Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 399r

Pand:  0

Inleiding:  [0398r] Waerderinghe gedaen bij His Romckes ende Dieuke Hendrix, geswooren uitdraechsters deser steede, van de huisgeraaden en inboelen die Ulbe Wypkes, geswooren stadts maeckelaer, hem nu ad secundo vota begewen hebbende met Antie Jans, aen deselwe sijn tegenwoordighe huisvrou te echte inbrencht, waernae vervolgens ghebracht ende geinventariseert sal worden haer vordere staedt van inbrengh, alles in voeghen soo volcht, actum den 22 Juny 1668.

Inventaris: 
[0398r] Bedden ende bedtskleeren 
een bed met een peul f 25-00-00 
een bed met een peul f 14-00-00 
---------- 
f 39-00-00 
 
[0398v] Een bed met een peul f 16-00-00 
een bed met een peul f 5-00-00 
een bed met een peul f 6-00-00 
een bed met een peul f 16-00-00 
2 oorkussens f 3-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 8-0-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 3-10-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 3-00-00 
1 groene met een Spaense deecken f 4-10-00 
1 dito groene ongevoerd f 7-00-00 
---------- 
f 85-00-00 
 
[0399r] Een groene ongevoerde deecken f 7-00-00 
een dito gevoerde f 6-00-00 
een dito f 4-00-00 
een dito f 5-00-00 
een witte Spaense deecken f 5-00-00 
een Spaense deecken f 4-00-00 
een dito f 2-10-00 
een dito f 2-00-00 
een groene deecken f 1-15-00 
een groene ongevoerde deecken f 2-00-00 
een witte Spaense deecken f 5-00-00 
een paer gaerdijnen met een raebat f 2-00-00 
2 kleeden met een schorstienkleed f 3-10-00 
2 gardijnene met een roede ende rabat f 5-00-00 
2 dito met een roede ende rabat f 5-00-00 
2 trijpen stoelkussens f 9-00-00 
---------- 
f 68-15-00 
 
[0399v] 2 cussens met een groen spraedtie f 3-00-00 
1 paer bonte gardijnties met de roede f 1-15-00 
3 oude stoelkussens met een oud schorstienskleed f 2-00-00 
een kleed om de cas f 0-10-00 
 
Linnen  
2 slaeplaeckens f 2-10-00 
2 dito f 3-15-00 
1 oud wijtlingh f 0-10-00 
1 dito f 0-15-00 
2 laeckens f 2-15-00 
2 slaeplaeckens f 4-00-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 2-15-00 
2 dito f 4-10-00 
2 dito f 4-10-00 
---------- 
f 36-05-00 
 
[0400r] 2 slaeplaeckens f 4-05-00 
2 dito f 7-00-00 
2 dito f 3-10-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 3-05-00 
2 dito f 3-15-00 
1 dito f 1-08-00 
2 peuldoecken f 3-00-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 1-08-00 
2 dito f 3-00-00 
1 dito f 1-11-00 
1 dito f 1-00-00 
2 cussensloopen f 2-00-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 2-15-00 
---------- 
f 44-02-00 
 
[0400v] 2 cussensloopen f 2-00-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 1-00-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 0-15-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 1-00-00 
2 dito f 1-11-00 
een tafellaeken f 2-00-00 
2 tafellaeckens f 1-15-00 
2 tafellaeckens f 1-00-00 
---------- 
f 25-06-00 
 
[0401r] 2 tafellaeckens f 1-00-00 
6 handoecken f 1-15-00 
5 handoecken f 1-00-00 
1 wijtlinch f 0-08-00 
eenich bondt goedt f 1-00-00 
noch eenich bont goedt f 1-11-00 
 
Houtwerck op de vooropkaemer 
3 schilderien f 1-11-00 
2 dito f 1-11-00 
1 dito met 2 albasterde bordties f 2-10-00 
enighe omhangende panties f 10-00-00 
2 setbancken f 1-15-00 
een eecken tafeltie f 3-00-00 
3 stoelen f 1-11-00 
een spijgel f 2-10-00 
enighe bedsplancken f 1-00-00 
---------- 
f 32-02-00 
 
[0401v] In de benedenkaemer  
een eecken cas f 18-00-00 
een suikercisten cantoor f 8-00-00 
een eecken kaske f 5-00-00 
een setbanck met een mantelstock f 1-11-00 
4 stoelen met een schabeltie met een schilderijke f 1-15-00 
een spygel met een schilderij f 1-15-00 
 
Boecken 
een bijbel f 4-00-00 
eenighe boecken met een boeckcas f 5-00-00 
eenighe pannen en coppen tesaemen f 2-00-00 
enighe schaelen ende pannen f 2-00-00 
 
Coper, tin, mesch ende iserwerck in de kelder 
een gootlinch f 5-00-00 
een keteltie f 1-15-00 
een koperen pot f 1-00-00 
2 vuirconfooren f 1-00-00 
---------- 
f 456-10-00 
 
