Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 303r

Pand:  Bildtstraat 18

Inleiding:  [0303r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten owerstaen van de praesiderende burgemeesteren Gosse Joannes Adema ende Henricus Caesarius in desen verordonneerde commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretarius in 't sterffhuise van wijlen Doede Sydtses ende dat ten versoecke van Gosse Jansen [= grootschipper, doopsgezind, Jan Jacobsgezind] ende Teecke Sytses als daertoe versocht sijnde voor soo veel haer gesinde is belangende ende bij provisie gestelt als opsichters over Imck Doedes oldt 24 jaeren, Auck Doedes oldt 17 jaeren, Sinckjen Doedes oldt 13 jaeren, Welmoed Doedes oldt 10 jaeren, Mary Doedes oldt 7 jaeren, Sytsche Doedes oldt 4 jaeren, naegelaten weeskinderen van wijlen Doede Sytses bij Jeltie Tjeerdts in echte verweckt, van alle de huisgeraden ende inboelen vasticheden etc. actum den 9e maij 1670. Opmerkingen: Doede Sytses, wonende te Harlingen, trouwt Herv. gem. Harlingen 03-05-1646 Jeltie Tyaerdts, wonende te Harlingen.

Inventaris: 
[0303v] Bedden ende bedskleren 
drie bedden met 3 peulen 
elff oorkussens 
sewen deeckens, soo groene als witte 
twee kindere deeckens 
elff bedlaeckens 
sestien slopen 
2 peuldoecken 
2 wijtlingen 
4 gardijnen 
drie rabatten 
1 schoorsteen kleedt 
14 mans hemden 
1 tafellaecken 
3 dassies 
 
[0304r] 8 stoelkussens 
een groen tafelspreedt 
twee glas gardijnties 
2 swart laeckes mantels 
1 blau hemdrock met silweren knopen 
noch twee daegs hemdrocken 
een pack swart laeckens kleren 
een laeckens broeck 
twee broecken met een wambaijs 
3 onderbroecken 
een vuijle morten met een linnen broeck 
6 paer mans hosen 
twee hoeden met een hoedkas 
twee paer schoenen 
1 wit mans mutsche 
4 silweren lepels 
 
[0304v] 1 silweren brande wijns croeske 
5 stucken Oostindisch goed soo groot als kleijn 
25 soo pannen schuttels als schaelen 
1 tinnen kom 
1 tinnen mingelen 
12 tinnen lepels 
een tinnen pijpkanne 
een schildert met een albastard bord 
twee swarte stoelen 
negen slechte stoelen 
1 slaepbanck 
een eecken kas 
een eeken tafel met een decksel 
 
[0305r] een eecken schabeltie 
een achtkantige spiegel 
een eten tafel 
een bier schraegh 
een stoffer, rager, ende glaes wasscher 
twee kleerbesems 
1 was tobbe 
twee kleijne topkes 
1 emmer  
sestien kleerstocken 
2 micken 
een ordt vat met een vleijs vat 
een wijge 
een wijgschamel 
 
[0305v] een schuif sleedt 
een puick sleed 
een rack 
een kinder rijsen wagen 
een turff vat 
een butter kijntie 
een kleerkorff met een naijkorff 
twee bijlen 
een hamer 
een standt kandelaer 
een heugel tou met een haeck 
een tange  
een asschop 
twee treeften 
 
[0306r] een gootlingh 
een coperen poth 
een koeck panne 
een back aker 
een vuirbecken 
een schuimspaen 
enigh schuttelgoedt 
twee musquetten 
twee forquetstocken 
een degen 
twee draegbannen 
een bandelier 
een scheer 
 
[0306v] een sack 
 
Boecken 
een testament ende psalmboeck 
een Lusthoff des gemoets 
 
Profijttelijke uitstaende schult 
Dirck Sjoerts van souder huir f  
de Jacobs is debet f 38-04-00 
Rienck Willems op Koningsbuiren f 3-03-00 
Abe Jacobs smidt debet f 4-17-00 
Jacob Claesen debet f 0-16-00 
Jurrien backer f 1-16-00 
Jan Feijckes Musch f 0-12-00 
Willem Hupsche f 6-00-00 
 
[0307r] Vasticheijt 
Seeckere huisinge cum annexis staende in de Bilstraet waer uit wijlen Doede Zytzes versturwen is.