Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 159r

Pand:  0

Inleiding:  [0159r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten sterfhuise van Rein Pyters de Haen, van sodanige goederen, uit ende inschulden als bij den overleden metterdood ontruimt, ende nagelaten zijn, ten overstaen van de praesiderende burgemeester Theodorus Stantius als bij de gerechte tot desen verordonneerde commissaris, geadsocieert met Dr Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van de gesworen gemeensman Dirck Sibrants Longerhou, ende Tierck Hiddes [= Tjerk Hiddes de Vries (1622-1666), luitenant-admiraal] mede vroedschap deser stede als curatoren over Aeltie ende Lijsbet Reins, alles op 't aengeven van gedachte Aeltie Reins die den belofte daertoe staende in handen van welgemelte commissaris heeft gepresteert, waer op geprocedeert is tot de beschrivinge in manieren als volgt. Desen 27 november 1662

Inventaris: 
[0159r] In de voorcamer 
2 bedden 
2 peulen 
6 oorcussens 
3 dekens 
[0159v] 2 gardijnen 
10 stoelcussens 
een groen schorsteenkleedt 
 
Se plunien [= zee plunje] 
een pak zekleren 
een pack muskes kleren 
een dito swart lakens 
een leeren rockie 
een deken 
2 Engels mutsen 
2 paer hosen 
een zeecap 
een wachie gat 
2 oude wambaisen 
2 onderbroeken 
een witte hembdrock 
4 paer hosen 
een kleurde groffgreijnen broeck 
 
[0160r] 9 hacken 
2 dito 
8 stoelen 
een tafel 
4 schilderijen 
etel spijntjen 
een mantelstock 
een spygel 
een emmerke 
op de schorsteen 9 stucken steenwerk soo groot als kleen 
14 stuk steenwerk aen de muieren 
 
In de spijscamer 
4 pannen 
een soutvat 
 
Linnen in een korf 
4 mans hembden 
[0160v] 8 lakens 
3 peuldoeken 
3 tafellakens 
7 servetten 
3 handoeken 
9 dassies 
11 sloopen 
6 cragen 
4 neusdoeken 
 
In de murmerde kas de dochter Aeltje toebehorend bevonden 
12 sloopen 
3 handoeken 
3 tafellakens 
[0161r] 4 manshembden 
een laken 
3 gesontheiten 
9 dassies 
21/2 ellen dopjes 
een pack muijskes kleren 
een lap ontrent 10 ellen 
een roode hembdrock 
een gladde broek 
2 witte broeken 
een hembdrock 
3 paer hosen 
2 paer dito 
5 paer wanten 
4 paer niuue witte hosen 
een paer handtschoenen 
een cantoor 
 
[0161v] Een kevi daarin 
2 mantels 
een pack swart lakens kleren 
een groffgreinen rockje 
een roode hembdrock 
een hoick 
een hoed 
 
In de spijn 
een goudwicht 
een fiseltien 
9 cragen 
2 dekens 
 
In de voorschreven kevi 
8 silveren lepels 
een silveren beker 
een gouden ringh 
een gouden dubbelde cusaet 
een rosenobel 
noch 2 stucken goud doch onbekendt 
[marge] bij de curator in bewaringh genomen voor d'kinderen [einde marge] 
 
[0162r] 2 sloopen 
2 peuldoeken 
21 manshembden 
 
De kinderen spaerpotten bestaende als volgt in een kistie bevonden 
Voor eerst 
 
Bij de curators in bewaringh genomen voor de kinderen: 
Aeltje Reins 
4 ducaten 
een Franse croon 
2 halve ducatonnen gout 
2 silveren ducatons 
9 rixdaeldaelders 
aen paijeme[n]t met zeven guldens 
 
Lijsbet Reins spaerpot 
11 1/4 rijxdaler 
een ducaat 
elleff guldens aen pajement 
5 cleine onbekende stuckies geldt 
 
[0162v] Trouwpenningen 
9 ducatons 
7 rijxdalers 
4 rosenobels 
2 Jacobesen 
11 ducaten 
1 Franse croon 
[marge] bij de curators in bewaringh [einde marge] 
 
een silveren hoofden mes 
een silveren scheltje 
twe onderriemen 
2 silveren lepeltjes 
2 brandt steenen messen 
[marge] bij de selve voor de kinderen in bewaringh [einde marge] 
 
2 bortjes 
een rond glas aen de solder 
 
In de gangh 
3 borden 
3 schalen 
[0163r] een rack met tafelborden 
3 kleijne bortjes 
Stoffer, rager etc. 
2 tobben met een wafel schamel 
twee ketels 
een ijseren poth 
eenigh schuttelgoed, tange, aschop, treeft, wateremmer etc. 
een cleerkorff 
een drinckanne 
 
