Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 17r

Pand:  Zuiderhaven 0

Inleiding:  [0017r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ende gemaackt ten overstaen van de heren burgemeesteren Hans Keympes ende dr. Wilhelmus Hillebrants als praesidenten ende commissarien, in 't sterffhuis van wijlen Jan Lolles in lewene grootschipper binnen deser stede Harlingen, van alle de goederen, uit- en inschulden bij den selven naegelaten ende ten sterffhuise bevonden, ten versoecke van sijne kinderen ende erffgenamen namentlijck Lolle Jans, Maartie Jans ende Tjeskjen Jans meerderjarich sijnde, ende Obbe Jans veniam aetatis becomen hebbende, zampt Pytter Jelles wieldraejer als curator over Marten Jans, alle bij wijlen Jisk Obbes in echte verweckt, mitsgaders Cornelis Stoffels Middachten als vader en wettige voorstander van sijne kinderen bij sijne overledene huisvrouwe Lijsbet Jans (een voordochter van wijlen voornoemde Jan Lolles) geprocreeert, alles op 't aengeven van de bovengenoemde voorkinderen nae gedane belofte van getrouwicheyt daertoe staende in welgedachte commissaris handen gepraesteert, soo volght actum den 17e november 1671.

Inventaris: 
[0017v] Een eecken cas daerin nae ontsegelinge bevonden: 
Een testament bij wijlen Jan Lolles burger en grootschipper binnen Harlingen naegelaten, in dato den 20e may 1670 
 
28 slaeplaeckens 
21 mans hemden 
16 vrouwenhemden 
tien tafellaeckens 
16 neusdoecken 
44 serwetten 
 
Vrouwen kleren: 
een swart laeckens rock 
een karmosijnen dito 
een roode Engelse dito 
een here sajen schort 
een swart laeckens manteltie 
een borstlijfke 
een rode heresajen schorteldoeck 
twee witte borstrocken 
 
[0018r] Mans cleren: 
drie swart laeckens mantels 
een swart laeckens pack cleren 
 
Silver: 
een silveren mingels croes 
twee pegels silver kroesen 
een silveren schael 
een silveren onderriem 
achtien silveren lepels 
drie dito lepels 
een dito schorthaeck 
een silveren haeck 
vijff silveren eyerlepelties 
een silveren hoorntie 
een dito poppe blaeckercke 
 
[0018v] een silveren signet 
een silver penningh geteeckent met Obbe Hansen 
een silveren fingerhoedt 
een silveren knoop 
twee silveren oisen ? 
drie kleyne silver stuckjes 
een gouden signet 
 
Een leren buidel daerin: 
een groot silver Sweedtse stuck daerop vivat et velaet 
veertien valueerde rijxdaelers 
een kleyne silveren ducaton 
een halwe rijxdaeler 
noch drie valeerde rijxdaelers 
noch een halve rijxdaeler 
een stuck Deens geldt tot 16 stuivers 
twee oorden rijxdaelers 
noch 10 stuivers 
 
[0019r] Goldt 
drie golden dubbelde Elisabetten 
een Elisabeth nobel 
een gouden rijder 
een verkeerde Jacobus 
een vier dubbelde ducaet 
drie dubbelde ducaten 
een halve golden ducaton 
een enckelde ducat 
een Franse kroon 
een stuck tot drie gulden 
een quart van een Jacobus 
een halve ducaet 
noch een ducaat 
twee stuckjes yder tot drie guldens 
een vierkant stuck silver 
eenvalueerde rijxdaelder 
twee halve rijxdaelders 
 
[0019v] drie silveren doppen 
een kleyn silveren kettingjen 
een gouden signet 
een gouden trouwringh 
een gouden ringh met een rood steentie 
noch twee dunne gouden ringen 
 
Een eecken kewy daer in nae ontsegelinge bevonden 
Silver 
een kleyn silver kroes met voeten 
vier silveren lepels 
een silveren knoop 
een silveren kaysel met een haeck 
een dubbelde rijxdaelder 
 
Linnen 
twee mans hemden 
38 slopen 
vijff serwetten 
ses peuldoecken 
ses witte schorteldoecken 
 
[0020r] vier nachthalsdoecken 
13 gtootte kindere doecken 
nog vier peuldoecken 
20 kleyne kindere doecken 
vijff kindere borsthemdties 
vijff dito schorteldoeckjes 
enich kinder hooftgoedt 
vijff dassies 
twee mans mutsen 
een paer witte linnen hosen 
drie witte ruften 
twee roode ruften 
een swachtel 
17 neusdoecken 
een holten scheedt met silver bowen beslaegen 
 
[0020v] Briewen en instrumenten: 
Een handtschrift tot laste van Meynto Douwes, ter summa van vijff hondert Caroliguldens capitael in dato den 24e september 1665 tot profijtte van Dirck Pytters drie hondert guldens ende Lolle Jansen twee hondert guldens, gequoteert met Arma 
 
Een coopsedulle van 60 guldens voor twee grawen in de Westerkerck alhier leggende in dato den 19e january 1670 [Opm.: Grafschrift Westerkerk 27-1: Jan Lolles, grootschipper deser stede, overleden 28-06-1670, 64 jaar.] 
 
