Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 47r

Pand:  0

Inleiding:  [0047r] Inventarisatie ende beschrijwinge gedaen ten sterffhuise van wijlen Dirck Jacobs in lewen meester schoenmaecker alhier, volgens requeste van Jarich Jacobs tot Leeuverden [= Leeuwarden] ende Grytie Jacobs alhier respectievelijk broeder en suster van de overledene ende daer op naegesien hebbende de testamentele dispositie van wijlen de overledene de dato den 2e julii 1667 waer bij de requiranten soo tot d'respectievel legatarien, als fide commissarien waren gestelt daer op naegesien hebbende de zelwe dispositie testamenteel heeft het Gerecht in gevolge van dien gecommitteert de beijde praesiderende burgemeesteren Hans Keijmpes en Dr Wilhelmus Hillebrants tot desen verordonneerde commissarien volgens commissie van den 15e november 1669 die tot curator om des sterffhuis goederen te administreren ende te effenen hebben geauthoriseert de c[urator?] Bouwen Hessels [mr stadssmid] volgens den testamenten daer toe beneffens andere genomineert, dan volgens excuisen van de andere twee curatoren, daer toe alleen geauthoriseert sijnde, wert in desen geconsidereert, en aengenomen voor [0047v] requirant over, ende wegens des owerledens naegelaetene dochter Trijntie Dircks bij sijn naegelaetene weduwe Fouckien Foppes in echte verweckt ende de selwe Froukien Foppes requireerde omme des sterffhuis goederen, soo uit- en inschulden nae haer beste kennisse aen te gewen, om welx te doen zij den belofte in handen van den mede commissaris Hans Keijmpes ter praesentie van Dr Dominicus Wringer secretaris, waer op tot de beschrijwinge is geprocedeert in manieren als volcht, actum den 19e november 1669

Inventaris: 
[0047v] Bedden ende bedts cleren etc  
4 bedden ende noch een bij de suster met haer peulen  
8 deeckens  
elleff oorkussens 
4 paer gardijnen 
4 rabatten 
2 schoorsteenkleden 
noch twe rabatten 
2 wijtlingen  
 
[0048r] 2 voeren uit een deecken  
 
Steenwerck: 
11 slechte pannen soo op de schorsteen als  
op de kas staende 
5 witte schaelen 
5 Oost Indische schuttels 
2 Oost Indische copkes  
3 coppen 
2 flessen 
een pott 
8 albasterde bordties soo groot als kleyn  
3 schilderijen 
een spijgel  
een murmurde kast 
een rond taffeltie  
een eecken slaepbanck  
een old mans stoel  
11 stoelen 
12 stoelkussens  
 
[0048v] Een eecken kewy daer in bevonden: 
30 mans hembden 
26 bedlaeckens 
11 peuldoecken 
28 sloopen 
5 tafellaeckens 
noch een dito  
3 handdoecken 
20 mans neusdoecken 
5 blauwe mans schorteldoecken 
5 blauwe handdoecken 
15 serwetten 
19 kleyne kindere doecken 
4 kleyne hembdties  
2 bedhemdties 
8 grootte kindere doecken 
7 dassies 
 
Mans wollen klederen: 
2 pack swart laekens klederen 
een pack schiere kleren  
 
[0049r] een zayen broeck 
2 bebdrocken 
een dito olde 
2 swart laeckens mantels  
een onderbroeck 
2 paer hoosen 
een paer dyto daeghs hoossen 
3 hoeden 
10 mans kragen 
2 paer mans schoenen 
een mans rock 
een wambais  
een stuck ongebleeckt doeck langh ontrent 36 ellen 
 
Silverwerck:  
2 halff mingelens silverens kroes 
een pegels dito  
een silveren kop  
21 lepels 
2 silveren penningen met een silver haeckie  
 
[0049v] een mosterlepeltie 
1 brandewijns kroeske 
een kantie met een silver lid 
 
Gerede gelden ten sterffhuise bevonden: 
elff caroli guldens, vier stuivers 
 
In de spijskamer bevonden: 
een tinnen plateel 
3 cooperen ende een messchen pot 
een tinnen mingelen 
een messchen gootlingh 
een tinnen butterpot  
een pijpkanne  
een ijseren hengel 
een bijbel in 4o  
een kinderkistie 
2 koperen koeckpannen 
een waeffel ijser 
een tinnen kom 
een tinnen gattie panne  
 
