Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 199r

Pand:  0

Inleiding:  [0199v] Inventarisatie ende beschriving gedaen ende gemaeckt bij de heere praesiderende burgemeester Gosse Johannes Adama als bij den Gereghte verordonneerde commissaris, geadsocieert met den secretaris, clercq, ten sterffhuijse van wijlen Geert Willems, van alle sodanige goederen, uit ende inschulden, als daer sijn bevonden ende bij haer met den doot ontruijmt ende nagelaten sijn, alles ten versoecke van Hendrik Hendrix als curator over des overledens drie kintskinderen bij hun dochter ende swager, mede overleden, echtelijck geprocreert ende vervolgens universale erffgenamen van den overledene hun bestemoeder, ende is voorts geprocedeert tot de beschrijvinge, die op 't aengeven van Jurtie Martens, na dat sij de beloffe van getrouue aengevinge in handen van de gedagte commissaris hadde gepraesteert, is geschiet desen 18e Martij 1663

Inventaris: 
[0199r] Bedden etc. in de Camer, Voorhuys ende Plaets 
[0199v] 8 bedden ende peulen 
37 oorcussens 
12 gordijnen 
7 rabatten 
17 schorsteencleden 
2 bonte gordijnen 
[0200r] 14 dekens 
3 dito 
3 kinder dito 
2 bonte tafelspreden, een groen dito 
2 wijtlingen 
10 lege kinders cussens 
6 lege peulen 
54 stoelcussens, soo goet als quaet 
3 mantels, waeronder een coleurde 
4 hoicken 
20 broeken 
22 wambaisen 
4 rockjes 
13 lijffkes groot ende klein 
36 soo rocken als schorten etc. 
4 lappen laken, 3 swart ende een blau 
[0200v] een hoick 
een swarte mantel 
een stoelcussen 
een couleurde mantel 
10 broeken 
5 overtrecksels dito 
13 hembdrocken 
7 mantelties 
5 borstlijfffkes 
5 mans rockies, een reijs rock 
een dito 
6 wamboisen 
11 rocken 
3 kinder rocken 
4 borstrocken 
9 schorten 
enige rommelingen 
[0201r] 4 hembdrocken, een onderbroek, een dito, 2 witte dito 
een lap ras, een lap dopjes ende een lapke laken 
9 paer mouuen 
een reijs manteltie 
een paer kindere mouuen 
een lapke swart laken 
2 kindere mutses ende 2 cappen 
2 paer swarte hosen 
7 rassen schorten 
een machajen schort ende oude rock 
3 vuijlemorten schorten 
een lap blau laken 
een kinder groene deken 
6 roften [= ruften, luiers], 5 roode en een wit 
4 bajen dito 
[0201v] een leegh bed ende peul ende lap teek 
5 broeken 
3 wambaisen, 2 rockjes 
een lap glad goet 
een bed sonder veren 
3 wijtlingen 
een bedspreedt 
4 lakens 
3 kindere schorties 
3 overlijven 
2 groene spreetjes 
een gordijn 
een rabat 
2 kinder moukes 
4 cragen 
11 swarte schorteldoeken 
[0202r] 4 rode 
 
Coper, Tin, etc. 
6 beckens 
2 roosters 
3 hanghysers 
2 hack messen 
3 tanghen 
een asschop 
een roestige degen etc. 
2 broodsmessen 
25 coperen ketels soo groot als clein, een kleijn dito 
5 gootlingen 
3 messchen potties 
5 coperen potties 
een vijsel ende stamper 
2 eierpanties 
[0202v] 2 yseren potten met een schuijmspaen 
een coperen panne 
een emmer met eenigh out tin etc. 
6 tinnen lepels 
een yseren candelaer met een lamp 
3 gelt kisties 
 
6 kisten 
een clein kinderkistie 
2 setbancken met een oudt tafeltie 
een corfke met enige rommelingen 
15 schilderien 
5 schabelties 
20 stoelen 
4 kerckstoelen 
8 tafels 
 
