Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 210r

Pand:  Hoogstraat 34

Inleiding:  [0210r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaene van de praesiderende burgemeesteren Augustinus Pytters en Gellius Vetzenzius als commissarien geadsocieert met dr Dominico Wringer secretaris, gedaen ten sterffhuijse van wijlen Rodmer Jarichs, van alle de goederen uit en inschulden die hij in lewen met sijn naegelatene weduwe Sjouck IJsbrants in echtelijke gemeenschap heeft bezeten gehat, ten versoeke van Pytter Ewerts als geauthoriseerde curator over Lijsbet Roodmers, ende Pyttie Roodmers gesterckt met haer man Pytter Jelles wieldraejer, alles op 't aengeven van voorschreven Siouck Ysbrants, die de belofte daertoe staende in handen van de mede commissaris Augustinus Pytters heeft gedaen, waarop tot de beschrijwinge is geprocedeert, in manieren als volcht. Actum den 31 martii 1670. Opmerkingen: Rodmer Jarichs wonende te Harlingen, trouwt (1) voor het Gerecht Harlingen 28-11-1657 Hiltie Cornelis; trouwt (2) in de Herv. gem. Harlingen 23-06-1669 Syouck Isbrandts wonende te Harlingen. Proclamatieboek 237, fol 194r: Rodmer Jarichs c.u. rogverschieter, koper huis Franekerpoort (gebied), 1659: Rodmer Jarichs rogverschieter cum uxore begere bode ende consent op de coop van sekere huisinge c.a. staende binnen deser stede, in de straet, die op de Franekerpoort respondeert tegen over Pitie Ymes erffgenamen huis, hebbende Aernt Warners wedu ten zuidwesten, ende Lieuwe Abes erfgenamen ten NO ten naesten, vrij van grondpacht, voort met servituten, actien ende gerechticheden daertoe ende aenbehorende. Gecoft van d'olde burgemeester Jan Everts Bijencorff ende Peter Clasen, als last ende procuratie hebbende van Fock Jansen Jongblom mr cleermaker tot Amsterdam, voor vierhondert goltguldens te betalen op 3 termijnen vermogens 't coopbrief, 6 februari 1659-26 februari 1659. Dito den copers adjudiceert. Tresoar, archiefnr 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 592, aktedatum 19-03-1670: Pytie Rodmers weeskind, Getrouwd met Jelle Pyters burger wieldraaier genoemd, Elisabet Rodmers oud 17 jaar weeskind, requirant, Siouck Isbrants genoemd, Weduwe van Rodmer Jarichs vader, In leven weduwnaar van Auck Tysses moeder, Pyter Everts curator, curator ad actum divisionis met zuster en stiefmoeder Overlijdensboek Harlingen, invnr 341, aktenr 134, aktedatum 11-03-1670: Rodmer Jarighs (rogverschieter)

Inventaris: 
[0210v] Bedden ende bedtskleren  
twee bedden en 3 peulen 
11 oorcussens 
5 groene dekens 
twee Spaense deekens 
twee paer gordijnen en 3 rabatten  
3 schoorsteenkleden  
een kleijn spreedtie 
12 stoelcussens 
 
Linnen 
4 wijtlingen  
19 bedlakens 
 
[0211r] twee halwe dito 
3 peuldoecken 
1 peulsack 
25 slopen 
4 tafellaekens 
19 mans hembden  
1 handoeck 
2 dassies 
2 kaegen [= kragen] 
12 neusdoeken waer van de weduwe 6 en Pyttie Roodmers mede 6 heeft genootten 
enige bonte doeken 
 
[0211v] Mans kleeren 
een pack swart laekens kleren  
een pack schiere dito 
een swart lakens rockje 
een daegs pack kleren 
twee wollen onderbroeken 
2 linnen dito 
1 rood scherlakens hemd rock 
1 blau lakens dito 
1 rood Engels dito 
een mantel 
 
[0212r] 1 rock 
1 schier dags rockjen 
1 vuilemorten [= feuillemort] broeck 
een lap vuilemort tot een broek 
2 paer swarte hosen  
1 paer witte dito 
1 paer blauwe dito  
twee paer schoenen 
1 paer muilen 
2 hoeden  
1 ruige muts 
2 paer wanten 
 
[0212v] Holtwerk 
een eeken kas  
2 tafels  
een slaepbanck  
noch 1 tafeltie 
2 galge stoelen  
9 stoelen soo groot als kleijn 
4 albasterde bodties 
2 schilderijen 
twee spygels  
2 was tobben 
2 kleine dito 
1 dosijn houten tafel borden 
 
[0213r] twee emmers  
2 mangel borden, stocken etc,  
enige stoffers en vloervegers 
1 vleijsvatt 
4 bedsplancken 
enich turff en hout  
1 kleerkorff 
4 meel vatties 
2 korven  
2 lanteerns  
1 bierstelling  
16 roven geern ende 3/4 vlas 
 
[0213v] Steenwerck 
3 Oost-Indische klap mutsen  
2 dito frucht schaelen  
5 schalen  
13 slechte pannen soo groot als kleijn 
noch 7 stucken slecht werck 
noch enich slecht steenwerck 
noch enig schuttelgoed 
3 stenen kannen 
 
Coper, tin, etc.  
een messchen heugel, haeck 
 
[0214r] 2 tangen  
1 asschop 
1 ijseren haeck 
2 bijllen 
1 uirwerck 
1 tinnen kop  
1 dito mosterpott 
2 fuirbekkens [= vuurbekkens] 
1 tinnen kom 
1 dito mingelen  
een gootlingh 
 
[0214v] een ketel  
een koeckpan  
een ijseren kandeler 
1 ijseren ellen 
1 bierkraen 
enige tinnen lepels 
 
Silver 
1 silveren kroes 
8 dito lepels  
1 dito brandewijns kroeske 
 
[0215r] Boeken 
1 bijbel  
een testament  
enige oude boeken