[0163v] Vastigheden 
Zekere huisinge staende op de Lange Pijp daer wijlen Rein Pieters uit versturven is 
Zekere halve huijsinge staende ontrent de Vismerkt naest Tierd Bentes daar de Vergulden Handt uijthangt, waer van Hylcke Joannes d'ander helfte is competerende 
Noch een wijdschip bij wijlen Rein Pyters in leven gevoert waer op noch twe termijnen 't elx tot vijff hondert caroliguldens 't quade zijn 
 
Obligaties 
Een obligatie van den 27e augustus 1662 holdende op Huijbert Aleffs, waer op geen intressen betaelt zijn, quoteert met nummer 1, tot f 400-00-00 
[0164r] Een dito op Maijke Hanses Cartou van den 17e augustus 1662 waer op geen intressen betaelt zijn, quoteert met nummer 2, tot f 150-00-00 
Een obligatie op wijlen de oude Burgermeester Geert Joosten Cartou van dato den 28 julij 1661 waer aff de intressen tot den 3 julij 1662 zijn betaelt, quoteert met nummer 3, tot f 150-00-00 
Een dito op d'oude Burgemeester Buue Tomas ter somma van sevenhondertvijftien caroliguldens capitael, doch daerop een hondertvijftien caroliguldens betaelt, quoteert met nummer 4 den 24e november 1658 waarop een jaer intres te quade is, ergo f 600-00-00 
Een dito op Dirck Clasen [0164v] holdende van dato den 1e marti 1661 waer van de intressen van martij 1662 te goede zijn, quoteert met nummer 5, ter somma van f 100-00-00 
Een dito van den 28e augustus 1657 houdende op Tieerd Hylckes waer op de intres tot den 28e augustus 1662 zijn betaelt, quoteert met nummer 6 f 600-00-00, ter somma van seshondert caroliguldens 
Een obligatie van dato den 25 januarij 1660 waer op de intressen tot januarij 1662 zijn betaelt, holdende op Pyter Hijlckes, quoteert met nummer 7, ter somma van f 600-00-00 
[01065r] Een handtschrift holdende op Lourens Jacobs ter somma van twehondert caroliguldens, van dato den 1e maij 1661, waer van de intressen tot maij 1662 sijn betaelt quoteert met nummer 8 f 200-00-00 
Een dito op deselve ter somma van twehondert gelijcke guldens van dato den 6e januari 1658, waer op de intressen van den 6e januari 1661 te goed zijn, quoteert met nummer 9, f 200-00-00 
Een obligatie op Cornelis Stoffels ter somma van 200 libra [= pond, caroliguldens] van dato den 28e augustus 1661, waer op noit intres betaelt zijn, quoteert met nummer 10, f 200-00-00 
[0165v] Een obligatie op Sioertje Doedes ter somma van 400 libra [= caroliguldens] van dato den 30e maij 1660 waer van de intressen tot maij 1662 zijn betal, quoteert met nummer 11, f 400-00-00 
Een obligatie op Hylcke Andris cum uxore ter somma van 200 libra [= caroliguldens] van dato den 1e april 1659, waer op de intressen tot den 1e april 1661 zijn betaelt, quoteert met nummer 12, f 200-00-00 
Een dito op wijlen de gemeensman Riemer Jurriens ter somma van 600 libra [= caroliguldens] waer op de intressen tot den 16e februari 1662 zijn betaelt, quoteert met nummer 13 van dato den 16e februari 1658 f 600-00-00 
[0166r] Een obligatie op Cornelis Jetses mr. metselaer ten somma van 100 libra [= caroliguldens] capitael waer aff de intres tot aen maij 1660 zin betaelt, quoteert met nummer 14 f 100-00-00 
Een hantschrift op Hendrik Hennes ter somma van hondert caroliguldens, quoteert met nummer 15 f 100-00-00 
Hylcke Andries cum uxore debent vijftich caroliguldens, waer van den debeteur den crediteur een silveren croes ende onderriem tot pande hebben gegeven, ergo f 50-00-00 
[01066v] Enige obligatien voor dubieus werdende gerekent 
Een obligatie op Hidde Wygers ter somma van eenhondert caroliguldens capitaal van dato den 18e januarij 1657, waer aff de intres tot den jare 1662 zijn betaelt, quoteert met nummer 16 f 100-00-00 
Gerrit Ennens debet bij handtschrift 25 caroliguldens doch onwis 
 
