Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 133r

Pand:  0

Inleiding:  [0133r] Inventarisatie ende beschrijwinge ten overstaene van de here praesiderende burgemeester Gellius Vetzensius en desen bij 't gerechte deser stadt Harlingen geordonneerde commissaris gedaen ende gemaeckt ten sterffhuise van wijlen Wynert Poppes in lewene coopman alhier, van alle de goederen, actien, crediten ende gerechticheden bij hem naegelaten, ende in sijn lewen met Martien Hanses zijn huisvrouwe, ende nu naegelatene weduwe, in echte bij gemeenschap beseten geweest: ten versoecke van Auke Poppes voor zich selffs, Tied Poppes, met haer soon Oege Jacobs gesterckt, Wijbrant Oeges, zone van Oege Poppes, Eelck Alles gesterckt met haer man Jan Sybrens, Oege Alles voor hem selffs, Dieuke Alles gesterckt met haer man Minne Ockes, Ritske Alles gesterckt met haer man Reijn Okkes, en Scholte Alles gesterckt met Oege Jacobs, met hen vijwen kinderen ende erffgenamen van IJts Poppes, in dier qualiteit gesamentlijck hen dragende erffgenamen van de overledeene Wynert Poppes voorschreven ab intestato, ende alsoo requiranten ter eenre ende de weduwe Martien Hanses voornoemd requireerde met coopluiden Claes Huiberts [Braem] ende Pytter Tjebbes [0133v] Dreijer soo vele nodich gesterckt ter andere zijde, alles op 't aengewen van de selwe weduwe nae gedaene boelede in handen van welgedachte commissaris gepraesteert, actum desen 28e januarii 1670 in manieren soo volcht. Opmerking: Tresoar, archiefnr 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 252, aktedatum 15-06-1660: Hans Jansen oud 14 jaar requirant, Wynert Poppes curator, curator ter controle van de rekening, man van halfzuster van Hans Jansen Cornelis Boncq curator, curator ter controle van de rekening, man van halfzuster van Hans Jansen Claes Huiberts [Braem] curator, geauthoriseerd curator Jacob Tiebbes [Dreyer] curator, geauthoriseerd curator Wijlen Pitter Huiberts erflater, weduwe leeft nog.

Inventaris: 
[0133v] Brieven ende instrumenten in 't sterffhuis raeckende ende toebehorende beneffens Poppe Wynerts erffgenamen:  
Een coopbrieff in dato den 1en maji 1634 bij Pytie Lolles aen Poppe Wynerts cum uxore gepasseert, van een pondemate lants gelegen onder de jurisdictie van Worckum, Wynert Poppes bij scheijdinge te dele gevallen, gequoteert met A. 
Voorts enige olde coopbriewen ende andere instrumenten daertoe specterende raeckende soo de gesamentlijcke erffgenamen van wijlen Poppe Wynerts, als daer onder enige dit sterffhuis voor soovele wijlen Wynert Poppes bij scheijdinge is te dele gevallen, gequoteert 
[0134r] met A, B, C ende soo vervolgens tot HH incluis 
Een principalis ontscheijdinge ende eijgen deijlinge van vaste goederen, tusschen de gesamentlijcke erffgenamen van wijlen Poppe Wynerts ende Att Oeges echtelieden, gedateert den 13 februarii 1669, gequoteert met ontscheijdinge 
Zeeckere extract van scheijdinge van obligatien en gelden tusschen de gesamentlijcke erffgenamen voorschreven, quoteert met scheijdinge 
Onder andere oude papieren ende brieven bevonden, zekere minuit van testament van Poppe Wynerts, ende Att Esges echteluiden tot Worckum, bij wijlen Wynert Poppes (soo geseijt wort) geschrewen, doch ongeauthenticeert, gedateert den 20en novembris 1648, quoteert met minuit testament 
[0134v] Naederhants bevonden het origineel ende principaele testament van Poppe Wynerts cum uxore, gedateert als boven 
Een obligatie van dato den 10e decembris 1644 bij Emme Wybes cum uxore tot Worckum aen wijlen Poppe Wynerts cum uxore gepasseert, behoorende de erffgenamen van de selve gemeen, continerende driehondert Caroli guldens capitael, quoteert met mande obligatie 
 