Steen etc. 
[0203r] 4 slegte coppen ende een suijkerpot 
8 fleskes soo goot als cleijn 
6 schalen 
3 blauue commen 
2 spygels 
7 pannen 
3 albasterde borties 
5 stuckjes sleght steenwerck 
een kou [= vogelkooi] 
8 schalen 
2 sleghte clapmutsen 
3 sleghte pannen 
2 sleghte stenen flessen 
[0203v] 4 sleghte butterpannen 
3 kelckies 
3 koppen, waeronder een suijker kop 
2 sleghte dito 
25 sleghte pannen 
2 glasen flessen 
een steene kandelaer 
15 sleghte middelschuttels 
2 yseren kettingen 
2 tinnen cannen 
4 witte schuttels 
6 tafelborden 
 
Oostindisch 
5 drielinge pannen 
[0204r] 2 butterpanties, een stucken dito 
3 clapmutsen met een fruchtschaltie 
2 stucken coppen 
8 coppen met een fles 
een copke en celkie 
 
In de plaets 
eenige rommelingen bestaende in tobbe, emmers ende andere hout waren 
2 slaepbancken 
een eeken kaske 
5 dosen 
3 spinwielen 
5 witte ende 4 groene kesen 
2 vleis vatten 
 
Op een souder eenige rommelingen 
4 stoelen 
2 kisten met timmergereetschappen 
[0204v] nogh enige rommelingen 
 
Op de Opcamer 
4 oorcussens 
5 stoelcussens 
3 dito 
7 stoelen 
6 schilderien 
2 albasterde borties 
een spygel 
8 schalen 
 
Slegt Steenwerck 
16 groote sleghte pannen 
2 clapmutsen 
2 schalen 
3 schuttelties 
8 vlessen 
1 suikerpot 
 
Oostindisch 
[0205r] 4 vrught schalen 
2 Straetse copkes 
9 groote clapmutsen 
2 cleine dito 
2 cleine vrught schalties 
een cop met een silveren ore en voet 
4 cantige coppen 
4 Oostindische cleine copkes 
2 albasterde borties 
2 butterpanties 
4 pannen 
een cop 
een mantelstock 
3 lanteernen 
4 kindere kisties, 4 schabelties 
4 celcties 
[0205v] 2 sausierkes 
2 coperen candelaers 
een hoick 
2 blauue rocken 
2 carmosijnen dito 
2 swarte lakens rocken 
2 gladde dito 
3 lakens borstlijfkes 
een lap swart ende een lap duijster blau laken 
2 swarte lapkes 
3 paer mouuen 
3 schorten 
een rijd manteltie 
3 couleurde schorteldoeken 
[0206r] een lap gladt goet 
een carmosijnen broeck ende glad wambais 
een lijffke 
een rood scharlaken hembdrock 
een wambais 
7 cragen 
een mantel 
een swarte schorteldoek 
een swart wambais 
een paer witte hosen 
2 paer halff mouuen 
3 hoeden 
een manteltie 
een eeken kevy 
 
Een walvisbeenen doosje daerin 
[0206v] 9 1/2 valueerde rijxdaelders 
een golt gulden 
2 1/2 dubbelde schellingen 
4 Engelse tien stuivers 
2 harpen a 8 stuivers yder 
6 vreembde stuckjes 
twe gooten [= gegoten] stucken silver 
een valueerde rijxdaelder met een silver kettingh 
2 eier lepels 
2 vingerhoeden 
 
Silver 
4 silveren brandewijns kroeskes 
een carbonckel steen ende een silver hart 
een crali kettingh met een oordt 
[0207r] een silver riem met een kaisel kettinge 
2 silveren schorthaken 
2 kokers met silver beslagh, met een kettingen riem 
2 haken ende 2 kettings 
een silveren heften mes ende forckien 
een schorthaek met 2 silveren harties 
een kettingtie ende haeck 
2 gouden ringen 
7 silveren ackers, een penninck, ende ring 
3 knoopen 
2 kettingen bloedkralen 
een feter met silveren pijpen 
3 silver heften 
2 vrouuen silveren heften 
11 silveren lepels 
3 croesen 
 
Linnen 
[0207v] 53 mans hembden 
8 peuldoeken 
25 vrouuen hembden 
27 slaeplakens 
12 witte schorteldoeken 
12 blauue dito 
4 kindere doeken 
10 slabben, 3 befkes 
6 voorbannen 
6 hoofdoeken 
4 flippen 
2 flipkes 
4 huijven 
19 neusdoeken 
[0208r] 4 huijven 
 
