Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 367r

Pand:  Zuiderhaven 2

Inleiding:  [0367r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterffhuise van wijlen Claes Jurriens Fonteijn ende Antie Reijners Jeddema in tijden echteluiden ten overstaen van de burgemeesteren Theodorus Stansius, en Harmen Zynes Nauta, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ten versoecke van Freerck Claesen Braem, als geauthoriseerde curator over Reijner Claesen Fonteijn, in die qualiteit requirant, ende Jurrien Claesen Fonteijn veniam aetatis voor de Hove van Frieslandt becomen hebbende, requireerde ter andere zijde, en in dier qualiteit nochtans erffgenamen van haer overledene olderen voornoemt in welx doende tot de beschrijvinge van al des sterffhuis goederen, soo uit als inschulden is geprocedeert in manieren als volcht, op 't aengeven van de requireerde, die sulx in alle getrouwichheijt heeft aengenomen in handen van wel- [0367v] gedachte commissaris Theodorus Stansius, desen 9e Januari 1671.

Inventaris: 
[0367v] Brieven ende instrumenten 
Seeckere zate landts gelegen tot Niawier in Oostdongerdeel groot 101 pondematen, bij d'erwen van Rienck Thomas gebruikt, waer aff is de coopbrieff in dato den 1e november 164 aen Claes Jurriens gepasseert. 
 
Seeckere zate lants gelegen tot Wommels groot 52 pondematen genaemt Jousma Sate bij Jacob Remmerts cum uxore gebruickt waeraff de coopbrieff gepasseert is den 24e martii 1668 aen Claes Jurriens Fonteijn. 
 
[0368r] Seeckere tien pondematen los landt gelegen onder de klockslach van Kimswert bij Tjerdt Jacobs cum uxore gebruickt, volgens coopbrieff van den 5e december 1659 aen Claes Jurriens ende Antie Reijners Jeddema gepasseert. 
 
Seeckere acht pondematen landts gelegen tot Sexbierum, volgens coopbrieff van den 25e april 1670 aen Claes Jurriens Fonteijn gepasseert. 
 
Seeckere groote huisinge zampt packhuis cum annexis, waeruit Claes Fonteijn cum uxore zijn versturven waer aff de coopbrieff is gepasseert den 23 april 1625 aen Jurrien Scheltes [Fontein] en Marytie Willems. 
 
Seeckere dwarshuisinge bij Minnolt Sergier gebruict waeraff de coopbrieff den 17e januarii 1644 is gepasseert aen Claes Jurriens Fonteijn. 
 
[0368v] Seeckere sate landts gelegen tot Achlum groot 139 pondematen bij Aert Jans wedu wijlen Cornelis Bens gebruickt, waer aff de coopbrieff is geapsseert den 5e martii 1669 aen Claes ende Gijsbert Jurriens Fonteijn, waer aff 't sterfhuis de gerechte helfte toekomt. 
 
Seecker halve huisinge staende bij de haven waer aff de coopbrieff van 20 januari 1658 is gepasseert aen Claes Fonteijn. 
 
Seeckere howinge staende aen de suidkant van de nieuwe haven waer aff de coopbrieff is gepasseert aen Jurrien Scheltes den 30 martii 1625. 
 
[0369r] Van naevolgende vaste goederen is 't sterffhuis de gerechte darde part toebehorende alsoo sij affgecomen sijn van Reijner Jelles ende Aefke Jacobs in tijden echteluiden en borgers tot Leeuwarden ende alsoo deser erffgenamen bestevader en bestemoeder. 
 
Seeckere heerlijcke sate landts gelegen tot Marrum groot 66 pondematen waer aff de coopbrieff is gepasseert aen Jacob Anskes den 6e augustii 1623 deser erffgenamen overbestevader. 
 
Seeckere sate landts gelegen tot Westhem waer aff de coopbrieff is gepasseert aen Focke Obbes als curator over Wapke Jacob Ansches dochter den 10e martii 1626 groot 37 pondematen. 
 