[0135r] Brieven ende papieren het sterffhuijs in 't particulier raekende: 
Een obligatie van den 1en decembris 1665 holdende op Hoyte Hoytes koeckebacker binnen Harlingen, ter summa van achthondert Caroli guldens capitael, quoteert met no. 1 
Een acte van overdrachte in dato den 17en april 1668 bij Aucke Poppes gepasseert aen wijlen Wynert Poppes, ende Oege Jacobs van 1/128 part scheeps aent schip genaemd de Hoijwagen bij schipper Jan Alberts van Hindelopen gevoert, quoteert met no. 2  
Noch een acte van overdrachte ende vercopinge van een 1/60 part aen 't galiootschip bij Wybe Pelzer gevoerd geweest, gedateert den 2en martii 1667, bij Aucke Poppes aen Wynert Poppes gepasseert, quoteert met no. 3 
[035v] Sekere acte van liquidatie van dato den 10en april 1668 tusschen Aucke Poppes ende Wynert Poppes, waerbij Aucke Poppes bekent schuldich te blijwen sewenhondert twee Caroli guldens, zewen stuiwers vier penningen, tot betalinge welks hij aen sijn broeder adsigneert ende owerdraecht enige actien etcetera, quoteert met no. 4 
Een acte van transport in dato den 8en april 1668 bij Aucke Poppes aen Wynert Poppes gepasseert, van sijn actie waervan proceduren voor den Howe waeren hangende, alsmede van een vierendeel van een scholschuit bij Thonis Jansen van Amelant gevoert, mitsgaders hetgene hem resteerde van 1/64e part schipsladinge van Eelke Bauckes van Amelant, quoteert met no. 5 
[[0136r] Vier quitantien continerende gesamentlijck vijff en twintich Caroli guldens, negen stuijvers, door d'owerledene Wynert Poppes voor sijn broeder Aucke Poppes betaelt, quoteert met no. 6, 7, 8, 9 
Een quitantie van dato den 10en maij 1668 bij Yb Idzerts aen Wynert Poppes gepasseert tot f 210-05-00 wegens tauxatie van huisinge, schuire etcetera, ende vordere meijerlijcke gerechticheit, quoteert met no. 10 
Een boeckje geintituleert Generael Capitaelboeck van wedersijts aenbrenge van goederen, quoteert met no. 11 
Een obligatie van den 24en februarii 1655 bij Aucke Oeges 
[0136v] tot Worckum aen Jacob Pybes ende Wynert Poppes als geauthoriseerde curatoren over Wybren Oeges gepasseert, ende daer achter cessie bij de voorschreven Wybrant, aen wijlen Wynert Poppes passeert, gedateert den 10en augusti 1661 continerende negenhondert zes en sestich Caroli guldens capitael, met d'intressen sedert den 13 april 1667, quoteert met no. 12  
Een obligatie van dato den 29en aprilis 1639 bij Lieuw Dircks ende Focke Dircks wonende tot Voorwolde, aen Atte Sjoerds gepasseert, ende daerop staende cessie bij Aucke Poppes als 't recht door scheijdinge bekomen hebbende aen sijn broeder Wynert Poppes overgedragen, in dato den 28en april 1667 Continerende hondert vijftich goudguldens capitael, quoteert met no. 13 
[0137r] Een obligatie van dato den 10en augusti 1661 bij Wybrant Oeges aen Wynert Poppes cum uxore gepasseert, continerende als reste van meerdere summa sewenhondert Caroli guldens capitael, quoteert met no. 14 
Een coopbrieff en ingeloste reversaelbrieff in datis den 25en maji 1660 van de hovinge en tuininge, staende en gelegen binnen dese stadt in de Wewerstraet, gecocht van meester Egbert Gruiter cum uxore, met een old reversael, en andere acquiten, quoteert met no. 15 
Een lijffrentebrieff op desen Lantschappen Frieslant in dato [0137v] den 17en september 1635 slaende op 't lijff van Martien Hanses van vijff en dartich Caroli guldens jaerlijckse rente, van f 250 coopsumma, quoteert met no. 16 
 
