Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 1r

Pand:  Brouwersstraat 19achter

Inleiding:  [0001r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstane van de vice praesiderende burgemeester Theodorus Stansius als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huise van Trijntie Jacobs weduwe wijlen Jan Mullentie alsoo vermoedet wert verongeluckt te zijn, ten versoecke van Jan Arents mr. kuiper ende Atse Dirx Poorter, aengehouwde omen, van alle de goederen, uit- en inschulden aldaer bevonden, in voegen soo volcht. Actum den 29e october 1670. [marge: Op huiden den 1e december 1670 is Dirck Bouwens als curator ten versoecke van Jan Aerents ende Atse Dirx, geauthoriseert over Antie Jans Mullentie old seven jaren, het nagelaten weeskint van Jan Mullentie, ende Trijntie Jacobs.]

Inventaris: 
[0001r] Bedden en bedts cleren 
een bed met een peul 
acht oorckussens 
ses deeckens 
een kinder deeckentie 
vijff witte en een bont sloop 
een peuldoeck 
een laecken met een wijtlingh 
 
[0001v] twee gordijnen 
twee rabatten 
een groen en twee bonte schoorsteenkleden 
sewen stoelkussens 
negen stoelen 
een kerckstoel 
een eecken tafel 
een gemurmurde dito 
drie schilderien 
een spigel 
drie albasterde bordties 
twee Oost-Indische clapmutsches 
 
[0002r] twee Oost-Indische sacierckes 
een dito butterpantie 
22 stucken soo hangend als staende stucken steenwerck 
een ijseren standtkandelaer met een lamp 
een lanteern 
een stoffer 
een testament 
een psalmboeck met silveren knipperkes 
 
Wollen vrouwen kleren 
een swart laekens hoick 
een wollen werpen schort 
een rode Engelse rock 
een gladt schort 
een blau laekens rock 
 
[0002v] een borstlijff 
een swart schort 
een gladt manteltie 
een rode met een swarte schorteldoeck 
een roodt scharlaekens borstrock 
een swarte kraegh 
twee roodde borstlappen 
een paer goene en een paer swarte mouwen 
noch een roode borstrock 
twee overlijwen 
een paer swarte hosen 
een silveren haeck met twee kettingen met een stoter aen de scheedt ende silver hoofden mes daerin 
 
een bosschie flas 
[0003r] een paer schoenen 
een kleerbesem 
een groen kleedtie 
een roodt scharleckens ruft 
 
Linnen 
ellef bedlaeckens 
zeventien vrouwen hemden 
een wijtlingh 
vier peuldoecken 
drie tafellaecken 
vier witte schorteldoecken 
drie grootte en 2 kindere kleyne doecken 
tien slopen 
tien neusdoecken een dito 
een paer witte kraegh en mouwen 
vijff blauwe schorteldoecken 
een witte grouwe dito 
 
[0003v] vijff stuckjes bont goedt 
2 wrongen 
een serwet 
 
Een walfisbenen en gesneden doos daerin 
12 mutsen 
drie halsdoecken, 1 dito 
een flip 
2 hoofdoecken 
 
14 stucken slecht steenwerck 
enich schuttelgoedt 
een gootlingh 
een grauwe kanne 
een tange, asschop, 2 treeften 
2 emmers 
een was tobbe 
een houten tafel 
een stulp 
een vloerveger 
 
[0004r] Silver 
een silveren kroes 
ses silveren lepels 
2 gemaeckte stucken silver 
een silveren scheercke 
een coralen buidel 
 
De goederen Joucke Hoites toebehorende en die aldaer gebracht waeren om gewasschen te worden en bij hem werderom aengenomen zijn 
 
Linnen 
ses bedlaeckens 
acht mans en vrouwen hemden 
twee nachthalsdoecken 
ses slopen 
twee witte schorteldoecken 
twee serwetten 
[0004v] 15 vrouwen mutsen 
een beff 
acht ondersten 
een flechtsnoer 
acht dassjes 
13 neusdoecken 
drie kraegen toebehorende Jelle Tjeerdts 
 
