Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05



Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 271r

Pand: Kruisstraat 3

Inleiding: [0271r] Inventarisatie ende Beschrijvinge gedaen ten owerstaene van de praesiderende burgemeesteren Goffe Joannes Adema ende Henricus Caesarius als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuise van wijlen Warner Egberts van alle de inboelen uit en inschulden aldaer bevonden, ten versoecke van Pytter Jelles als geauthoriseerde curator ower 't oldste soontie Egberts Warners ende de weesvoogden deser stede als opsienders ende alimentatores ower 't jongste kint Hiltie Warners, op 't aengewen van Hittie Jans als dienstmaagd 't sterffhuis gefrequenteert hebbende, die den belofte daer toe staende in handen van welgedachte commissarien heeft gedaen, in manieren so volcht. Actum Harlingen den 2 junii 1670. Opmerkingen: Warnar Egberts X (trouwdatum niet bekend) Antje Andries Kinderen uit dit huwelijk: - Egbert Warners, doopdatum niet bekend. - Hiltje Warners, ged Grote Kerk Harlingen 11-01-1663. - Gepke Warners, ged Grote Kerk Harlingen 05-09-1666, vroeg overl. - Andries Warners, ged Grote Kerk Harlingen 12-01-1670, vroeg overl. Warner Egberts, soldaat, c.u. kopen kamer en een weefwinkel, Kerkpad WZ, 1667, Proclamatieboek invnr 239, fol 72v: ?Warner Egberts soldaat cum uxore begere bode en consent over de coop van sekere camer ende een weefwinckel cun annexis, staende ende gelegen binnen deser stede bij 't kerkhoff, hebbende Isbrant Wynties ten zuiden, Mijnert Poppes hovinge ten noorden, de plaats van wijlen Ipe Beerns ten westen, ende de gemene steigh ten oosten, vrij van grontpacht, voorts met actien, servituten, ende gerechtheden daertoe ende aanbehorenden gecocht van Hans Hendrix voor sestich GG volgens de vercoop articulen daeraf zijnde. Ingewesen 09-02-1667.? Warner Egberts X Antje Andries kopen een huis wz Lammert Warnerssteeg (= Kruisstraat 3). Ten O. die steeg, ten W. weduwe Pytter Wolters, ten Z. de dwarsstraat (Kruisstraat) naar de Turfhaven, ten N. Jacob Pytters Cleufoet. Gekocht van Philippus Auckes c.u. voor 376 CG. Tresoar toegang 13-16, Proclamatieboek, inv.nr. 239 folio 0115 van 13 oktober 1667. Warner Egberts c.u., verkoper Weverstraat, 1668, Proclamatieboek, invnr 239, fol 163v: ?Gerrit Sickes Orsinga mede vroedschap binnen deser stadt begere bode en consen over de coop van zekere camer cum annexis staende ende gelegen binnen deser stede in de Weverstraet hebbende coopman Mijnnert Poppes hovinge ten zuiden, Claes Burger ten oosten, ende wijlen Jan Broers hovinge ten westen, vrij van grondpacht, voorts met actien, servituten ende gerechtigheden daertoe ende aenbehoorende, gecocht van Warner Egberts cum uxore voor de somma van sestich gg te betalen op drie termijnen volgens coopbryff daer aff zijnde. Geproclameert over de Kercke, 1e den 10 may 1668, 2e den 17de dito, 3e den 24e dito; 't Gerechte 1e den 16e may 1668, 2e den 23e dito, 3e den 30e dito. Fiat adjudicatie in forma.? wijlen Warner Egberts, Kruisstraat 3 oost, 08-02-1674, Proclamatieboek, invnr 240, fol 135v: ?Pieter Jelles meester wieldraijer ende burger binnen Harlingen begere bode ende consent op de coop van seeckere gerechte helfte huijsinge cum annexis staende ende gelegen binnen deser stede aend den Lambart Warners steijgh, hebbende de selve steigh ten oosten, de dwarsstraat na de Turfhaven streckende ten suijden, Pyter Wouters weduwe ten westen, ende Jacob Pyters Leeuwarder treckschipper ten noorden, ten naasten, vrij van grondpacht, voorts met actien servituten en gerechtigheden daer toe ende aenbehorende, also in cope becomen van Bauckjen Tjebbes weduwe van wijlen Binner Ynses wonende binnen Leeuwarden als erfgenaem ex testamento van wilen Egbert Warners, voor de somma van een hondert caroliguldens van 20 stuivers 't stuck, vrij ende gereed geldt, volgens coopbrieff daaraff sijnde? [Bauck Tjebbes wonende te Leeuwarden trouwt 06-12-1617 voor Gerecht Leeuwarden Binnert Intzis wonende te Dokkum.] Tresoar, archiefnr 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 603, aktedatum 10-06-1670: Wijlen Warner Egberts, vader, Pieter Jelles, mr. wieldraaier curator, curator over personen en goederen, doopsgezind Egbert Warners, weeskind, oudste kind.

