Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 70r

Pand:  Franekereind 14

Inleiding:  [0070r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuise van wijlen Pytter Jacobs d'Adam ende Maycke Claeses in tijden echteluiden van alle de goederen uit- en inschulden aldaer bevonden, ten owerstaen van de preasiderende burgemeester dr. Wilhelmus Hillebrants ende Hans Keympes, tot desen verordonneerde commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Claes Claesen Bilkert, oom ende geauthoriseerde curator ower Attie Pytters naegelaetene dochter van de owerledene ende universaele erffgenaem van de selve alsoo requirant op 't aengeven van Attie Pytters d'Adam voornoemt, alrede olt 17 jaeren huis hebbende geholden met haer owerledene moeder in des selfs wedue staet en tot het owerlijden van dien soo dat de selwe bij desen als selffs geintresseerde tot de aengeweinge wort voor gequalificeert gehouden als aen wiens getrouwicheyt niets stonde te twijffelen waerop tot de beschrijvinge is geprocedeert ten ower staene van welgedagte commissarien in manieren als volcht desen 10 december 1669 Opmerking: Pyter Jacobs d'Adam wonende te Harlingen, trouwt voor het Gerecht Harlingen 12-12-1647 Maycke Clases wonende te Harlingen. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboek, invnr 113, aktenr 197, aktedatum 29-04-1659: Maycke Clases moeder, 2 kinderen Weduwe van Pyter Jacobs de Adam vader, broer van de curatoren Frans Jacobs de Adam curator, curator ad actum divisionis, doopsgezind Jan Jacobs de Adam curator, curator ad actum divisionis vaderlijke goederen tussen moeder en 2 kinderen, doopsgezind Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboek, invnr 114, aktenr 585, aktedatum 10-12-1669: Attie Pytters d'Adam oud 17 jaar weeskind, Wijlen Pytter Jacobs d'Adam vader, Wijlen Maycke Claesses moeder, Claes Claessen curator, curator over personen en goederen, oom, doopsgezind bij [0070v] Dirck Vomk [= Fonck] van Linden, jonker, wonende te Rhenen, trouwt Hervormde gemeente Harlingen 03-05-1657 Ida Caesarius wonende te Harlingen. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 170, aktedatum 05-06-1658: Ida Caesarius oud 16 jaar weeskind, Getrouwd met Dirck Fonck curator, curator over personen en goederen Pyter Aebes curator, testamentair curator, geeft toestemming tot curator van Dirck Fonck

Inventaris: 
[0070v] Bedden en bedtscleren  
3 bedden  
4 peulen 
6 kussens voorleggers  
11 slaep kussens 
10 deeckens 
9 gardijnen  
6 rabatten 
2 bedspreden  
2 kantoor spreden 
5 schoorsteen cleden 
26 stoelcussens 
 
Linnen 
31 linnen laeckens 
16 peuldoecken 
27 sloopen  
20 manshemden 
24 vrouwen hembden 
 
[0071r] 8 tafellackens 
30 serwetten 
9 witte schorteldoecken  
3 bedhembden 
8 fijne neusdoecken 
ettelijcke daegelixe neusdoecken 
een schabeltie daerop een kistie met kindergoed 
7 wijtlingen  
een kistie met enige rommelingen 
een stuck rij doeck tot ontrent 30 ellen 
 
Houtwerck 
een grootte kas 
2 kleyne kassen 
een kindere kas  
een boeckkas daer in bevonden 15 a 16 boecken, soo groot als kleyn  
 
[0071v] een kantoor 
een zetbanck  
2 kisten  
een slaepbanck  
2 persen 
een sitt banck 
14 schilderien 
12 kleyne borties 
een kanne bord 
een waterpot bord 
2 racken  
4 emmerkes 
2 mangelborden met stocken 
29 stoelen 
3 stowen  
2 wastobben 
 
[0072r] een braeyvatt 
wasschamels 
 
Pasteleyn  
9 Oost Indische schuttels 
2 butter schuttels 
13 clapmutsen soo groot als cleyn  
15 coppen soo groot als kleyn  
 
Silverwerck 
2 silveren kroesen 
19 silveren lepels 
een kantie met een silveren lidt 
een silveren voetie  
2 silveren hechten 
2 silveren schorthaecken 
 
