Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 372r

Pand:  0

Inleiding:  [0372r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuise van wijlen Gosse Ybles in lewen burger en lichtervoerder binnen dese stadt , van alle de goederen uit- ende inschulden aldaer bevonden ten ower staene van de praesiderende burgemeester Jan Cnijf [= Jan Willems Knijff], ende Bartel Cleysen Lantingh, geadsocieerdt met doctor Dominico Wringer secretaris, oft desselfs clercq, op 't versoeck van Tijs Obkes [= Thijs Ubles ] burger ende meester backer binnen dese stadt ende geautoriseerde curator ower Grietie Cleasses kindts kint van dese overledene ende eenigste erfgenaem van deselwe op 't aen geven van Eelk Heeres huiswrou van Heere Oenes die den belofte daer toe staende in handen van den mede commissaris Knijf heeft gepraesteert waer op tot de beschrijwinge is geprocedeert in voegen ende manieren soo volcht. Actum desen 25e martii 1669

Inventaris: 
[0372r] Bedden en bedts kleeren 
2 bedden met 2 peulen 
5 oorkussens 
7 deckens  
3 laeckens 
2 wijtlingen 
 
[0372v] 20 manshemden 
een dopjes tafellaecken 
7 cussens slooppen  
een dassie 
10 neusdoecken 
2 kleyne streenties doeck  
een borst hembdtie 
een doos met eenige prullen 
3 handdoecken 
11 cussen slooppen  
een ruft 
eenige rommelingen 
3 paer hoossen 
een kussentie 
Wollen 
een mantel 
een lapke laecken 
een pack mussches kleerren  
 
[0373r] een pack swart cleerren 
een swart broeck met een colleurd rockien  
een swrte rock 
3 hembdrocken 
4 blauwe met een roodde hembdrock  
3 hoeden  
twee onderbroecken 
een pack colleurde kleeren 
4 oude rockjes 
2 linnen broecken 
een blauwe reys rock 
3 paer oude hoossen 
 
Silwer 
een silweren rinckelbel 
een brandewijns kroeske 
5 silweren lepels 
een doske met enich silver  
 
Gerede gelden 
[marge: bij de curator Tijs Obles nea hem genomen ter preasentie van Hans Kesseler als bestevaeder van 't kindt] 
 
9 a 3-03-00 f 28-09-00 
50 werp a 1-10-00 is f 75-00-00 
paejemendt f 0-19-00  
---------  
f 104-06-00 
 
[0373v] Huisgeraeden 
4 tinnen plaetielen 
een tinnen kom 
twe tinnen wijn kannen 
een tinnen mogge 
een kop met een mostert pot 
3 soutvatten 
2 candelaers met een blaecker 
een ellen  
een messchen becken 
een hengel, tange, asschop ende treeft 
vier kannen met een canbord 
2 schilderien 
9 schaelen 
een spygel 
3 doossen 
een kleerbesem 
een ketel 
een koperen pot  
een gootling 
een paer muilen met twe paer schoenen 
een arm korf 
een kleerkorf  
 
[0374r] 5 stoelen 
een stoel kussen 
een eecken tafel 
een greynen tafel 
een eecken kewy 
een koperen panne  
een kistie  
twee wastobben 
een water emmer 
een luiwagen met een besem 
een mangelstock, met een mangelbord  
een tinnen brandewijns kroeske  
eenige schuttelgoedt 
een groene kees 
2 aelsteeckers  
een pols 
een tinbord 
een lichter met sijn toebehooren 
een mes met een scheed 
twee gladstenen 
een hammer  
 
[0374v] een spijntie 
2 kandelaers 
een stuirmans boeck 
2 drinckannen  
5 tafelborden 
2 1/2 kinties met een vaetie 
een craen