Een decretale coopbrieff met de annexe reversael van seeckere hovinge met een somerhuis en kelder zampt bomen etc gelegen binnen deser stede op Rapenburgh in dato den 25e martii 1665 gequoteert met vivum 
 
[0021r] Een extract uit 't Weesboeck der stede Harlingen raeckende de goederen van Lysbet Jans voordochter van Jan Lolles in dato den 7e februarii 1651, zijnde de selwe goederen bij Cornelis Middachten als man en voogt van Lysbet Jans voornoemt den 3 off 23 maert 1664 ontvangen sullende blijcken uit 't Weesboeck deser stede. 
 
Parten scheeps: 
Een coopsedulle van een 64 part scheeps aen Eger Douwes schip bij Lammert Claesen aen Jan Lolles gepasseert, in dato den 10 may 1670, gequoteert met Que 
 
Een coopsedulle van 1 / 64 part schip aen't schip van Marten Jansen bij voornoemde Marten aen Jan Lolles gepasseert in dato den 17 november 1668, gequoteert met cano 
 
Een 16e part aen 't schip de Star bij wijlen Jan Lolles laetst gevoert 
 
[0021v] Een 32 part aen't schip bij Cornelis Cornelis de olde gevoert werdende 
 
Een part aen 't schip de Stoeldraejer bij schipper Pytter Jan Bentes gevoert werdende 
 
Een 64 part aen 't schip bij Jelle Auckes gevoert werdende 
 
Een 64e part aen't schip van Pytter Iges 
 
Een 64e part aen 't schip van Hendrick Teunis 
 
Noch gerede penningen: 
vijff en vijftich a 3-03-00 
aen pajement 1-06-00 
 
Silver: 
twee silveren brandewijns kroeskes 
een dito mosterlepeltie 
noch een grootte silveren lepel 
 
[0022r] Een tijnne daer in: 
6 Friesche mutsen 
15 halsdoecken 
twee flippen 
twaelff hoofdoecken 
elleff mutsen 
acht Duitse mutsen 
enige kraegen 
 
[0022v] Noch briewen, obligatien etc: 
 
Een obligatie van den 23 januarii 1668 holdende op coopman Laes Pieters in 't geheel ter somma van een duisent Caroliguldens van welcke somma Dirck Pieters aengaet vier hondert vier en veertich guldens drie stuivers ende wijlen Jan Lolles de rest, quoteert met Trojae 
 
Jacob Sanstra is schuldich aen 't sterffhuis vier hondert sewentich guldens, volgens notule bij Jan Lolles verteeckent, quoteert met qui 
 
Een handtschrift warbij Lolle Jansen bekent wegens sijn vaders coopmanschap in Noorwegen ontvangen te hebben een hondert vijff en twintich guldens, gequoteert met primis 
 
[0023r] Een coopbrieff ende ingeloste reversael in dato den 5e januarii 1642 bij Sybrandt Hessels cum sociis aen wijlen Jan Lolles ende Jisk Obbes gepasseert ende over gelevert van de huisinge cum annexis bij Jan Lolles in lewen selffs bewoont, gequoteert met Ab 
 
[Opm.: Nedergerecht Harlingen, Proclamatieboeken, inv.nr. 234, fol 162v: Jan Lolles en Jisk Obbesdochter echteluyden burgers binnen Harlingen begere bode consent opde coop van sekere huysinge cum annexis [...]esten (?) plaetse daerachter staende, ende gelegen inde Suyder Nieuwe stadt aende noordcant van dien haven, hebbende Sibrant Hessels ten oosten ende noorden, ende Timmen Andries erfgenaem ten westen ten naasten, belast aende stadt Harlingen voorschreven met vier caroliguldens vrije enige iaerlijxe grondpacht, gecocht van de erfgenamen van Trijntie Jacob Lous wedue burgerse aldaer voor den somma van 655 goutguldens seven stuivers. Geproclameert over de kerke 1e den 9 Januarii, 2e den 16e, 3e den 23 januarij 1642. Gerechte 1e den 15e, 2e den 22e Januarij, 3e den 29 January 1642. Toegewesen den 29e January 1642 op de proclamanten] 
 
Brieven ende papieren raeckende: 
Dirck Pytters waer over wijlen Jan Lolles als curator heeft gestanden 
 
Een handtschrift gedateerdt den 7e julii 1665 op Hans Obbis ter somma van twee hondert silveren ducatons, gequoteert met A 
 
Een reeckenboeckje waer in de ontvangh en uitgaeff is geannoteert, met een bondel quitantien 
 