[0072v] Vrouwen kleeren 
4 hoycken 
3 mantelties 
2 swart laeckens rocken 
2 carmosinen rocken  
een blauwe rock 
2 goede sayen schorten  
2 wollen werpen schorten  
2 swarte schorteldoecken  
2 rode schorteldoecken  
noch enige wollen vrouwen kleren 
 
Coperwerck  
een wassch ketel  
[0073r] een vleys ketel 
3 gootlingen 
2 messchen potties 
een bofferts pot  
een aecker 
 
Tinwerck 
8 tinnen schuttels, kleyn en groott 
een tinnen fles, ende ondersteecker 
een tinnen kantie  
een zoutvat  
2 mosterpotten 
een tinnen butterpott 
 
IJserwerck 
een heugel  
een hangijser 
2 tangen  
een rooster 
een hackmes 
[0073v] een olijkoecks vorck 
2 treeften  
een asschop  
 
Slecht steenwerck  
een partij galeybackers steenwerck  
10 steenen kannen 
enich daegelijcks schuttelgoed 
 
Brieven ende instrumenten  
in een cantoor bevonden  
 
Coopbrieff met het reversael van seeckere heerlijcke huisinge cum annexis staende op de noordcant van de Zuiderhaven bij de Zuiderbrugge, quoteert met A 
 
Een coopbrieff met 't rewersael van seeckere doorgaende schone huisinge cum annexis streckende van de straet bij de Zuiderbrugge tot op de Groote Plaets, quoteert met B 
 
Noch een coopbrieff ende reversael van seeckere ledige plaets ofte koolsteck cum omnibus annexis gelegen op de noordzijde van de Zuider Nieuwe Haeven, quoteert met C 
 
[0074r] Een coopbrief met de reversael van seeckere welgelegene howinge ende plantagie, prieeltje, put cum omnibus annexis staende ende gelegen alhier staende aen de noordcant van de Zuiderhaewen, quoteert met D  
 
Een coopbrieff ende reversael van seeckere huisinge ende loodsinge daer bij, staende ende gelegen alhier bij de Zuiderpoortsbrugge genaemt het huis de seven gewels, quoteert met F 
 
Een decretale coopbrieff van de huisinge bij de owerledene selfs bewoont sijnde, staende ende gelegen op de westerhoeck van de Lambert Warners steeg, quoteert met G  
 
De gerechte sestepart van seeckere heerlijcke huisinge staende ende gelegen ten westen van de naest genoemde huisinge 
 
Noch een gerechte sestepart van seeckere heerlijke huisinge staende ende gelegen ten westen van naest gelegen huisinge tegenwoordich bij Jan Sybrans als huirder bewoont 
 
[0074v] Noch de gerechte sestedeel van seeckere peerde stall staende ende gelegen bij de Banck van Leninge ontrent de Franequer Poort 
 
Een coopbrieff met annexe rewersael van seeckere acht pondematen greijdlant gelegen onder den clockslach van Kimswert, gequoteert met H 
 
Noch een coopbrieff en reversael van drie pondematen lants gelegen onder den klockslach van Kimswert, quoteert met J  
 
In naest voorschreven coopbrieff leyt copia van uitspraeck van maintenu van reed en drift ower der selwer landen, gequoteert met K  
 
De helfte van seeckere saete lants gelegen onder de clockslach van Oosterent groot omtrent 53 pondematen  
 
De gerechte sestepart van een sate lants gelegen op Ter Bilt aen St Anna Parochie 
 
[0075r] Noch de gerechte sestepart van enige stucken lants gelegen in 't west ende noordwest van de dorpe Midlum met malkanderen groot ontrent 48 pondematen  
 
Obligatien ende rente brieven  
 
Een obligatie op de stadt Franequer ter summa van drie duisent caroliguldens gedateert den 17 martii 1656, quoteert met no 1 f 3000-00-00 
 
Een obligatie op voornoemde stadt Franequer ter summa van drie duisent caroliguldens in dato den 26e aprilis 1657, quoteert met no 2 f 3000-00-00  
 
Een obligatie tot laste van 't Landschap van Frieslant ter summa van drie duisent caroli guldens in dato den 30 october 1666, quoteert met no 3 f 3000-00-00  
 
Een handtschrift tot laste van Teunis Claesen in een post den 10 may 1663 ter summa van twe duisent caroliguldens, en noch in een ander post van den vijften may 1666 ter summa van een duisent caroliguldens ende soo te smen drie duisent caroli guldens, quoteert met 4 f 3000-00-00  
 
