Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 383r

Pand:  0

Inleiding:  [0383r] Inventarisatie ende beschrijwinge ten overstaene van de heren praesiderende burgemeesteren Gosse Joannes Adema, ende Henricus Caesarius als commissarien geadsocieert met dr. Doninicus Wringer secretaris, gedaen en gemaeckt, ten huise van Pyttertie Jans wedu van de overledene burgermeester Gerrit Hardenborg haer wederom te echte begewen hebbende met Sijds Pieters apothecarius, van alle de goederen, actien en crediten, uit en inschulden bij de welgedachte burgemeester Hardenborgh met voornoemde sijn huisvroue, in lewen in echtelijcke gemeenschap ende nae sijn Edele overlijden, bij de moeder en haer beijde kinderen genaemt Antie Gerrits Hardenburg oud 15 jaeren ende Jan Gerrits Hardenburg [oud 3 jaar], tot dus lange, pro indiviso bezeten geseten geweest: omme vervolgens hier door te geraecken, tot het maecken en sluiten van staet ende ontscheijdinge, tusschen de equipagiemeester Pieter Gerrits Middachten als oom, ende geauthoriseerde curator en tutor ad hunc actum actum over de voornoemde kinderen in dier qualiteit in desen requirant ter eenre ende de moeder Pietertie Jans, in desen soo vele nodich met coopman Pieter Tjebbes Dreijer gesterckt, requireerde ter andere zijde alles op 't aengewen van de moeder voorschreven onder belofte van getrouwicheijt ende boelede daertoe staende in handen van welgedachte commissarien gepraesteert, zijnde voor eerst de huisgeraden en inboelen, de moeder en haer tegenwoordige toegewardeert, door His Romkes ende [0383v] Dieucke Claeses beijde gesworen wardeersters ende is voorts geprocedeert als volcht, actum den 5e januarii 1671 Opmerkingen: Gerrit Everts Hardenborg, vroedsman 1657-1660, burgemeester 1661-1664, gezworen gemeensman 1665-1667 (overl 1667). Pietertje Jans [Scheltema] wonende te Harlingen, trouwt (1) voor het Gerecht Harlingen 23-02-1651 Gerrit Everts [Hardenborg/Hardenburgh]; trouwt (2) voor het Gerecht Harlingen 19-11-1670 Syds Pytters [apotheker] wonende te Harlingen. Kinderen uit 1e huwelijk: 1. Antje Gerrits Hardenburg, geb. 1655 /1656 (op 5 januari 1671 15 jaar) 2. Jan Gerrits Hardenburg, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 06-04-1662, vader Gerrit Everts Hardenburgh, moeder Pietertje Jans. 3. Grietje Gerrits Hardenburg, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 13-03-1664, vroeg overl., vader Gerrit Everts Hardenburg, moeder Pietertje Jans. 4. Grietje Gerrits Hardenburg, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 29-11-1665, vroeg overl., vader Gerryt Hardenburgh, moeder Pietertje Jans. 5. Jan Gerrits Hardenburg, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 24-03-1667, vader Gerryt Eeverts Hardenburgh, moeder Pietertje Jans. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 363, aktedatum: 17-03-1664: Pyter Jansen Scheltema oud 19 jaar requirant, Jan Jansen Agricola curator, curator ter controle van de rekening, broer van Pieter Jansen Scheltema Gerryt Hardenborg burgemeester curator, curator ter controle van de rekening, zwager Tiebbe Pyters Dreyer curator, geauthoriseerd curator. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 397, aktedatum 14-06-1665: Wijlen Tiebbe Pyters Dreyer curator, Pyter Isbrants requirant, behuwd oom Pyter Tiebbes Dreyer curator, curator over personen en goederen in plaats van overleden curator, neef Jan Jansen Agricola curator, curator over personen en goederen, broer van Pyter Scheltema Pyter Jansen Scheltema weeskind, minderjarig Gerryt Everts Hardenborg requirant, zwager. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 552, aktedatum 12-11-1668: Wijlen Aaghjen Fransen Templar moeder, Pieter Jans Scheltema requirant, oom van vaderszijde Pyttertje Jans [Scheltema] requirant, tante van vaderszijde Weduwe van Gerrit Hardenburgh burgemeester genoemd, Freerk Jacobs koopman curator, curator over personen en goederen, neef, cousijn, van vaderszijde Wijlen Jan Jans Agricola vader, laat kinderen na. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 619, aktedatum 05-01-1671: Antje Gerrits Hardenburgh oud 15 jaar weeskind, Jan Gerrits Hardenburgh oud 3 jaar weeskind, Pieter Middachten equipagemeester curator, curator ad actum divisionis en curator over personen en goederen Pieter Tjebbes Dreyer koopman curator, curator ad actum divisionis Pyttertje Jans moeder, Weduwnaar van Gerrit Hardenburgh burgemeester vader, Hertrouwd met Zydts Pytters apotheker genoemd. Jacob Joannis Tjessema curator, oom van moederszijde, reeds geauthoriseerd curator. Pyter Gerryts Middachten equipagemeester requirant, zwager. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 620, aktedatum 05-01-1671: Grytie Sydtses oud 2 jaar weeskind, Ruierd Martens grootvader curator, curator ad actum divisionis Zydts Pieters apotheker vader, Weduwnaar van Jetske Ruierds moeder, Hertrouwd met Pyttertje Jans [Scheltema] genoemd. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 816, aktedatum 17-12-1678: Antie Pieters Scheltema weeskind, Jan Pieters Scheltema weeskind, Syds Pieters apotheker requirant, behuwd oom Philippus Lucas mr. brouwer, woonachtig te Franeker curator, curator over personen en goederen, behuwd neef Willem Clasen genoemd, Lolckjen Martens moeder, Weduwe van Pieter Jans Scheltema vader.

