Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 329r

Pand:  0

Inleiding:  [0329r] Warderinge van huisgeraden ende inboelen ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge ten overstane van de praesiderende burgermeesteren Augustinus Pytters ende Gellius Vetzensius als commissarien geadsocieert met dr Dominico Wringer secretaris gedaen ten huise van Itie Clases Braem weduwe van wijlen Reijer Sjoerds haer nu ad 2e vota begeven hebbende met Bente Tjeerds Bonk [Boncq] van alle de goederen die zij Itie met de voornoemde haer overledene man in leven echtelijcke gemeenschap heeft besten gehat ende tot dus lange als noch met haer kint in gemeenschap possideert, ten versoeke van coopman Fedde Tjeerds als geauthoriseerde tutor over Grittie Reijers, olt ontrent 3 jaren, het naegelatenen kint van gedachte Reijer Sjoerds omme voorts door desen te geraken tot scheidinge ende deilinge van goederen tusschen het zelwe kint ende haer moeder voorschreven, sampt staet van inbreng die de zelwe Itie Clases Braem aen de geseide haer tegenwoordige man echtelijck aenbringt. Zijnde de warderinge gedaen door His Romkes ende Diucke Claeses gesworen wardeersters deser stede ende alles aengegeven bij meergenoemde Itie Clases Braem nae belofte ende boeleede daertoe staende in handen van welgedachte mede commissaris Gellius Vetzensius gepraesteert soo volcht. Actum den 8en septembris 1668

Inventaris: 
[0329v] Bedden ende bedscleeren 
een bed met een peul, bedzak ende peuldoek tezamen gepriseert op f 70-00-00 
een bed met een peul, ende peulsack f 20-00-00 
een bed met een peul f 27-00-00 
een bed met een peul, peuldoek f 8-00-00 
2 oorcussens f 15-00-00 
1 oorcussen f 4-00-00 
2 pluimkussens f 6-00-00 
2 oorcussens f 7-00-00 
2 oorcussens f 5-00-00 
3 oorcussens f 4-00-00 
2 oorcussens f 2-05-00 
een Spaense deken f 7-00-00 
een dito f 5-00-00 
een groene gevoerde deken f 7-00-00 
---------- 
f 187-05-00 
 
[0330r] 3 Spaense ende een groene deken f 9-10-00 
een Spaense ende voerde deken f 9-00-00 
4 kindere krebdeeckenties f 8-00-00 
2 gardijnen met een rabat ende roede f 8-00-00 
2 gardijnen met de rabat ende roede f 10-00-00 
2 groene bedspreden f 7-00-00 
een schorsteencleed met een wit f 3-10-00 
7 groene cleedties f 5-00-00 
een schorsteencleed f 2-05-00 
4 groene stoelcussens f 14-00-00 
1 paer stoelcussen f 5-00-00 
1 paer dito f 5-00-00 
1 paer dito f 3-00-00 
3 laekens stoelcussens f 6-00-00 
een dito f 2-05-00 
1 paer dito f 4-10-00 
2 dito f 4-00-00 
2 stoelcussens f 2-00-00 
3 dito f 1-11-00 
een bedspreed f 6-00-00 
---------- 
f 120-01-00 
 
[0330v] Linnen 
14 1/2 ellen teek f 36-10-00 
3 wijtlingen f 3-05-00 
2 lakens f 4-10-00 
een laken f 2-10-00 
4 slopen f 3-05-00 
4 slopen f 2-05-00 
4 dito f 10-00-00 
3 slopen f 1-05-00 
5 slopen f 6-00-00 
2 laeckens f 6-00-00 
2 laeckens f 7-00-00 
13 servetten en handoecken f 6-00-00 
enig oudt linnen f 1-05-00 
2 lakens f 12-00-00 
2 dito f 8-00-00 
2 dito f 8-00-00 
2 dito f 5-10-00 
---------- 
f 123-05-00 
 
[0331r] 2 lakens f 5-10-00 
2 dito f 6-00-00 
2 dito f 4-10-00 
2 peuldoecken f 3-10-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 1-05-00 
2 dito f 2-05-00 
4 slopen f 4-10-00 
4 dito f 2-00-00 
4 dito f 2-10-00 
4 dito f 8-00-00 
4 dito f 4-10-00 
5 dito f 5-00-00 
ee tafellaken f 10-00-00 
2 tafellakens f 4-10-00 
2 dito f 5-00-00 
een dito f 2-10-00 
een half dosijn servetten f 7-10-00 
een half dosijn dito f 6-00-00 
2 servetten f 1-15-00 
---------- 
90-15-00 
 