[0023v] Een huircherter op Baucke Joannis van Dirck Pytters ende sijn susters huisinge cum annexis gedateert den 26e novembris 1660, quoteert met B 
 
In een Danswijcker kistie nae ontsegelinge bevonden: 
Het principale testament van wijlen Freerck Dirx Hemert in dato den 2e julii 1651, gequoteert met C 
Als mede een bondel quitantien ende andere papieren Dirck Pytters raeckende 
 
In een eecken kistie nae ontsegelinge bevonden, toebehorende Dirck Pytters: 
ses stucken van achten 
een kardiku ? met een halve schellingh 
 
[0024r] In Dirck Pytters spaerpot: 
twee guldens, tien stuivers 
 
In een silveren netten buidel met een silveren kettingh daer aen, een sedultie, dese buidel behoort 
Dirck Pieters van Hemert toe, waerdich sewen guldens twaelff stuivers, acht penningen, daer in een gouden Elisabeth en 3 1/2 valueerdes rijxdaelders 
 
In een carmasinen fluwelen buidel: 
een gemaeckt stuck silver van Gustavus Adolphus 
een vierkant silveren troustuck 
een gouden troupenninck 
een gouden trouringh 
 
In een geldtsackje: 
een rijxoordt, vier stuivers, 12 penningen aen payement 
 
In een buideltie: 
twee gulden, vijff stuivers, 8 penningen 
[0024v] een silveren signet, met een benen knop 
 
In een oude buidel: 
54 stuivers, 14 penningen 
voorts enige oude briewen en boecken 
 
Vrouwen kleren: 
een hoick met een pars 
een roodscharlaeckens rock 
een swart laeckens manteltie 
een glad dito 
een laeckens borstlijff 
een paer bratten mouwen 
een swart laeckens kraegen 
noch twee mantelties 
een otters fell 
een fosse vel 
 
[0025r] Mans kleren: 
een Engelse muts met rood verwiel [= fluweel] 
een reys rock 
een bolkefanger [= bolkevanger] 
een bultsack 
drie pack blauwe onderkleren 
een rood scharlaeckens ongemaekte hemdtrok 
een roode hemdtrock met bont gevoert 
twee broecken 
twee rockjes 
twee wambaisen [= wambuisen] 
een pack swart laeckens kleren 
noch een rockje 
negen paer hosen 
drie paer wanten 
 
[0025v] drie paer schoenen 
twee paer muilen 
een ruige muts 
een blauwe muts 
twee filten hoeden 
een Engelse muts 
een paer leersen 
 
Bedden ende bedtscleren: 
vijff bedden met peulen 
achtien oorkussens 
noch twee kleyne dito 
vier laeckens spreden 
twee wollen besspreden 
vier paer gardijnen 
vijff rabatten 
 
[0026r] 3 groene schoorsteenskleeden 
2 bonte dito 
vijff groene deeckens 
drie witte dito 
een kindere deeckentie 
25 stoelkussens 
drie nayde kussens bladen 
achtien stoelen 
vier kindere stoelen 
een mans stoel 
een eecken schabel 
elleff schilderien 
14 kleyne bordties 
drie spiegels 
een kindere kaske met een schabeltie 
 
[0026v] een kantoor 
twee betbancken 
een slaepbanck 
twee tafels 
een murmerde kas 
een geldt kistie 
een plattie 
drie schermen 
een krebbe 
een wiegbanck 
twee mouden 
een sleedt 
een kevy 
 
[0027r] enige bedtsplancken 
twee tijnen 
enige dosen 
een packkorff 
twee kleertouwen 
noch twee koofkes 
drie matten 
een wasschamel 
drie tobben 
een boeckas met enige boecken 
acht kleerstocken 
 
Oostindisch werck: 
vijftien grootte pannen 
ses butterpanties 
 
[0027v] drie frucht schaelties 
twee grootte klapmutsen 
12 sacierkes 
twee pasteleynen kannen 
een slechte kanne met een silveren lidt 
twee pasteleynen coppen met silveren ooren, ende de ene met een silveren voet 
15 Oostindische coppen 
elleff Danswijcker glaesen 
drie floiten 
tien pasteleynen klapmutsen 
twee eis dopkes 
twee pasteleynen luickes 
een meelvattie 
 
[0028r] drie melkemmers 
een water emmer 
drie mangelstocken 
een mangelbordt 
een rack 
een mantelstock 
 
Coper, tin ende ijserwerck: 
2 ketels 
een gootlinge 
een meschen pottie 
een coperen merckacker? 
2 treeften 
2 tangen 
een kettinge 
een hanghijser, potzeel 
 
[0028v] 1 schuimspaen 
twee fuibeckens 
twee lanteerns 
een snuiter 
2 kandelaers 
een ijseren steckje 
twee messchen lampen 
noch 1 kandelaer 
een hackmes 
1 olijkoeck forck 
een koeckpan 
een tinnen mingelen 
een dito cop 
een dito fleske 
 