Inventaris: 
[0271v] Bedden en bedscleren etc.: 
een bed met een peul  
ses oorkussens  
twee deeckens  
twee paer gardijnen ende twee rabatten  
1 strepich schorsteenkleedt  
een oudt kantoor spreedt  
twee stoelkussens  
 
Houtwerck: 
twaelff schilderde bordties 
noch twe dito  
acht stoelen  
een kerckstoel  
een kewij  
een Cas  
[0272r] noch twee stoelen  
een boeckcas  
een kantoor  
een scherm  
drie tobben, 1 wasch schamel  
een emmer  
een tafel  
twee kisten  
25 stucken steenwerck  
noch twee dito  
een koperen pot  
een gootlingh  
een ijseren pot  
[0272v] een tange, asschop, lamp  
een ijseren kandelaer  
een vuir becken  
een fleijs vat  
tien boecken  
een blicken emmer  
een musquet ende verquet [= forket] stock  
drie degens met twee bandeliers ende 1 draegban  
twe mangelborden  
een houten zoutvat  
een vis-back met een hackmes  
[0273r] een klerckorff  
een treeft  
enigh schuttelgoedt  
een pistool  
een spygel  
 
Mans kleren: 
een coleurde mans rock  
een grauwe dito sonder mouwen  
een pack linnen kleren  
een bowen ende 1 onderbroeck  
een swart laeckens pack cleren  
een hoedt  
een paer handtschoenen  
 
[0273v] tien paer hosen  
noch twee hembdrocken met 2 onderbroecken  
noch een linnen broeck  
een tafel spreedt  
een rood met een swart mutske  
noch een paer hosen  
vijff en twintich mans hembden  
twee en twintich neusdoecken  
sewen dassies  
noch twe dito  
noch een dito  
noch negen neusdoecken  
[0274r] twintich slopen  
vier grootte kindere doecken  
acht bed laeckens  
sewen serwetten  
erie ellen doeck  
ses wijtlingen  
sewentien ellen doeck  
een lap dito tot 10 ellen  
een lap dito tot 6 1/2 ellen  
noch een wambaijs  
noch een paer handtschoenen  
twee groene lapkes  
een backjen met oude lappen  
[0274v] twee mutsen met strijcken [= strikken]  
twee paer schoenen met twee muilen  
noch enige romlinge  
eenich swart en wit geern  
een toebax doos  
een silveren brandewijns kroeske  
twee a 3-03-00 f 6-06-00  
een kleerbesem  
 
In voornoemde kiste bevonden enige goederen, die gesocht worden Trijntie ?.[niet ingevuld] toebehoren 
een walfis benen doos  
een kindere rockje  
 
[0275r] een tinnen kroes, stoffer, ende kleerbesem  
achtien stucken slecht steenwerck  
een blauwe schorteldoeckie  
 
Briewen en Instrumenten:  
Een reversaal brieff van dato den 26e December 1667 ten laste van Albert Annes holtmolenaer, waer op noch resteert het laeste termijn tot 26 golguldens 18 stuivers  
Zeeckere heerlijcke huisinge cum annexis staende ende gelegen binnen deser stede op de hoek van de Lambert Warners steijg, alwaer de owerledene uit versturwen is (= Kruisstraat 3).  
 
[Opmerking: Deze boedelbeschrijving eindigt abrupt. Fol. 275v-fol. 277v zijn leeg. Op fol. 278r begint weer een nieuwe boedelinventaris.]