[0331v] 7 1/2 ellen doek f 8-05-00 
3 lappen f 4-00-00 
2 tafellakens f 5-00-00 
1/2 dosijn servetten f 4-10-00 
eenig blau ende bontgoed f 0-12-00 
een servet 1-15-00 
een rabat schorsteenscleed ende bontgoed f 2-10-00 
een naijkussen met enige romlingen f 2-10-00 
4 grote doecken f 1-15-00 
1/2 dosijn grote doeken f 6-00-00 
2 dito doeken f 3-10-00 
2 dito f 1-05-00 
2 dito f 3-00-00 
2 grote doecken f 1-08-00 
12 kleine doecken f 3-10-00 
12 kleine doecken f 2-00-00 
1/2 dosijn dito f 1-05-00 
1/2 dosijn cleine doecken f 2-00-00 
6 kleine ende een grote doek f 2-00-00 
---------- 
f 56-15-00 
 
[0332r] enig kinder hoofdgoed f 2-10-00 
enig kindergoed f 2-15-00 
enig fijn doek ende anderszins f 1-05-00 
enige mutskes f 2-05-00 
een doos met prullen f 2-00-00 
een roodscharlakens ruft f 4-00-00 
een ro[o]dscharlakens ruft ende swachtel f 4-10-00 
een lap rood scharlaken f 1-11-00 
een breiden borstrockjen f 1-05-00 
een paer wanten f 1-05-00 
15 ellen grein f 26-00-00 
een lap laken f 7-10-00 
enige lappen f 4-10-00 
2 ellen grof grein f 3-00-00 
2 brieven met zijde f 3-00-00 
enig geern f 0-10-00 
enig coorties veters etcetera f 1-02-00 
enige linten f 3-00-00 
enige linten f 2-05-00 
enige linten f 2-15-00 
enig wit geern f 1-12-00 
---------- 
f 80-10-00 
 
[0332v] enig geern f 1-05-00 
enige swarte zijde f 1-11-00 
een laed met 2 handoecken f 1-15-00 
 
Oostindisch steenwerk 
 
2 Oostindische pannen f 18-00-00 
een dito f 9-00-00 
2 dito f 12-00-00 
2 dito f 6-00-00 
2 clapmutzen f 5-00-00 
een cop f 6-00-00 
een vruchtschaeltie f 2-10-00 
2 butterpannen f 3-00-00 
2 butterpannen f 3-10-00 
een dito f 1-11-00 
3 panties f 3-00-00 
3 coppen f 8-00-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 2-00-00 
een paer copkes f 1-15-00 
---------- 
f 88-17-00 
 
[0333r] 2 copkes f 2-10-00 
6 copkes f 3-00-00 
een cop f 2-00-00 
een cruiddooske, cantie etcetera f 2-00-00 
een cantie f 7-00-00 
 
Houtwerk 
 
2 albasterde bordties f 1-00-00 
1 schilderij f 4-00-00 
2 schilderien f 5-00-00 
2 bordties f 4-00-00 
een spiegel f 12-00-00 
een glasgordijn f 2-00-00 
2 swarte stoelen f 5-10-00 
2 dito f 5-00-00 
2 swarte stoelen f 3-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 2-05-00 
2 dito f 2-05-00 
2 dito f 3-05-00 
---------- 
f 70-00-00 
 
[0333v] een stoeltie f 1-15-00 
3 stoelen f 2-00-00 
5 stoelen f 1-00-00 
een gele tafel f 5-00-00 
een uittrecken tafel f 18-00-00 
een kewy f 28-00-00 
enige stoffers f 3-10-00 
4 schilderien f 2-00-00 
enig steenwerk f 7-00-00 
een corf ende etcetera f 2-00-00 
een rak met steenwerk etcetera f 4-10-00 
een hoop romlingen f 13-00-00 
een wiegbank ende de wiege f 6-00-00 
een lanteern f 3-00-00 
enig steenwerk f 3-00-00 
een ijseren kandeler met enigh ander goed f 4-00-00 
een vuirbecken f 2-05-00 
enig tin f 14-00-00 
een messchen vijsel ende anderzins f 4-00-00 
---------- 
f 124-00-00 
 
[0334r] een tinnen stoofpot ende messchen pottie f 6-00-00 
een strijckijser etcetera f 2-10-00 
enig ijserwerk etcetera f 11-00-00 
een kiste ende anderszins f 3-10-00 
ses aker, 3 emmers ende andere romlingen f 7-00-00 
enig steenwerk f 5-00-00 
een lepelbord, lepels ende anderszijns f 1-00-00 
enig steenwerk f 4-00-00 
ses stoven f 1-05-00 
een mansstoel als anderszins f 5-10-00 
een cas met een tafel f 12-00-00 
een kinderwagen ende een tafel f 6-10-00 
2 messen f 3-10-00 
 
[boeken] 
een Biebel f 2-00-00 
een Martelaers boek f 1-10-00 
 
2 kerstellingen f 1-00-00 
turff en hout, hennen ende haen etcetera f 29-00-00 
een vattie met butter ontrent half vol f 2-10-00 
enige panties ende glasen f 1-05-00 
flessen ende trachter f 1-00-00 
---------- 
f 107-00-00 
 