Inventaris: 
[0383v] Bedden ende bedtskleren 
een bedt met een peul f 60-00-00 
een bedt met een peull f 35-00-00 
een bedt met een peul f 26-00-00 
een bedt met een peul f 18-00-00 
een bedt met een peul f 7-00-00 
een paer oorkussens f 12-00-00 
een paer oorkussens f 11-00-00 
een paer oorkussens f 10-00-00 
4 kleijne kussenties f 3-00-00 
een paer pluimkussens f 12-00-00 
een paer dito f 8-00-00 
twee oorkussens f 3-00-00 
twee dito f 3-05-00 
twee krebbedties met de bonte kleeties f 5-00-00 
een groene ongevoerde deecken f 5-00-00 
een groene ongevoerde dito f 5-00-00 
 
[0384r] een groene ongevoerde deecken f 4-10-00 
een groene gevoerde dito f 6-00-00 
een witte Spaense dito f 8-00-00 
een groene voerde deecken f 5-00-00 
een groene gevoerde deecken f 6-10-00 
een groene gevoerde dito f 1-05-00 
een witte Spaense deecken f 8-00-00 
een witte Spaense dito f 3-00-00 
een witte Spaense dito f 3-10-00 
een witte Spaense dito f 2-00-00 
een kreb deeckentie f 3-00-00 
een groen gevoerdt kinder dito f 1-05-00 
een kreb deeckentie f 1-01-00 
 
[0384v] twee kindere Spaense dekenties f 1-15-00 
een laekens bedtspreedt f 7-10-00 
een goen [groen] tafelspreedt f 7-10-00 
een groen laeckens bedtspreedt f 4-10-00 
een lakens kinderdekentie f 1-05-00 
een kleedt om een kas f 2-00-00 
een tafelspreedtie f 1-00-00 
een blau bedtspreedt f 3-00-00 
twe blauwe gardijnen met een rabat f 6-00-00 
een blau schoorsteenkleedt f 2-10-00 
twee groene gardijnen met een rabath f 8-00-00 
twee groene garidjnen met een rabath f 8-00-00 
een groen schoorsteenkleedt f 5-00-00 
 
[0285r] een paer groene gardijnen met een rabath f 4-00-00 
een schoorsteenskleedt f 0-15-00 
een groen laeckens schoorsteenskleedt f 2-00-00 
een groen schoorsteenskleedt f 1-11-00 
een paer flammige stoelkussens f 5-00-00 
een paer groen laeckens kussens f 6-00-00 
een paer groene dito f 6-00-00 
een paer groene laeckens dito f 4-10-00 
een paer groene laeckens dito f 3-00-00 
een paer groene dito f 3-00-00 
twee groene kussens f 2-00-00 
een groen laeckens dito f 1-15-00 
twee blauwe trijpen dito f 3-10-00 
 