[0029r] een blicken dooske 
een dito trachter 
vier stoffers, ende 3 kleerbesems 
elleff slechte schaelen 
21 stenen tafelborden 
17 pannen 
18 butterpanties 
enig schuttelgoedt 
3 stenen soutvatten 
twee pascaerten op borden 
twee seeboecken 
een bijbel 
een fleysvat 
een kanarijkorff met een kanarij 
 
[0029v] Lasten van 't sterffhuis bij de kinderen betaelt, volgens quitantien, daervan gebleecken: 
 
Jan Jansen grafmaeker voor 't begraven en letterhouwen f 8-10-00 
[Opm.: Grafschrift Westerkerk 27-1: Jan Lolles, grootschipper deser stede, overleden 28 Juny 1670, 64 jaar.] 
Tjepke Martens voor twee kanne Spaense wijn f 3-12-00 
Faendrich Goitien Sijtses voor maeckloon van kleren f 5-00-00 
Wijbe Liskes voor kalk en cement f 2-08-04 
Freerk Jansen timmerman voor timmerloon, en toegedane waeren f 6-10-00 
Jan Willems meester metselar voor arbijtsloon f 9-15-08 
Jan Freerx voor schoenen f 12-05-00 
Jan Jansen doodgraver noch betaalt f 10-10-00 
---------- 
f 58-10-12 
 
[0030r] Wijbe Pytters Moyman voor een halff ancker Franse wijn f 6-06-00 
Pytter Jansen voor laeckenwaren f 45-04-00 
Marten Tjerckes voor bier f 28-07-00 
Lolle Jacobs schoenmacker f 2-02-00 
Pytter Joris Pipe, voor een ancker wijn f 13-00-00 
De rentmeester der stadt voor grondtpacht f 9-00-00 
voor schoorstiensgeldt f 1-11-00 
tot verlossinge van een slaeff f 15-15-00 
Meynte Vouwes betaelt f 49-00-00 
Dirck Pytters comt volgens sloth van reeckeninge f 148-06-00 
 
Aldus gedaen geinventariseert, ende gesloten den 18e november 1670 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
[0030v], [0031r] [0031v] [0032r] en [0032v] lege bladzijden 
 
[Na folio 0025r komt fol 0076v, de ontbrekende bladen zijn niet gefotografeerd ?!?] 
 
[0076v] een greynen manteltie f 6-00-00 
enige lappen f 7-00-00 
enige boecken f 1-05-00 
een tijntie en enige lappen 
enige vercierde bloemen in een doossie f 0-15-00 
een scherm f 4-00-00 
Oost Indisch werck 
twee grootte klapmutsen f 10-00-00 
twee fruchtschaelen f 4-10-00 
twee butterpanties f 3-00-00 
een fruchtschaeltie f 1-08-00 
drie slechte schaelen f 0-15-00 
een wit kantie ende romertie f 0-10-00 
twee albasterde bordties ende stooff f 1-11-00 
enige linties f 1-05-00 
een kiste f 4-00-00 
een schilderij f 5-00-00 
een schilderij f 5-00-00 
twee dito f 1-15-00 
21 3/4 pont tinn 't pond tot 12 stuivers f 13-01-00 
---------- 
f 73-03-00 
 
[0077r] een paer nayde stoelkussens f 4-00-00 
een paer laeckens dito f 4-00-00 
een paer dito f 1-05-00 
een pack mans greynen kleren f 8-00-00 
een moff f 0-15-00 
een paer draeyde swarte 
stoelen f 3-00-00 
een eecken kas f 10-00-00 
---------- 
f 31-00-00 
 
Silver 
twee silveren beeckers wegen 13 1/2 loodt 
een silveren cop weecht 20 1/2 loodt 
5 silveren lepels wegen 12 ende 7/8 loodt 
een silveren coocker, haeck ende twee kettings, een furckje met een heft ende haernaelt weegt te samen 15 1/2 loodt 
een kaysel weegt 12 loodt 
 
[0077v] een oorijser, met een tas kettingie ende een meremintie daeraen, een hoorntie ende drie cnopen wegen 5 1/8 loodt 
 
de kettinghs uit een onderriem en een beugel uit een kaysel met slotties van een kaysel ende enige andere cleinodien, weegt t' samen 9 loodt 
 
[in de marge: in voor ende nevenstaende silver is bevonden 34 loodt kluidt silver yder loodt tot f 1-10-00 bedraegt f 51-0000 ende 54 1/2 loodt rijxdaelders silver bedraecht f 76-06-00 't samen geaddeert wordt 't silver te bedraegen de somma van f 127-06-00 
 
Een boeckje met silver beslach, een breydtpriem met silver beslach, een silveren hechtie en noch een hechtie is getauxeert t' samen op f 7-02-00 
 