[0050r] een rooster ende hangijser 
een ijseren pott 
13 stucken steinwerck soo groot als kleyn  
een lepel rack met 4 tinnen lepels  
een kandelaer 
2 treeften  
3 stoelen  
5 schilderde borden  
een kerckstoel 
een vuir becken 
een keers blaecker 
een lanteerntie  
19 stucken steenwerck  
een kleyn kandelecke  
een wiege 
een mangelbord met 2 mangelstocken 
een musquet met sijn toebehooren 
een kantoor  
een steenen stelp  
2 oude korwen 
een fleys vatt 
 
[0050v] 2 tobben 
een wasschaemel 
 
Brieven ende instrumenten: 
Een contract tusschen Dirck Jacobs en sijn huisvrou erfgename Trijntie Jans genaemt de dato den 26 april 1662 quoteert met A  
 
Seeckere heerlijcke huisinge staende binnen deser stede daer de owerledene uit versturwen is aen de Voorstraat naest de nieu geboude huisinge van wijlen Jacob Pytters volgens coopbrieff 
 
Een camer in de Bot Apothequers straet bij Dirck Jacobs suster bewoont werdende  
 
Een heerlijcke schoenmaeckers  
 
[0051r] perck staende ontrent de Franequer Poort volgens coopbrief 
 
Een obligatie tot laste van Jarich Jacobs des owerledens broeder de dato den 26e april 1655 ter somma van een hondert caroliguldens staende tegens vijff per cento zijnde de intressen daerop betaelt tot den jare 1666 quoteert met D f 100-00-00 
 
In de winckel: 
2 paer mans schoenen  
een paer jongens schoenen  
4 paer [doorgestreept jongens] muilen 
6 paer vrouwen schoenen  
10 paer kindere schoenen  
een paer halff sleetten leersen 
een corff met rommelij ende verscheyden leesten etc 
een hondert en negentich soo groot als kleyne leesten  
 
[0051v] een tobbe met 2 ooren  
een kleercorff 
een wicht van 45 pont 
een dito van 12 pont 
een van 13 pont 
7 a stuckies van kleyner gewichte  
een stuck platt loodt 
een wet steen  
een laedtie met old ijser 
een stock met schoenmaeckers patronen  
een paer venster hoornen 
4 gele smeerde ruggen leer 
3 1/2 faele ruggen ende eenige stucken leer 
14 paer lijssche 
een moud met schoenpluggen 
een partij muils houten  
een partij turff ende hout  
8 drie stallen ende 2 werck tafelen  
5 borden 
4 opstocken  
 
[0052r] de raemsten tot de schoenleesten 
een sui block met een hout block  
enich schoenmaeckers gereedschap 
een leerbanck  
 
Boeckschulden:  
int jaer 1665 den 8 october 
Foppe Foppes debet f 7-02-00  
de burgemeester Stansius debet f 8-13-00 
1663 ende 1664: Pytter Sybrens neeff debet f 8-08-00 
1663: Jan Jurriens debet f 5-12-00 
1666: Jan Wouters debet f 5-14-00 
Jan Jurriens f 5-10-00  
1665: Jan Jansen debet f 7-18-00  
1667: Claes Wopkes f 4-02-00 
Nota: Claes Dircks f 8-10-00 
1661: Baucke Teeckes f 1-18-00 
Daniel wewer debet f 1-16-00 
1666: Jan Sybes f 3-08-00 
Huibert steenvoerder f 1-14-00 
 