[0385v] twe blauwe laeckens stoelkussens f 4-00-00 
twee naeijde kussens f 3-10-00 
een roodt laeckens kussen f 2-10-00 
drie stoelkussens f 2-10-00 
twee naeijde bladen van stoelkussens f 2-00-00 
 
Linnen  
twee grootte laeckens f 13-00-00 
twee laeckens f 11-00-00 
twee dito f 13-00-00 
twee dito f 10-00-00 
twee dito f 15-00-00 
twee dito f 13-00-00 
twee dito f 14-00-00 
een dito f 4-00-00 
 
[0386r] twee laeckens f 8-00-00 
twee dito f 7-0-00 
twe dito f 7-00-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 7-00-00 
een groot laecken f 6-00-00 
twee dito kleijne f 6-00-00 
een groodt dito f 4-00-00 
twee dito kleijne f 6-00-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 4-05-00 
twee dito f 4-00-00 
 
[0386v] 1 bedtlaecken f 1-00-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 3-10-00 
1 dito f 2-10-00 
2 wijdtlingen f 5-00-00 
2 wijdtlingen f 6-10-00 
1 wijdtlingh f 3-10-00 
1/2 wijdtlingh f 0-06-00 
twee peuldoecken f 4-10-00 
twee peuldoecken f 4-00-00 
twee dito f 3-10-00 
1 peuldoeck f 1-05-00 
twee peuldoecken f 4-00-00 
1 peuldoeck f 1-00-00 
 
[0387r] vier slopen f 7-00-00 
4 slopen f 2-00-00 
4 slopen f 2-10-00 
4 slopen f 2-10-00 
4 slopen f 4-00-00 
4 slopen f 3-10-00 
4 dito f 7-00-00 
4 dito f 8-00-00 
4 dito f 6-00-00 
4 dito f 3-00-00 
4 dito f 2-00-00 
4 dito f 2-00-00 
2 handdoecken met een sloopke f 0-10-00 
4 handoecken f 3-00-00 
 
[03687v] 4 handdoecken f 1-05-00 
2 tafellaeckens f 2-00-00 
2 tafellaeckens f 0-15-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 5-10-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 7-10-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 21-00-00 
1 kasdoeck f 2-00-00 
een dosijn verwetten f 9-00-00 
1/2 dosijn dito f 7-00-00 
1/2 dosijn dito f 6-00-00 
 
[0388r] een halff dosijn serwetten f 6-00-00 
1/2 dosijn dito f 4-00-00 
1/2 dosijn dito f 5-00-00 
7 serwetten f 6-00-00 
5 dito f 1-05-00 
14 serwetten f 20-00-00 
1 serwet f 0-08-00 
1 dosijn serwetten f 15-00-00 
25 ellen doeck d' el 28 stuivers f 35-00-00 
24 1/2 ellen doeck d' el 28 stuivers f 34-06-00 
5 ellen doeck d' ell 25 stuivers f 6-05-00 
11 ellen doeck d' el 28 stuivers f 15-08-00 
41 ellen doeck d' el 22 stuivers f 45-02-00 
30 ellen doeck d' el 16 stuivers f 24-00-00 
40 ellen doeck d' ell 20 stuivers f 40-00-00 
5 ellen doeck d' ell 24 stuivers f 6-00-00 
8 1/2 ellen doppjes f 12-06-08 
8 ellen doppies d' ell 18 stuivers f 7-04-00 
---------- 
 
[0388v] 5 ellen doeck de el 13 stuivers f 3-05-00 
een lapke katoen f 3-00-00 
een lapke katoen ende een lapke doek f 2-15-00 
2 lapkes fijn doeck f 4-00-00 
een lapke fijn doeck f 3-10-00 
enige lapkes doeck f 4-10-00 
een lapke bondtgoedt f 1-00-00 
drie bedthemden f 1-05-00 
een pondt soden geern f 1-00-00 
3 3/4 pondt flas 't pond 15 stuivers f 2-16-00 
4 grootte doecken f 7-00-00 
4 grootte dito f 4-00-00 
4 grootte dito f 6-00-00 
4 grootte dito f 7-00-00 
4 grootte doecken f 5-00-00 
 