Goudt 
Een gouden hoepringh weecht 5 engels ende 24 aesen yder engels tot twee Caroliguldens f 11-10-00 
Een gouden dyamandt ringie gepriseert f 18-00-00 
Een gouden oorijser met twee pendanten ende een diamant ringh en een gouden ringh f 315-00-00 
---------- 
f 478-18-00 
 
[0078r] Aldus gedaen ende gewardeert, ende eyntlijck gesloten op dato als boven 
 
In kennisse van ons praesiderende burgemeester ende secretaris 
(get.) Hendrick Coenraedts 
(get.) D Wringer 1672[0017v] Een eecken cas daerin nae ontsegelinge bevonden: 
Een testament bij wijlen Jan Lolles burger en grootschipper binnen Harlingen naegelaten, in dato den 20e may 1670 
 
28 slaeplaeckens 
21 mans hemden 
16 vrouwenhemden 
tien tafellaeckens 
16 neusdoecken 
44 serwetten 
 
Vrouwen kleren: 
een swart laeckens rock 
een karmosijnen dito 
een roode Engelse dito 
een here sajen schort 
een swart laeckens manteltie 
een borstlijfke 
een rode heresajen schorteldoeck 
twee witte borstrocken 
 
[0018r] Mans cleren: 
drie swart laeckens mantels 
een swart laeckens pack cleren 
 
Silver: 
een silveren mingels croes 
twee pegels silver kroesen 
een silveren schael 
een silveren onderriem 
achtien silveren lepels 
drie dito lepels 
een dito schorthaeck 
een silveren haeck 
vijff silveren eyerlepelties 
een silveren hoorntie 
een dito poppe blaeckercke 
 
[0018v] een silveren signet 
een silver penningh geteeckent met Obbe Hansen 
een silveren fingerhoedt 
een silveren knoop 
twee silveren oisen ? 
drie kleyne silver stuckjes 
een gouden signet 
 
Een leren buidel daerin: 
een groot silver Sweedtse stuck daerop vivat et velaet 
veertien valueerde rijxdaelers 
een kleyne silveren ducaton 
een halwe rijxdaeler 
noch drie valeerde rijxdaelers 
noch een halve rijxdaeler 
een stuck Deens geldt tot 16 stuivers 
twee oorden rijxdaelers 
noch 10 stuivers 
 
[0019r] Goldt 
drie golden dubbelde Elisabetten 
een Elisabeth nobel 
een gouden rijder 
een verkeerde Jacobus 
een vier dubbelde ducaet 
drie dubbelde ducaten 
een halve golden ducaton 
een enckelde ducat 
een Franse kroon 
een stuck tot drie gulden 
een quart van een Jacobus 
een halve ducaet 
noch een ducaat 
twee stuckjes yder tot drie guldens 
een vierkant stuck silver 
eenvalueerde rijxdaelder 
twee halve rijxdaelders 
 
[0019v] drie silveren doppen 
een kleyn silveren kettingjen 
een gouden signet 
een gouden trouwringh 
een gouden ringh met een rood steentie 
noch twee dunne gouden ringen 
 
Een eecken kewy daer in nae ontsegelinge bevonden 
Silver 
een kleyn silver kroes met voeten 
vier silveren lepels 
een silveren knoop 
een silveren kaysel met een haeck 
een dubbelde rijxdaelder 
 
Linnen 
twee mans hemden 
38 slopen 
vijff serwetten 
ses peuldoecken 
ses witte schorteldoecken 
 
[0020r] vier nachthalsdoecken 
13 gtootte kindere doecken 
nog vier peuldoecken 
20 kleyne kindere doecken 
vijff kindere borsthemdties 
vijff dito schorteldoeckjes 
enich kinder hooftgoedt 
vijff dassies 
twee mans mutsen 
een paer witte linnen hosen 
drie witte ruften 
twee roode ruften 
een swachtel 
17 neusdoecken 
een holten scheedt met silver bowen beslaegen 
 
[0020v] Briewen en instrumenten: 
Een handtschrift tot laste van Meynto Douwes, ter summa van vijff hondert Caroliguldens capitael in dato den 24e september 1665 tot profijtte van Dirck Pytters drie hondert guldens ende Lolle Jansen twee hondert guldens, gequoteert met Arma 
 
Een coopsedulle van 60 guldens voor twee grawen in de Westerkerck alhier leggende in dato den 19e january 1670 [Opm.: Grafschrift Westerkerk 27-1: Jan Lolles, grootschipper deser stede, overleden 28-06-1670, 64 jaar.] 
 
