Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 391r

Pand:  0

Inleiding:  [0391r] Inventarysatie ende beschrijwinghe gedaen ten owerstaene van de praesiderende burgermeesteren Jan Knijf en Bartel Cleijssen Lantingh als commissarien geadsocieerdt met dr Dominico Wringer secretaris ten sterfhuise van wijlen Pytter Tjalkes van alle de goederen, uit ende inschulden aldaer bevonden, ten versoecke van Frans Tjalkes ende Jelte Ruirdts oommen ende geautoriseerde curatoren ower Ruird Pytters, soon van de owerleedene, en op 't aengewen van Dieuke Ages jongste weduwe van voorschreewen Pytter Tjalkes, die aen solemnelen eede om alles getrouwlijck te sullen aengewen in handen van de medecommissaria [medecommissaris] Bartel Cleijssen Lantingh heeft gepraesteert waerop tot de beschrijwinghe is geprocedeert in manieren soo volght. Actum desen 4 junii 1668.

Inventaris: 
[0391r] Bedden en bedtkleeren 
2 bedden met 2 peulen 
10 oorcussens 
6 deeckens soo groene als voerde als ongevoerde 
 
[0391v] 2 paer gardinen 
2 paer rabatten 
1 schoorstienscleed 
 
Linnen 
35 ellen nij doeck 
8 a 9 pondt flas 
8 a 9 pondt geern 
26 slaeplaekens 
2 wijtlingen 
10 peuldoecken 
29 cussenslooppen noch een 
16 mans hembden 
8 tafellaeckens 
11 neusdoecken soo blauwe als witte 
10 dassies 
9 kraeghen 
 
Wollen 
een mantel 
2 packen swart cleeren 
[0392r] Een carmosijnen broeck 
een pac daechs kleeren 
enighe seekleeren 
2 kinder deeckens 
een reijsrock 
2 roodde hembdrocken 
1 blauwe 
2 witte carsaijen onderbroecken 
1 wit linnen met een blau carsaijen onderbroek 
2 paer swarte hoossen 
1 hoed met een Engelse muts 
2 paer schoenen met een paer muilen 
1 paer leersen 
5 ellen nieu swart laecken 
7 stoelkussens 
een fulemorten broeck met een saejen 
noch een fulemorten rockien 
 
[0392v] Houtwerck 
een eecken cas 
2 eecken kisten 
een seekist 
een gemarmerde tael [tafel] met een kleijne dito 
een schabeltie 
een oudmans stoel 
10 stoelen 
6 schilderien 
3 albasterde bordties 
2 wastobben 
1 fleijsvat 
2 waetter emmers 
2 doossen 
een raeger 
een rackjen 
3 mangelstocken met een mangelbord 
 
[0393r] Een arm emmerke 
een kleerkof [kleerkorf] 
 
Steenwerck 
6 coppen kleijn als groot 
6 grootte panen [pannen] 
12 kleine pannen 
11 clapmutsen 
3 schaelen 
6 steenen tafelborden 
2 commen 
enighe daechs schuttelgoedt 
2 steenen drinckkannen 
 
[0393v] Tin en iserwerck 
een tinnen half mingelen 
een dito butterdoos 
een tinnen kroes 
een tinnen trachter 
een tinnen soutvat 
een tinnen cop 
8 tinnen leepels 
een iseren candelaer 
een potseel 
een kleijn keer candelaerke 
een haeck 
een tanghe 
een treeft 
 
[0394r] 't Geweer 
Een musquet en een verketstock 
een degen met een bandelier 
een draechban[d] 
 
Boecken 
1 bijbel in folio 
1 dito in quarto 
een huispostille 
een groot psalmboeck 
een Geestelijck Alarm [= Adrianus Hasius (1601-1650), predikant te Leeuwarden, Den geestelycken alarm tot schrik der godloosen en troost der vroomen. ? Leeuwarden : Jan Jansen de Fries, 1648, in kwarto] 
een categisatie boeck 
 
Silwer 
1 silweren kroes 
7 silweren leepels 
een silweren kop 
 
[0394v] Enich schoenmakers gereedschap 
 
Gerede gelden 
11 3/4 a 2-10-00 f 33-07-08 
2 1/2 a 3-03-00 f 7-17-08 
3 a 1-08-00 f 4-04-00 
36- a 0-16-00 f 10-10-00 
26- a 0-10-00 f 11-00-00 
29 a 3-03-00 f 91-07-00 
aen paejement f 1-10-00 
---------- 
f 159-16-00 
 
Vastigeden [Vastigheden] 
Seckere huisinghe cum anexis staende en geleegen in de Vijverstraedt alhier gecocht van Ulbe Tjalkes voor hem voor de summa van tweehondert een en 't sewentich Caroli guldens hem Pytter Talkes alleen toe behorende f 270-00-00 
[0395r] Een rewersaelbrief op Albert Reijers van sijn vercochte veer de wedu ende Pytter Tjalkes tesaemen toekomende waerop noch te goede is f 925-00-00 
Een coopbrief van seeckere schoenmaeckers perk staende op de Schritsen gecocht van Steffen Abbes voor de summa van vijfhondert twaelf Caroli guldens twaelf stuivers comende de wedu en de owerledene tesaemen toe in dato den 8 maij 1666 
Een obligatie in dato den 18e juli 1657 ter summa van vijf golde guldens ten laste van Sioerd Claessen hem Pytter Tjalks alleen competerende. 
Noch komt Pytter T[j]alkes ende de weduwe tesaemen seeckere obligatie ter summa elleffhondert Caroli guldens ter summa van Ulbe Tjalkes dus f 1100-00-00