Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 339r

Pand:  0

Inleiding:  [0339r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstane van de burgermeesteren Augustinus Pytters ende Gellius Vetzensius als commissarien geadsocieert met dr Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuise van wijlen Doede Pytters in leven burger ende gortmaker deser stede, van alle de goederen uit ende inschulden aldaer bevonden, ten versoecke van Lourens Jacobs van Asperen, mede vroedschap alhier, als geauthoriseerde curator, volgens testamentaire dispositie van de overledene dan desen niet, wijders aennemende als tot actum divisionis over Buwe Doedes des overledene nagelatene soon hier bij praesent, sampt Arjen Gijsberts echte man van Trijntie Doedes, vader ende wettige voorstander van zijn vier kinderen, en sonen bij de zelwe in echte verweckt, ende Symon Ages vader ende wettige voorstander over Saeckjen Symens zijn dochterke, bij wijlen Bauckjen Doedes in echte verweckt. Beide geauthoriseerde curatoren (vermits onwilligheit, en voorwerpende wettige excusen van de testamentaire curatoren) over der zelwe kinderen en respective kint ende dochterke onder die reserve, dat alle mobile goederen tot geld gemaekt zijnde ten profijtte der zelwer kinderen ende respective dochterke, op de stadt Harlingen zullen bestelt worden, alsmede degene welke bij vercoop van enige vaste goederen, mochten worden gerispt omme aldaer te verbliven hen ende ter tijdt de kinderen ende respective dochterke tot behoorlijcke buickveste, ofte andere geapprobeerde staet zullen zijn gecomen, zonder dat de zelwe enigszins verpant ofte verlet zullen mogen werden, dan alleen blievende [0339v] tot profijtte van de vaders ende respectivelijcke curatoren de opcomsten van dien in die qualiteit erfgenamen ende respectivelijcke requiranten, sampt Gryttie Hendrix des overledens naegelaten wedu, ende de requiranten stypmoeder in desen gesterkt met haer swager, ende dochters Bauk Seerps man Doede Hendrix requireerde in welx doende de requireerde heeft aengenomen des sterfhuis goederen naer haer beste kennisse getrouwelijck te zullen aengeven waertoe den belofte volgens 's Lants ordinantie heeft gedaen in handen van welgedachte commissarien, waerop tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren soo volght. Actum desen 27e october 1668

Inventaris: 
[0339v] In 't voorcamerke bevonden 
een bed met een peul 
[0340r] vijf oorcussens 
2 Spaense dekens 
een groene gevoerde en ongevoerde deken 
een groen rabat, met een schorsteencleedt 
een eken setbanck 
2 schilderien 
3 albasterde bordties 
 
Oostindisch goed 
10 Oostindische pannen 
10 pasteleinen soo clapmutzen als coppen 
2 dubbelde pasteleinen butterpannen 
2 slechte pannen 
een glasen greep 
 
[0340v] een witte geschilderde schael 
een eken caske daer steenwerk in staet 
 
Een boeckaske, waerin enige schuldboecken doch van weinige importantie tot ses in 't getal met twee langwerpige blauwe boeckies 
 
Een eecken cantoor daerin bevonden naegespecificeerde goederen 
 
Gerede gelden 
een sack daerin aen ducatons f 724-10-00 
noch een sackien daerin 35 a 3-03-00 f 110-05-00 
---------- 
f 834-15-00 
 
4 1/2 prince dalers 
een walueerde daler 
2 olde stuckies gold 
21 stucken silver geld soo clein als slim geld 
 
In 't boelgoed vercocht 
 
een silveren tantstokeler 
 
[0341r] Een rood dooske daerin bevonden hetgene Buwe Doedes spaerpot was, ende aen des selfs curator Lourens Jacobs Asperen overgelevert 
 
een gouden provincie rijdder 
een valueerde rijxedaler uitbelende de bruiloft in Cana en Galilea 
een valueerde daler, met een silveren rand en ring 
een Engelse halwe rijxedaler met een ring en haek 
twee Liuwe dalers  
 
[0341v] Bryven en instrumenten 
 
Een coopbrief van dato den 10e februarij 1641 van de huisinge daer de overledene uit versturven is. 
 