[0369v] Seeckere sate lants gelgen tot Holwert Jeddema Sate genaemt, groot 37 pondematen volgens coopbrieff gepasseert aen Jacob Anskes en Wabbe Obbes echteluiden de dato den 3e julii 1621. 
 
Seeckere 16 pondematen landt gelgen tot Deijnum volgens coopbrieff aen Jacob Anskes cum uxore gepasseert de dato den 12 october 1619. 
 
Seeckere sate landts gelgen tot Oudkerck, groot 62 pondematen volgens coopbrieff den 9 januari 1650 aen Reijner Jelles gepasseert. 
 
[0370r] Seecker sate landts gelegen tot Aelsum groot 50 pondematen volgens coopbrieff den 3e april 1649 aen Reijner Jelles gepasseert. 
 
Seeckere sate landts gelegen tot Oosterbierum groot 79 pondematen volgens coopbrieff gepasseert aen Claes Jurriens Fonteijn cum uxore, en als curator over Jelle en Jancke Reijners Jeddema in dato den 7e aprilis 1654. 
 
Seeckere grootte huisinge staende tot Leeuwarden bij de Lange Pijp, volgens coopbrieff gepasseert den 20 juni 1615 aen Jacob Anskes en Antie Jans. 
 
[0370v] Seeckere camer tot Leeuwarden op de Tuijnen, volgens coopbrieff den 3 julii 1626 aen Reijner Jelles gepasseert pro Deo bewoont werdende. 
 
Volgen vorder nu obligatien 
 
Seeckere vier lijffrentebrieven bij Claes en Gijsbert Jurriens Fonteijn, uitgestelt waer aff de stadt Doccum jaerlijx betaelt ses hondert vijftich caroliguldens in datis den 6 maij 1661 waer aff dit sterffhuis de gerechte helfte compteert. 
 
[0371r] Seeckere obligatie tot laste van de welEdele Here Georg Wilco vrijheer tot Swartsenbergh, ter summa van twaelf duisent caroliguldens in dato den 25 april 1657 aen Claes Fonteijn gepasseert f 12000-00-00 
 
Een obligatie tot laste van bowengenoemde Swartsenberg ter summa van acht duisent caroliguldens, in dato den 21e april 1654, f 8000-00-00 
 
Seeckere obligatie ten laste van dito here ter summa van vijff duisent caroliguldens in dato den 1 maij 1655 f 5000-00-00 
 
[0371v] Een obligatie tot laste van dito heer, ter summa van vijff duisent caroliguldens, in dato den 8e maij 1656 f 5000-00-00 
 
Een obligatie tot laste van de selve, ter summa van drie duisent caroliguldens, in dato den 27 october 1657 f 3000-00-00 
 
Een obligatie tot laste van dito here, ter summa van ses duisent vijff hondert caroliguldens, in dato den 22 junii 1669, f 6500-00-00 
 
[0372r] De gerechte dardepart van seeckere obligatie ter summe van sewen duisent een hondert vier en twintich caroliguldens blijft voor dit sterffhuis, twee duisent drie hondert vier en sewentich caroliguldens, dartien stuivers tot laste van de selwe here, in dato den 1e november 1663 f 2374-13-00 
 
Een obligatie tot laste van de olde heer collonel Swartsenbergh ter summa van ses duisent caroliguldens in dato den 28e april 1660 ende registrata den 29e martii 1670 f 6000-00-00 
 
Noch een obligatie tot laste van  
[0372v] dito heer, ter summa van twaelf duisent caroliguldens waer aff dit sterffhuis competeert vier duisent caroliguldens in dato den 11 maij 1661 ende registrata den 29 martii 1670 f 4000-00-00 
 
Een obligatie tot laste van Juffrouw Catharina van Nijs ter summa van negen duisent caroliguldens, in dato den 27 april 1667 f 9000-00-00 
 
Een obligatie tot laste van Juffrouw Lucia van Ailwa, ter somma van sewen duisent caroliguldens, gedateert den 10e maij 1670 f 7000-00-00 
 
[0373r] Een obligatie ten laste van Jhr Sjoeck Ebinga van Humalda ter summa van ses duisent caroliguldens, in dato den 16e martii 1668 f 6000-00-00 
 