[0138r] Huisgeraden ende inboelen gewardeert door Diucke Hendrix ende His Hendrix geswooren wardeersters: 
Een bed met een peul gewardeert op f 45-00-00 
een bed met een peul f 26-00-00 
een bed met een peul f 20-00-00 
een bed met twe kussens f 5-00-00 
twee oorkussens f 12-00-00 
twee dito f 10-00-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 3-00-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 2-10-00 
---------- 
f 141-10-00 
 
[0138v] een Spaense deecken f 6-10-00 
een dito f 6-00-00 
een dito f 4-10-00 
een groene gevoerde deecken f 8-00-00 
een ongevoerde dito f 4-00-00 
een voerde dito f 2-00-00 
een ongevoerde dito f 2-00-00 
een Spaensche dito f 2-00-00 
een groen spreed f 5-00-00 
een dito f 4-00-00 
een Spaense deecken f 1-11-00 
een groen laeckens bedspreed f 7-10-00 
een dito f 7-10-00 
---------- 
f 60-11-00 
 
[0139r] een kantoor spreet f 5-10-00 
een spreettie noch een dito f 1-15-00 
twee rabatten met een schoorsteenkleed f 12-00-00 
twee gardijnen met een rabatten roede f 7-00-00 
twe gardijnen met een rabath ende roede f 7-00-00 
een groen schoorsteenkleed met een wit dito ende twee kleedties f 3-00-00 
twee gardijnen rabat ende roede f 6-00-00 
een schoorsteenkleed f 2-00-00 
enige kleedties f 2-00-00 
2 gardijnen rabat ende voede [=voerde] f 4-00-00 
een schorsteenkleed f 1-11-00 
---------- 
f 51-16-00 
 
[139v] twee kleedties f 0-10-00 
een paer naijde stoelkussens f 7-00-00 
een paer dito f 7-00-00 
een paer groene stoelkussens f 6-00-00 
een paer dito f 6-00-00 
een paer tapeeten kussens f 3-10-00 
een paer dito f 3-00-00 
twee groene stoelkussens f 5-10-00 
een paer trijppen dito f 5-10-00 
een tapeten dito f 2-00-00 
twee trijpen dito f 2-10-00 
een stoelkussen f 0-15-00 
---------- 
f 49-05-00 
 
[0140r] een paer stoelkussens f 6-00-00 
een paer dito f 6-00-00 
een dito f 2-00-00 
twee groene spreedties ende twe gardijnties f 1-00-00 
 
Linnen: 
twee bedlaeckens f 3-10-00 
twee dito f 3-10-00 
een peuldoeck f 1-05-00 
een wijtlingh f 1-00-00 
vier sloopen f 3-10-00 
2 slaeplaeckens f 7-00-00 
een bedspreed f 4-00-00 
drie sloopen f 2-10-00 
---------- 
f 41-05-00 
 
[0140v] twee slaeplaeckens f 2-10-00 
een sloop f 1-05-00 
een wit spreedtie f 0-06-00 
twee slaeplaeckens f 11-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 12-00-00 
twee dito f 11-00-00 
twee dito f 10-00-00 
twee dito f 10-00-00 
twee dito f 8-10-00 
twee dito f 9-00-00 
---------- 
f 97-11-00 
 
[0141r] twee slaeplaeckens f 9-00-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 7-10-00 
twee dito f 4-00-00 
twee peuldoecken f 4-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 2-10-00 
een dito f 1-15-00 
vier kussenslopen f 9-00-00 
vier dito f 7-00-00 
----------- 
f 68-15-00 
 