[0402r] Een slaedsemmer met eenich andergoed f 1-11-00 
enich daeghs schuttelgoedt f 2-00-00 
een rack met eenich schuttelgoedt f 1-00-00 
een tinnen com met eenighe lepels f 1-11-00 
enich tin f 7-10-00 
een gootlinch f 1-15-00 
eenich iserwerck f 3-05-00 
3 tinnen schuttels f 3-10-00 
3 candelaers met 2 schaelen f 3-00-00 
2 tobben f 2-00-00 
2 dito f 1-15-00 
een caert almanacq ende 2 borties f 1-05-00 
een stoffer met een haemer en vijerkorf f 0-15-00 
3 bancken f 0-12-00 
een aecker f 2-00-00 
---------- 
f 33-09-00 
 
[0402v] Een cas met eenighe goederen daerin f 3-00-00 
eenich tin met een blicken tromp f 1-11-00 
enige brandewijns kanties, mingelen ende andersins 't pondt 11 stuiwers weecht 41 pondt is f 22-11-00 
eenighe wichten en een meschen trachter f 1-11-00 
1 paer schalien met een ewener f 3-10-00 
dito wat kleijnder f 2-10-00 
2 vaetties f 1-11-00 
2 vaeties f 1-11-00 
32 anckers brandewijn 't ancker a 28 gulden is f 896-00-00 
roommers soo groot als kleijn 't stick een stuiwer is f 4-10-00 
enighe flesschen f 3-00-00 
eenighe grootte flessen f 4-00-00 
noch enige anders flessen f 2-10-00 
een voederkiste met enighe andere goederen f 3-00-00 
enighe flessen f 1-00-00 
---------- 
f 951-15-00 
 
[0403r] 2 schilderien f 4-00-00 
2 dito f 2-10-00 
5 dito f 1-15-00 
een mormerde tafel f 3-10-00 
5 bancken met een taefel f 4-15-00 
een messchen croon f 2-10-00 
eenighe looden ende iseren wichten f 2-00-00 
een korfke, leij, boodtie ende jiets anders sampt grootte iseren wichten f 5-00-00 
in een vat wat butter f 10-00-00 
toebackspijpen, Deveneter koecken ende iets anders f 1-11-00 
de toonbanck plancken en anders f 5-00-00 
7 vaeties f 10-00-00 
11 craenen f 4-00-00 
---------- 
f 46-10-00 
 
[0403v] 177 pond soetemelks kees 't 100 pondt a 15 gulden is f 27-11-00 
59 pondt kurwen toeback 't pondt 16 stuivers beloopt f 45-04-00 
49 pondt ongekurwen toeback 't pondt 8 is 20 1/2 f 44-02-00 
20 1/2 brooden f 2-10-00 
eenige bollen ende weggen f 1-02-00 
4 1/2 ancker brandewijn is f 126-00-00 
aen gedistoleerde waeters tot 47 can getauxeert door Cornelis Dirx meester distalateur tot 17 stuivers de can is f 40-00-00 
 
Silwer 
Een soutvat met een beecker en een kopke Spaens silver weecht 26 1/2 lood, yder lood 2 stuivers is f 38-08-08 
5 leepels 4 brandewijns croeskes met een silveren fluitie weecht tesaemen 17 1/8 loodt ider loodt 26 stuivers f 23-05-00 
Bloedcralen met 2 silweren penningen met een Oostindische boon is weerdich f 3-00-00 
---------- 
f 311-02-00 
 
[0404r] Briewen ende instrumenten 
Een obligatie tot laste van Douwe Eelkes de dato den 7 martii 1668 continerende sewen en twintich Caroli guldens ses stuivers quoteert met numero 1 f 27-06-00 
 
Een obligaetie tot laste van Jan Hessels Wiertsma en Trijntie van Neijs continerende tweehondert vijftich Caroli guldens de dato den 1en? maij 1662 quoteert met numero 2 
Doch voor alsnoch onwis gereeckent maer naederhandts op comende sal dan noch in staet gebracht worden 
 
Egbert Jansen, Hobbe Kees debet per obligaetie vijftigh Caroli guldens op de Kaech voorschooten de dato den 10 martii 1666 ut supra quoteert met numero 3 
---------- 
Claes Harmens debet ses en dartich Caroli guldens ellf stuivers de dato den 23 maij 1667 quoteert met numero 4 doch in 't ante gerekendt werdende 
 
Tijmen Pytters debet per adsignatie op Saco Idsinga de dato den 28 april 1664 quoteert met numero 5 f 16-04-00 
---------- 
f 43-10-00 
 
[0404v] De confoijmeester Jan Ammama per obligatie debet de somma van van negenhondert vijf ende veertich Caroli guldens de dato den 27 januarii 1667 quoteert met numero 6 f 945-00-00 
 
Claes Jansen Spitsche debet aen Ulbe Wypke per overdrachte van Pytter Pytters ende Hendrick Hartmans weduwe f 142-04-00 
 
Een specificatie tot laste van de heeren Raden, ende nu ten profite van Ulbe Wijpkes f 87-12-00 
 
Amema debet per twee adsignatien tesaemen driehondert negen ende 't sestich Caroli guldens achtien stuivers ten profijte van Ulbe Wypkes dus f 369-18-00 
 
[0405r] Voor Folkert Jelles betaelt aen Gerben Wopkes de summa van f 26-18-00 
ende alsnoch voor dubieus gelaten werdende doch soo de penningen opkomen sal voor wis gerekent werden