Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 282r

Pand:  Both Apothekerstraat 0

Inleiding:  [0282r] Warderinge gedaen ten huise van Hendrick Hobbes stadt byerdrager ten overstane van de praesiderende burgemeesteren Hans Keimpes en dr. Wilhelmus Hillebrandts als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van sodanige goederen als hij met sijn soontie bij Bauck Reiners in echte verweckt, aen Welmoed Jacobs sijn tegenwoordige huisvrouw t'echte inbrengt, gedaen door His Romkes ende Diucke Hendrix geswooren wardeersters in voegen als volcht. Actum den 12 Augusti 1670. Opmerking: Henderyck Hobbes wonende te Kollum trouwt (1) Herv. gem. Harlingen 27-03-1653 Bauck Reyns wonende te Harlingen; Hendrik Hobbes wonende te Harlingen trouwt (2) Herv. gem. Harlingen 06-07-1670 Welmoed Jacobs wonende te Harlingen. Kind uit 1e huwelijk Hendrik Hobbes X Bauck Reins: - zoontje (naam onbekend) Kinderen uit 2de huwelijk Hendrik Hobbes X Welmoed Jacobs: - Hobbe Hendriks, ged. Harlingen 16-07-1671, vroeg overl. - Antje Hendriks, ged. Harlingen 29-11-1672, vroeg overl. - Hobbe Hendriks, ged. Harlingen 14-01-1674. - Jacob Hendriks, ged. Harlingen 02-07-1676. - Antje Hendriks, ged. Harlingen 19-06-1678. Hendrik Hobbes Baarda, koper Both Apothekerstraat OZ (staat: Pieter Molentjesteeg), 02-03-1667, Proclamatieboek, invnr 239, fol 85v: 'Hendrick Hobbes Baarda burger en bierdrager binnen deser stede begere bode en consent over de coop van sekere halve huisinge cum annexis, waaraf de proclamant de ander helff selfs toebehoort, staande binnen voorschreven stede in de Pytter Molentiesteigh, hebbende Pytter Molentie ten Zuiden, Jancke Pouwels ten Noorden ende de gemene straet ten Westen, belast met twe caroliguldens 10 stuivers euwige jaarlixe grontpacht in 't geheel voorts met actien, servituten ende gerechtigheden daertoe ende aenbehorende gecocht van Reiner Joostes vrijgesel, voor een hondert ende tachtich goudguldens op twe terminen te betalen, volgens t coopbrief daeraf zijnde.'

Inventaris: 
[0282r] Bedden en bedts cleeren:  
een bedt met een peul gewardeert op f 24-00-00  
een bedt met een peul f 8-00-00  
een bedt met een peul f 6-00-00 
--------- 
f 38-00-00  
 
[0282v] twee oorkussens gewardeert op f 5-00-00  
twee dito f 5-00-00  
twee dito f 2-15-00  
twee dito f 3-00-00  
een dito f 0-10-00  
een groene deken f 2-10-00  
een dito f 2-00-00  
1 dito f 0-10-00  
een witte deeken f 3-00-00  
een dito f 2-05-00  
2 gardijnen, 1 rabath ende roede f 6-00-00  
twee schorsteen cleden f 1-00-00  
drie stoelkussens f 1-11-00 
---------- 
f 41-01-00  
 
[0283r] Linnen: 
twee bedlakens gewardeert op f 4-00-00  
2 dito f 3-10-00  
twee peuldoecken f 2-00-00  
twee wijttlingen f 0-15-00  
4 slopen f 2-00-00  
4 dito f 4-00-00  
2 bedlaeckens f 3-10-00  
2 dito f 4-10-00  
2 dito f 5-00-00  
2 dito f 3-10-00  
2 dito f 4-00-00  
2 peuldoecken f 2-05-00  
2 dito f 0-15-00  
4 slopen f 1-15-00  
4 dito f 1-11-00  
3 dito f 0-15-00  
---------- 
f 43-16-00  
 
[0283v] 2 servetten, 2 handoecken ende borsthemtie f 1-11-00  
een peuldoeck f 0-15-00  
 
Houtwerck: 
2 schilderijen f 1-05-00  
2 dito f 0-15-00  
Een spygel f 1-05-00  
Een eecken uittrecken tafeltie f 2-05-00  
mangelbord, stocken, scherm etc. f 0-12-00  
2 stoelen f 1-05-00  
5 dito f 1-11-00  
7 dito f 1-00-00  
een eecken cas f 19-00-00  
een murmerde kas f 3-10-00  
enige bedts plancken etc. f 2-00-00  
enig slecht steenwerck f 1-11-00  
enig dito f 3-15-00  
---------- 
f 42-00-00  
 
