Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 8r

Pand:  Heiligeweg 21

Inleiding:  [0008r] Inventarisatie ende beschrijvinge zampt warderinge gedaen ten overstane van de praesiderende burgemeesteren Henricus Caesarius ende Gosse Joannis Adema als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huyse van Pytter Jacobs mr. timmerman ende burger binnen deser stede, zich ad 2a vota begeven hebbende met Aecht Pytters van alle de goederen uit- en inschulden bij hem met sijn overledene huisvrouwe Trijntie Gatses in leven en na haer doodt met sijne kinderen bij de selve echtelijck geprocreert, gepossideert ofte beseten geweest, alles ten versoecke van Symen Jansen dekencramer, en burger alhier, ende Pytter Gatses tot Schalsum wonende als geauthoriseerde curatoren ad hunc actum over de drie nagelatene kinderen van voornoemde Trijntie Gatses in dier qualiteit als requiranten, ende vervolgens versoeckende uitwijsinge, staet ende liquidatie van den voornoemde kinderen moederen goederen op en tegens den voornoemden haren vader die als requireerde den behoorlijcken boelede aen welgedachte commissaris handen na vereisch heeft gepraesteert, zijnde de warderinge der huisgeraden ende inboelen den vader en sijn tegenwoordige huisvrouwe door Diucke Clases en Diucke Douwes geswooren wardeersters gedaen en toegetauxeert en is vervolgens geprocedeert soo volcht actum den 22 marty 1671.

Inventaris: 
[0008v] Bedden ende bedtskleren 
een bedt met een peul gewardeert op f 20-00-00 
een bedt met een peul f 18-00-00 
een bedt met een peul f 14-00-00 
een bed met een peul f 6-00-00 
een bedt met een peul f 5-00-00 
twee oorkessens f 10-00-00 
twee dito f 3-10-00 
4 dito f 2-00-00 
2 dito f 0-15-00 
een groene deecken f 5-00-00 
een deecken f 3-10-00 
een groene voerde deecken 5-00-00 
een Spaense deecken f 4-10-00 
een deecken f 2-00-00 
---------- 
f 101-15-00 
 
[0009r] een deecken f 3-10-00 
een deecken f 0-15-00 
een deecken f 2-05-00 
een dito f 1-15-00 
een en 1/2 laecken f 1-15-00 
een peuldoeck ende sloop f 1-10-00 
een dito en 4 slopen 2-05-00 
twee bedlaeckens f 3-10-00 
3 oude bedspreeden f 0-14-00 
2 bedlaeckens f 5-00-00 
4 slopen en 1 peuldoeck f 4-10-00 
2 laeckens f 3-00-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito en 1/2 f 4-00-00 
2 dito f 4-10-00 
---------- 
f 43-09-00 
 
[0009v] twe bedlaeckens f 5-00-00 
2 dito f 5-10-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 5-10-00 
2 dito f 4-00-00 
1 dito f 1-05-00 
2 peuldoecken f 2-00-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 1-10-00 
2 tafellaeckens f 2-00-00 
2 paer slopen f 4-00-00 
4 slopen f 3-15-00 
7 sloopkes f 1-15-00 
een hoyck [= huik] f 11-00-00 
2 stoelkussens f 4-10-00 
---------- 
f 58-15-00 
 
[0010r] drie stoelkussens f 3-05-00 
6 dito f 1-15-00 
2 dito f 2-10-00 
2 gardijnen met een schoorsteenkleedt f 2-10-00 
2 rabatten en 1 schoorsteenkleedt f 1-05-00 
't omhangend steenwerck in d' kamer f 5-00-00 
enige bordties soo albasterde als glasen f 2-10-00 
een spijgeltie met twee vergulde knopen f 1-10-00 
2 schilderijen f 2-10-00 
enich tinwerck f 2-10-00 
een fuirbecken f 4-00-00 
een kees f 1-05-00 
aen butter f 2-10-00 
een vager stoffer ende 3 flessen f 1-00-00 
6 stoelen f 1-13-00 
een setbanck f 2-00-00 
een schabel f 1-10-00 
---------- 
f 39-03-00 
 
[0010v] een kewij f 14-00-00 
een heerdijser f 2-00-00 
7 kleerstocken en 2 stoelen f 1-06-00 
mangelstocken etc f 0-08-00 
2 groene kesen f 0-12-00 
3 stucken roockfleys en stockvis f 2-10-00 
een stuck speck f 5-00-00 
't steenwerck in de loodts f 2-16-00 
2 schilderijties f 1-00-00 
een slaepbanck f 4-00-00 
een tafel f 3-00-00 
7 stoelen f 1-05-00 
een fleisvat [= vleesvat] ende wateremmer en tobbe f 1-10-00 
een gootlingh en een pottie f 4-10-00 
---------- 
f 44-07-00 
 
