Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 409r

Pand:  0

Inleiding:  [0408r] Inventarisatie ende beschrijwinghe gedaen ten owerstaene van de praesiderende burgermeesteren Jan Knijf ende Bartel Cleijsen Lantingh als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer, ten sterfhuise van Willem Pytters geweesene lichtervoerder, ten versoecke van Doutien Willems wedu van wijlen Melle Sickes gesterck[t] met coopman Pytter Tjebbes Dreijer ende Taecke Wijbrandts geautoriseerde curator ad actum divisionis ower Pijbe Willems naegelaetene weeskindt genaemt Bottie Wijbes, kindt ende kindtskindt van gedachte haer wijlen vaeder ende bestvaeder Willem Pytters, op 't aengewen van des selfs weed Antie Fransen, van alle de goederen, huijsgeraeden ende inboelen bij gedachte Willem Pytters naegelaeten ende metter doodt ontruimd. Hebbende Antie Fransen in handen van den gedachten commissaris Knijff, den solemnelen eede om alles getrouwelijck te sullen aengeewen gepasseert waerop voorts tot de beschrijwinghe is geprocedeert in voegen en manieren soo volght. Actum desen 22 martii 1669

Inventaris: 
[0408v] Bedden ende bedtskleeren 
3 bedden met 3 peulen 
6 oorcussens 
6 doecken soo groene, Spaensche, gevoerde ende ongevoerde 
een blau met een rood gardijn en een rabat een dito met een schoorstiencleed 
 
Linnen 
7 slaeplaeckens 
4 wijtlingen 
6 peuldoecken 
19 cussenslooppen 
 
Houtwerck 
een eecken cas 
een kleijn kaske 
een eecken kiste 
een tafeltie 
 
[0409r] Een kleijn tafeltie 
een schabeltie 
15 stoelen 
7 kussens 
een wastobbe, een kleijn 
een waetter emmer 
4 vaeties 
een tijnne 
2 korwen 
een schuttelbanck 
2 voetbancken 
een kannebord, met 5 kannen daeraen 
2 schilderien 
een arm emmercke 
een arm korfke 
een meelvat 
 
[0409v] Steenwerck ende glaesen 
29 omstaende omhangen soo kleijn als groot steenwerck 
3 glasen 
eenich daechs schuttelgoedt 
 
Coper, tin, mesch ende iserwerck 
een coperen pot 
een keettel 
een vuirbecken 
een tinne kroeske 
een heugel 
een candelaer 
een ganghiser 
een iseren kettingh 
4 tinnen plaetielen 
12 houten taefelborden 
een koeckpanne 
10 pond gesponnen geern 
eenich vlas en geern 
 
[0410r] Briewen en instrumenten 
Een obligatie tot laste van Jacop Pytters continerende een summa van vijf en twintich Caroli guldens hooft summa in dato den 11 maij 1657 waerop de intressen sedert den 1 maij 1669  
Quoteert met letter A f 25-00-00 
 
Een obligatie tot laste van Gerbens continerende vijftich Caroli guldens capitael, waerop de intressen tot Alderheijlighen 1669 toe betaelt sijn in dato den 1 november 1669  
Quoteert met B f 50-00-00 
 
Een obligatie tot laste van Jarich Pytters backer continerende de summa van eenhondert Caroli guldens capitael met intressen van den 14 maij 1668 in dato den 14 maij  
Quoteert met C f 100-00-00 
---------- 
f 175-00-00 
 
[0410v] Vastigheden 
Seeckere huisinghe cum anexis staende en geleegen binnen deser stede bij de schippers paardesta[l] aen de stadtsvesten waeruit de owerledene is versturwen quoteert de coopbrief en reversael van dien met letter D 
 
Seckere woninghe staende alhier tusschen de Laenen en de Schritsen in de steijgh volgens coop en reversaelbryf daer gequoteert met E 
 
Noch twee caemers staende binnen deser steedde achter Tjeerd Schols huis 
 
Noch twee camers staende binnen deser steede naest bowenstaende tweede post tusschen de Laenen en Schritsen in de steegh 
 
[0411r] Noch twee caemers staende binnen deser steede op de Hollansche tuinen 
 
Noch seeckere schuir staende binne deser steedde achter de vroetsman Jacob Roorda volgens coopbrief quoteert met F 
 
Silwerwerck 
Een silweren croes met een lepel 
 
[0411v] Willem Pytters goederen 
een swart mantel 
een swart pack cleeren 
een glad rockjen 
3 hembdrocken 
een onderbroeck 
2 linnen broecken 
2 deeckens 
2 hoeden met een Engelsche muts 
een swarte broeck 
een bolkevanger 
2 linnen broecken 
3 paer hoossen 
1 paer schoen 
2 paer schoenen