Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 309r

Pand:  0

Inleiding:  [0309r] Inventarisatie ende beschrijwinge gedaen ten owerstaene van de praesiderende burgemeesteren Hans Keijmpes ende doctor Wilhelmus Hillebrants in desen commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ten sterffhuise van Hitte Sipkes weduwe van Pouwels Jansen Hobbekes [= Hobbekees], van sodanige goederen als sij metter doodt heeft ontruimt en naegelaten, ten versoeke van Jan Bot ende Taeke Zytses meester smidt als gecommitteerde van Jan Jacobs gemeente ende bij provisie administratores, in voegen soo volcht. Actum den 2e augusti 1670. Opmerking: Pouuwels Jans, wonende te Harlingen, trouwt Herv. gem. Harlingen 24-12-1643, Hittie Sipkes, wonende te Harlingen, proclamatie. Getrouwd te Harlingen op 31 januari 1644.

Inventaris: 
[0309v] Bedden ende bedtskleren 
4 bedden met drie peulen 
12 oorkussens 
ses deeckens 
 
[0309v] een paer gardijnen 
twee rabatten en 1 schorsteen kleedt 
 
Linnen 
een stuck rij doeck langh 30 a 40 ellen 
een stuck wit doeck langh ontrent 50 ellen 
enigh kindergoedt 
4 grootte kindere doecken 
noch een lapke doeck ontrent 8 ellen 
5 vrouwen hemden 
17 slaeplaekens 
noch vijff dito 
8 mans hemden 
ses peuldoeken 
 
[0310r] noch twee dito 
22 slopen 
noch vier dito 
vier serwetten 
twee tafellaeckens 
13 vrouwen mutsen 
 
Wollen 
een overtrecksel met een hemdtrock 
een mantel 
1 pear mans hosen 
drie paer mouwen 
drie kort mantelties 
een rood scharlaeckens borstrock 
 
[0310v] een owerlijff 
drie rocken 
noch een voerde borstrock 
een lap groff greijn 
een lap blau karsaij 
een here sajen lap 
drie schorten 
een kap sluier 
drie kreb deeckens 
6 stoelkussens 
sewen stoelen 
twee kassen 
een tafel 
 
[0311r] een eeken kiste 
een krebbe 
een schilderij 
een spygel 
een slaepbanck 
een plattie 
een wagen 
1 was tobbe 
vier Oostindische panties 
drie Oostindische kopkes 
vijff boecken 
een kandelaer 
 
[0311v] een ijseren pot 
een tinnen cop 
vijff tinnen lepels 
een tange asschop rooster etc. 
twee gootlingen 
een meschen pantie 
enige rommelingen 
 
Gerede gelden  
14 a f 3-03-00 
twee halwe gouden ducatonnen 
twee ducaten 
een silweren penningh met een randt 
een dito sonder randt 
 
[0312r] ses stucken Deens gelt 
 
Silwer 
een silweren bekerke 
vier silweren lepels 
een kantie met een silweren lidt 
een tasch met een silweren knoop 
 
Seecker contract van dato den 6e aprilis 1668 opgerecht tusschen Symon Claesen tot Mackum ter eenre ende Hittie Sipkes ter andere zijden, waer in Symon Claesen belooft alle Alderheijligen tot noch vijff jaeren in cluis te gewen een hondert silveren ducatons. 
 
Coopman Hylko Joannis debet vier hondert caroliguldens