Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 20r

Pand:  Sint Jacobstraat 12

Inleiding:  [0020r] Inventarisatie ende beschrijwinge ten owerstaene van de praesiderende burgemeester Henricus Caesarius ende Gosse Joannis Adema in desen bij't gerechte verordonneerde commissarien gemaeckt ende gedaen ten sterfhuise van wijlen Jan Heerts Fenema in lewen meester goltsmit ende burger binnen deser stadt Harlingen van alle de goederen uit- ende inschulden bij hem metter doodt ontruimt ende naegelaeten ten versoecke van Allert Kirgman als geauthoriseerde voormomber over Joannes ende Marijcke Fos [= Vos, naam van de moeder, Maria Vos, weduwe Jan Heerts Fenema] naegelaetene weeskinderen van de voornoemde owerledene, voorts mede ter instantie van Agnietie Fenema oltste dochter [= geb 1648] van deselwe overledene meester Jan Heerts Fenema voor haer selfs als veniam etatis bij den Howe van Frieslant becomen hebbende, alles op't aengewen van de selwe Agnietie Fenema naer behoorlijcke boelede in handen van welgedachte here mede commissaris gepraesteert. Actum den 27e september 1669 in voegen als volght. Opmerking: Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 579, aktedatum 24-09-1669: Maria Vos moeder Weduwe van Jan Heerts Fenema goudsmid vader Joannes Vos oud 15 jaar weeskind, Maryke Vos oud 5 jaar weeskind, Agnietje Jans Fenema dochter, requirant, geemancipeerd Allard Kirchma [moet wrsch zijn: Kingman] curator, curator ad actum divisionis vaderlijke goederen voor Joannes en Maryke Vos. Angenieta, kind van Jan Heerts [Fenema] en Maryke [Maria Vos], ged Herv gem Grote Kerk Harlingen 12-11-1648. Zie voor Jan Heerts Fenema, Feenema of van Feenem: Hugo ter Avest, Harlinger zilver. ? Harlingen : Gemeentemuseum het Hannemahuis, 1996, p. 22, nr 23.

Inventaris: 
[0020v] Op de solder: 
een patroon kaske  
een schilderd kaske 
een groen kistie 
een kleerkorff  
2 gardinen, rabat ende schoorsteenkleed 
een bedt  
ses oorkussens 
drie deeckens  
een mans stoel  
een geel pack onderkleren 
een coleurde rock  
een fleys vat 
een tobbe ende wasschamel  
een korff met goudtsmits gereedschap  
 
[0021r] een wafelkoecks ijser  
een scherm  
turff ende brandhout 
enige rommelerij 
een partij smeltcroesen 
een schrijffbord van cleren 
 
Op de opkaemer:  
drie schuttels 
drie witte tafelborden 
2 butterpanties  
2 dito 
een hangijser, potzeel, tange een krans 
een walfisbenen doos 
een schilderd dooske  
2 schaelen  
een paer wanten, een ruige muts  
 
[0021v] een pot met flas  
een deecken 
een reyssack 
een oorkussen  
een schoren kettingh geern  
een bosich ongesoden geern  
2 paer gardinen, 2 rabatten, een schoorsteenkleed 
een groot schilderij 
vier schilderde borden 
een kleyn dito  
4 swarte stoelen + stoelkussens 
2 ferfde stoelen, twee kussens 
een mantel stock 
een kas 
drie pasteleynen schuttels  
 
[0022r] 2 kleyne dito  
2 coppen 
een kantie  
een messchen lamp  
een cantoor  
2 gardijnen voor de glaesen 
een kleerbesem 
een paer schoenen  
een stoffer 
 
In de beneden kamer: 
een bierstellingh 
een ijseren pott ende wateremmer 
een keerslaed, serwetskorff ende eyerkorff 
3 witte schaeles 
enigh schuttelgoed 
4 tinnen schuttels  
 
[0022v] een mosterpot met een silveren decksel  
acht bedlaeckens 
acht mans hemden 
tien kussen slopen 
vier tafellaeckens 
vijff peuldoecken 
2 peulsacken  
ses serwetten  
ses handoecken  
ses schilderien  
vijff kleyne bordties  
een coperen plaetie 
een houten conijntie  
een kinder kaske 
een gangel stockien  
 
[0023r] een coperen vuirbecken 
een degen  
twee coperen candelers  
een ijseren standkandeler 
achtien beffen 
een tafeltie 
enigh fijn geern 
een butelli met silver beslaegen 
ses stoelen 
vijff kussens 
vijff ongenayde laeckens 
een paer gardinen 
een rabat ende schorsteenkleedt 
een bedspreed 
een tafelspreed 
een bed, twee kussens  
een deecken 
 
[0023v] een spijgel 
een emmerke  
een glas gordijn 
sewen panden 
een swewelstocks backje  
drie bordties 
een spijgeltie 
drie flesschen 
drie cannen 
een lanteern  
een bordtie met een almanack 
een bed  
2 hooftcussens en een kleyn 
een decken 
een kubas 
 