[0141v] drie kussen sloopen f 4-10-00 
twee tafellaeckens f 6-00-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 12-10-00 
twee dito f 8-00-00 
2 dito f 3-05-00 
een halff dosijn servetten f 6-00-00 
6 dito f 7-10-00 
4 dito f 3-10-00 
2 groote doecken f 2-10-00 
13 kleijne doecken f 2-10-00 
---------- 
f 62-05-00 
 
[0142r] vier handdoecken f 2-10-00 
een kasdoeck f 0-15-00 
vier sloopen f 6-00-00 
2 laeckens f 3-10-00 
2 dito f 3-10-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 3-10-00 
2 dito f 3-10-00 
2 wijltingen f 1-00-00 
een laecken f 1-00-00 
2 peuldoecken f 2-05-00 
1 dito f 1-05-00 
---------- 
f 33-05-00 
 
[0142v] 4 sloopen f 2-05-00 
4 dito f 4-05-00 
4 dito f 2-00-00 
4 dito f 3-00-00 
3 dito f 2-10-00 
2 tafellaeckens f 2-00-00 
2 dito f 1-15-00 
een dito f 3-00-00 
een dito f 0-15-00 
2 servetten f 2-10-00 
2 dito f 1-15-00 
---------- 
f 25-15-00 
 
[0143r] 6 servetten f 3-00-00 
enige handdoecken etcetera f 2-00-00 
twee tafellaeckens f 3-00-00 
4 handdoecken f 1-05-00 
een bedhemd f 0-03-00 
een lap doeck tot 19 1/4 ellen d'ellen tot 16 stuijvers f 15-08-00 
een slaeplaecken f 4-00-00 
een tafellaecken f 3-00-00 
drie servetten f 2-05-00 
17 1/2 ponden geern, 't pond tot 23 stuijvers f 20-02-08 
2 3/4 ponden flas, 't pont tot 11 stuivers f 1-10-04 
---------- 
f 55-08-12 
 
[0143v] In de voorkamer: 
Holtwerck 
twee schilderien f 3-05-00 
een dito f 3-00-00 
een dito f 4-00-00 
2 dito f 2-10-00 
3 albasterde bordties f 1-11-11 
een spijgel met de schulpen f 4-00-00 
 
Oostindisch werck: 
3 Oostindische dubbelde butterschuttels f 13-10-00 
2 fruchtschaelen f 4-00-00 
2 poortschaelen f 7-00-00 
2 butterpannen f 4-00-00 
---------- 
f 46-16-00 
 
[0144r] 2 fruchtschaelen f 4-10-00 
3 butterpanties f 6-00-00 
4 kopkes f 2-00-00 
2 clapmutsches f 2-10-00 
2 kopkes f 3-10-00 
3 kopkes f 2-10-00 
2 glaesen f 0-06-00 
2 slechte pannen f 0-10-00 
enige slechte pannen etcetera f 3-00-00 
een fles, 2 kandelaers ende butterkop f 1-15-00 
een messchen pottie f 1-05-00 
een aeckerke f 2-10-00 
---------- 
f 30-06-00 
 
[0144v] een gootlingh f 4-00-00 
een ketel f 6-00-00 
een pars f 4-10-00 
2 swarte stoelen f 6-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 5-00-00 
 
In 't voorhuis: 
2 schilderijen f 12-00-00 
een dito f 15-00-00 
een dito f 4-00-00 
een dito f 6-00-00 
---------- 
f 67-10-00 
 
[0145r] 2 schilderijckes f 6-00-00 
een dito ende almanak f 1-11-00 
een spijgel met de schulpen f 6-10-00 
een mantelstock f 1-11-00 
2 stoelen f 4-00-00 
een swarte stoel f 3-0-00 
2 dito f 4-00-00 
een eecken kistie f 10-00-00 
een doos f 1-05-00 
een plattie ende cleedtie ende mattie f 2-00-00 
---------- 
f 39-17-00 
 