[0284r] enig tinwerck, kranen etc. f 3-00-00  
enig mesch, en coperwerck f 4-10-00  
een gootling met een aecker f 4-00-00  
een ijseren kandelaer ketting etc. f 1-08-00  
3 tobben met een was schamel f 1-05-00  
een wateremmer, schuttelgoed, leuwerick ende corf f 3-03-00  
enige romlinge f 2-02-00  
 
Silver: 
een silveren kroes wegende 10 loodt, 't loodt 1-08-00, f 14-00-00  
een silveren bel ende 2 lepels ende kroeske wegende 10 loodt min 1/8 f 12-18-12 
---------- 
f 46-04-12 
f 42-00-00  
f 43-16-00  
f 41-01-00  
f 38-00-00  
---------- 
f 211-01-12  
 
2 silveren lepels blijvende onder de vader voor het kindt berustende  
 
[0284v] Lasten en schulden:  
 
Baucke Tjerx brouver comt tersake geleverd bier een Caroli gulden veertien stuivers f 1-14-00  
 
Aucke Jacobs metseler comt tersake arbeids loon vier guldens achtien stuivers f 4-18-00  
 
De vroedsman Taco Romkes comt van geleverde cramerijen, acht guldens, dartien suivers, tien penningen f 8-13-10  
 
Wybe Liskes comt van geleverde kalck en cement twee gulden, 3 stuivers, 14 penningen f 2-03-14 
 
Luts Rinties comt van geleend geld, vier guldens, twee stuivers f 4-02-00  
 
Claes Sytses comt tersake geleverde schoenen, vier Caroli guldens tien stuivers f 4-10-00  
 
Hendrick Jansen comt tersake weefloon van een stuck doeck tien Caroli guldens seventien stuivers f 10-17-00  
 
Jan Joannis comt tersake geleverde pannen en estricken, drie guldens, 7 stuivers 4 penningen  
f 3-07-04  
---------- 
f 40-05-12  
 
[0285r] D'olde burgemeester Hendrick Coenraedts comt t'handschrift van den 5e Maij 1670 vijftig Caroli guldens f 50-00-00  
staende tegen 5 stuivers per maent 
f 40-05-12 
---------- 
f 90-05-12 
 
Welke lasten en schulden tezamen belopende negentich Caroli guldens, vijff stuivers, twaleff penningen  
Affgetrokken van de vorige profijtelijcke staat bestaande in de al gewardeerde huisgeraden ende inboelen, bedragende twee honderd elleff Caroli guldens, een stuiver twaleff penningen  
f 211-01-12  
Zoo geblijkt voor profijtlijck overig te zijn een honderd twintich Caroli guldens sestien stuivers  
f 120-16-00  
 
Waar te boven profijtelijk is de huisinge cum annexis, staande op de hoek van de Botth Apothecars straat bij Hendrick Baarda zelffs bewoond werdende, waerop niets te quaede is  
 
Ende is verstanden ende geaccordeert dat Hendrik Baarda zal hebben en behouden de voorige gewardeerde  
 
[0285v] huisgeraden en inboelen, des daarentegens alleen tot zijn lasten nemende, hoedende, en betalende, de voorstaande lasten en schulden, als mede die meerder mochten zijn, en zich openbaren, waarvan hij zijn zoon t'enemaall sal bevrijden. 
Blijvende daarentegens tot proufijte van de zoon de eigendom van de geheele huisinge voorschreven, tot uitwijsinge zijner moederlijke goederen, en erffenisse, voor 't gebruik van welke de vader zijn zoon sal hebben op te voeden, en onderhouden gelijck een vader is verplicht hen (?) ende ter tijd den zelve tot behoorlijcke buikveste ofte eene geapprobeerde staat gecomen zal zijn, ende als dan de selve huisinge ten proufijte van de voornoemde zijn zoon in vollen eigendom en possessie te verlaten naa behooren.  
 
Aldus gedaan ende gesloten, ter presentie van Welmoed Jacobs tegenwoordige huisvrouw van Hendrik Baarda die welke dese vorengeroerde staat van goederen voor goede inbrengh aanneemt, met belofte dat zulx zal valideren, onder verband en submissie in forma. In kennisse der Comparanten vertekeningen beneffens de handen van ondergeschreven commissaris en secretaris ratione officii desen lauderende, bij continuatie den 15e September 1670. 
 
X dit is Hendrik Baarda eigen gezette merk 
(get.) Welmoedt Jacobs  
abs. secr. 
(get.) W. Hillebrants 1670 
(get.) Annius Fenema notarius publicus 
 
absent secretaris