Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 215r

Pand:  Hofstraat 0

Inleiding:  [0215r] Ontzegelinge gedaen ten stterffhuijze van wijlen Tjetske Cornelis, huisvrouwe van Hein Claasen na Indien uitlandigh, ende affwesigh zijnde, ter versoecke van Sicke ende Pier Clasen als oomen over de twee kinderen bij de overledene nagelaten, in voegen volgt desen 24e April 1662 in de Hoffstraet.

Inventaris: 
[0215r] Een eken kas ontsegelt, daerin bevonden de volgende goederen 
9 bedlakens, nogh een 
9 mans hembden 
4 vrouue hembden 
een peuldoeck 
3 slopen 
 
Cledinge 
een blau lakens rock 
een swart lakens dito 
een fuijlemorten schort 
een borstlijff 
1 roode borstrock 
1 overlijff 
[0215v] 1 paar swart lakens craegh en mouuen 
een swart lakens craegh 
een paar coleurs halffmouuen 
 
Mans cledinge 
een coleurd lakens broek 
1 paar hozen 
1 lap swart bai 
een groene schorteldoek 
een groen gevoerde kindere deken 
1 witlingh 
1 tafelspreed van catoen 
 
Gerede gelden 
Aan gelt bevonden een caroli gulden bi Sicke Clasen ontvangen 
 
Brieven 
Daer beneffens aen deselve gemelde overgelevert 
[0216r] Een maent zedul van de 17e Maert 1661 slaande op de Oostindische Companie ter camere Amsterdam, door Hein Clasen bij sijn afffvare na Indien voor oppertimmerman, aen sijn huisvrouu Tjetske Cornelis gepassert om jaerlijcks uyt sijn tractement te trecken drie maenden gagie. 
Riemke Buwe Jorits, heeft aen der kinderen oom Sicke Clasen getelt ende betaelt dartich caroli guldens agtien stuivers, die sij aen 't sterffhuys schuldigh ware wegen verschotene penningen op een hoik f 13-18-00