Een eeken kistie 
5 kinder doeken 
24 schorteldoeken, 12 blauue 
een roode swaghtel 
8 neusdoeken 
6 voorbannen 
14 slabben 
8 befkes 
5 hooffdoeken 
een onderst 
4 huijven 
5 flippen 
2 kleine dito 
2 cussen doeken 
een doos met eenige oude cragen ende halsdoeken 
 
[208v] Een kistie daerin 
een lap dopjes ende linnen 
17 halsdoeken ende cragen 
nogh enigen oude befkes etc., rommelingen 
 
Een kistie daerin 
Een lap bedt teecq 
 
In een kevi beneven in de camer 
8 lakens 
9 peuldoeken 
6 witte schorteldoeken 
22 sloopen 
4 groote doeken 
eenige cleine kindere doeken 
een doos met oud linnen rommelingen 
[0209r] 3 tafellakens 
9 hoofdoeken 
13 Vriese mutsen 
8 neusdoeken 
een lap swart linnen 
een dito wit 
een lapke swart laken 
een pack schiere cleren 
2 paer hosen 
een bittie leer 
een paer hosen 
een borstrok ende borstlijffke 
een blaue hembdrok 
een manteltie 
een paer swarte 
een lap blau laken ende een dito grau laken 
 
[0209v] In een eeken kas bevonden 
41 lakens 
2 halve dito 
26 mans hembden 
een damasten laken 
11 tafellakens 
10 vrouue hembden 
17 servetten 
29 cussen sloopen 
eenige rommelingen van out doek 
twee bedspreden 
2 nacht halsdoeken 
een peuldoek 
een mans hembdt 
8 neusdoeken 
[0210r] 4 blauue schorteldoeken 
2 grauue dito 
2 lappen laken, een swart ende een roode 
een doos met romlingen 
een dito met een sack met prullen 
een tas ende silver cnoop 
eenige rommelingen 
3 lappen niu doek 
2 kinder hembden 
2 groote kinder doeken 
6 kleine dito 
4 schorteldoeken 
5 sloopen 
2 mans hembden 
een laken 
[0210v] een vrouue hembdt 
2 mans hembden 
7 handdoeken 
een tafellaken met een kinder doek 
 
Een murmerde kas daerin 
23 blauue schorteldoeken 
2 spygels 
3 oude mans hembden 
27 witte neusdoeken 
een schilderi 
eenige romlingen 
een strijckyser 
10 sajen lappen van verscheiden coleur 
[0211r] een tierenteien tafellaken 
22 vrouue lakens cragen 
een goudwight 
6 sleghte pannen met 2 schalen 
5 stucken sleght steenwerk 
2 pasteleine sausierkes 
3 pasteleine coppies 
2 pasteleine butterpannen 
een dubbelde dito 
een oud schort 
een buidel met prullen 
twee houten emmerkes 
een silveren lepel 
7 lakens 
23 slopen 
 
[0211v] In een kas 
2 lege bedden ende peulen 
 
In een ander kas 
2 trompen 
2 bofferts pannen 
enige sleghte stenen ende panties waeronder enige gebroken 
9 flessen 
enige romlingen 
 
Een murmerde kas in de voorcamer daerin 
2 borties 
een lap bai 
een stuck swart bai uijt een rock 
8 bondelties as 
[0212r] een foer van een hembdrok ende lijffke 
2 lapkes bai 
enige rommelingen 
een lap zij doek 
 
Een murmerde kas 
2 coperen lepels etc. 
een sackie met oude cragen 
19 stucken sleght steenwerk so pannen, schalen etc. 
4 candelaers, 2 lampen 
2 tinnen patelen 
een corfke met oude linnen prullen 
een rijsen fles 
 
Aen pajement twalff goudguldens 16 stuivers f 12-16-00 
9 a 3 guldens 3 stuivers is f 28-07-00 
 
2 brandewijn croeskes 
[0212v] een gouden ringtie 
een kettingh brandstenen cralen 
3 kassen 
 
Boeken 
4 bijbels 
Een Cronijk 
2 psalmboeken 
D'oefeninge der Godtsaligheijt 
2 boeken met praedicatien 
een testament 
3 oude boeken 
een huijspostil 
 
[0213r] 24 treeften 
enige houtwrijvers 
3 wafelysers 
een eeken kaske 
een boeckas 
 
Soekt de vordere profijtelijcke ende schadelijcke staat ten Weesboeke, bij de reekening door de curator gedaen, ende ten overstaane van commissaris ende secretaris geslooten, desen 12e december 1663. 
 