[0145v] Oostindisch werck: 
een fles f 8-00-00 
twee coppen f 10-00-00 
een klapmuts f 3-00-00 
2 fruchtschalen f 4-00-00 
een butterpantie f 2-10-00 
2 fruchtschalen f 4-00-00 
2 klapmutsen f 2-10-00 
2 klapmutsen f 3-10-00 
 
In de gangh: 
2 Oostindische fruchtschalen f 2-10-00 
een dito butterpantie f 1-05-00 
---------- 
f 41-05-00 
 
[0146r] 4 slechte pannen f 0-12-00 
2 schilderijckes f 1-00-00 
een dito f 0-15-00 
3 slechte pannen f 1-11-00 
3 groote flesschen ende emmercke f 2-10-00 
3 schilderijen etcetera f 2-00-00 
een rack f 0-15-00 
 
In de binnenkamer: 
Holtwerck 
2 schilderijen f 13-00-00 
een dito f 14-00-00 
een dito f 5-00-00 
---------- 
f 41-03-00 
 
[0146v] een spijgel met de schulpen f 8-00-00 
een eecken kewij f 24-00-00 
4 stoelen f 8-00-00 
een paer stoelen f 1-11-00 
een paer dito f 1-11-00 
4 stoelen f 5-00-00 
een eecken tafel f 4-10-00 
 
Oostindisch werck: 
2 grootte koppen f 20-00-00 
een dito f 6-00-00 
---------- 
f 90-12-00 
 
[0147r] 2 kopkes f 4-00-00 
een kelkie f 1-00-00 
2 klapmutzen f 9-00-00 
2 fruchtschaelen f 5-00-00 
2 butterpannen ende vruchtschael f 6-00-00 
2 fruchtschaelen f 4-00-00 
2 clapmutzen f 2-15-00 
3 clapmutsen f 2-10-00 
een slechte panne ende 2 romers f 5-00-00 
2 Oostindische clapmutsen f 6-00-00 
2 glaesen f 1-05-00 
een floijt ende sneden romer f 0-15-00 
2 fruchtschaelen f 7-00-00 
---------- 
f 54-05-00 
 
[0147v] Oostindisch werck 
een panne f 3-10-00 
2 koppen f 3-10-00 
2 grootte pannen f 14-00-00 
een dito f 6-00-00 
2 pannen f 6-00-00 
2 fruchtschalen f 5-10-00 
2 kopkes f 2-05-00 
2 dito f 2-00-00 
 
Slecht steenwerck: 
eenich steenwerck f 3-00-00 
noch een Oostindische kop f 1-00-00 
een kanne en flessen f 1-00-00 
2 tinnen schuttels f 3-00-00 
---------- 
f 50-15-00 
 
[0148r] Op de opkamer: 
een spijgel f 2-00-00 
6 schilderijckes f 1-00-00 
houtwijvers [=houtwrijvers], stoffers etcetera f 2-10-00 
een zetbanck f 2-10-00 
2 stoelen f 1-05-00 
twee Oostindische klapmutsches f 1-05-00 
einige rommelingen, fleijsvatt ende corven f 4-10-00 
een vuirbecken ende andere ijserwercken f 5-05-00 
een haeren kussen f 1-00-00 
twee Oostindische fruchtschaelties f 2-00-00 
5 schilderijckes f 1-00-00 
---------- 
f 24-05-00 
 
[0148v] 2 schalen ende 1 dosijn tafelborden f 1-11-00 
stoffers, meelvattie etcetera f 4-00-00 
een swarte stoel f 2-00-00 
eenige potten f 0-10-00 
4 schilderde borties ende kleerkorff f 4-00-00 
een lanteern ende spiegel zamt bordtie f 1-11-00 
 
Oostindisch werck 
2 Oostindische butterpanties f 3-10-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 3-00-00 
een dito fruchtschaeltie f 1-05-00 
2 kleijne dito f 2-00-00 
---------- 
f 25-17-00 
 
