Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 261r

Pand:  0

Inleiding:  [0261r] Inventarisatie ende beschrijvinge zampt warderinge gedaen ten versoeke van Claes Huiberts als bestevader over Paulus ende Tjedtsche Cornelis Bogaerda respectievelijck 7 ende 4 1/2 jaer oldt, kinderen bij wijlen Martien Claeses ende haer naegelaten man Cornelis Paulus Bogaerda, in echte verweckt en zich nu ad secunda vota begewen hebbende met Trijntie Pytters Laequart haer tegenwoordige man, zijnde hij Claes Huiberts ad actum divisionis curator over gedachte weeskinderen, en door dien requirant zampt Cornelis Pauwels Bogaerda vermidts sijn twede houlijck requireerde, omme door sijn oplossinge van goederen eijndelijck te comen tot scheijdinge van 't gene hij ende sijne kinderen separatelijck is toebehorende, waerinne tot goede oplossinge hij de belofte daertoe staende in handen van de praesiderende burgemeester Gosse Joannis Adema als tot desen verordineerde commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris heeft gedaen in manieren als volcht. Actum den 6en maij 1670, zijnde de warderinge gedaen door His Romkes ende Dieucke Jans gesworen wardeersters. Opmerking: Cornelis Poulus Boogaerda wonende te Franeker, ondertrouwt (1) voor Gerecht Franeker 22-03-1662 Martien Claessen Engela wonende te Harlingen; Cornelis Pouwels Bogaarda wonende te Franeker, trouwt (1) voor Gerecht Harlingen 05-04-1662 Martien Clasen wonende te Harlingen, elders getrouwd; Cornelis Pouwels Bogerda wonende te Franeker, trouwt (1) Herv. gem. Franeker 06-04-1662 Martie Claesen Engela wonende te Harlingen; Cornelis Poulus Boogaarda wonende te Franeker, trouwt (2) voor Gerecht Harlingen 30-10-1669 Trijntje Pieters [Laequart] wonende te Harlingen. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 582, aktedatum 09-11-1669: Aaltje Allardts oud 19 jaar weeskind, Tryntje Pieters moeder, Weduwe van Allard Tjeerdts burger vader, Hertrouwd met Cornelis Pouwels genoemd, Arien Everts [Oosterbaan] burger koopman curator, curator ad actum divisionis en curator over personen en goederen. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 600, aktedatum 02-05-1670: Cornelis Pouwels Bogaarda vader, Weduwnaar van Martjen Claases moeder, Hertrouwd met Tryntje Pieters [Laequart] genoemd, Poulus Cornelis Bogaarda oud 7 jaar weeskind, Tjetske Cornelis Bogaarda oud 4 jaar weeskind, Claas Huyberts [Braem] koopman curator, curator ad actum divisionis, grootvader van moederszijde. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 588, aktedatum 09-02-1670: Tjeerd Allardts oud 9 jaar weeskind, Fedde Tjeerdts koopman curator, curator ad actum divisionis, oom van vaderszijdekoopman Tryntje Pieters [Laequart] moeder, requirant, Weduwe van Allard Tjeerdts vader, Hertrouwd met Cornelis Poulus [Bogaarda] koopman genoemd. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 593, aktedatum 21-03-1670: Trijntje Pieters, weduwe van Cornelis Pouwels Bogaerda Bartel Cleysen Lanting, curator Arjen Everts [Oosterbaan], curator Aeltje Allerts, weeskind, gehuwd met Dominicus Bartels Lanting. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 600, aktedatum 02-05-1670: Cornelis Pouwels Bogaarda vader, Weduwnaar van Martjen Claases moeder, Hertrouwd met Tryntje Pieters genoemd, Poulus Cornelis Bogaarda oud 7 jaar weeskind, Tjetske Cornelis Bogaarda oud 4 jaar weeskind, Claas Huyberts koopman curator, curator ad actum divisionis, grootvader van moederszijde.

Inventaris: 
[0261v] Bedden ende bedtskleren 
een bed met een peul gewardeert op f 50-00-00 
een bed met een peul f 50-00-00 
een paer oorkussens f 11-00-00 
twee dito f 10-00-00 
een kussentie met een sloop f 0-15-00 
een groene gevoerde deecken f 14-00-00 
een witte Spaense deecken f 11-00-00 
een dito f 9-00-00 
een groene ongevoerde deken f 4-00-00 
twee kindere deeckens f 2-00-00 
een blau bedspreedt f 8-00-00 
een dito f 3-10-00 
een dito f 3-10-00 
---------- 
f 176-15-00 
 