[0075v] Een handtschrift tot laste van Pytter Tjebbes Dreyer ter summa van drie duisent caroli guldens dateert 1e may 1664 doch in verminderinge van't principael betaelt twee hondert 
ende vijftich caroliguldens den 16e september 1667 rest als noch twee duisent sewen hondert ende vijftich caroliguldens, quoteert met no 5 f 2750-00-00  
 
Een obligatie tot laste van jonker Diderick Fonck van Linden ende Ida Caesarius in tijden echteluiden ter summa van vier duisent caroliguldens dateert den 30 juni 1659 doch in verminderinge van de principale den 21e october 1668 per Aebe Pytters betaelt een duisent vijff hondert caroliguldens ergo rest twee duisent en vijff hondert caroliguldens,, quoteert met no 6 f 2500-00-00  
 
Een obligatie tot laste van de stadt Dockum ter summa van twee duisent caroliguldens capitael gedateert den 25 aprilis 1652, quoteert met no 7 f 2000-00-00  
 
[0076r] Een cessie ende transport bij Siert Sytses coopman tot Amsterdam, ten profijtte van Maycke Claesses ende alsoo tot laste van Foppe Folkerts cum uxore reversael zijnde des selwes leste termijn ter summa van een duisent acht hondert ses en sestich caroliguldens, dartien stuivers gedateert den 5 julii 1664, quoteert met no 8 f 1866-13-00 
 
Een handtschrift tot laste van Claes Claesen ter summa van vijftien hondert caroliguldens, dateert den 7 november 1666, quoteert met no 9 f 1500-00-00  
 
Een handschrift tot laste van Teunis Claesen ter summa van veertien hondert caroliguldens in dato den 6 november 1666, quoteert met no 10 f 1400-00-00  
 
Een obligatie tot laste van de stadt Dockum ter summa van duisent caroliguldens, in dato den 8 julii 1654, quoteert met no 11 f 1000-00-00  
 
[0076v] Noch een obligatie ten laste van voornoemde stede Dockum ter summa van een duisent caroliguldens dateert den 1e may 1637, quoteert met no 12 f 1000-00-00  
 
Noch een obligatie ter summa van twee duisent caroliguldens ten laste van 't Landschap van Frieslant comende daer van ten profijte van Maycke Claeses de summa van een duisent caroliguldens dateert den 22e alprill 1667, quoteert met no 13 f 1000-00-00  
 
Een handtschrift tot laste van Claes Aerts cum uxore Grietie Ariens ter summa van drie duisent caroliguldens in dato den 1en ende 13e may 1661 doch in verminderinge van voornoemd capitael den 21e may 1662 betaelt seventien hondert caroliguldens als mede den 24e april 1663 noch betaelt in verminderingh van voormoend capitael een duisent caroliguldens rest noch de summa van duisent gulden in dato den 29 junii 1664, quoteert met no 14 f 1000-00-00  
 
Een obligatie tot laste van Jeltie Auckes wedu van Jelte Romkes tot Wynaem ter summa van duisent caroliguldens doch comende tot profijtte van Maycke Claeses een summa van vijff hondert goltguldens in dato den 2e may 1660 facit aen caroliguldens f 700-00-00, quoteert met no 15  
 
[0077r] Een obligatie tot laste van Rinse Abbes en Hylck Gepke echteluiden alhier ter summa van twee hondert caroliguldens noch op de selwe obligatie bekennen schuldich te sijn een summa van een hondert en vijftich caroliguldens 1e may 1665 noch bekennen de selwe schuldich te sijn een summa van een hondert en vijftich caroliguldens den 10 may 1666 noch bekennen de selwe schuldich te sijn een gelijcke summa van hondert ende vijftich caroliguldens den 5e may 1669 zijnde alsoo in alles schuldich de summa van ses hondert en vijftich caroliguldens f 650-00-00, quoteert met no 16 
 
Een obligatie tot laste van Gryttie Pytters wedu van Jetze Huiberts ter summa van een duisent en vijftich caroliguldens capitael doch comende tot profijtte van Maycke Claeses erfgenaem ter summa van vijff hondert vijff en twintich caroliguldens in dato den 1 may 1668 f 525-00-00, quoteert met no 17 
 