[0052v] Theunis klak lasschers dochter f 2-18-00  
1668 ende 1669: Pytter Jacobs timmerman f 9-04-00 
1669: Joost Jansen debet f 92-16-12 
d'zelwe wegens Spaens leer f 21-09-00 
1669: de sadelmaecker in de Katrugh f 48-06-00  
1669: Dirck Sipkes debet f 4-02-00  
1668 ende 1669: Pytter timmerman op de hellingh f 7-08-00 
Sioerd Pytters debet f 13-00-00 
Cornelis Gerrits volgens handschrift f 48-16-00 
Sicke Fransen debet ut supra f 41-00-00 
1668 ende 1669: Teecke Wybrants f 17-12-00 
1669: Jop Wybes debet f 8-12-10 
1668 ende 1669: Jan Minses f 6-14-00 
1668: Sybe metzeler f 6-08-00 
1669: Tieerd Meeske f 4-14-00 
1669: Jelle Hendrix vent f 3-12-00 
Auck Flasters dochter f 1-00-00 
 
[0053r] 1664: Aefkes f 3-06-00 
 
Een old rekenboek in folio gebonden 
1656: Jan Dirxen f 28-00-00 
1654: Boot Wessels f 9-02-00 
1665, 1666 Claes Jacobs f 28-14-00 
1667, 1668 de zelve f 24-18-00 
ende 1669 de zelve f 13-02-00 
1669 Douwe Douwes d'jonge f 15-08-00 
1664: Sybren Doeckes f 21-14-00 
1655: Doutie Douwes f 10-06-00 
1669 Dirk Douwes dochter f 2-11-00 
1663 Feye Claesses f 5-12-00 
1668 Claes Eelkes f 13-02-00 
1658 Gosse Feddrix f 6-06-00  
1657, 1658, 1659: Gerrit Symens f 27-13-00 
1669: Gerrit Sybrens f 6-12-00 
1654 Jilles Hendrix f 10-09-00  
1669 Harmen Freerx f 14-03-00 
1666: Pytterickmoey f 8-08-00 
1668: Jan Jansen f 5-08-00 
1669: Jacob Hendrix f 5-02-00 
 
[0053v] Huybert Alefs is debet f 200-00-00 doch heeft te corten een varndel vleesch ende sodanige huyden als hij aen Dirck Jacobs ende na sijn doodt aen Dirck Gerbens heeft gelevert. 
1669: Gerben Wijnsen debet f 16-18-00 doch te corten de geleverde huyden  
1667, 1668: Aeltie Reyners f 42-15-00 doch te corten ut supra 
1665: Bartel Folckerts f 28-10-00 doch te corten ut supra  
1668: Olphert Dirx f 18-08-00 doch t corten als boven  
1669: Anne Feddrix f 8-10-00 
1659, ende 1660 ende 1661: Oeds Wybes f 29-05-00 
1668: Alle Obbes debet f 20-05-00 doch te corten de geleverde huiden  
1668: Aucke Wybrens f 22-10-00 doch te ut supra 
1669: Douwe Jansen wedu f 7-07-00 
1669: Obbe Lucas f 4-15-12  
1669: Pytter Sybrens f 6-08-00 doch te corten de geleverde huiden  
Pytter Melis f 23-06-00 doch te corten ut supra  
 
[0054r] 1669: Seerp Gepkes debet f 7-16-00 
1669: Pytter Wybes f 6-11-00 
1669: Ryenk Douwes f 5-12-00 doch te corten de geleverde huyden  
1668: Reyner Arjens f 5-06-00 
1668: Rinse Jansen f 16-16-00 doch te corten ut supra  
1669: Trynmoey f 12-18-00 
1669: Symen Sickes f 4-10-00 
1657: Syrk Douwes f 5-12-00 
1657: Schelte f 5-09-00 
1668: Tjerk Laesses f 5-09-00 ut supra te corten  
Tjerk Joannes f 8-16-00 
Tjerk Alberts debet f 17-00-00 ut supra te corten  
1663, 1664: Syts Sytzen debet f 15-10-00 
1668: Pytter Falijn f 50-00-00 doch te corten de geleverde huiden  
1667: Willem Hansen debet f 45-17-00 
1669: Aye Martens debet als reste f 30-19-00 
Jan Dirxen f 13-08-00 doch te corten de geleverde huiden  
1667: Aefke f 3-00-00 
Auk Slachters dochter f 1-00-00 
 