[0262r] twee blauwe gardijnen met een rabath f 10-00-00 
twee dito met een rabath f 8-00-00 
een blau schoorsteenkleedt f 5-00-00 
twee groene gardijnen met een rabat f 7-00-00 
een groen spreedt f 5-00-00 
een dito f 5-00-00 
een groen schoorsteenskleedt f 4-00-00 
twee witte kindere dekenties f 3-00-00 
ses groene stoelkussens f 21-00-00 
ses blauwer dito f 15-00-00 
vijff groene dito f 10-00-00 
een wijtlingh f 4-10-00 
twee dito f 6-10-00 
een peulsack f 1-15-00 
---------- 
f 105-15-00 
 
[0262v] Holtwerck 
vier swarte stoelen f 5-00-00 
4 dito f 8-00-00 
2 dito f 4-00-00 
een vrouwen stoel f 4-00-00 
4 swarte stoelen f 6-00-00 
twee stoelen f 0-12-00 
twee racken, 1 roede, ende 1 steckje f 2-00-00 
een kindere korff, ende enige andere rommelingen f 3-00-00 
een lanteern etcetera f 1-00-00 
enige dosen, schammeltie etcetera f 1-00-00 
een moutie met enige lappen f 1-05-00 
twee ijseren potten f 2-10-00 
een taertpanne f 4-10-00 
---------- 
f 42-17-00 
 
[0263r] enige andere romlingen f 1-05-00 
een rooster, hangijser, tange heugel etcetera f 3-10-00 
een messchen pott met een lidt f 8-00-00 
twee stoffers met een wrijwer f 1-11-00 
enige lappen f 0-15-00 
4 kindere mutzen f 1-08-00 
een doos f 0-12-00 
een rijdmanteltie met een quast f 1-05-00 
een lap baij met een rijdmanteltie f 1-11-00 
enige glasgardijnties en kleedties f 2-15-00 
een groen kleedt om de kas f 4-10-00 
drie dosen, enige linten ende lappen f 2-15-00 
enige boecken f 6-00-00 
een fleijsvat met een schamel f 2-00-00 
---------- 
f 37-17-00 
 
[0263v] een standkandelaer f 2-10-00 
twee ijseren roeden en 1 kleerbesem f 1-00-00 
een kinder kackstoel f 2-00-00 
een eijerbordt f 1-05-00 
twee matten en enige rommelingen f 1-14-00 
een spinwiel f 3-00-00 
een kerckstooff ende 2 backjes f 2-05-00 
een eeken schameltie f 1-00-00 
een vuirbecken f 3-10-00 
noch een stoffer en 1 wrijver f 0-15-00 
enige rommelingen f 4-00-00 
een speldwerx bord f 0-15-00 
een foeder fles f 2-10-00 
een haerborsel en kleerbesem f 0-12-00  
---------- 
f 26-16-00 
 
[0264r] een cantoor f 15-00-00 
een pars f 2-00-00 
een kas f 4-00-00 
twee schilderde borden f 24-00-00 
een dito f 6-00-00 
twee dito f 16-00-00 
een dito f 3-00-00 
een dito f 3-00-00 
een dito f 3-00-00 
een dito f 2-05-00 
een spiegel f 3-00-00 
twee albasterde borties ende 1 almanack f 1-00-00 
enich slecht steenwerck f 2-10-00 
enich steenwerck f 2-10-00 
enich steenweck f 2-10-00 
noch enich steenwerck f 1-04-00 
---------- 
f 90-19-00 
 
[0264v] een serwets korff f 1-05-00 
een tafel f 5-00-00 
een kas f 110-00-00 
twee spijgels f 30-00-00 
twee witte pannen f 0-15-00 
 
Oostindisch werck 
twee dubbelde butterpannen f 20-00-00 
twee dito f 16-00-00 
twee dito f 13-00-00 
een drielingh f 12-00-00 
een dito f 10-00-00 
twee dubbelde butterpannen f 9-00-00 
twee clapmutsen f 8-00-00 
twee dito f 11-00-00 
een dito f 4-00-00 
---------- 
f 250-00-00 
 
[0265r] twee butterpannen f 4-10-00 
een fruchtschael f 3-10-00 
een fruchschaeltie f 1-15-00 
vier butterpannen soo hele als stucken f 2-00-00 
twee kleijne koppen f 3-00-00 
een roos cop f 8-00-00 
twee coppen f 6-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 9-00-00 
een groote kop f 15-00-00 
twee flessen f 20-00-00 
twee clapmutsen f 2-00-00 
twee kopkes f 2-15-00 
twee dito f 5-00-00 
---------- 
f 104-10-00 
 