[0149r] 2 stickene copkes f 1-00-00 
een fruchtschaeltie f 1-11-00 
2 dito f 2-00-00 
2 kopkes f 2-15-00 
enige rommelingen f 1-11-00 
een ijseren kandelaer met de blaecker f 3-00-00 
een kas f 8-00-00 
 
In 't old loodsche: 
enige steenwerck f 4-00-00 
noch eenige rommelingen f 3-00-00 
2 emmers en enich ander goedt f 2-12-00 
eenich tuiwerck, luiwagens etcetera f 3-10-00 
3 wastobben, bierstellingen, kraenen etcetera f 3-10-00 
---------- 
f 36-09-00 
 
[0149v] een tinnen kanne, treeft ende tange etcetera f 2-00-00 
een kistie f 1-11-00 
een tijntie ende enige rommelingen f 1-11-00 
 
Boecken: 
In folio  
Alle wercken van J. Cats f 6-00-00 
Catalogus door Flaccimi illiricum f 5-00-00 
een boeck f 2-10-00 
een dito f 3-0-00 
een dito f 4-00-00 
een dito f 4-00-00 
---------- 
f 29-12-00 
 
[0150r] een bijbel f 2-0-00 
een Latijnsche dito f 4-00-00 
een boeck f 1-11-00 
een boeck f 6-00-00 
een dito f 2-00-00 
een dito f 1-11-00 
een dito f 1-15-00 
een dito f 0-15-00 
twee dito f 1-11-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 1-00-00 
4 dito f 1-00-00 
---------- 
f 24-18-00 
 
[0150v] 5 dito f 1-04-00 
4 dito f 1-04-00 
4 dito f 0-15-00 
4 dito f 1-04-00 
6 dito f 1-00-00 
7 dito f 1-11-00 
5 dito f 1-00-00 
6 dito f 0-15-00 
6 dito f 1-00-00 
enige dito f 0-15-00 
6 dito f 1-00-00 
8 dito f 1-00-00 
---------- 
f 12-08-00 
 
[0151r] 6 boecken f 0-15-00 
enigis dito f 1-11-00 
enige dito f 1-05-00 
twee dito f 0-10-00 
----------- 
f 4-01-00 
 
Silverwerck: 
Een silveren kardens wegende 14 1/2 loodt 't lood tot 25 stuijvers f 18-02-08 
Een kroes wegende 16 3/4 lood 't lood tot 25 stuijvers f 12-19-06 
Een croes wegende 6 3/4 loodt 't lood 28 stuijvers f 9-09-00  
Een dito wegende 6 5/8 loodt 't lood 28 stuijvers f 9-05-08 
2 brandewijns kroeskes wegende 3 1/4 lood 't lood 25 stuijvers f 4-01-04 
---------- 
f 53-17-10 
 
[151v] 8 lepels wegende 26 1/2 lood, 't lood 1-08-00 f 37-02-00 
14 lepels wegende 35 loodt, 't lood 1-05-00 f 43-15-00 
Een hecht ende 2 silveren penningen ende tantstoocker wegende 8 1/2 lood, 't lood 25 stuijvers f 10-12-08 
Noch een lepel wegende 2 3/4 loodt, 't lood tot 25 stuijvers f 3-08-12 
een silveren kootkettinge etcetera wegende 4 7/8 lood tot 26 stuivers f 6-06-12 
---------- 
f 101-05-00 
 
[0152r] Gerede penningen 
16a 3-03-00 f 50-08-00 
een dito a 3-03-00 f 3-03-00 
noch twee dito a 3-03-00 f 6-06-00 
sewen en 1/5 Engelsche rijxedalers f 18-00-00 
noch twee en 1/2 rijxedalers f 6-05-00 
een Zeuse daler f 1-10-00 
twe silveren Carolus f 3-12-00  
een Liuwe daler f 2-00-00 
twee a 1-08-00 f 2-16-00 
3 Spaense kluiten f 7-04-00 
7 schellingen f 2-02-00 
---------- 
f 103-06-00 
 