Een obligatie tot laste van de Raedsheer Knijff, ter summa van ses duisent caroliguldens in dato den 30 januarii 1666 f 6000-00-00 
 
Een obligatie tot laste van Doecke Martna van Burmania, in dato den 6e maij 1669 ter somma van twee duisen caroliguldens f 2000-00-00 
 
[0373v] Een obligatie tot last van Jonker Ernst Sicco Van Ailva in dato den 8 maij 1668 ter summa van een duisent caroliguldens f 1000-00-00 
 
Een obligatie tot laste van Lucia van Meckama in dato den 29e julii 1665 ter somma van een duisent caroliguldens f 1000-00-00 
 
Een obligatie tot laste van Pijtter Meonsma in dato den 3 maij 1656 ter summa van vijf duisen caroliguldens, waer uit Jancke Reijners volgens recipis competeert een duisent caroliguldens comt alsoo voor dit sterffhuis f 4000-00-00 
 
[0374r] Een obligatie tot laste van dr Hans van Wyckel ter somma van dartien hondert caroliguldens in dato den 1e maij 1651 ende geregistreert den 27e ocotober 1659 f 1300-00-00 
 
Een obligatie tot laste van Jr Pieter van Harinxsma ter summa van ses duisent caroliguldens, in dato den 29e arpil 1659 waeruit de kinderen van Jelle Reijners competeert drie duisen vijff hondert caroliguldens, blijft voor dit sterffhuis twee duisen vijf hondert caroliguldens f 2500-00-00 
 
Een obligatie tot laste van Schelte van Jeltinga, in dato 
[0374v] den 4e julii 1664 ter somma van vier duisent caroliguldens waer van Jelle Reijners kinderen competeert twee duisent caroliguldens f 2000-00-00 
 
Een obligatie tot laste van Jr Douwe van Walta ter summa van een duisent caroliguldens in dato den 30e arpil 1662 ende registrata den 7e december 1666 f 1000-00-00 
 
Een obligatie op Oene van Groustins [Grovestins] ter somma van drie duisent caroliguldens in dato den 13e maij 1664 waer uit Jelle Reijners kinderen de helfte comt, comt alsoo voor dit sterffhuis f 1500-00-00 
 
[0375r] Een cessie op drie obligatien ten lase van dese landschappe van Frieslandt respective in datis den 8e december 1666 ter summa van drie duisen twee hondert en vijftich caroliguldens den 9e augusti 1667 door Oene Groustins gecedeert f 3250-00-00 
 
Een obligatie ten laste van Joannes Nicolai ter somma van acht hondert caroliguldens gedateert den 19e septembris 1666 f 800-00-00 
 
Een obligatie tot laste van Jr Eernst van Haren, ter summa van vijff hondert caroliguldens in dato den 14e maij 1669 f 500-00-00 
 
[0375v] Een obligatie tot laste van Oijck Tjommes ter summa van ses hondert caroliguldens, gedateert den 13e maij 1649 waer van Jancke Reijners de helfte toebehoort f 300-00-00 
 
Een recipis van Jelle Reijners de dato den 30 maij 1663 wegens een obligatie tot laste van juffr Lucia van Hiddema in dato den 29 maij 1663 dese erfgenamen sewen hondert en vijfitch caroliguldens, aengaende f 750-00-00 
 
Een reversael tot laste van Jan Jansen Meeckema, ter summa van elleff hondert caroliguldens de dato den 3e februari 1657 f 1100-00-00 
 
[0376r] Een reversael van de huisinge op de plaets tot Marrum hier vooren gedacht, ter summa van een duisent en vijftich caroliguldens ten laste van Elingh Joannis in dato den 18e april 1640 f 1050-00-00 
 
Een reversael ten laste van Ime Heres de Goede cum uxore ter summa van een duisent negen hondert en sestich caroliguldens de dato den 5e decembris 1659 en geregistreert den 18e julii 1661 waer van Jancke Reijners de helfte competeert, aldus f 980-00-00 
 
Een reversael tot laste van Pytter Pytters tot Nijkerck ter summa van drie hondert en vijftich caroliguldens in dato den 30 januarii 1655 f 350-00-00 
 