[0265v] twee Oostindische copkes f 2-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee klapmutsches f 4-00-00 
twee dito f 3-10-00 
twee coppen f 10-00-00 
een kruiddoos f 1-11-00 
twee fruchtschalen f 5-00-00 
twee butterpannen, noch een dito f 7-00-00 
drie dito f 6-00-00 
een halwe lampetschuttel f 18-00-00 
twee dito f 32-00-00 
een dito f 12-00-00 
twee copkes f 2-00-00 
twee kelkjes f 1-11-00 
enige kleijne kopkes f 2-00-00 
enich steenwerck f 1-00-00 
en [een] confer f 5-00-00 
---------- 
f 117-12-00 
 
[0266r] Linnen 
enich kindergoedt f 2-10-00 
36 1/2 ellen doeck d'el 18 stuivers f 32-17-00 
24 ellen doeck d'ellen 17 stuivers f 20-08-00 
10 ellen doeck d'ellen 15 stuivers f 7-10-00 
29 ellen doeck d'ellen 16 stuivers f 23-04-00 
twee bedlaeckens f 8-00-00 
twee dito f 10-00-00 
twee dito f 11-00-00 
twee dito f 15-00-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 10-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 16-00-00 
---------- 
f 143-09-00 
 
[0266v] twee bedlaeckens f 7-10-00 
2 dito f 10-00-00 
2 dito f 6-00-00 
een bedspreedt f 4-10-00 
3 peuldoecken f 7-00-00 
twee paer slopen f 9-00-00 
4 dito f 7-00-00 
4 dito f 7-10-00 
4 dito f 4-00-00 
4 ditto f 1-11-00 
2 dito f 1-05-00 
een peulsack f 2-00-00 
een wit glas gardijn f 1-11-00 
4 handdoeken f 1-05-00 
---------- 
f 70-02-00 
 
[0267r] 3 bedhemden f 1-11-00 
3 witte schoorsteenkleden f 6-00-00 
4 slopen f 2-15-00 
3 witte schorteldoeken f 1-15-00 
twee tafellaeckens f 8-00-00 
twee dito f 5-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 4-05-00 
6 serwetten f 8-00-00 
6 dito f 10-00-00 
6 dito f 5-00-00 
10 dito f 8-00-00 
---------- 
f 78-06-00 
 
[0267v] 6 serwetten f 4-00-00 
5 dito f 3-10-00 
4 dito f 3-00-00 
twee grootte doeken f 4-00-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 3-10-00 
2 dito f 2-05-00 
2 dito f 3-10-00 
2 dito f 2-05-00 
2 dito f 2-05-00 
2 dito f 1-11-00 
2 dito f 1-11-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 0-12-00 
2 dito f 1-11-00 
6 kleijne dito f 4-10-00 
---------- 
f 45-14-00 
 
[0268r] 6 kleijne kindere doeken f 4-10-00 
6 dito f 4-00-00 
6 dito f 3-00-00 
6 dito f 2-00-00 
6 dito f 1-05-00 
9 dito f 2-05-00 
enige doeken f 9-00-00 
7 borsthemdties f 1-15-00 
2 beddoekjes f 1-08-00 
6 mutsches ende 6 flipkes f 3-00-00 
3 mutsches ende 3 flipkes f 4-00-00 
4 mutsches, ende 4 flippen f 4-00-00 
enig kindergoedt f 1-00-00 
einige flippen f 1-00-00 
enige feijnte mutzen f 2-10-00 
8 mutzen f 1-00-00 
8 befkes f 1-00-00 
enigh kindergoedt f 1-00-00 
---------- 
f 47-13-00 
 
[0268v] 7 paer mouckes f 2-00-00 
enige doecken f 1-16-00 
twee falwrongen f 1-05-00 
enigh kindergoed f 1-11-00 
een wit ruft f 1-05-00 
een ruft met een swachtel f 5-00-00 
een wit ruft f 2-10-00 
een dito f 2-10-00 
een rood ruft f 4-10-00 
een dito met een swachtel f 4-00-00 
een dekentie f 5-00-00 
24 ellen lint f 1-16-00 
6 ellen momparelie f 0-06-00 
enich wit naijgeern f 0-15-00 
 
[0269r] enige canten f 10-00-00 
enige enties kant f 1-00-00 
enige ongenaijde doecken f 0-10-00 
een lapke doeck f 2-05-00 
een kanne f 0-15-00 
twee witte kanties f 0-12-00 
een bijbel f 8-00-00 
een eecken kistie f 2-10-00 
4 ponden geern 't pond 25 stuivers f 5-00-00 
2 pondt flas f 1-08-00 
een grote tinnen schuttel, een com ende 5 kleijne schuttels ende enich oudt tin tot 29 pondt f 15-04-08 
een tinnen enckerdt hoorn f 2-00-00 
---------- 
 
[0269v] Aldus gedaen, gewardeert ende gesloten 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris. Actum ut supra