Een copia compromis tusschen Doede Pytters zaliger ende Doede Hendrix neffens hunne gedecideerde verschillen van dato den 23e december 1651. 
 
Een coopbrieff van een legersteed ofte graff bij Gerloff Oedzes aen Doede Pytters zaliger vercocht in dato den 1e januarij 1636. 
 
Een reversael van twee pondematen twee einsen negentien penningen negen roeden 2 saeten landts genaemt 't Tripme (?) lant zijnde doorgestreecken ende staende echte vercocht. 
 
Een copia uit de betalinge, ende consignatie der cooppenningen van 't Koningslandt voor de heer Gayus Nauta gepasseert. 
 
Copia uit uit de scheidinge tusschen Doede Pytters zaliger ende zijn kinderen ten overstaen van de commissaris uit den Gerechte Harlingen den 30e september 1645 voorgevallen ende gemaekt. 
 
[0342r] Een quitantie van dr. Petrius aen Doede Pytters gepasseert wegens zijn salarien ende expensen. 
 
Een coopbrieff van sekere camer staende in Lammert Warnerssteeg de kinders noch toebehorende. 
 
Een kaegbrieff op Douwe Douwes de Jonge cum uxore holdende in dato den 13e februarij 1641 waerop onbetaeldt is de laeste termijn ter somma van tweehondert vijff ende zestig Caroli guldens tien stuivers. 
 
Een olde obligatie op Jelle Auckes ter somma van eenhondert Caroli guldens holdende ten profijtte van Bauk Clases op de Joure Dit pro memoria. 
 
Een reversael bij Arent Gerrits, Doede Pytters ende Sjoerd Teeckes gepasseert, aen Sipke Dirks cum uxore gepasseert in dato den 1e december 1649. 
 
[0342v] [marge] dese twee reversaelen voor soo veel Doede Pytters aenpert belangt sullen comen tot profijte van Saackien Sijmons. Aen Sijmon Ages overgelevert den 12e martij 1669 [einde marge] 
 
Een reversael tot laste van Tieme Sapes cum uxore holdende tot profijtte van Doede Pytters zaliger. Bestevader van Saeckien Sijmons ter somma van eenhondert Caroli guldens. Daerop twee termijnen zijn betaelt ijder tot vijff ende twintig Caroli guldens. Soo dat daer noch op te goede is f 50-00-00 
 
Noch een reversael op de zelwe echteluiden ten profijtte als boven. Ende Foppe Ages ende zijn suster Antie Ages van de coop van huijsinge etcetera. 
 
Een handschrift op Romke Douwes ten profijtte van 't sterfhuijs ter somma van vierhondert Caroli guldens in dato den 5e augusti 1663 
Quoteert met numero 1 f 400-00-00 
 
Een obligatie op Douwe Piers huisman tot Sexbierum cum uxore ter somma van driehondert golt guldens. Gedateert den 22e maij 1667. Quoteert met numero 2 f 420-00-00 
---------- 
f 820-00-00 
 
[0343r] Een obligatie op Wijbbe Fransen cum uxore in dato den 21e julij 1665 ter somma van seshondert Caroli guldens sort, quoteert met numero 3 f 600-00-00 
 
Een obligatie op Jan Jansen gortier ter somma van vierhondert Caroli guldens, in dato den 1e november 1663. Quoteert met numero 4 f 400-00-00 
 
Een obligatie op Minse Cornelis cum uxore ter somma van seshondert Caroli guldens, gedateert den 14e september 1667. Quoteert met numero 5 f 600-00-00 
 
Een handschrift op Jan Feickes dorprechter ende ontfanger van Sint Annakerck ter somma van seshondert vijftig Caroli guldens in dato den 10e februarij 1667. Quoteert met numero 6 f 650-00-00 
---------- 
f 2250-00-00 
 
