Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 385r

Pand:  0

Inleiding:  [0385r] Inventarisatie ende beschriwinge gedaen ten overstaene van de praesiderende burgermeesteren Gellius Wetzentius ende Augustininus [Augustinus] Pytters geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuise van Hendrick Pytters Ringers in lewen gerechts boodde alhier, van alle de goederen bij den selwen naegelaten ten versoecke van Jan Gerlofs woonachtich binnen Pingium als oom ende geautoryseerde curator ower sijn soontie Wytus Ringers alles op aengewen van d'olde borgermeester ende tegenwoordighe gemeensman Pytter Claessen naedat hij den belofte daertoe staende in handen van de presiderende burgermeester Wetzentius hadde gepresteert in maniere soo volght. Actum den 31 julii 1668 Opmerking: Vitus Ringers, geb Harlingen 22 januari 1666, overl Ried 23 februari 1725, later predikant in Britsum en Ried, zoon van Hendrik Pieters Ringers stadsbode (overl v??r 31 juli 1668), en Stienie Rituzuma (overl v??r 20 mei 1667). Vitus Ringers werd in 1676 huisonderwijzer bij jhr Johan van Gpslinga te Dongjum, die hem ook naar Ried haalde. Ringers behoorde tot de streng orthodoxe predikanten. Te Ried is een zilveren Avondmaal schaal met de wapens Ringers en Reneman en zijn grafsteen. Hij gaf in 1686 'Stichtelijk Sangprieel' uit, waarin drie Friese psalmen.

Inventaris: 
[0385r] Wolle cleeren 
een swart laeckens mantel 
een grof greijnen mantel 
een grof greijnen annocent 
een dito pac kleeren 
een pack swart laeckens cleeren 
[0385v] Een doncker laeckens rock 
een swart laeckens rock 
een doncker gespringht laekens rockien 
2 packen zaries cleeren 
een pack grauwe onderkleeren 
Een carmosijnen laeckens hembdrock 
een blau laeckens hembdrock 
een pack gele onderkleeren 
een geel gesontheijt 
8 paer hoosen 
7 paer schoenen 
2 paer grauwe wanten 
een ruige muts 
een reijssack met enighe brieven van weijnigh importantie 
3 hoedden 
een witte onderbroeck 
 
Linnen  
13 mans hembden 
9 bedlaeckens 
2 peuldoecken 
[0386r] 6 sloopen 
2 wijtlinghen 
45 neusdoecken 
noch een witte onderbroeck 
2 witte schorteldoecken 
5 dassies 
7 handtdoecken 
een blauwe schorteldoeck 
een schoorsteen cleed 
45 beffen 
5 gardijnties 
3 ondermutsen 
2 bonte slooppen 
3 bonte handoecken 
een dito tafellaecken 
een lapken dopjes een dito neusdoeck 
3 doppies tafellaeckens 
12 servetten 
 
Silverwerck 
1 brantsteens meske 
een dito forckjen 
[0386v] 13 silveren lepels 2 mostert lepelties 
2 silveren kroesen 
een silveren fluitie 
een silveren brandewijns kroeske 
een silveren pen met een silveren signeth 
een silveren vengerhoed 
een signet een cantie met een silveren lid 
 
Een bed met een peul 
4 oorcussens 3 
3 Spaense deeckens 
2 groene dito 
2 paer gardijnen 
2 rabatten 
1 schorstiens kleed 
8 stoelkussens soo goede als quaede  
10 stoelen 
een bijbel met silveren beslach 
9 schilderien 
een spijgel 
5 pannen op de schoorstien 
 
[0387r] 3 Oostindische copkes 
een eewichdurende almanach 
noch een schilderi daer Gustus[= de Smaak] in staet 
 
Houtwerck 
2 kassen sijnde de eene eecken ende d' ander vuiren 
een mantelstock 
een eecken kistie met een eecken laedt 
een vleijsvat 
een turfvat 
een eecken taefel 
2 koockers om de pijlers 
2 manghelborden met 2 mangelstocken 
een strijckiser 
4 kanties 
een kanborties 
7 tinnen leepels 
een tinnen croeske 
een tinnen flesche 
een waefel ijser 
een coperen panne 
een meschen schuimspaen 
 
[0387v] Een lanteern 
13 pannen soo kleijn als groot 
een wit olij kantie 
een wit soutvattie 
een meelfatie 
een iseren kandelaer 
een plat iseren kandelaerke 
2 fleschen noch een staende met eeck 
een groen glas 
5 flesches 
enich schuttel goedt 
een klau 
een greep 
een leppe 
2 bijlen 
een tuinhooser 
 
In een fluweelen buidel bevonden 
5 volweerde rijxdaelder 
een gemaeckt troustuck silver 
een gouden ducaton 
en ses golden ringen 
 
[0388r] Noch in een tijntie bevonden 
een rosenobel 
een dubbelde ducaet 
noch een gouden Carolus ontrent 7 Caroli guldens waerd 
4 valueerde rijxdaelders 
1 prinse daelder: noch een halwe rijxdaelder en 2 oorden 
1/8 van een rijxdaelder ende negen stuivers 
een iseren podt 
2 wateremmers 
 
Alle de boecken bliewen voor 't kindt