-00 
twee Duitse mutzen f 5-00-00 
vier Duitsche mutsen f 4-00-00 
1/2 dosijn ondersten f 3-00-00 
vier ondersten f 2-00-00 
---------- 
f 44-17-00 
 
[0059r] 5 paer voormouwen f 1-11-00 
7 paer handtschoenen f 4-00-00 
enige voormouwen f 2-05-00 
 
Linnen 
een doeck f 3-00-00 
een laecken f 18-00-000 
twee laeckens f 16-00-00 
twee dito f 16-00-00 
twee dito f 16-00-00 
twee dito f 11-00-00 
twee dito f 11-00-00 
twee dito f 13-00-00 
twee dito f 12-00-00 
twee dito f 14-00-00 
twee dito f 10-00-00 
twee dito f 10-00-00 
twee dito f 10-00-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 8-00-00 
---------- 
f 184-16-00 
 
[0059v] Linnen 
twee laekens f 8-10-00 
twee dito f 6-10-00 
twee dito f 6-10-00 
een laecken f 2-15-00 
twee laeckens f 8-00-00 
twee laeckens f 8-10-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 8-10-00 
twee dito f 8-10-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 5-00-00 
een laecken f 2-00-00 
een laecken en wijtlingh f 2-00-00 
een paer oorkussens f 5-00-00 
---------- 
f 108-15-00 
 
[0060r] Linnen 
een paer oorkussens f 4-00-00 
twee paer laeckens f 7-00-00 
twee peuldoecken f 5-00-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 6-10-00 
twee dito f 2-15-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 1-11-00 
vier kussenslopen f 9-00-00 
drie slopen f 6-00-00 
drie dito f 5-00-00 
vier dito f 4-00-00 
vier dito f 5-10-00 
vier dito f 6-05-00 
vier dito f 6-10-00 
---------- 
f 87-01-00 
 
[0060v] Linnen 
vier slopen f 4-00-00 
vier slopen f 3-15-00 
vier dito f 3-15-00 
vier dito f 2-00-00 
drie dito f 1-00-00 
twee dito f 2-00-00 
drie grootte kinderdoecken f 3-5-00 
twee dito f 2-00-00 
ses kleyne kinderdoecken f 0-12-00 
drie handtdoecken f 0-15-00 
ses dito f 1-00-00 
7 dito f 1-08-00 
twee tafellaeckens f 1-00-00 
twee dito f 3-10-00 
een dito f 4-00-00 
een dito f 5-10-00 
een tafellaecken f 1-11-00 
een dito f 0-15-00 
---------- 
f 41-16-00 
 
[0061r] Linnen 
een tafellaecken f 1-11-00 
een dito f 2-05-00 
een dito f 4-00-00 
een dito f 5-00-00 
een dito f 8-00-00 
een dito f 12-00-00 
een dito f 1-05-00 
een handtdoeck f 3-00-00- 
1/2 dosijn servetten f 10-00-00 
1/2 dosijn dito f 10-00-00 
1/2 dosijn dito f 7-10-00 
1/2 dosijn dito f 5-00-00 
1/2 dosijn dito f 5-00-00 
1/2 dosijn dito f 6-00-00 
acht servetten f 8-00-00 
een tafellaecken f 1-15-00 
---------- 
f 90-06-00 
 
[0061v] Linnen 
vier servetten f 3-05-00 
vier servetten f 2-00-00 
vier dito f 2-00-00 
1/2 dosijn dito f 2-00-00 
1/2 dosijn dito f 2-00-00 
een dosijn dito f 6-00-00 
enige goederen gewardeert op f 9-00-00 
twee mans linnen onderbroecken f 3-00-00 
twee dito f 2-10-00 
twee hemdrocken f 4-00-00 
een hemdrock met een broeck f 3-00-00 
een pack witte onderkleren f 4-10-00 
een hemdrock f 2-05-00 
5 mans mutsen en een handtdoek f 1-05-00 
14 neusdoecken f 1-08-00 
---------- 
f 48-03-00 
 
[0062r] Linnen 
2 mans hemden f 5-10-00 
2 dito f 6-00-00 
2 dito f 7-10-00 
2 dito f 7-00-00 
2 dito f 7-00-00 
2 dito f 8-10-00 
2 dito f 10-00-00 
2 dito f 10-00-00 
2 dito f 10-00-00 
2 dito f 10-00-00 
2 dito f 10-00-00 
2 dito f 10-00-00 
2 dito f 5-10-00 
2 dito f 7-00-00 
---------- 
f 114-00-00 
 
[0062v] Linnen 
2 dito f 5-10-00 
2 dito f 5-10-00 
2 dito f 2-15-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 3-00-00 
twee vrouwen hemden f 8-10-00 
2 dito f 8-10-00 
2 dito f 8-10-00 
twee witte schorteldoecken f 6-00-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 4-10-00 
twee nacht halsdoecken f 5-00-00 
twee nacht halsdoecken f 5-00-00 
twee dito f 4-10-00 
twee neusdoecken f 2-10-00 
---------- 
f 77-15-00 
 