[0389r] een doppies en een linnen grootte doeck f 3-00-00 
een halff dosijn kleijne doecken f 3-00-00 
1/2 dosijn dito f 3-00-00 
1/2 dosijn dito f 2-00-00 
1/2 dosijn dito f 3-10-00 
12 kleijne doecken f 3-10-00 
6 borsthemdties f 2-00-00 
8 stucken eerstkindergoedt f 4-10-00 
enich kindergoedt f 2-00-00 
sestien kindere mutskes f 2-00-00 
20 mutskes f 5-10-00 
enich kindergoedt als santeen ende witte kapsluijers f 2-05-00 
 
[0389v] 6 doeckjes ende 2 nachthalsdoecken f 2-05-00 
15 kindere neusdoekjes f 2-10-00 
8 kindere mutskes f 2-05-00 
enich kindergoedt f 1-08-00 
enich kindergoedt f 1-15-00 
enich wollen kindergoedt f 2-00-00 
een rood scharlaeckens ruft f 5-10?-00 
een rood scharlaeckens ruft f 3-10-00 
een wit ruft f 3-00-00 
een widt ruft met een witte swachtel f 1-13-00 
een wit ruft f 0-15-00 
 
[0390r] een kindere speldtkussentie f 0-12-00 
enich bontgoedt f 2-10-00 
een laedt om kindergoedt in te doen f 1-11-00 
een kinderkistie met een schabeltie f 5-0-00 
 
Oostindisch goedt 
twee halwe lampetten f 18-00-00 
een paer drielingen f 13-00-00 
een paer drielingen f 13-00-00 
twee dubbelde butter schuttels f 11-00-00 
twee dubbelde fruchtschaelen f 12-00-00 
twee Oostindische flessen f 15-00-00 
1 kop f 8-00-00 
twee Oostindische butterpannen f 3-00-00 
twee Oostindische butterpanties f 2-10-00 
twee dito f 3-00-00 
 
[0390v] Oostindisch werck 
twee fruchtschalen f 4-00-00 
2 butterpanties f 3-10-00 
twee fruchtschaelties f 3-00-00 
1 butterpantie f 1-11-00 
twee beestepanties f 1-11-00 
twee klapmutsen f 10-00-00 
twee koppen f 6-00-00 
twee koppen f 4-10-00 
1 fruchtschael f 1-15-00 
een halwe lampet f 10-00-00 
een halwe lampet f 10-0-00 
twee drielingen f 10-00-00 
twee fruchtschaelen f 4-10-00 
 
[0391r] 1 kop f 5-00-00 
4 fruchtschaelties f 4-10-00 
4 sacierkes f 4-00-00 
3 fruchtschaelties f 3-00-00 
3 Oostindische koppen f 2-10-00 
enich Oostindisch groedt f 3-10-00 
2 fleskes f 3-00-00 
enich Oostindisch goedt f 2-15-00 
een Oostindische kruidtdoos f 1-00-00 
2 dubbelde butterschuttels f 9-00-00 
twee butterpanties f 3-10-00 
twee klapmutskes f 3-00-00 
twee dito f 2-10-00 
twee dito f 2-10-00 
 
[0391v] enich Oostindisch goedt f 1-15-00 
twee glasen f 1-00-00 
eens schilderij f 2-10-00 
twee dito f 16-00-00 
een dito f 3-00-00 
een spiegel f 35-00-00 
een schilderij f 2-10-00 
een dito f 0-15-00 
drie schilderijckes f 1-11-00 
een spiegel f 15-00-00 
een dito f 12-0-00 
5 witte schilderijckes f 2-10-00 
een paer mouwen met een grootte doeck f 0-15-00 
 