Een annotitie met verclaringe van Claes Claessen waer uit blijkt de obligatien op 't Landtschap als Foppe Folkerts, Jeltie Aukes ende Gryttie Pytters hoewel op sijne naem geschreven nochtans comen tot profijtte van Maycke Claesses erfgenaem, vide accoord met 18  
 
[0077v] Een obligatie tot laste van Reyn Oepkes ende Jancke Wouters echteluiden alhier ter summa van vier hondert vijff en seventich caroliguldens in dato den 11e junii 1668 f 475-00-00, quoteert met no 19 
 
Een obligatie ten laste van Cornelis Gijsberts ende Claeske Pytters egteluiden aen St Anna Parochie op Ter Bilt ter summa van vier hondert caroliguldens in dato 1e may 1669 f 400-00-00, quoteert met no 20  
 
Een obligatie tot laste van Sioucke Dirx ende Wytsche Auckesdochter echteluiden bij Zuiden Harlingen ter summa van drie hondert en vijftich caroliguldens in dato den 5e may 1663 f 350-00-00, quoteert met no 21  
 
Een obligatie tot laste van Doede Steffens cum uxore Jannetie Harmens echteluiden binnen Harlingen de summa van drie hondert caroliguldens in dato den 23 may 1661 f 300-00-00, quoteert met no 22  
 
[0078r] Een obligatie tot laste van Haringh Feyckes ende Trijntie Sypkes echteluiden alhier ter summa van drie hondert caroliguldens in dato 1e may 1669 f 300-00-00, quoteert met no 23 
 
Een obligatie ten laste van Jacob Jochems Leuverder [= Leeuwarder] schipper ende Elsche Cornelis echteluiden alhier de summa van twe hondert vijff en zewentich caroliguldens in dato den 31e augusti ende 10 september 1665 f 275-00-00, quoteert met no 24 
 
Een handschrift ten laste van Folkert Pytters meester brouwer binnen Harlingen, ter summa van twee hondert caroliguldens in dato den 8 november 1666 f 200-00-00, quoteert no 25  
 
Een obligatie tot laste van Jeltie Pytters burgerse binnen Harlingen ter summa van twee hondert caroliguldens in dato den 29 aprilis 1667 f 200-00-00, quoteert met no 26  
 
[0078v] Een ordonnantie tot laste van de gecommiteerde heren raeden ter Admiraliteyt in Vrieslant, ter summa van hondert vijff ende negentich caroliguldens ter profijtte van Gysbert Lous doch gecedeert ende getransporteert aen Marijcke Claeses vide cessie van den 10 september 1669 f 195-00-00, quoteert met no 27 
 
Een obligatie tot laste van Harmen Jansen ende Trijntie Brants ter summa van twee hondert caroliguldens in dato den 10 may 1662 doch in verminderinge van de selve betaelt vijftich caroliguldens den 5 may 1664 f 150-00-00, quoteert met 28  
 
Een obligatie tot laste van Rinse Abbes ende Hylck Oepkes echteluiden binnen Harlingen ter summa van een hondert ende vijftich caroliguldens in dato 1e may 1668 f 150-00-00, quoteert met no 29 
 
[0079r] Een obligatie tot laste van Siouck Foeckes woonachtich tot Tjomarum ter summa van hondert en vijftich caroliguldens staet buiten op de brieff gedateert 1669 f 150-00-00, quoteert met no 30  
 
Een handtschrift ten laste van Jacob Pytters ende Bauck Cornelis echteluiden binnen Harlingen ter summa van een hondert caroliguldens 1e may 1666 als mede den 16 junii 1666 verschoten vijftich caroliguldens soo te saem hondert en vijftich caroliguldens, quoteert met no 31 f 150-00-00 
 
Een obligatie ten laste van Syds Ydses ende Neeltie Tjeerds ter summa van een hondert ende vijftich caroliguldens in dato den 28e junii 1665 doch in verminderinge van 't capitael den 6 october 1668 vijff en twintich gulden betaelt ergo resteert f 125-00-00, quoteert met no 33 
 
[0079v] Een obligatie ten laste van Anne Wouters ende Trijntie Rogiers echteluiden binnen Harlingen ter summa van een hondert caroliguldens in dato den 15 februarii 1666 f 100-00-00, quoteert met no 34 
 
Een obligatie tot laste van Jan Feyckes ende Antie Ydes ter summa van hondert caroliguldens in dato den 5e may 1659 doch in verminderinge van de selve een schou turff tot tien caroliguldens den 20 novembris 1666 ontvangen ergo rest negentich gulden f 90-00-00, quoteert met no 35 
 