Een silveren penning met een ringh 
 
[0152v] 29 valueerde rijxedalers f 72-10-00 
een tot 3-03-00 f 3-03-00 
8 poinse dalers, 't stuck 54 stuijvers f 21-12-00 
1 a 1-16-00 f 1-16-00 
noch een dito f 1-16-00 
tien ende 1/2 Spaensche kluiten f 25-04-00 
 
Gold 
vijff rosenobels a 11-00-00 f 55-00-00 
8 golden konings dalers a 7-00-00 f 56-00-00 
2 gouden leuwen a 5-05-00 f 10-10-00 
8 dubbelde ducaten a 10-00-00 f 80-00-00 
een gouden mijleres a 9-00-00 f 9-00-00 
twee dubbelde pistoletten a 18-00-00 f 36-00-00 
twee hele ende 1/2 gouden Jacobus a 13-00-00 f 32-10-00 
---------- 
f 405-01-00 
 
[0153r] een golden Vranse kroon a 4-08-00 f 4-08-00 
twee gouden golt guldens a 3-03-00 f 6-06-00 
3 gouden ringen wegende 13 Engels 14 asen het Engels a 1-18-00 f 25-11-08 
---------- 
f 36-05-08 
 
Martien Hanses spaerpott: 
21 ende 3/8 valuerde rijxedalers f 53-08-12 
1 a 15-00-00 f 15-00-00 
1 a 13-00-00 f 13-00-00 
1 a 5-00-00 f 5-00-00 
1 a 11-00-00 f 11-00-00 
1 a 5-00-00 f 5-00-00 
pajement sewen guldens 7-00-00 
---------- 
f 109-08-12 
 
[0153v] Geextraheert in 't Staetboeck 
Balanse gemaeckt bij wijlen Wynert Poppes ultimo december 1668 
Aen Pruice rogge 86 lasten bij Wijnert Poppes getauxeert tot 6000 Caroli guldens 
Vijff lasten Revelse rogge getauxeert als bowen tot 350 Caroli guldens 
Aen Voorlanse weijt tweehondert guldens 
 
Parten scheeps: 
Een vier en sestichtste part aen Jan Sybrens getauxeert op 225 guldens 
Een 64e ende 1/4 van een 64 part aen Jan Alberts tot Hinlopen getauxeert op 359 guldens 
 
[0154r] Een 64e part aen Heere Sybrens getauxeert op 250 guldens 
Een 64e part aen Poppe Sjoerds getauxeert op 176-03-02 
3/8 parten van een scholschuit, getauxeert op 131 guldens 
Een 60e part aen Wybe Pelser getauxeert op 75 guldens  
 
Vastigheden: 
De aengeerffden vastigheden van wijlen Wynert Poppes, ende bij hem in staet gebracht voor tienduisent Caroli guldens 
 
Een heerlijck hovinge staende alhier achter de Grootte Kerck bij d'egtelijcken aengecocht in staet gestelt op achthondert vijff en veertich guldens achtien stuijvers 
 
[0154v] De huisinge daer wijlen Wynert Poppes uit versturwen is, in staet gebracht op drieduisent guldens 
 
Lasten bij wijlen Wynert Poppes in de selve balanse gedacht: 
Jan Sybrens van Worckum competerende obligatie soo van capitel als intresse drie duijsent, driehondert, vijf en veertich guldens 17 stuijvers 
 
Claes Huiberts in qualiteit comt volgens obligatie eenduisent, achthondert Caroli guldens 
 
Cornelis Pouwels comt 
 
[0155r] volgens obligatie soo capitael als intressen duisent twee guldens negen stuijvers 
 
Abe Pytters tot Worckum comt volgens obligatie duisent vierhondert ende zewentich Caroli guldens, 14 stuijvers