Invoege als voren geinventariseert op datis praedictis. 
In kennis van ons commissaris ende secretaris 
(get.) A. Gipson, 1663 (44) 
(get.) D. Wringers 1663[0198r] Bedden etc. in de Camer, Voorhuys ende Plaets 
[0199v] 8 bedden ende peulen 
37 oorcussens 
12 gordijnen 
7 rabatten 
17 schorsteencleden 
2 bonte gordijnen 
[0200r] 14 dekens 
3 dito 
3 kinder dito 
2 bonte tafelspreden, een groen dito 
2 wijtlingen 
10 lege kinders cussens 
6 lege peulen 
54 stoelcussens, soo goet als quaet 
3 mantels, waeronder een coleurde 
4 hoicken 
20 broeken 
22 wambaisen 
4 rockjes 
13 lijffkes groot ende klein 
36 soo rocken als schorten etc. 
4 lappen laken, 3 swart ende een blau 
[0200v] een hoick 
een swarte mantel 
een stoelcussen 
een couleurde mantel 
10 broeken 
5 overtrecksels dito 
13 hembdrocken 
7 mantelties 
5 borstlijfffkes 
5 mans rockies, een reijs rock 
een dito 
6 wamboisen 
11 rocken 
3 kinder rocken 
4 borstrocken 
9 schorten 
enige rommelingen 
[0201r] 4 hembdrocken, een onderbroek, een dito, 2 witte dito 
een lap ras, een lap dopjes ende een lapke laken 
9 paer mouuen 
een reijs manteltie 
een paer kindere mouuen 
een lapke swart laken 
2 kindere mutses ende 2 cappen 
2 paer swarte hosen 
7 rassen schorten 
een machajen schort ende oude rock 
3 vuijlemorten schorten 
een lap blau laken 
een kinder groene deken 
6 roften [= ruften, luiers], 5 roode en een wit 
4 bajen dito 
[0201v] een leegh bed ende peul ende lap teek 
5 broeken 
3 wambaisen, 2 rockjes 
een lap glad goet 
een bed sonder veren 
3 wijtlingen 
een bedspreedt 
4 lakens 
3 kindere schorties 
3 overlijven 
2 groene spreetjes 
een gordijn 
een rabat 
2 kinder moukes 
4 cragen 
11 swarte schorteldoeken 
[0202r] 4 rode 
 
Coper, Tin, etc. 
6 beckens 
2 roosters 
3 hanghysers 
2 hack messen 
3 tanghen 
een asschop 
een roestige degen etc. 
2 broodsmessen 
25 coperen ketels soo groot als clein, een kleijn dito 
5 gootlingen 
3 messchen potties 
5 coperen potties 
een vijsel ende stamper 
2 eierpanties 
[0202v] 2 yseren potten met een schuijmspaen 
een coperen panne 
een emmer met eenigh out tin etc. 
6 tinnen lepels 
een yseren candelaer met een lamp 
3 gelt kisties 
 
6 kisten 
een clein kinderkistie 
2 setbancken met een oudt tafeltie 
een corfke met enige rommelingen 
15 schilderien 
5 schabelties 
20 stoelen 
4 kerckstoelen 
8 tafels 
 
Steen etc. 
[0203r] 4 slegte coppen ende een suijkerpot 
8 fleskes soo goot als cleijn 
6 schalen 
3 blauue commen 
2 spygels 
7 pannen 
3 albasterde borties 
5 stuckjes sleght steenwerck 
een kou [= vogelkooi] 
8 schalen 
2 sleghte clapmutsen 
3 sleghte pannen 
2 sleghte stenen flessen 
[0203v] 4 sleghte butterpannen 
3 kelckies 
3 koppen, waeronder een suijker kop 
2 sleghte dito 
25 sleghte pannen 
2 glasen flessen 
een steene kandelaer 
15 sleghte middelschuttels 
2 yseren kettingen 
2 tinnen cannen 
4 witte schuttels 
6 tafelborden 
 