Lasten van den sterffhuijse als volgt 
[0167r] de dootgraver f 08-10-00 
Hilke Joannes wegens pijk, teer ende andersins f 38-17-11 
Harmen Pytters brouwer wegens gelevert bier f 09-05-00 
Aeltje Reins des overledens dochter uijt de vorige profijtelijke staet tot huijshoudinge gelaten f 20-00-00 
Dirck Clasen timmerman wegens 't doot vat f 24-00-00 
Claes Gerrits Braam wegens medicamenten f 21-15-00 
Gerrit Haselaer wegens gehaelde waren en geleent gelt aan de overledene f 50-12-00 
Jan Reiners zeijlmaker wegens een niu seil, bo(?)et ende lappen f 213-07-00 
Hendrik Jansen Schriffel wegens verven f 01-05-00 
Jan Carsten wegens 9 maenten scheren f 03-05-00 
Aeltie Reins des selffs dochter gegeven tot betalen van de wasser ende haer nootdrufft f 09-00-00 
Ittje Jans wegens een halff ton teer f 04-17-08 
[0167v] d 'olde Burgemr. Buue Tomas f 05-08-08 
Sytse Lolckes f 00-12-00 
Havenmr. Jan Pyters wegens jaergelt van 't wijtschip f 04-00-00 
Op het wijtschip noch schuldigh ende ten achteren f 1001-12-00 
Jan Werners cum soc: wegens siou gelt aen 't wijtschip 07-06-00 
Lubbert spickermeester voor spijckers f 02-06-00 
De notaris D.Corneli van verdiensten f 12-14-00 
Pyter Jansen debet wegens verdiensten f 03-06-00 
Aeltie Reins des overledens dochter uijt vorige profijtelijke staet getelt f 03-00-00 
Noch uijt vorige profijtelijke staet aen Neeltie Hedzes getelt f 53-00-00 
Mr.Ta(?)tie barbier f 03-03-00 
Hiltje Jans van geleent gelt aen Rein Pyters de Haen f 03-14-00 
Teecke Sytses smidt f 00-13-00 
Aen de mede tutor Longerhou restitueert f 01-03-00 
[0168r] Gojtien Heuningh te Breemen off des selffs factoor tot Amsterdam comt wegens Breemer balken f 700-00-00 
d'Gerechts salarien soover de beschrijvinge, te doene scheijdinge bij Rein Pyters leven, alsmede de beschrivinge na des selffs leven gedaen bedragende en door de mede curator Tierck Hiddes den 5e mart 1663 betaelt tot f 49-04-00 
 
Aldus gedaen geinventariseert ende geslooten desen 5e martij 1663. 
In kennis van ons commissaris en secretaris. 
(get.) Theodorus Stansius 1663 
(get.) D.Wringer 1663[0159r] In de voorcamer 
2 bedden 
2 peulen 
6 oorcussens 
3 dekens 
[0159v] 2 gardijnen 
10 stoelcussens 
een groen schorsteenkleedt 
 
Se plunien [= zee plunje] 
een pak zekleren 
een pack muskes kleren 
een dito swart lakens 
een leeren rockie 
een deken 
2 Engels mutsen 
2 paer hosen 
een zeecap 
een wachie gat 
2 oude wambaisen 
2 onderbroeken 
een witte hembdrock 
4 paer hosen 
een kleurde groffgreijnen broeck 
 
[0160r] 9 hacken 
2 dito 
8 stoelen 
een tafel 
4 schilderijen 
etel spijntjen 
een mantelstock 
een spygel 
een emmerke 
op de schorsteen 9 stucken steenwerk soo groot als kleen 
14 stuk steenwerk aen de muieren 
 
In de spijscamer 
4 pannen 
een soutvat 
 
Linnen in een korf 
4 mans hembden 
[0160v] 8 lakens 
3 peuldoeken 
3 tafellakens 
7 servetten 
3 handoeken 
9 dassies 
11 sloopen 
6 cragen 
4 neusdoeken 
 
In de murmerde kas de dochter Aeltje toebehorend bevonden 
12 sloopen 
3 handoeken 
3 tafellakens 
[0161r] 4 manshembden 
een laken 
3 gesontheiten 
9 dassies 
21/2 ellen dopjes 
een pack muijskes kleren 
een lap ontrent 10 ellen 
een roode hembdrock 
een gladde broek 
2 witte broeken 
een hembdrock 
3 paer hosen 
2 paer dito 
5 paer wanten 
4 paer niuue witte hosen 
een paer handtschoenen 
een cantoor 
 