Een handschrift tot laste van Sioucke Dircks ende Wytske Aukes ter summa van sestich caroliguldens in dato den 23 decembris 1663 f 60-00-00, quoteert met no 36 
 
Een obligatie ten laste van Claes Cornelis meester metzeler en steensjouwer tot Nierop ter summa van hondert en achtien guldens in dato den 15 februarii 1682 
Doch in verminderinge van de selve soo op den 6 augustii 1662 den 4e maert 1664 als op den 5e augusti 1665 ontvangen ende betaelt de summa van twee en sewentich guldens, ergo 
rest ses en veertich caroliguldens f 46-00-00, quoteert met 37  
 
[0080r] Een handschrift tot laste van Meynert Jansen ende Tetsche Sipkes echteluiden binnen Harlingen ter summa van vijftich caroliguldens in dato den 11e may 1669 doch in verminderinge van 't zelwe den 23e augustii 1669 betaelt dartich caroliguldens, tien stuivers, ergo rest negentien gulden tien stuivers f 19-10-00, quoteert met no 38  
 
Jan Feyckes bekent geleent te hebben op conditie een reys te sullen doen ende alsoo ontvangen van Maycke Claeses de summa van twintich silveren ducatons vide handschrift f 63-00-00, quoteert met no 39  
 
Een handtschrift tot laste van Pytter Jelles Dreyer ter summa van dartien silveren ducatons in dato den 23e may 1669 f 40-19-00, quoteert met no 40  
 
[0080v] Volgende enige oude obligatien die onwis worden geoordeelt 
 
1e Een tot laste van Claes Gabbes Ruilebuit tot Dockum ter summa van hondert ses en vijftich [doorgehaald: silveren ducatons] caroliguldens in dato den 14e novembris 1655, quoteert met no 41 
 
En obligatie ten laste van Laes Edgers burger en coopman binnen Worckum ter summa van vijff hondert negen en vijftich caroliguldens, twaelff stuivers, in dato den 18 septembris 1652, quoteert met no 42 
 
Een obligatie tot laste van Hendrick Sjoerts schipper op Camstra Buiren binnen Leeuverden ter summa van hondert vier en sestich caroliguldens tien stuivers, in dato den 6e decembris 1651, quoteert met no 43  
 
[0081r] Een handtschrift tot laste van Jan Symons metzeler op de Zijp ter summa van twee ende negentich caroliguldens elleff stuivers, in dato den 19e Augusti 1657, quoteert met no 44  
 
Een olde schuitebrieff op Eme Heres op 't Fliet buiten Leeuverden, quoteert met no 45  
 
Een obligatie tot laste van Dirck Ewerts ter summa van vijff hondert en zewentich caroliguldens in dato den 25e februarii 1649, quoteert met P, doch in verminderinge 89-14-00 betaelt 
 
Een hantschrift op Joucke Haytses welke debet bij rest 7 guldens 7 stuivers  
 
Een paquet waer in een reeckeninge van Maycke Claeses wegens de administratie haer der kinderen goederen, in dato 1e may 1668 
 
[0081v] Inventaris van Pytter Jacobs goederen in dato 1e may 1648 ende andere scheydingen van diergelijke natuire 
 
Gerede penningen: 
24 silveren ducatonnen aen pajement 14 gulden acht stuivers 
 
Old geldt: 
67 silveren carolusen 't stuck facit 10 stuivers, zijnde Engels gelt 
19 dito doende 't stuck 5 stuivers 
4 Engelsche harpen 't stuck tot 8 stuivers 
20 valueerde rijxdaelders 
twee dito 
twee grootte silveren stucken 
10 halwe valueerde rijxdaelders 
6 valueerde oorden 
noch twe dito 
4 golden guldens zijnde Friesche waer 
onder drie oude ende een nieuwe  
 
[0082r] 16 stucken silveren gelt bedragen met malkanderen 4 gulden, 15 stuivers 
 
Een silveren troukistie daerin bevonden: 
3 gouden diamant ringen 
2 trouringen sonder steenen 
noch een gouden kabelringen sonder steen  
een silver troustuck  
22 valueerde rijxdaelders  
een kroon 
ende twee halve valueerde rijxdaelders 
vier gouden ducatonnen 
twee halve golden ducatons 
een dubbelde ducaet 
noch een dito  
een hele en twee halwe Franse pistoletten 
een gouden Franse kroon 
een stuck golt wort geoordeelt tewesen een halwe Elisebet 
een quart van een Henricus nobel  
een stuckjen gold ons onbekent geaestimeert op 1-10-00 
 
[0082v] Noch een obligatie tot laste van Ansche Ansches ende Sjouckjen Foekes echteluiden binnen Sneecq ter summa van drie hondert caroliguldens, in dato den 6e may 1666, quoteert met arma ? 
 