Oostindisch 
5 drielinge pannen 
[0204r] 2 butterpanties, een stucken dito 
3 clapmutsen met een fruchtschaltie 
2 stucken coppen 
8 coppen met een fles 
een copke en celkie 
 
In de plaets 
eenige rommelingen bestaende in tobbe, emmers ende andere hout waren 
2 slaepbancken 
een eeken kaske 
5 dosen 
3 spinwielen 
5 witte ende 4 groene kesen 
2 vleis vatten 
 
Op een souder eenige rommelingen 
4 stoelen 
2 kisten met timmergereetschappen 
[0204v] nogh enige rommelingen 
 
Op de Opcamer 
4 oorcussens 
5 stoelcussens 
3 dito 
7 stoelen 
6 schilderien 
2 albasterde borties 
een spygel 
8 schalen 
 
Slegt Steenwerck 
16 groote sleghte pannen 
2 clapmutsen 
2 schalen 
3 schuttelties 
8 vlessen 
1 suikerpot 
 
Oostindisch 
[0205r] 4 vrught schalen 
2 Straetse copkes 
9 groote clapmutsen 
2 cleine dito 
2 cleine vrught schalties 
een cop met een silveren ore en voet 
4 cantige coppen 
4 Oostindische cleine copkes 
2 albasterde borties 
2 butterpanties 
4 pannen 
een cop 
een mantelstock 
3 lanteernen 
4 kindere kisties, 4 schabelties 
4 celcties 
[0205v] 2 sausierkes 
2 coperen candelaers 
een hoick 
2 blauue rocken 
2 carmosijnen dito 
2 swarte lakens rocken 
2 gladde dito 
3 lakens borstlijfkes 
een lap swart ende een lap duijster blau laken 
2 swarte lapkes 
3 paer mouuen 
3 schorten 
een rijd manteltie 
3 couleurde schorteldoeken 
[0206r] een lap gladt goet 
een carmosijnen broeck ende glad wambais 
een lijffke 
een rood scharlaken hembdrock 
een wambais 
7 cragen 
een mantel 
een swarte schorteldoek 
een swart wambais 
een paer witte hosen 
2 paer halff mouuen 
3 hoeden 
een manteltie 
een eeken kevy 
 
Een walvisbeenen doosje daerin 
[0206v] 9 1/2 valueerde rijxdaelders 
een golt gulden 
2 1/2 dubbelde schellingen 
4 Engelse tien stuivers 
2 harpen a 8 stuivers yder 
6 vreembde stuckjes 
twe gooten [= gegoten] stucken silver 
een valueerde rijxdaelder met een silver kettingh 
2 eier lepels 
2 vingerhoeden 
 
Silver 
4 silveren brandewijns kroeskes 
een carbonckel steen ende een silver hart 
een crali kettingh met een oordt 
[0207r] een silver riem met een kaisel kettinge 
2 silveren schorthaken 
2 kokers met silver beslagh, met een kettingen riem 
2 haken ende 2 kettings 
een silveren heften mes ende forckien 
een schorthaek met 2 silveren harties 
een kettingtie ende haeck 
2 gouden ringen 
7 silveren ackers, een penninck, ende ring 
3 knoopen 
2 kettingen bloedkralen 
een feter met silveren pijpen 
3 silver heften 
2 vrouuen silveren heften 
11 silveren lepels 
3 croesen 
 
Linnen 
[0207v] 53 mans hembden 
8 peuldoeken 
25 vrouuen hembden 
27 slaeplakens 
12 witte schorteldoeken 
12 blauue dito 
4 kindere doeken 
10 slabben, 3 befkes 
6 voorbannen 
6 hoofdoeken 
4 flippen 
2 flipkes 
4 huijven 
19 neusdoeken 
[0208r] 4 huijven 
 
Een eeken kistie 
5 kinder doeken 
24 schorteldoeken, 12 blauue 
een roode swaghtel 
8 neusdoeken 
6 voorbannen 
14 slabben 
8 befkes 
5 hooffdoeken 
een onderst 
4 huijven 
5 flippen 
2 kleine dito 
2 cussen doeken 
een doos met eenige oude cragen ende halsdoeken 
 
[208v] Een kistie daerin 
een lap dopjes ende linnen 
17 halsdoeken ende cragen 
nogh enigen oude befkes etc., rommelingen 
 