[0376v] Een reversael ten laste van Freerck Djorris, ter summa van twee hondert tachtich caroliguldens in dato den 18e april 1656 f 280-00-00 
 
Een lijffrente brieff op't lijff van wijlen Claes Jurriens holdende ten laste deser landtschappe van Frieslandt in dato den 6e octobris 1625 waer op noch te goede is sewentich caroliguldens f 70-00-00 
 
Een lijffrente ten laste van de Stadt Harlingen in dato den 1e maij 1659 waer op noch te goede is vijftien carliguldens f 15-00-00 
 
[0377r] Een cessie van de heer Sjoerdt van Ailva in dato den 15e decembris 1670 waer bij gecedeert worden twee obligatien tot laste van dese provincite, respective in datis den 1e septembris en 1 maij 1665 monterende te samen sewen duisent acht hondert vijff en sewentich caroliguldens f 7875-00-00 
 
Gerede gelden 
Goudt 
een ses dubbelde ducaat tot f 30-00-00 
een dubbelde rosenobel tot f 22-00-00 
sewen en een halwe gouden ducaton f 112-00-00 
een cruissaet tot f 17-00-00 
vier gouden Jacobussen a 13 guldens yder f 52-00-00 
tien Engelse rosenobels a 11 guldens yder f 110-00-00 
 
[0377v] 13 pistoletten a 9 guldens yder f 117-00-00 
drie Carolussen a 12 guldens f 36-00-00 
een Engelot tot f 7-00-00 
negentien ducaten f 95-00-00 
een halwe provincie rijder tot f 6-10-00 
drie en een halwe Franse croon f 15-15-00 
vier halwe suwereijnen f 30-00-0 
twee gouden realen f 14-00-00 
twee halwe rosenobels f 11-00-00 
twee gouden Schotse distelbloemen f 5-00-00 
een halwe Flaemse nobel f 2-10-00 
twee halwe Schotse engeloten f 5-10-00 
drie kleijne stuckjes goldt tot f 4-10-00 
 
Silver geldt 
sewen en twintich en 3/8 valuerde rijxedaelders a 52 stuivers yder f 71-03-00 
 
[0378r] een en een halwe Spaense kluit f 3-12-00 
twee oude caroliguldens f 3-00-00 
een en 1/4 goldtguldens f 1-15-00 
een en 1/2 princedaler a 25 stuivers f 3-10-00 
een Zeeuse daeler tot f 1-10-00 
aen pajement f 9-00-00 
dartich en 3/4 Albartus daelers a 50 stuivers f 76-17-00 
ellff Rijxedaelers f 27-10-00 
een hondert en 23 goldtguldens a 28 stuivers f 172-04-00 
een Emder goltgulden f 1-06-00 
twee hondert en drie en twintich ducatons a 3-03-00 yder f 702-09-00 
 
[0378v] Een gedeelte van de mobilen sijn gedeelt onder de erffgenamen volgens notule daer van sijnden den 5e Januarii 1671 gedaeert ende met No A gemerckt 
 
Ende de vordere inboelen sullen naderhandt bij boelgoedt werden vercocht. 
 
De lasten hiertegens sijn het geen bij sloth van reeckeningh aen de erfgenamen van Jelle Reijners sal uitgekeert werden. 
 
[0379r] Rienck Thomas is schuldich aen 't sterffhuis vant geschenk volgens huircontract van den 22e april 1665 sewen hondert caroliguldens f 700-00-00 
 
Vier ende negentich lasten rogge leggen op de souders van des overledene packhuis 
 
Twee schilderien waer in Claes Jurriens Fonteijn en Antie Reijners Jeddema geschildert sijn, blijven ongedeelt. 
 
Drie schilderien van Reijner Jelles, Aefke Jacobs ende Wapke Jacobs, waer van dit sterffhuis de gerechte dardepart toebehoort, blijven ongedeelt. 
 
[0379v] Aldus gedaen geinventariseert ende gesloten 
In kennisse van ons commissaris en secretaris 
(get.) Theodorus Stansius 
(get.) D. Wringer 1671