Een decretale coopbrieff met de annexe reversael van seeckere hovinge met een somerhuis en kelder zampt bomen etc gelegen binnen deser stede op Rapenburgh in dato den 25e martii 1665 gequoteert met vivum 
 
[0021r] Een extract uit 't Weesboeck der stede Harlingen raeckende de goederen van Lysbet Jans voordochter van Jan Lolles in dato den 7e februarii 1651, zijnde de selwe goederen bij Cornelis Middachten als man en voogt van Lysbet Jans voornoemt den 3 off 23 maert 1664 ontvangen sullende blijcken uit 't Weesboeck deser stede. 
 
Parten scheeps: 
Een coopsedulle van een 64 part scheeps aen Eger Douwes schip bij Lammert Claesen aen Jan Lolles gepasseert, in dato den 10 may 1670, gequoteert met Que 
 
Een coopsedulle van 1 / 64 part schip aen't schip van Marten Jansen bij voornoemde Marten aen Jan Lolles gepasseert in dato den 17 november 1668, gequoteert met cano 
 
Een 16e part aen 't schip de Star bij wijlen Jan Lolles laetst gevoert 
 
[0021v] Een 32 part aen't schip bij Cornelis Cornelis de olde gevoert werdende 
 
Een part aen 't schip de Stoeldraejer bij schipper Pytter Jan Bentes gevoert werdende 
 
Een 64 part aen 't schip bij Jelle Auckes gevoert werdende 
 
Een 64e part aen't schip van Pytter Iges 
 
Een 64e part aen 't schip van Hendrick Teunis 
 
Noch gerede penningen: 
vijff en vijftich a 3-03-00 
aen pajement 1-06-00 
 
Silver: 
twee silveren brandewijns kroeskes 
een dito mosterlepeltie 
noch een grootte silveren lepel 
 
[0022r] Een tijnne daer in: 
6 Friesche mutsen 
15 halsdoecken 
twee flippen 
twaelff hoofdoecken 
elleff mutsen 
acht Duitse mutsen 
enige kraegen 
 
[0022v] Noch briewen, obligatien etc: 
 
Een obligatie van den 23 januarii 1668 holdende op coopman Laes Pieters in 't geheel ter somma van een duisent Caroliguldens van welcke somma Dirck Pieters aengaet vier hondert vier en veertich guldens drie stuivers ende wijlen Jan Lolles de rest, quoteert met Trojae 
 
Jacob Sanstra is schuldich aen 't sterffhuis vier hondert sewentich guldens, volgens notule bij Jan Lolles verteeckent, quoteert met qui 
 
Een handtschrift warbij Lolle Jansen bekent wegens sijn vaders coopmanschap in Noorwegen ontvangen te hebben een hondert vijff en twintich guldens, gequoteert met primis 
 
[0023r] Een coopbrieff ende ingeloste reversael in dato den 5e januarii 1642 bij Sybrandt Hessels cum sociis aen wijlen Jan Lolles ende Jisk Obbes gepasseert ende over gelevert van de huisinge cum annexis bij Jan Lolles in lewen selffs bewoont, gequoteert met Ab 
 
[Opm.: Nedergerecht Harlingen, Proclamatieboeken, inv.nr. 234, fol 162v: Jan Lolles en Jisk Obbesdochter echteluyden burgers binnen Harlingen begere bode consent opde coop van sekere huysinge cum annexis [...]esten (?) plaetse daerachter staende, ende gelegen inde Suyder Nieuwe stadt aende noordcant van dien haven, hebbende Sibrant Hessels ten oosten ende noorden, ende Timmen Andries erfgenaem ten westen ten naasten, belast aende stadt Harlingen voorschreven met vier caroliguldens vrije enige iaerlijxe grondpacht, gecocht van de erfgenamen van Trijntie Jacob Lous wedue burgerse aldaer voor den somma van 655 goutguldens seven stuivers. Geproclameert over de kerke 1e den 9 Januarii, 2e den 16e, 3e den 23 januarij 1642. Gerechte 1e den 15e, 2e den 22e Januarij, 3e den 29 January 1642. Toegewesen den 29e January 1642 op de proclamanten] 
 
Brieven ende papieren raeckende: 
Dirck Pytters waer over wijlen Jan Lolles als curator heeft gestanden 
 
Een handtschrift gedateerdt den 7e julii 1665 op Hans Obbis ter somma van twee hondert silveren ducatons, gequoteert met A 
 
Een reeckenboeckje waer in de ontvangh en uitgaeff is geannoteert, met een bondel quitantien 
 
[0023v] Een huircherter op Baucke Joannis van Dirck Pytters ende sijn susters huisinge cum annexis gedateert den 26e novembris 1660, quoteert met B 
 
In een Danswijcker kistie nae ontsegelinge bevonden: 
Het principale testament van wijlen Freerck Dirx Hemert in dato den 2e julii 1651, gequoteert met C 
Als mede een bondel quitantien ende andere papieren Dirck Pytters raeckende 
 
In een eecken kistie nae ontsegelinge bevonden, toebehorende Dirck Pytters: 
ses stucken van achten 
een kardiku ? met een halve schellingh 
 