Een kistie daerin 
Een lap bedt teecq 
 
In een kevi beneven in de camer 
8 lakens 
9 peuldoeken 
6 witte schorteldoeken 
22 sloopen 
4 groote doeken 
eenige cleine kindere doeken 
een doos met oud linnen rommelingen 
[0209r] 3 tafellakens 
9 hoofdoeken 
13 Vriese mutsen 
8 neusdoeken 
een lap swart linnen 
een dito wit 
een lapke swart laken 
een pack schiere cleren 
2 paer hosen 
een bittie leer 
een paer hosen 
een borstrok ende borstlijffke 
een blaue hembdrok 
een manteltie 
een paer swarte 
een lap blau laken ende een dito grau laken 
 
[0209v] In een eeken kas bevonden 
41 lakens 
2 halve dito 
26 mans hembden 
een damasten laken 
11 tafellakens 
10 vrouue hembden 
17 servetten 
29 cussen sloopen 
eenige rommelingen van out doek 
twee bedspreden 
2 nacht halsdoeken 
een peuldoek 
een mans hembdt 
8 neusdoeken 
[0210r] 4 blauue schorteldoeken 
2 grauue dito 
2 lappen laken, een swart ende een roode 
een doos met romlingen 
een dito met een sack met prullen 
een tas ende silver cnoop 
eenige rommelingen 
3 lappen niu doek 
2 kinder hembden 
2 groote kinder doeken 
6 kleine dito 
4 schorteldoeken 
5 sloopen 
2 mans hembden 
een laken 
[0210v] een vrouue hembdt 
2 mans hembden 
7 handdoeken 
een tafellaken met een kinder doek 
 
Een murmerde kas daerin 
23 blauue schorteldoeken 
2 spygels 
3 oude mans hembden 
27 witte neusdoeken 
een schilderi 
eenige romlingen 
een strijckyser 
10 sajen lappen van verscheiden coleur 
[0211r] een tierenteien tafellaken 
22 vrouue lakens cragen 
een goudwight 
6 sleghte pannen met 2 schalen 
5 stucken sleght steenwerk 
2 pasteleine sausierkes 
3 pasteleine coppies 
2 pasteleine butterpannen 
een dubbelde dito 
een oud schort 
een buidel met prullen 
twee houten emmerkes 
een silveren lepel 
7 lakens 
23 slopen 
 
[0211v] In een kas 
2 lege bedden ende peulen 
 
In een ander kas 
2 trompen 
2 bofferts pannen 
enige sleghte stenen ende panties waeronder enige gebroken 
9 flessen 
enige romlingen 
 
Een murmerde kas in de voorcamer daerin 
2 borties 
een lap bai 
een stuck swart bai uijt een rock 
8 bondelties as 
[0212r] een foer van een hembdrok ende lijffke 
2 lapkes bai 
enige rommelingen 
een lap zij doek 
 
Een murmerde kas 
2 coperen lepels etc. 
een sackie met oude cragen 
19 stucken sleght steenwerk so pannen, schalen etc. 
4 candelaers, 2 lampen 
2 tinnen patelen 
een corfke met oude linnen prullen 
een rijsen fles 
 
Aen pajement twalff goudguldens 16 stuivers f 12-16-00 
9 a 3 guldens 3 stuivers is f 28-07-00 
 
2 brandewijn croeskes 
[0212v] een gouden ringtie 
een kettingh brandstenen cralen 
3 kassen 
 
Boeken 
4 bijbels 
Een Cronijk 
2 psalmboeken 
D'oefeninge der Godtsaligheijt 
2 boeken met praedicatien 
een testament 
3 oude boeken 
een huijspostil 
 
[0213r] 24 treeften 
enige houtwrijvers 
3 wafelysers 
een eeken kaske 
een boeckas 
 
Soekt de vordere profijtelijcke ende schadelijcke staat ten Weesboeke, bij de reekening door de curator gedaen, ende ten overstaane van commissaris ende secretaris geslooten, desen 12e december 1663. 
 
Invoege als voren geinventariseert op datis praedictis. 
In kennis van ons commissaris ende secretaris 
(get.) A. Gipson, 1663 (44) 
(get.) D. Wringers 1663