[0054v] 1668: de wagenmaker f 1-10-00 
Age wever f 1-10-00  
lederman f 4-06-00 
Jarig steenvoerder f 1-10-00 
Ytie Martens f 1-10-00 
de vroedsman Osinga f 2-00-00 
Mauris Portyer f 1-00-00 
Sibout f 1-16-00  
Foppe Foppes meidt f 2-00-00  
1669: Symen Sipkes f 1-04-00 
Hartog Joannes f 3-06-00  
Gerben Wynsen debet een paar schoenen  
 
De loijerije 
is bevonden in de kuyp gelegen naest aen de kalk dobbe aen leer: 
83 ruggen  
27 gaer overleers huyden 
5 sware luybaer huids half gaer  
het offal van 83 ruggen 
een gaer peerts fel 
 
In de tweede kuyp naest bovenstaende gelegen is bevonden het navolgende te weeten:  
86 ruggen, beneffens het affal van dien 
dito 9 huiden 
dito 4 huiden leggende in de eerste eek  
25 kalfs vellen in de eerste eek 
5 gare overleers huiden 
3 peerts vellen 
een beere huidt 
 
zijn al het bovenstaende bij Dirk Gerbens ende Fedde Pytters besichtigt ende door haer ordr.  
omgeset 
 
[0055r] Noch bevonden twee kuyppen onbesichtigt.  
Een kalkdobbe waer in sijn leggende 48 koe huiden ende een peerde huidt 
 
Lasten ende schulden volgens quitantien bij desen gebleken door de curator Bouwen Hessels betaelt:  
aen Cornelis Gerbens ter sake arbeidsloon van 't leer volgens quitantie no 1 f 9-15-00 
aen Auck Jans tersake verteringe blijckens bij quitantie no 2 f 14-10-00 
aen Aucke Jacobs ter sake arbeidsloon aen de camer in d'Bot Apotekers straet volgens quitantie no 3 f 5-15-08 
aen Jacob Pytters, blijckende bij quitantie no 4 f 4-09-00 
aen Dr Heslinga ter sake salarien verdient in 't redderen van 't sterfhuis volgens quitantie 5 f 6-06-00 
aen Cornelis Gerbens en Tetting Hessels, ter sake arbeidts loon in 't perck verdient volgens quite no 6 f 5-06-00  
----------  
f 46-01-08 
 
Lasten door de weduwe Frouckien Poppis, volgens geblekene quitantien betaelt: 
Aen de hopman Claes Falcken ter sake wagt gelden, blijckende quitantie no 7 f 11-10-00 
Aen Rienck Douwes Nijdam volgens quitantie met no 8 f 4-08-00 
Aen Harmen van der Maten voor 10 ton eeck, volgens quitantie met no 9 f 28-10-00  
---------  
f 44-08-00 
 
[0055v] Aen Jelte Ruirdts ter sake een jaer grondpacht, may 1670 verschenen volgens quitantie no 10 f 1-04-00 
Aen Sake Wybrants, voor geleverde winckelwaren, volgens quitantie no 11 f 14-13-12 
Aen Hans Jansen, voor 't invorderen van deses sterfhuis boeckschulden volgen quitantie no 12 f 6-00-00  
Aen Yttie Pytters ter sake geleverde waren, volgens quitantie met no 13 f 8-00-00  
Aen Lambert Canneman voor 30 ton eeck, volgens quitantie no 14 f 60-00-00  
Aen Cornelis Gerbens, ter sake arbeitsloon blijckende bij quitantie no 15 f 1-16-00 
Aen Reimer Templer ter sake een jaer grondpacht volgens quite no 16 f 1-10-00  
Noch aen Lambartus Canneman ter sake 10 wan ton geleverde eeck, volgens quitantie no 17 f 20-00-00 
Aen Roelef Eeckhout voor 20 wan ton eeck volgens quitantie no 18 f 40-04-00  
Aen Sydts Pytters apotequer volgens quitantie no 19 f 4-07-00 
Aen Beern Rinties voor 47 wan ton eeck blijckende bij quitantie no 20 f 96-16-00 
Aen Cornelis Gerbens ende Tettingh Hessels tersake arbeids van cuipwerck volgens quitantie no 21 f 4-04-00 
Aen Fedde Pytters 't gene hij voor eeck [doorgehaald] aen voor 't sterfhuis uitgeschoten hadde volgens quitantie no 22 f 72-00-00 
----------  
f 330-14-12  
 