[0392r] een uittreckende tafel f 40-00-00 
een paer swarte stoelen f 3-10-00 
twee swarte stoelen f 2-15-00 
twee swarte stoelen f 1-15-00 
2 swarte stoelen f 3-00-00 
drie rode stoelen f 1-11-00 
6 stoelen f 1-15-00 
2 roode stoelen f 1-15-00 
2 roode stoelen f 2-10-00 
6 stoelen f 2-10-00 
een kleijn swart stoeltie f 0-10-00 
een murmerde tafel f 4-10-00 
 
[0392v] een wiege met een wiegbanck f 3-10-00 
2 coffers f 4-00-00 
3 stoelen f 2-05-00 
enige plancken f 3-00-00 
2 roeden f 0-12-00 
enich houtwerck ende een foederfles f 5-10-00 
20 stocken f 4-00-00 
2 micken f 0-06-00 
enige bedtsplancken ende 3 ijseren roeden f 3-00-00 
een pultrum ende enigh andergoedt f 4-00-00 
een widt schoorsteenkleedt f 2-00-00 
een spiegel, schilderij ende planck f 1-05-00 
 
[0393r] een rager ende enich ander goet f 2-00-00 
een kinder rijsen stelp f 1-11-00 
een kleerckorff etcetera f 2-00-00 
een lanteern f 1-15-00 
enich romlerij f 2-01-00 
een tobbe een wasschamel ende een moude f 2-15-00 
een sleedt f 1-00-00 
emmers besems luiwagens etcetera f 3-10-00 
enich ijserwerck f 2-10-00 
een tange ende treeft f 0-15-00 
een standkandelaer f 2-00-00 
een goodtlingh f 3-10-00 
 
[0393v] een koperen pot f 1-15-00 
een boffertspantie en een kandelaer f 1-00-00 
een fijsel met een stamper f 1-11-00 
een ketel met een lidt f 5-00-00 
een taertpanne f 4-00-00 
enich tinn f 4-00-00 
2 tinnen schotels f 4-00-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 2-00-00 
twee kandelaers f 0-12-00 
een strijckijser met een tinnen tafelbordt f 2-00-00 
 
[0394r] enige flessen met eeck f 2-00-00 
een glasen hoorn met een kroeske f 0-15-00 
enige linties ende pametten f 2-10-00 
enige kanten ende binnen wercken f 2-00-00 
een parsche een mantelstock ende kanne f 1-11-00 
enich steenwerck met een meelvatie f 1-00-00 
enich steenwerck f 3-00-00 
enich steenwerck f 1-11-00 
enige tafelborden f 1-08-00 
een meschen pottie met een pantie f 1-15-00 
een bierstellingh ende een topke f 1-05-00 
een wafelijser f 1-15-00 
een koperen koeckpanne f 1-08-00 
 
[0394v] Silver 
een kan weecht 60 1/2 loodt ?t lood 27 stuivers f 81-13-08 
een beecker weecht 25 3/8 loodt ?t lood 27 stuivers f 34-05-02 
een half mingel weecht 25 1/2 loodt a 28 stuivers f 35-14-00 
twe soutvaties wegen 8 3/8 loodt a 27 stuivers f 11-06-02 
een silveren cop weecht 23 3/4 loodt a 27 stuivers f 32-01-04 
een silveren beker weecht 10 5/8 loodt ?t loodt 27 stuivers f 14-06-14 
twee mostert schotels wegen 22 5/8 loodt a 30 stuivers f 33-18-12 
een bekertie weecht 6 7/8 loodt a 27 stuivers f 9-05-10 
enige knoopen ende bellen wegen 12 7/8 loodt ?t loodt 25 stuivers f 21-01-14 
een proeff schaeltie weecht 6 1/8 loodt ?t loodt 25 stuivers f 7-13-02 
6 lepels wegen 19 1/2 loodt a 27 stuivers f 26-06-08 
6 dito wegen 10 1/2 loodt a 27 stuivers 27-13-08 
6 lepels met een brandewijnskroeske wegen 17 3/4 loodt a 25 stuivers f 22-03-12 
 
[0395r] 5 grootte met drie kleijne lepels wegen 18 loodt a 25 stuivers f 22-10-00 
 
Aldus gewardeert op dato ut ante 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
(get.) D. Wringer 1671