[0161v] Een kevi daarin 
2 mantels 
een pack swart lakens kleren 
een groffgreinen rockje 
een roode hembdrock 
een hoick 
een hoed 
 
In de spijn 
een goudwicht 
een fiseltien 
9 cragen 
2 dekens 
 
In de voorschreven kevi 
8 silveren lepels 
een silveren beker 
een gouden ringh 
een gouden dubbelde cusaet 
een rosenobel 
noch 2 stucken goud doch onbekendt 
[marge] bij de curator in bewaringh genomen voor d'kinderen [einde marge] 
 
[0162r] 2 sloopen 
2 peuldoeken 
21 manshembden 
 
De kinderen spaerpotten bestaende als volgt in een kistie bevonden 
Voor eerst 
 
Bij de curators in bewaringh genomen voor de kinderen: 
Aeltje Reins 
4 ducaten 
een Franse croon 
2 halve ducatonnen gout 
2 silveren ducatons 
9 rixdaeldaelders 
aen paijeme[n]t met zeven guldens 
 
Lijsbet Reins spaerpot 
11 1/4 rijxdaler 
een ducaat 
elleff guldens aen pajement 
5 cleine onbekende stuckies geldt 
 
[0162v] Trouwpenningen 
9 ducatons 
7 rijxdalers 
4 rosenobels 
2 Jacobesen 
11 ducaten 
1 Franse croon 
[marge] bij de curators in bewaringh [einde marge] 
 
een silveren hoofden mes 
een silveren scheltje 
twe onderriemen 
2 silveren lepeltjes 
2 brandt steenen messen 
[marge] bij de selve voor de kinderen in bewaringh [einde marge] 
 
2 bortjes 
een rond glas aen de solder 
 
In de gangh 
3 borden 
3 schalen 
[0163r] een rack met tafelborden 
3 kleijne bortjes 
Stoffer, rager etc. 
2 tobben met een wafel schamel 
twee ketels 
een ijseren poth 
eenigh schuttelgoed, tange, aschop, treeft, wateremmer etc. 
een cleerkorff 
een drinckanne 
 
[0163v] Vastigheden 
Zekere huisinge staende op de Lange Pijp daer wijlen Rein Pieters uit versturven is 
Zekere halve huijsinge staende ontrent de Vismerkt naest Tierd Bentes daar de Vergulden Handt uijthangt, waer van Hylcke Joannes d'ander helfte is competerende 
Noch een wijdschip bij wijlen Rein Pyters in leven gevoert waer op noch twe termijnen 't elx tot vijff hondert caroliguldens 't quade zijn 
 
Obligaties 
Een obligatie van den 27e augustus 1662 holdende op Huijbert Aleffs, waer op geen intressen betaelt zijn, quoteert met nummer 1, tot f 400-00-00 
[0164r] Een dito op Maijke Hanses Cartou van den 17e augustus 1662 waer op geen intressen betaelt zijn, quoteert met nummer 2, tot f 150-00-00 
Een obligatie op wijlen de oude Burgermeester Geert Joosten Cartou van dato den 28 julij 1661 waer aff de intressen tot den 3 julij 1662 zijn betaelt, quoteert met nummer 3, tot f 150-00-00 
Een dito op d'oude Burgemeester Buue Tomas ter somma van sevenhondertvijftien caroliguldens capitael, doch daerop een hondertvijftien caroliguldens betaelt, quoteert met nummer 4 den 24e november 1658 waarop een jaer intres te quade is, ergo f 600-00-00 
Een dito op Dirck Clasen [0164v] holdende van dato den 1e marti 1661 waer van de intressen van martij 1662 te goede zijn, quoteert met nummer 5, ter somma van f 100-00-00 
Een dito van den 28e augustus 1657 houdende op Tieerd Hylckes waer op de intres tot den 28e augustus 1662 zijn betaelt, quoteert met nummer 6 f 600-00-00, ter somma van seshondert caroliguldens 
Een obligatie van dato den 25 januarij 1660 waer op de intressen tot januarij 1662 zijn betaelt, holdende op Pyter Hijlckes, quoteert met nummer 7, ter somma van f 600-00-00 
[01065r] Een handtschrift holdende op Lourens Jacobs ter somma van twehondert caroliguldens, van dato den 1e maij 1661, waer van de intressen tot maij 1662 sijn betaelt quoteert met nummer 8 f 200-00-00 
Een dito op deselve ter somma van twehondert gelijcke guldens van dato den 6e januari 1658, waer op de intressen van den 6e januari 1661 te goed zijn, quoteert met nummer 9, f 200-00-00 
Een obligatie op Cornelis Stoffels ter somma van 200 libra [= pond, caroliguldens] van dato den 28e augustus 1661, waer op noit intres betaelt zijn, quoteert met nummer 10, f 200-00-00 
[0165v] Een obligatie op Sioertje Doedes ter somma van 400 libra [= caroliguldens] van dato den 30e maij 1660 waer van de intressen tot maij 1662 zijn betal, quoteert met nummer 11, f 400-00-00 
Een obligatie op Hylcke Andris cum uxore ter somma van 200 libra [= caroliguldens] van dato den 1e april 1659, waer op de intressen tot den 1e april 1661 zijn betaelt, quoteert met nummer 12, f 200-00-00 
Een dito op wijlen de gemeensman Riemer Jurriens ter somma van 600 libra [= caroliguldens] waer op de intressen tot den 16e februari 1662 zijn betaelt, quoteert met nummer 13 van dato den 16e februari 1658 f 600-00-00 
[0166r] Een obligatie op Cornelis Jetses mr. metselaer ten somma van 100 libra [= caroliguldens] capitael waer aff de intres tot aen maij 1660 zin betaelt, quoteert met nummer 14 f 100-00-00 
Een hantschrift op Hendrik Hennes ter somma van hondert caroliguldens, quoteert met nummer 15 f 100-00-00 
Hylcke Andries cum uxore debent vijftich caroliguldens, waer van den debeteur den crediteur een silveren croes ende onderriem tot pande hebben gegeven, ergo f 50-00-00 
[01066v] Enige obligatien voor dubieus werdende gerekent 
Een obligatie op Hidde Wygers ter somma van eenhondert caroliguldens capitaal van dato den 18e januarij 1657, waer aff de intres tot den jare 1662 zijn betaelt, quoteert met nummer 16 f 100-00-00 
Gerrit Ennens debet bij handtschrift 25 caroliguldens doch onwis 
 