Boeckschulden. 
In 't boeck met letter A getekent: 
Egbert ende Pyttie tot Harlingen debent wegens gelverde schuttels f 75-04-00 
Sjoerd Hennes tot Mackum debet f 28-00-00 
Jan Jansen schuiteman debet f 15-00-00 
 
In 't boeck met B getekent 
Aucke Auckes tot Bolswart debet f 28-10-00 
Arien Symens op 't Zijp debet f 15-12-00 
Claes Jansen [doorgehaald : Symens] op het Zijp debet f 22-16-00 
Claes Sjoerts in Groeningerlant debet f 13-00-00  
Cornelis van Damme debet f 20-00-00 
 
[0083r] Dirck Martens tot Purmurent debet f 74-00-08  
Edger Laeses tot Worckum debet f 435-01-00 
Egbert Pieters tot Dockum debet f 8-10-00 
Ipke Pieters in de Vijwerstraet debet f 30-00-00 
Minne Herckes tot Bolswert debet f 14-16-08 
Pouwels Jansen bij de Suiderpoort debet f 14-00-00 
Pouwels Martens tot Bolswert debet f 50-00-00  
Roeleff Jansen tot Bolswert debet f 80-04-00 
Rient Jettes tot Worckum debet f 35-19-08 
Thomas Jansen debet als rests ? f 20-00-00 
Tjeerd Huisman debet f 19-02-00 
Teeke Hillebrands debet f 19-00-00  
 
[0083v] T boeck C : 
Jelle Tytties debet f 6-00-00  
 
T boeck D : 
Pytter Harinens tot Leeuverden debet f 461-09-00  
Claes Willems op St Anna Buirt debet f 9-05-08 
Jacob Jansen Teytzebroer debet f 10-10-00 
Wybe Ebes tot Dockum debet f 10-17-00 
Tjets Wygers debet f 8-07-00 
Jel tot Mackum debet f 8-07-00 
Pouwels Hajes tot Bolswert debet f 16-04-00 
Jan de Nieuwe Geus wegens geleend geld debet f 1-00-00 
Lieuwe Lieuwes weduwe tot Leeuverden f 3-10-00 
Sierck Ypkes tot Leeuverden debet f 15-05-00 
Jan van de Jouver [= Joure] debet f 7-02-00  
 
[0084r] Iebeltie herbergierse op Amelant debet f 10-00-00 
Pytter Roeloffs debet f 6-00-00 
Thijs metzeler debet f 8-10-00 
Ellerd smid in de Vijwerstraet debet f 3-00-10 
Jets Rinties tot Bolswert debet f 10-00-00 
Claes Wagenaer debet f 23-00-00 
Antis Baltus Busman debet f 8-19-00 
Antie Douwes tot Zuirich debet f 3-06-00 
Repke Repkes tot Dockum debet f 20-12-00  
Eeke Hessels tot Franequer f 4-10-00 
Dionisius f 6-06-00 
 
T boeck F : 
Gerrit koordewerker debet f 6-00-00 
[0084v] Pytter Jacobs tot Franequer debet f 7-10-00 
Swarte Jacob debet f 5-14-00 
Hendrick Fockes debet als reste f 8-00-00 
Jan Geerts tot Dockum debet f 41-13-00 
Jan Riemers f 5-00-00 
Tiets Hanses wegens geleend geld f 8-02-00 
Jarich Jacobs Schotze buidel debet f 70-00-00  
Heert en Symen Claessen Schotse buidel debent vide 't schultboek met B: pag 142 f 145-06-04 
 
Aldus gedaen geinventariseert, ende gesloten 
In kennisse van ons commissarisen ende secretaris 
Actum ut supra  
(get.) W Hillebrants 1670 
(get.)Hans Keimpes 1670 
(get.)D Wringer 1670