[0334v] een vatie en fleske f 0-10-00 
enig houtwerk ende steenwerk f 2-10-00 
een slaepbank f 3-00-00 
enig geern en flas f 8-00-00 
2 bedhembden f 1-05-00 
---------- 
f 15-05-00 
 
Silverwerk 
 
2 bekers ende 3 lepels wegende 43 1/4 lood, 't lood tot 28 stuivers f 60-11-00 
Noch enig silverwerk wegende 23 7/8 lood, 't lood tot 26 stuivers f 31-00-12 
---------- 
f 106-16-12 
 
Gerede gelden  
 
126 a f 3-03-00 f 396-18-00 
f 107-00-00 
f 124-00-00 
f 70-00-00 
f 88-17-00 
f 80-10-00 
f 56-15-00 
f 90-15-00 
f 123-05-00 
f 120-01-00 
f 187-05-00 
---------- 
f 1155-04-12 
 
[0335r] Den 4e februarij 1667 
 
Obligatien etcetera 
 
Een obligatie op de stadt Franequer gedateert den 21e martij 1657 ter somma van twaleffhondert Caroli guldens capitael f 1200-00-00 
Daerop aen intressen te goede staet gerekend tot den 1e september 1668 f 24-15-00 
 
Een obligatie op de stad Dockum van dato den 8e julij 1654 hooftsomma duijsent Caroli guldens f 1000-00-00 
Verschenen intressen f 52-10-00 
 
Een obligatie op Gaverus Braem gedateert den 27e julij 1667. Hooftsomma duijsent Caroli guldens f 1000-00-00 
Aen verschenen intressen f 3-15-00 
 
Een obligatie op de stadt Dockum voorschreven gedateerdt den 16e maij 1659. Hooftsomma duisent goutguldens f 1000-00-00 
Verschenen intressen f 14-10-00 
 
Noch een obligatie op dezelve stadt gedateert den 7e maij 1656. Hooftsomma vijffhondert goudguldens f 500-00-00 
Verschenen intressen f 7-08-00 
---------- 
f 4802-18-00 
 
[0335v] Noch een obligatie op Dockum gedateert den 28e junij 1654 Hooftsomma seshondert Caroli guldens f 600-00-00 
Verschenen intres f 4-10-00 
 
Een obligatie op Reiner Pytters schoenmaker gedateert den 22e maij 1662. Hooftsomma driehondert goutguldens f 300-00-00 
Verschenen intres f 4-00-00 
 
Een obligatie op Sipke Keimpes gedateert den 20e junij 1664. Hooftsomma driehondert goutguldens f 300-00-00 
Verschenen intres f 2-00-00 
 
Een obligatie op Jan Reiners huisman tot Pinjum, de dato den 13 september 1662. Hooftsomma vijffhondert Caroli guldens f 500-00-00 
Verschenen intres f 59-08-00 
 
Een recipis van driehondert goutguldens op 't Landschap van Vrieslant daer Jouke Braem de obligatie van heeft gedateert den 1e april 1666 mette intres, driehondert vijff goutguldens twalef stuivers f 305-12-00 
---------- 
f 2075-10-00 
 
[0336r] De helft van een obligatie op de heere grietman Jonker Douwe van Walta in 't geheel tot ses ende twintighondert Caroli guldens Hooftsomma, onder Gouke Braem (die de andere helfte toebehoort) berustende ende dus hier f 1300-00-00 
Verschenen intres f  
 
Gouke Braem debet per obligatie seshondert drie ende vijftigh Caroli guldens capitael f 653-00-00 
In verminderinge welx bij Bente Tjeerds Bonk op dato is ontfangen drie ende vijftig Caroli guldens soo dat de obligatie blijft ses hondert guldens  
 
Uit een obligatie op Willem Rinties staet te ontfangen f 102-00-00 
 
Cornelis Arjens van Dockum debet volgens obligatie per reste hondert negen ende negentig Caroli guldens, elleff stuivers, twaleff penningen f 199-11-12 
 
Een jaer lanthuir 1668 verschenen drie ende dartig Caroli guldens bij Otte Douwes wedu schuldig f 33-00-00 
---------- 
f 2287-11-12 
 
[0336v] Aen camerhuiren anno 1669 te goede acht ende vijftig Caroli guldens sestien stuivers f 58-16-00 
 
Den 24e november 1668 bij Bente Tjeerds Bonk ontfangen van Claes Huijberts wegens de mande schuldt tweehondert vier ende sestig Caroli guldens, achtien stuivers f 264-18-00 
---------- 
323-14-00 
2287-11-12 
2075-10-00 
4802-18-00 
---------- 
9489-13-12 
 
Een handschrift op Albert Jacobs Houtenhuiske tot dartig goutguldens principael. Doch onwis. 
 
Enige soo wisse als onwisse boekschulden tot sestig Caroli guldens  
 
Aldus gedaan ende geinventariseert, op dagen ut ante 
In kennisse van ons commisaris ende secretaris 
 
(get.) Gellius Vetzensius 1669 
(get.) D. Wringer 1669