[0056r] aen Sjoerd Pytters, Cornelis ende Dirk Gerbens betaelt, voor 't meten en breken van 36 wan ton eeck, volgens quitantie f 23 f 4-04-00 
Aen Gerrit Jansen Eeckelboom tot Campen betaelt, blijckende bij quitantie no 23 f 134-16-00 
Aen Neel Abbis voor geleverde winckelwaren, blijckende bij quitantie 24 f 15-04-00  
Aen Yebeltie Jellis voor 6 ton kalck, volgens quitantie no 25 f 3-12-00 
Aen d'olde burgemeester Pytter Claessen ter sake een jaer floreen, volgens quitantie no 26 f 1-01-00 
Aen Egbert Cornelis betaeldt, voor 1/2 ton 8 guldens bier, volgens quitantie no 27 f 4-00-00  
Aen Cornelis Gerbens, ter sake arbeids loon, blijckende bij quitantie no 28 f 10-02-00  
Aen de selwe ende Tetting Hessels tersake ut supra blijckende bij quitantie no 29 f 12-09-00  
Aen Sipke Buwes betaeldt voor 15 ton eeck, volgens quitantie no 30 f 29-08-00  
Aen Douwe Joosten volgens quitantie no 31 f 7-15-00 
Aen Dirck Buwens keersmaker voor keersen, volgens quitantie no 32 f 4-14-00 
Aen Fedde Pytters voor eeck betaeld volgens quitantie no 33 f 33-18-00  
Aen Doede Bauckes backer betaeldvolgens quitantie no 34 f 3-01-00 
Aen de Hopman Wytse Pytters chirurgijn voor meester loon, volgens quitantie no 35 f 2-00-00 
Aen Jelle Harckes volgens quitantie no 36 f 4-11-04  
Aen Pyer Jans brouwer volgens quite no 37 f 1-16-00 
Aen Joannes Quicklenborg betaelt voor geleverde wijnen blijckende bij specificatie en quitantie no 38 f 14-05-00 
----------  
f 286-16-12  
 
[0056v] Aen Grietie Liuwes betaeldt ter sake geleverde winckelwaren volgens quitantie no 39 f 48-15-00 
Aen Geertie Gaemans betaeldt ter sake verteringen volgens specificatie en quitantie no 40 f 5-09-00 
Aen Rombartus Drost betaeldt ter sake een jaer schattinge volgens quitantie no 41 f 5-10-00 
Aen Neel Abbes betaelt ter sake geleverde winckelwaren volgens quitantie no 42 f 9-05-00  
Aen Beern Boyes betaelt voor de doodkiste van Dirck Jacobs volgens quite no 34 f 20-00-00 
Aen Reiner Arjens ter sake arbeidsloon in 't perck verdient volgens specificatie ende quite met no 44 f 14-04-00 
ende voor 42 ponden ongel betaeld f 12-07-04  
----------  
f 115-10-04  
286-16-12 
330-14-12 
44-08-00 
46-01-08 
---------  
f 823-11-08 
f 223-06-08 
ende bij de curator noch betaeld f 71-10-00 
---------  
f 1118-07-12 
 
Noch bij de weduw uitgegeven aan diverse posten f 46-18-00 
aan Jan Loes? f 75-00-00  
aan Symon Oenes f 76-00-00  
aan de heer Stiensma huisvrou f 17-17-08  
aan Jan Symons f 2-11-00 
en aan Ype Pieters f 5-00-00 
--------  
f 223-06-08  
 
 
Vide de vordere sterffhuys lasten in de staat liquidatie ten Weesboeke folio 363  
 
Aldus gedaan en geinventariceert, In kennisse van commissaris en secretaris  
(get.) Hans Keimpes 1670  
(get.) W Hillebrants 1670  
(get.) D Wringer 1670