Kindergoedt Jan Aernts overgegeven tot verschoninge van 't kindt 
een silveren oorijser 
sewen mutsches 
vier hoofddoeckjes 
drie ondersties 
twee ondermutsen 
13 halsdoeckjes 
 
[0005r] vier bonte doeckjes 
ses witte schorteldoeckjes 
acht hemdties 
drie blauwe schorteldoecken 
een witte borstrock 
nog twee neusdoeckjes 
een roodt borstrockje 
een paer hooskes 
een blauwe rock 
een roodt schort 
een swart schort 
een paer groene halfmouwen 
een overlijff 
een borstlap, 1 wrongh, 2 voormouwen 
 
[0005v] Vasticheden 
Seeckere huisinge cum annexis staende ende gelegen binnen deser stede in de Pytter Molentie Steygh, jongst bij de overledene bewoont geweest 
 
Des sterffhuis hier voren geinventariseerde, huisgeraden en inboelen bij boelgoedt vercocht sijnde, hebben suiver geldt opgebracht ende is door de ontvanger Duco Nauta, aen de curator Dirck Bouwens, op dato den 5e aprilis 1671 voldaen en betaelt, drie hondert een ende negentich Caroliguldens, twaeleff stuivers f 391-12-00 
 
[0006r] Lasten bij den curator Dirck Bouwens betaelt 
 
Aen Jan Jansen doodgraver over 't begraven van wijlen Trijntie Jacobs f 8-00-00 
Auck Oenes voor waschloon en waecken f 4-00-00 
Martien Pieters voor waegenvracht om 't gevondene doode lichaem van wijlen Trijntie in de stadt te brengen f 0-18-00 
Jan Aerents kuiper voor kostpenningen van 't kindt etc f 22-05-00 
Pytter Jansen backer voor broodt f 2-17-02 
Pieter Sjoerdts voor gehaelde waren f 8-06-08 
Jancke Douwes voor gehaelde waren f 3-05-10 
---------- 
f 19-12-04 
 
[0006v] Wobbe Reyns voor schoolpenningen f 1-16-00 
Rombartus Drost voor geleendt geldt f 2-00-00 
Sybren Jongman voor 't bidden ter begraefenis f 1-10-00 
Martien Willems voor vlas f 0-19-00 
Abbe Rinses kuiper voor de doodtkist f 10-00-00 
Ime Gerrits voor een paer schoenen f 0-15-00 
Hendrick Pieters voor winkelwaeren f 3-01-06 
Voor bergloon van 't lichaem van wijlen Trijntie Jacobs in 't water verongeluckt, ende aen de sedijck op de zeestrandt gevonden wesende, betaelt f 12-00-00 
Aan Gerechtssalarien, ende schrijffgelden 
---------- 
f 32-01-06 
 
[0007r] Schrijffgelden, over dese inventarisatie, ende besoignes van dien gevallen, 
door den curator betaalt tien Caroliguldens, twee stuivers 
f 10-02-00 
f 32-01-06 
f 49-12-04 
--------- 
f 91-15-10 
 
Bedragende dese betaalde lasten van den sterffhuise, bij de curator Dirk Bouwens met genouchzamde quitantien geverificeert, zoo gezamentelijck een ende negentich Caroliguldens, vijftien stuivers, tien penningen 
Affgetrokken van de hiervooren gebrachte boelpenningen, gelijken voor 't kindt overig te blijven, en welke onder de curator aan gelden berustende is, twee honderd negen en negentig Caroliguldens sestien stuivers, zes penningen f 299-16-06 
Alles boven de camers offe huyzinge het kindt toebehorende, hier worden gemelden 
 
Aldus gedaan, geinventariseert, geliquideert en gesloten, in kennisse des curators, zampt ons commissaris ende secretaris handen bij continuatie desen 12e april 1671 
(get.) Dirck Bouwens 1671 
(get.) Theodorus Stansius 
(get.) D Wringer 1671