[0011r] een ketel f 3-10-00 
een koperen pot met een pantie f 3-00-00 
enich schuttelgoedt f 1-00-00 
een tinnen kanne, lepels ende anders f 1-02-00 
5 stucken peeckel fleys f-2-00-00 
26 loodt silver 't loodt 27 stuivers f 35-02-00 
een golden ringh wegen 3 1/2 engels, 't engels 38 stuivers f 6-13-00 
drie boecken f 5-00-00 
6 stucken roockfleys f 3-00-00 
eenich turff f 3-00-00 
een partij spaenders f 2-10-00 
een bierstellingh ende ander goedt f 2-15-00 
een tinnen mingelen f 0-14-00 
tange kettingh hangijser ende treeft f 1-00-00 
---------- 
f 70-11-00 
44-07-00 
39-03-00 
58-15-00 
43-09-00 
101-15-00 
---------- 
f 358-00-00 
bedragende alsoo dese voorstaende getauxeerde inboelen drie hondert acht en vijftig Caroliguldens 
 
[0011v] Blijvende noch onder de vader voor de kinderen berustende drie silveren lepels. 
 
Vastigheden door de vroedsman Ansche Ypes Zeestra meester timmerman ende Jan Willems metselaer getauxeert: 
Eerstelijck seeckere huisinge staende ende gelegen alhier in de Angeliersstraet vrij van grondtpacht affgecomen van Emrick metselaer werdende bij Joannes [niet ingevuld] bewoont, geprijseert op drie hondert vijff en twintich goldguldens f 325 goltguldens 
Noch seeckere huisingen mede aldaer staende vrij van grondtpacht bij Brecklewen en een panbacker bewoont, getauxeert op drie hondert goldtguldens f 300-00-00 
Noch een huis met 4 stuivers grondtpacht beswaert, mede aldaer staende, geprijseert op twee hondert ende vijftich goldguldens f 250-00-00 
---------- 
f 875-00-00 
 
[0012r] Een huisinge mede vrij van grondtpacht staende in de Angeliersstraet ende aen naest gelijcke huisinge gepriseert op twee hondert goldguldens f 200-00-00 
Een dito staende ontrent de peerdestal, daer de Boomsluiter uithangt, bij Leencke Martens bewoont werdende, getauxeert op twee hondert tagtich goldguldens f 280-00-00 
Twee camers staende ontrent huis Romen belast met drie gul[den] grontpacht, geauxeert op vijftich goldguldens f 50-00-00 
Twee dito staende op de hoeck van Pytter Molentie Steygh belast met 36 stuivers grondtpacht, getauxeert op twee hondert goltguldens f 200-00-00 
Een camer in de Snackerbuiren staende beswaert met tien stuivers grondtpacht gepriseert op een hondert dartien goltguldens f 130-00-00 
Zeeckere halve huisinge in de Vijwerstraet staende waer van de andere helfte Jan Willems metzelar toebehoort, getauxeert op twee hondert en twintich goltguldens f 220-00-00 
---------- 
f 1080-00-00 
 
[0012v] Seeckere huisinge in de Kleyne Kerckstraat staende [d.i. Kleine Kerkstraat 2], vrij van grondtpacht bij Jan Speckman bewoont werdende, getauxeert op drie hondert vijftich goltguldens f 350-00-00 
Seckere huisinge met twee camers daer achter staende op de Turfhawen [d.i. Heiligeweg 46] naest de burgemeester Voorda, beswaerdt met 50 stuivers grondtpacht, getauxeert op ses hondert goltguldens f 600-00-00 
Noch seeckeree huisinge aen de oversijde van de Turfhawen staende belast met 3 gul[den] grontpacht bij Pytter Jacobs selffs bewoont werdende [d.i. Heiligeweg 21], getauxeert op negen hondert goltguldens f 900-00-00 
Ende ten laesten noch seeckere huisinge naest de laestgenoemde huisinge staende bij Jan Feyckes bewoont werdende beswaert met 30 stuivers grondtpacht, getauxeert op vijff hondert goltguldens f 500-00-00 
---------- 
2350 goltguldens 
1080 [goltguldens] 
875 [goltguldens] 
---------- 
4305 [goltguldens] 
 
Bedragende alsoo voorstaende getauxeerde vastigheden aen goltguldens vierduisent drie hondert en vijff guldens ende alsoo aen Caroliguldens ses duisent seven en twintig Caroliguldens f 6027 Caroliguldens 
 