[0063r] Linnen 
twee neusdoecken f 2-05-00 
twee dito f 2-00-00 
twee dito f 1-11-00 
twee dito f 2-10-00 
twee ronde doecken f 1-05-00 
twee ronde dito 1-05-00 
drie neusdoecken f 1-15-00 
een dosijn buisneusdoecken f 2-05-00 
1/2 dosijn dito f 3-15-00 
1/2 dosijn dito f 2-10-00 
1/2 dosijn dito f 3-00-00 
1/2 dosijn dito f 3-00-00 
1/2 dosijn kinder flippen f 2-10-00 
1/2 dosijn dito f 1-15-00 
1/2 dosijn dito f 2-10-00 
---------- 
f 33-16-00 
 
[0063v] Linnen 
drie kinder flippen f 0-12-00 
1/2 dosijn beffen f 2-00-00 
4 kamerdoecks beffen ende 5 paer ponjetten f 3-00-00 
ses beffen f 3-00-00 
ses beffen f 3-00-00 
ses beffen f 3-00-00 
sewen beffen f 2-05-00 
enige ponjetten f 1-00-00 
twee linnen mansmutzen f 2-10-00 
twee dassies f 3-00-00 
twee dassies f 3-00-00 
twee dassies f 3-00-00 
twee dassies f 1-11-00 
---------- 
f 30-18-00 
 
[0064r] Linnen 
twee dassies f 2-10-00 
ses dassies f 5-00-00 
twee dassies f 2-00-00 
vier dassies f 2-10-00 
vier dito f 1-11-00 
vier dassies f 1-11-00 
sewen dassies f 0-15-00 
twee dassies f 5-00-00 
twee neusdoecken f 2-10-00 
twee jaegers hemden f 3-10-00 
twee dito f 3-05-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 3-00-00 
twee witte schoorsteenkleden f 10-00-00 
---------- 
f 45-12-00 
 
[0064v] 7 1/2 ellen doeck d' ell tot 22 stuivers f 8-05-00 
20 ellen doeck d' ell tot 15 stuivers f 15-00-00 
enich naygeern f 2-00-00 
2 pondt fijn geern, 't pondt 2 guldens f 4-00-00 
2 pondt soden geern, 't pondt 1 gulden 4 stuivers f 2-08-00 
twee krael ackers f 1-05-00 
 
Mans kleren 
een pack mans kleren f 12-00-00 
een mans rock f 14-00-00 
een pack swart laeckens kleren f 15-00-00 
een swart laeckens rock f 25-00-00 
een pack groff greynen kleren f 20-00-00 
een swarte groff greynen rock f 20-00-00 
een dito dito f 6-00-00 
---------- 
f 144-18-00 
 
[0065r] een nachtrock f 20-00-00 
een streepte rock f 5-00-00 
een cleurde greynen mantel f 25-00-00 
een swart laekens mantel f 31-00-00 
een swarte greynen mantel f 28-00-00 
een pack rood scharlaeckens onderkleren f 18-00-00 
een grau laeckens hemdtrock f 5-10-00 
een pack roode onderkleren f 5-10-00 
een kinderpack onderkleren f 2-00-00 
een groff greynen manswambuys f 1-15-00 
een Japonse muts f 1-11-00 
een gesontheyt ende enich ander goedt f 2-00-00 
een pack cleurde greynen kleren f 2-10-00 
---------- 
f 147-16-00 
 
[0065v] een sleyer [= sluier] en twee paer handtschoenen f 4-00-00 
een reyssack f 2-10-00 
een borstlap f 2-00-00 
een groffgreynen manteltie f 4-00-00 
een draegbandt f 8-00-00 
een liet? om een manteltie f 4-00-00 
een kleurde groffgreynen vrouwenrock f 20-00-00 
een hoedt f 7-00-00 
een dito f 13-00-00 
een groene verwelen [= fluwelen] muts f 5-00-00 
een hoedtpars f 1-05-00 
een swarte kleerbesen f 1-00-00 
---------- 
f 71-15-00 
 
[0066r] een paer swarte hosen f 5-00-00 
een paer cleurde dito f 4-10-00 
een paer sijden hosen f 4-00-00 
een paer dito f 4-00-00 
een paer dito swarte sijden f 3-10-00 
een paer swarte hosen f 2-00-00 
een paer hosen f 2-10-00 
een ruige sleed jaegers muts en een paer handtschoenen f 5-10-00 
 
Boecken 
een bijbel f 3-00-00 
een bijbel f 2-00-00 
twee testamenten f 3-00-00 
twee boeken f 10-00-00 
---------- 
f 49-00-00 
 