[0024r] In Dirck Pytters spaerpot: 
twee guldens, tien stuivers 
 
In een silveren netten buidel met een silveren kettingh daer aen, een sedultie, dese buidel behoort 
Dirck Pieters van Hemert toe, waerdich sewen guldens twaelff stuivers, acht penningen, daer in een gouden Elisabeth en 3 1/2 valueerdes rijxdaelders 
 
In een carmasinen fluwelen buidel: 
een gemaeckt stuck silver van Gustavus Adolphus 
een vierkant silveren troustuck 
een gouden troupenninck 
een gouden trouringh 
 
In een geldtsackje: 
een rijxoordt, vier stuivers, 12 penningen aen payement 
 
In een buideltie: 
twee gulden, vijff stuivers, 8 penningen 
[0024v] een silveren signet, met een benen knop 
 
In een oude buidel: 
54 stuivers, 14 penningen 
voorts enige oude briewen en boecken 
 
Vrouwen kleren: 
een hoick met een pars 
een roodscharlaeckens rock 
een swart laeckens manteltie 
een glad dito 
een laeckens borstlijff 
een paer bratten mouwen 
een swart laeckens kraegen 
noch twee mantelties 
een otters fell 
een fosse vel 
 
[0025r] Mans kleren: 
een Engelse muts met rood verwiel [= fluweel] 
een reys rock 
een bolkefanger [= bolkevanger] 
een bultsack 
drie pack blauwe onderkleren 
een rood scharlaeckens ongemaekte hemdtrok 
een roode hemdtrock met bont gevoert 
twee broecken 
twee rockjes 
twee wambaisen [= wambuisen] 
een pack swart laeckens kleren 
noch een rockje 
negen paer hosen 
drie paer wanten 
 
[0025v] drie paer schoenen 
twee paer muilen 
een ruige muts 
een blauwe muts 
twee filten hoeden 
een Engelse muts 
een paer leersen 
 
Bedden ende bedtscleren: 
vijff bedden met peulen 
achtien oorkussens 
noch twee kleyne dito 
vier laeckens spreden 
twee wollen besspreden 
vier paer gardijnen 
vijff rabatten 
 
[0026r] 3 groene schoorsteenskleeden 
2 bonte dito 
vijff groene deeckens 
drie witte dito 
een kindere deeckentie 
25 stoelkussens 
drie nayde kussens bladen 
achtien stoelen 
vier kindere stoelen 
een mans stoel 
een eecken schabel 
elleff schilderien 
14 kleyne bordties 
drie spiegels 
een kindere kaske met een schabeltie 
 
[0026v] een kantoor 
twee betbancken 
een slaepbanck 
twee tafels 
een murmerde kas 
een geldt kistie 
een plattie 
drie schermen 
een krebbe 
een wiegbanck 
twee mouden 
een sleedt 
een kevy 
 
[0027r] enige bedtsplancken 
twee tijnen 
enige dosen 
een packkorff 
twee kleertouwen 
noch twee koofkes 
drie matten 
een wasschamel 
drie tobben 
een boeckas met enige boecken 
acht kleerstocken 
 
Oostindisch werck: 
vijftien grootte pannen 
ses butterpanties 
 
[0027v] drie frucht schaelties 
twee grootte klapmutsen 
12 sacierkes 
twee pasteleynen kannen 
een slechte kanne met een silveren lidt 
twee pasteleynen coppen met silveren ooren, ende de ene met een silveren voet 
15 Oostindische coppen 
elleff Danswijcker glaesen 
drie floiten 
tien pasteleynen klapmutsen 
twee eis dopkes 
twee pasteleynen luickes 
een meelvattie 
 
[0028r] drie melkemmers 
een water emmer 
drie mangelstocken 
een mangelbordt 
een rack 
een mantelstock 
 
Coper, tin ende ijserwerck: 
2 ketels 
een gootlinge 
een meschen pottie 
een coperen merckacker? 
2 treeften 
2 tangen 
een kettinge 
een hanghijser, potzeel 
 
[0028v] 1 schuimspaen 
twee fuibeckens 
twee lanteerns 
een snuiter 
2 kandelaers 
een ijseren steckje 
twee messchen lampen 
noch 1 kandelaer 
een hackmes 
1 olijkoeck forck 
een koeckpan 
een tinnen mingelen 
een dito cop 
een dito fleske 
 
[0029r] een blicken dooske 
een dito trachter 
vier stoffers, ende 3 kleerbesems 
elleff slechte schaelen 
21 stenen tafelborden 
17 pannen 
18 butterpanties 
enig schuttelgoedt 
3 stenen soutvatten 
twee pascaerten op borden 
twee seeboecken 
een bijbel 
een fleysvat 
een kanarijkorff met een kanarij 
 
[0029v] Lasten van 't sterffhuis bij de kinderen betaelt, volgens quitantien, daervan gebleecken: 
 