Lasten van den sterffhuijse als volgt 
[0167r] de dootgraver f 08-10-00 
Hilke Joannes wegens pijk, teer ende andersins f 38-17-11 
Harmen Pytters brouwer wegens gelevert bier f 09-05-00 
Aeltje Reins des overledens dochter uijt de vorige profijtelijke staet tot huijshoudinge gelaten f 20-00-00 
Dirck Clasen timmerman wegens 't doot vat f 24-00-00 
Claes Gerrits Braam wegens medicamenten f 21-15-00 
Gerrit Haselaer wegens gehaelde waren en geleent gelt aan de overledene f 50-12-00 
Jan Reiners zeijlmaker wegens een niu seil, bo(?)et ende lappen f 213-07-00 
Hendrik Jansen Schriffel wegens verven f 01-05-00 
Jan Carsten wegens 9 maenten scheren f 03-05-00 
Aeltie Reins des selffs dochter gegeven tot betalen van de wasser ende haer nootdrufft f 09-00-00 
Ittje Jans wegens een halff ton teer f 04-17-08 
[0167v] d 'olde Burgemr. Buue Tomas f 05-08-08 
Sytse Lolckes f 00-12-00 
Havenmr. Jan Pyters wegens jaergelt van 't wijtschip f 04-00-00 
Op het wijtschip noch schuldigh ende ten achteren f 1001-12-00 
Jan Werners cum soc: wegens siou gelt aen 't wijtschip 07-06-00 
Lubbert spickermeester voor spijckers f 02-06-00 
De notaris D.Corneli van verdiensten f 12-14-00 
Pyter Jansen debet wegens verdiensten f 03-06-00 
Aeltie Reins des overledens dochter uijt vorige profijtelijke staet getelt f 03-00-00 
Noch uijt vorige profijtelijke staet aen Neeltie Hedzes getelt f 53-00-00 
Mr.Ta(?)tie barbier f 03-03-00 
Hiltje Jans van geleent gelt aen Rein Pyters de Haen f 03-14-00 
Teecke Sytses smidt f 00-13-00 
Aen de mede tutor Longerhou restitueert f 01-03-00 
[0168r] Gojtien Heuningh te Breemen off des selffs factoor tot Amsterdam comt wegens Breemer balken f 700-00-00 
d'Gerechts salarien soover de beschrijvinge, te doene scheijdinge bij Rein Pyters leven, alsmede de beschrivinge na des selffs leven gedaen bedragende en door de mede curator Tierck Hiddes den 5e mart 1663 betaelt tot f 49-04-00 
 
Aldus gedaen geinventariseert ende geslooten desen 5e martij 1663. 
In kennis van ons commissaris en secretaris. 
(get.) Theodorus Stansius 1663 
(get.) D.Wringer 1663