[0066v] twee boecken f 10-00-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 2-00-00 
twee boecken f 3-00-00 
twee boecken f 1-11-00 
twee boecken f 1-05-00 
drie boecken f 1-05-00 
drie dito f 1-00-00 
drie dito f 1-05-00 
vier dito f 1-00-00 
vier dito f 1-00-00 
vier dito f 1-05-00 
sewen boeckjes f 0-15-00 
enige boecken f 1-05-00 
een tinnen pennaeldt f 2-00-00 
---------- 
f 32-11-00 
 
[0067r] een psalmboeckie met silveren beslach f 4-00-00 
een dito f 5-00-00 
een dito f 5-00-00 
een testament met silveren beslach f 10-00-00 
een bijbel met silveren beslach f 21-00-00 
een wit cantie met een silveren lidt f 6-00-00 
een dito f 6-00-00 
een dito f 7-00-00 
drie flessen met silveren beslach f 7-10-00 
een doos ende almanach f 0-14-00 
een paer voormouwen f 1-14-00 
een paer mouckes f 0-16-00 
een capsleuyer f 3-08-00 
een halff dosijn dassies f 4-00-00 
twee paerlde neusdoecken f 2-00-00 
---------- 
f 84-02-00 
 
[0067v] acht schaelen f 2-00-00 
een dosijn stenen tafelborden f 0-15-00 
enich ander steenwerck f 1-00-00 
noch enich steenwerck f 1-10-00 
enige glaesen f 1-00-00 
5 stoelen ende enich ander goedt f 3-00-00 
een tafel f 0-10-00 
een mantelstock ende enich ander goedt f 1-16-00 
een coperen handtvate twee gulden f 2-00-00 
enich ijserwerck f 0-10-00 
een paer blauwe gardijnen ende bedtspreedt f 4-00-00 
een cnoop en een oudt spreedt f 0-10-00 
een bijbel f 5-00-00 
---------- 
f 23-11-00 
 
[0068r] Silver 
een silveren beecker weecht 27 3/4 loodt 
een silveren mostertpoth weeght 15 3/4 loodt 
een olijpottie weecht 16 loodt 
een silveren cop weecht 8 loodt 
een silveren copke weecht 4 1/4 loodt 
een silveren speldebackie weecht 4 1/2 loodt 
drie silveren soutvaties wegen 12 1/2 loodt 
drie dito wegen 13 1/4 loodt 
een silveren tabacksdoos weecht 5 1/4 loodt 
12 silveren lepels wegen 36 loodt 
17 dito soo groot als kleyn wegen 36 1/2 loodt 
een silveren kaysel ende silveren kayen weecht 26 loodt 
 
[0068v] Silver 
[marge: in voor ende newenstaende silver is bevonden 133 3/4 loodt kluitsilver waervan ijder loodt gewardeert is op 1-11-00 bedraecht in 't geheel, tweehondert sewen Caroli guldens, ses stuivers, ende noch aen rijxdaelders silver bevonden 184 1/4 loodt, ijder loodt op 1-08-00 bedraecht tweehondert sewen en vijftch Caroli guldens negentien stuivers, ende beyde sommen gaergereeckent sijn bevonden te bedraegen, de somma van vierhondert vijff ende sestich Caroli guldens, vijff stuivers] 
Een coocker haeck ende twee kettings weecht 15 1/4 loodt 
Twee sijdkettinghs, een kaycke met een taskettingie weecht tesamen 10 1/4 loodt 
Een silveren bel ende kettingh daeraen met 2 stanckjes van een scheer weecht 7 1/2 loodt 
Een silveren hoedsbandt, weecht 2 1/4 loodt 
2 meshechties, een haernaeldtie ende een cnoopke wecht 2 loodt 
Een suickerlepel, een kussentie met silveren knoopen, een speldekokertie beslaegen met silver, ende een wollen riemcke, daeraen een silveren slottie tesamen gewardeert f 4-10-00 
12 dosijn silveren cnopen wegen 32 loodt 
Een silveren tafelbordt weecht 42 loodt 
Twee broecksknopen wegen 1 1/4 loodt 
 
[0069r] Goudt 
Een gouden oorijser weecht 32 engels 
Een gouden haernaeldt weecht 7 engels, 11 aesen 
Drie gouden ringen wegen 6 engels ende 11 aesen 
 
Bovenstaendt goudt t' samen wegende vijff en veertich engels, twee en twintich aesen, bedraecht in een der somma f 91-07-00 
 
Noch drie stoelkussens ende twee deeckens f 10-00-00 
 
Aldus gedaen ende gewardeert ende eyntlijck gesloten den 21e october 1671 
In kennisse van ons commisaris ende secretaris 
(get.) Hendrick Coenraedts 
(get.) D. Wringer