Jan Jansen grafmaeker voor 't begraven en letterhouwen f 8-10-00 
[Opm.: Grafschrift Westerkerk 27-1: Jan Lolles, grootschipper deser stede, overleden 28 Juny 1670, 64 jaar.] 
Tjepke Martens voor twee kanne Spaense wijn f 3-12-00 
Faendrich Goitien Sijtses voor maeckloon van kleren f 5-00-00 
Wijbe Liskes voor kalk en cement f 2-08-04 
Freerk Jansen timmerman voor timmerloon, en toegedane waeren f 6-10-00 
Jan Willems meester metselar voor arbijtsloon f 9-15-08 
Jan Freerx voor schoenen f 12-05-00 
Jan Jansen doodgraver noch betaalt f 10-10-00 
---------- 
f 58-10-12 
 
[0030r] Wijbe Pytters Moyman voor een halff ancker Franse wijn f 6-06-00 
Pytter Jansen voor laeckenwaren f 45-04-00 
Marten Tjerckes voor bier f 28-07-00 
Lolle Jacobs schoenmacker f 2-02-00 
Pytter Joris Pipe, voor een ancker wijn f 13-00-00 
De rentmeester der stadt voor grondtpacht f 9-00-00 
voor schoorstiensgeldt f 1-11-00 
tot verlossinge van een slaeff f 15-15-00 
Meynte Vouwes betaelt f 49-00-00 
Dirck Pytters comt volgens sloth van reeckeninge f 148-06-00 
 
Aldus gedaen geinventariseert, ende gesloten den 18e november 1670 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
[0030v], [0031r] [0031v] [0032r] en [0032v] lege bladzijden 
 
[Na folio 0025r komt fol 0076v, de ontbrekende bladen zijn niet gefotografeerd ?!?] 
 
[0076v] een greynen manteltie f 6-00-00 
enige lappen f 7-00-00 
enige boecken f 1-05-00 
een tijntie en enige lappen 
enige vercierde bloemen in een doossie f 0-15-00 
een scherm f 4-00-00 
Oost Indisch werck 
twee grootte klapmutsen f 10-00-00 
twee fruchtschaelen f 4-10-00 
twee butterpanties f 3-00-00 
een fruchtschaeltie f 1-08-00 
drie slechte schaelen f 0-15-00 
een wit kantie ende romertie f 0-10-00 
twee albasterde bordties ende stooff f 1-11-00 
enige linties f 1-05-00 
een kiste f 4-00-00 
een schilderij f 5-00-00 
een schilderij f 5-00-00 
twee dito f 1-15-00 
21 3/4 pont tinn 't pond tot 12 stuivers f 13-01-00 
---------- 
f 73-03-00 
 
[0077r] een paer nayde stoelkussens f 4-00-00 
een paer laeckens dito f 4-00-00 
een paer dito f 1-05-00 
een pack mans greynen kleren f 8-00-00 
een moff f 0-15-00 
een paer draeyde swarte 
stoelen f 3-00-00 
een eecken kas f 10-00-00 
---------- 
f 31-00-00 
 
Silver 
twee silveren beeckers wegen 13 1/2 loodt 
een silveren cop weecht 20 1/2 loodt 
5 silveren lepels wegen 12 ende 7/8 loodt 
een silveren coocker, haeck ende twee kettings, een furckje met een heft ende haernaelt weegt te samen 15 1/2 loodt 
een kaysel weegt 12 loodt 
 
[0077v] een oorijser, met een tas kettingie ende een meremintie daeraen, een hoorntie ende drie cnopen wegen 5 1/8 loodt 
 
de kettinghs uit een onderriem en een beugel uit een kaysel met slotties van een kaysel ende enige andere cleinodien, weegt t' samen 9 loodt 
 
[in de marge: in voor ende nevenstaende silver is bevonden 34 loodt kluidt silver yder loodt tot f 1-10-00 bedraegt f 51-0000 ende 54 1/2 loodt rijxdaelders silver bedraecht f 76-06-00 't samen geaddeert wordt 't silver te bedraegen de somma van f 127-06-00 
 
Een boeckje met silver beslach, een breydtpriem met silver beslach, een silveren hechtie en noch een hechtie is getauxeert t' samen op f 7-02-00 
 
Goudt 
Een gouden hoepringh weecht 5 engels ende 24 aesen yder engels tot twee Caroliguldens f 11-10-00 
Een gouden dyamandt ringie gepriseert f 18-00-00 
Een gouden oorijser met twee pendanten ende een diamant ringh en een gouden ringh f 315-00-00 
---------- 
f 478-18-00 
 
[0078r] Aldus gedaen ende gewardeert, ende eyntlijck gesloten op dato als boven 
 
In kennisse van ons praesiderende burgemeester ende secretaris 
(get.) Hendrick Coenraedts 
(get.) D Wringer 1672