[0013r] Profijttelijcke uitstaende boeckschulden 
 
Marten Jansen debet f 7-05-00 
Wopke Jansen Akker f 8-09-00 
de rentemeester Edo Reyns Winia f 1-13-00 
Jan Joannes f 3-00-00 
Reyner Ariens f 2-15-00 
Bauckjen van Swol f 1-18-00 
Berber Sybrens f 5-06-00 
d' heer Jan Witters erwen f 9-06-00 
Pytter Akkersloot f 2-13-00 
coopman Isbrant Heyns f 13-06-00 
Teunis Claesen gleybacker f 2-10-00 
de heer Steensma f 6-02-00 
Remmert Hendrix f 3-17-00 
de burgemeester Gellius Vetzensius f 12-07-00 
Gerrit Sickes f 3-03-00 
Jos Hoites f 18-14-00 
een ordonnatie tot f 74-00-00 
Antie Gerrits melkwijff debet volgens reversael, van dato den 15e martii 1671 op 3 terminen en 1e may daegen te betaelen, negen hondert vijftich Caroliguldens f 955-00-00 
---------- 
f 1131-04-00 
somma van profijttelijcke schulden als boven 
 
[0013v] Lasten 
 
Meester Ruird Ewerts comt sewen hondert Caroliguldens f 700-00-00 
Claes Willems burger comt drie hondert Caroliguldens f 300-00-00 
Rippert Backers wedu comt hondert Caroliguldens f 100-00-00 
De vroedsman B Ziricus comt volgens reversael van een vercocht huis twee hondert sestich Caroliguldens f 260-00-00 
Eernst Douwes comt vijff en veertich gulden f 45-00-00 
Pytter Jacobs broeders kinderen comen een hondert vijff en dartich Caroliguldens f 135-00-00 
Noch debet aen de secretaris Meylsma f 33-00-00 
---------- 
f 1573-00-00 
 
Somma van dese bovenstaende lasten bedragen een duisent vijff hondert drie ende zeventig Caroliguldens 
 
[0014r] Na welcke vorige inventarisatie ende beschrijvinge partijen offe comparanten aldaer genoemt voor welgedachte heeren commissarien ende secretaris gecompareert zijnde omme staet liquidatie ende ontscheidinge van goederen te maken, is bevonden de gehele proufijttelijcke staet te bedragen seven duisent vijff hondert sestien Caroliguldens vier stuivers f 7516-04-00 
 
Waervan afgetrocken werdende de voorstaende schadelijcke staet tot vijftien hondert drie ende zeventich Caroliguldens vier stuivers f 5943-04-00 
het welcke onder de vader Pytter Jacobs ende sijne kinderen egaliter elx voor de helfte gedeilt moet werden, aengesien hij verclaert ende tusschen de comparanten oock overeen gecomen ende verdragen is, dat hij ende der kinderenmoeder evenfeel aen elxanderen t'echte hebben ingebracht, comende alsoo sijn Pytter Jacobs goederen aen d'ene cant ende sijner kindere goederen aen de ander cant respectievelijck te bedragen een somma van twee duisent negen hondert een en zeventig Caroliguldens twaleff stuivers f 2971-12-00 
 
[0014v] Sulx dat hij dese goederen voor hem en sijn kinderen aen sijn tegenwoordige huis vrouwe Aecht Pytters t'echte aenbrengt, ende sij oock voor goede inbreng accepteert bij desen, edoch aengemerckt dat de kinderen tegenwoordig drie in getallen in leven wesende, na des moeders doodt vijf in getalle zijn geweest ende naderhandts twee van de selve versturven zijn, soo moet daer aff na beschreven rechten den vader sijn kindts gedeelten ad vitam en fruchtgebruick toecomen, bedragende yders kindts gedeelte volgens voorstaende deilinge aen vijff gelijcke portien gedeelt zijnde, vijff hondert vier en negentig Caroliguldens ses stuivers ses penningen f 594-06-06 
 
zoo dat der overledene twee kinderen aengedeelten erffenisse gesamentelijck belopen een duisent en hondert acht en tachtig Caroliguldens twaleff stuivers twaleff penningen f 1188-12-12 
 
Het welcke betusschen die drie kinderen ende de vader en alsoo aen vier gedeelten gedivideert zijnde, comt des vaders competentie van kindts gedeelten te blijven twee hondert seven en negentich Caroliguldens, drie stuivers, drie penningen f 297-03-03 
 
[0015r] aldus gedaen, geinventariseert, gewardeert, geliquideert, gescheiden ende gesloten, mitsgaders allesins geapprobeert in voegen voren verhaelt belovende de comparanten hunc inde elxanderen het effect van dien te praesteren, doen hebben ende genieten, sonder oit enige oppsitie ter contrairie te ondernemen, onder verbant henner respectievelijke goederen, ende submissie's Hoffs en alle andere gerechten. In kennisse der comparanten zampt welgedachte commissaris en secretaris handen, bij continuatie bevestigt desen 14 april 1671 
 
(get.) Symen Janssen deckendrager 
(get.) [merk] Pytter Gatzes eigen gezette merk 
(get.) Pytter Jacobus 
(get.) Aecht Pieters 
(get.) Gosse Joannes Adema 1671 
(get.) D. Wringer 1671