Goutsmidts gereedschap  
 
drie slechte stucken steenwerck 
2 mangelborden ende mangelstocken 
 
[0024r] een ledder 
17 kleerstocken 
een hoed met een hoedkas 
een stoel met een kussen 
twee stowen 
 
In de besegelde cas staende op de opkaemer ende door de commissaris Gosse Joannes Adema ontzegelt is bevonden nae volgende linnen ende wollen:  
18 bedlaeckens 
8 mans hembden 
4 wijtlingen 
8 tafellaeckens 
2 1/2 dosijn serwetten maecken te samen 30  
18 slopen  
 
[0024v] Wollen: 
een rode hembdrock met silveren knopen, welke knopen Joannes sal hebben 
een swarte rou mantel 
een swart laeckens mantel 
een swarte greynen mantel 
een wambays met een broeck 
een bratten pack cleren bestaende in een rockje ende broeck 
een semelleren onderbroeck 
een coleurd wambais ende broeck 
een greynen pack cleren  
 
[0025r] een coleurde laeckens mantel  
een caleurd paer zijden hosen 
twee paer onderhosen 
een stuck doeck langh twee ende dartich ellen 
een stuck doeck langh ontrent vijftich ellen  
 
In 't kantoor bevonden: 
een hondert ducatons a 3-03-00 = f 315-00-00  
welke p[enningen] sijn geprocedeert van twee graewen bij Jan Heerts Fenema in lewen vercocht gelegen tot Leeuwarden  
 
[e]en gouden tafelkettingh wegen 30 engels  
van een gouden oorijser opgecomen f 69-14-04  
 
[0025v] In de silver kassen zijn bevonden nae gespecificeerde silwer- ende goudwerck:  
sewen silveren onderriemen wegende te samen 90 loodt  
twee kaysels waer aff de ene ende met silweren sleutels wegende 92 loodt 
twee sydkettinghs met 2 silveren scheden met de haecken daer aen wegende 52 loodt 
enige silweren kettinghs wegende te saemen 47 loodt  
 
[marge: grote keur] een drie pegels kanne, een half mingelens kanne, ende kelkie te saemen wegende 70 loodt 
 
vijff silweren beeckers wegende te saemen 70 loodt  
 
[marge: grote keur] vier silveren soutvatten wegende te saemen 56 loodt 
 
[marge: grote keur] vijff silveren coppen wegen te zamen 50 loodt 
 
[marge: ut supra] een silveren schael met ses silveren soutvatties wegende te saemen 54 loodt 
 
[marge: ut supra] twee moster sacierkes, twee silveren spelde backjes een silveren moster pot ende beeckertie te saemen wegende 40 loodt  
 
[0026r] drie en dartich silveren lepels ende ses paplepelties wegende t'samen f 94 loodt 
 
vier silweren harties ende vier silveren kisties te zamen wegende f 70 loodt  
 
sewen silweren oorijsers, drie brandewijns schaelties, drie pomandel ballen met haer kettinghs 
wegen te saemen f 32 1/2 loodt 
 
veertien silveren haecken om kettinghs in te hangen wegen f 22 loodt  
 
acht ende twintich silweren mes hechten te samen wegende f 44 loodt 
 
enige brandewijns kroeskes ende vinger hoeden en silweren forckies en enich ander silver goedt te samen wegende f 62 loodt  
 
een silver haerborsel, enich silveren poppegoed met enige silveren penningen wegen te samen f 18 loodt  
 
[0026v] een silveren kroeske ende andere cleynodien te zamen wegende f 50 loot 
 
enige cleynodien als rinckelbollen als andersins wegen f 50 loodt  
 
enige silveren mes koockers ende enige kleynoidien wegende f 50 loodt  
 
enige vrouwen mes heften ende enige silveren stoterties als andersins f 48 loodt 
 
twee en twintich gouden ringen twee paer pendanties ende twee effies wegende te samen f 70 engels 
 
een hoedsbandt met gouden beslach  
 
[0027r] Boeckschulden : 
[marge: den 21e augusti 1665 ] 
Jacob Fons debet f 1-07-00 
Jan Balck tot laste van 't sterfhuis Yedsche Lieuwes debet volgens specificatie f 16-04-00 
Van der Laen rest f 0-18-00 
Nieske Groenwolt debet f 32-09-00 
Mepke Jans Conters debet d 111-07-08 
Douwe Rocks tot Franequer f 22-10-08 
Sybrich Ariens debet f 2-04-08 
meester Augustinus Ciersma [= mr Augustinus van Siersma, ordinaris chirurgus van de Edel Mogende Heren Raden ter Admiraliteit te Harlingen (1666)] debet volgens specificatie f 66-18-00  
 
[0027v] Eme Ypes brouwer debet f 9-10-00  
Syds Pytters apothequer rest f 5-07-04 
 
Vasticheden:  
een huis staende in de Katteruch bij Jan Heerts Fenema in lewen bewoont