[0343v] Een obligatie op Jan Feickes, Hendrik Feickes ende Arjen Gijsberts ter somma van zeventienhondert Caroli guldens, in dato den 14e april 1666. Quoteert met numero 7 f 1700-00-00 
 
Een obligatie op Lourens Jacobes cum uxore ter somma van vierhondert Caroli guldens, in dato den 1e maij 1662. Quoteert met numero 8 f 400-00-00 
 
Een obligatie op Job Dirx cum uxore in dato den 17e martij 1667 continerende als reste eenhondert Caroli guldens. Quoteert met numero 9 f100-00-00 
 
Een obligatie op Hans Dirx in dat den 1e junij 1663 continerende als reste noch tweehondert Caroli guldens. Quteert met numero 10 f 200-00-00 
---------- 
f 2400-00-00 
 
[0344r] Een obligatie op Jan Joannes Hannema ter summa van vijjffhondert Caroli guldens, in dato den 25e maij 1669. Quoteert met numero 11 f 500-0-00 
 
Noch een obligatie op Jan Joannes Hannema ter summa van vijffhondert Caroli guldens in dato den 12e junij 1667. Quoteert met numero 12 f 500-00-00 
 
Een obligatie op Jacob Jacobs om zuid van Harlingen, en Hessel Harkes in Harlingen, ter somma van eenhondert Caroli guldens, in dato den 1e junij 1668 f 100-00-0 
 
Een obligatie op den Landschappe van Vrieslant ter somma van vijffhondert Caroli guldens in dato den 6 augusti 1666. Quoteert met numero 13 f 500-00-00 
---------- 
f 1600-00-00 
 
[0344v] Noch een obligatie op den Landschappe van Vrieslant ter somma van eenduisent Caroli guldens capitael, in dato den 29e april 1667. Quoteert met numero 14 f 1000-00-00 
 
Een obligatie op Barent Bartels op 't westeinde van Derschelling in dato den 6e maij 1657 continerende driehondert Caroli guldens. Quoteert met onwis 
 
[marge: Reiner Heeres mede gegeven om in te vorderen] 
[ Een adignatie van Andrijs van der Broek op Jan Jansen Otter te betalen aen Doede Pytters hondert Caroli guldens daerin vijff ende twintig gelijck betaelt in dato den 9e maij 1668. Quoteert met numero 15 ergo rest f 75-00-00 
 
Een quitantie van de coop van een legerstede bij Alle Jansen gepasseert in dato den 15e april 1648. Quoteert met numero 16 f 
---------- 
f 1075-00-00 
 
[0345r] Een obligatie op de stadt Harlingen ten profijtte van Buwe Doedes ter summa van tweeduisent driehondert acht ende tachtig Caroli guldens in dato den 8e september 1666. Welke obligatie bij desen aen Lourens Jacobs is overgelevert dus hier pro memoria. 
 
Een accoord tusschen Buwe Doedes ende zijn vader, erlangende zijn Buwes moederlijcke goederen ende uitstellinge van penningen van dien. Dit mede aen Lourens Jacobs overgelvert Hier pro memoria. 
 
Een acte op Sijmen Ages waerbij is geliquideert dat voor de zelwe Sijmon bij Doede Pytters zaliger is uitgeschoten tot inlossinge van verscheiden obligatien tot laste van voorschreven Sijmon geholden hebbende, de somma tweeduisent, driehondert, acht ende tachtig Caroli guldens, negen stuivers, twee penningen: 't welke zijn dochterke in de scheiding sal werden afgetrocken in haer portzie. Gedateert den 25e augusti 1664 f 2388-09-02 
 
Een obligatie van dato den den 21e maij 1646 tot laste van Douwe Douwes de Jonge tot twee ende zeventig Caroli guldens, sestien stuivers, capitael. 
 
[0345v] Vaste goederen 
 
Eerstelijck de huijsing cum annexis waeruit de overledene versturven is 
 
Item de huisinge ende gorthuis cum annexis bij Claes Feickes bewoont werdende. 
 
Een huis in Lammert Warnaerssteeg staende bij Neeltie Jans ende meer andere luiden bewoont werdende. 
 
