Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 171r

Pand:  0

Inleiding:  [0171r] Inventarisatie ende beschrijwinge gedaen ten sterffhuise van wijlen Jan Freerx ende Rix Sybrens in tijden echteluiden van alle de goederen ten owerstaen van de praesiderende burgemeester Gellius Vetzensius tot deser verordonneerde commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten versoeke van Gale Sybrans [= Gaele Sybrens] oom en naeste bloedverwant over Sybren Jansen de overledens naegelaten soon requirant, ende alles op 't aengewen van de selve onder belofte om alles getrouwelijck te sullen doen aen welgedachte commissaris, waerop tot de beschrijwinge is geprocedeert in manieren als volcht, omme tot profijtt van de naegerechtigde te werden beheert, Actum den 29en januarii 1670 Opmerking: Jan Freercks afk Harlingen, trouwt Herv. gem. Harlingen 10-01-1641 Rixt Sybrens afk Harlingen. Kinderen: Griettie Jansen, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 15-05-1642. Freerck Jansen, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 27-07-1645. Claes Jansen, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 19-03-1647. Sybrens Jansen, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 16-04-1655.

Inventaris: 
[0171r] Bedden etc.: 
twee bedden 2 peulen 
vijff oorkussens 
[0171v] twee groene deeckens 
een Spaense deeken 
een rode deeken 
acht stoelkussens 
een schoorsteenkleed 
2 rabatten 
 
Een eeken kas daerin: 
Wollen: 
een swart laekens mantel 
een pack swart laekens kleren 
een blauwe vrouwen rock 
[0172r] 2 swarte kraegen ende mouwen  
een bratten ende karmosijnen schorteldoeck 
vijff vrouwen hembden 
een mans hembd 
vijff dito 
drie schorteldoeken 
drie sloopen 
vier dito 
twee slaeplaekens 
enich oudgoed 
twee wijtlingen 
een tafelspreed 
 
[0172v] Een doos daerin: 
6 halsdoeken 
enich vrouwen hoofdgoed 
 
Een eeken kistie daerin: 
 
Zeeplunnien: 
twee broeken 
een dito 
drie rockjes 
een linnen rockje 
2 hemdrocken 
een bolkevanger 
een seekap 
twee Engelsche mutsen 
 
[0173r] Houtwerck: 
een tafel 
twaelff stoelen 
een etelkas 
een eeken slaepbanck 
een wastobbe 
3 schilderde borden 
vier kleijne schilderijties 
een spijgel 
een kerckstoel 
noch een tobbe 
 
Steenwerck: 
32 stucken omhangend ende staend slecht steenwerck 
 
[0173v] Coper ijser etc.: 
2 tangen 
2 hangijsers 
2 treeften 
noch een dito 
een hackmes 
een schuimspaen 
een suikertromp 
een olijkoecks vorck 
een gootlingh 
een vuirbeken 
een glas 
enich kocksgoed 
 
[0174r] een ijseren kandeler 
 
een stolp 
noch een Spaense deeken 
een musquet 
enich turff ende holt 
 
een witte broeck 
een paer hosen 
een spinwiel 
een paer schoenen 
 
Gelt: 
tien a 11 gulden aen geld doch doch bij de oom weder uitgegewen 
een testament 
 
[0174v] Lasten: 
Jan Doedes in qualiteit comt wegens huishuir sestien goudguldens