Een camer after 't naest bovenstaende huis bij soldaten bewoont, van alle vier perchelen Claes Feickes is competerende de achte part. 
 
Zeecker stuk lant groot ontrent vijf pondematen, leggende om zuid van Harlingen, waervan Eefke Aernts de eene helfte is competerende. 
 
[0346r] Drijffgoederen 
 
Een 64 part scheeps aen Hendrik Teunis Vlaerde, Doede Pytters erven alleen toebehorende, waeraf Claes Feickes de dardepart competeert. 
 
Anderhalf vieren 't sestigste part aen 't schip van Haring Eijberts, waervan Claes Feickes de dardepart competeert. 
 
Een 64 part aen 't schip van Haije Tjommes waervan Claes Feickes de dardepart competeert. 
 
Gemene parten scheeps 
 
Een 64 part aen 't schip van Sjoerd Schiere 't sterfhuijs gemeen. 
Een 64 part aen 't schip van Jan Isbrands Springer 't sterfhuijs gemeen. 
Een 60 part aen't schip van schamel Jan van Vlielant, 't sterfhuijs gemeen. 
Een part aen een galioot bij Pytter Jansen Effen gevoert, 't sterfhuis mede gemeen.  
 
[0346v] In de binnencamer 
 
5 bedden met peulen 
8 dekens soo gevoerde als ongevoerde, groene als Spaense  
12 oorcussens 
een paer gardijnen 
2 rabatten met een schorsteencleedt 
23 stoelcussens 
 
Oostindisch goed 
 
39 Oostindische copkes, en clapmutsen 
13 dito copkes 
4 butterpannen 
3 sacierkes 
 
Houtwerk 
 
5 schilderien, 2 albasterde borties 
 
[0347r] 27 stoelen 
enig daegs schuttelgoed 
3 spiegels 
een eecken caske met 8 boeken daerin 
2 kewien 
een klein eken caske 
een uittrecken tafel 
3 setbancken 
een tafeltie  
een fleistonne met een fleisvork 
een wastobbe, broeijtobbe, met een klein dito 
2 wateremmers 
 
[0347v en 00348r leeg] 
 
[0348v] Coper, tin, messchen en iserwerk 
 
2 vuirbeckens 
2 belblakers 
2 messchen kandelers 
een vijsel 
een gootling 
een hangijser, 2 tangen, asschop en anderszins 
3 treeften 
4 tinnen platielen 
3 tinnen lepels 
een heugel 
 
[0349r] Linnen 
 
7 wijtlingen 
10 handdoecken 
2 sackjes 
ontrent 3 ponden flas 
ontrent 5 ponden geern 
een silveren kroes, met 3 lepels, Buwe toecomende Bij Lourens Jacobs nae hem genomen. 
40 lakens in 't een huis van de kewy 
9 slaeplakens, in 't ander huis van dito kewij bevonden 
39 kussenslopen 
10 tafellakens 
1 1/2 dosijn servetten 
28 slaeplakens 
14 mans hemden 
11 tafellakens 
een dosijn servetten 
 
[0349v] 14 kussenslopen 
12 peuldoecken 
6 slaeplakens op de bedden 
 
Silver 
 
30 silveren lepels 
2 mosterlepelties 
2 silveren kroesen 
 
Granen 
 
15 1/2 last rogge 
7 a 8 lopen swarte haver 
 
In 't voorhuis 
 
een meelkiste met einige maten 
16 sacken 
13 kleerstocken 
 
[0350r] Goederen die tot Doede Pytters lichaem hebben behoort, ende Buwe Doedes volgens testamentare dispositie gemaekt, hier pro memoria 
 
2 mantels 
een pack gladde cleeren 
een pack gladde sondagscleeren 
2 rode hemdrocken 
3 onderbroecken 
32 manshembden 
 
Aldus gedaen geinventariseert, ende gesloten. In kennisse van ons commissaris ende secretaris. Actum ut supra 
(get.) Gellius Vetzensius 1668 
(get.) D. Wringer 1668