Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 268r

Pand:  0

Inleiding:  [0268r] Inventarisatie ende beschrievinge sampt warderinge gedaen ten sterffhuise van wijlen Antie Heeres in leven huisvrouw van de vroedsman Gerrit Sickes Orsinga, van alle de goederen uit ende in schulden aldaer bevonden alles ten overstane van de praesiderende burgemeesteren Gosse Joannes Adema ende Hendricus Caesarius geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris op het versoek van mr. Augustinus Siersma burger ende faendrig alhier curator ad actum divisionis over de drie nagelatene weeskinderen van wijlen Antie Heeres bij de zelwe ende de vroedsman Gerrit Sickes Orsinga in echte verweckt requirant ende de gedachte vroedsman Gerrit Sickes Orsinga sich wederom ten huwelijk begeven hebbende met Gryttie Jans zijn tegenwoordige huijsvrouw in desen praesent, ende gesterkt met de burgemeester Jan Knijff, requireerde, in welx doende, de requireerde onder solemnelen ede in handen van welgedachte commissaris beloofft heeft om alles getrouwelijk te zullen aengeven waerop tot de beschrievinge ende respectievelijke warderinge door ons stadts geedigde wardeersters His Romkes ende Diuke Jans is geprocedeert in manieren als volcht desen 15 october 1668.

Inventaris: 
[0268v] Bedden ende bedscleeren 
een bed met een peul f 14-00-00 
een dito f 7-10-00 
een groene gevoerde deken f 4-00-00 
een witte Spaense deken f 2-05-00 
een dito f 2-00-00 
3 oude dekens met een spreedtie f 3-05-00 
3 gardijnen met 3 rabatten f 5-00-00 
4 oorcussens f 6-10-00 
4 dito f 5-05-00 
3 schorsteen cleden f 3-00-00 
 
Linnen 
een peul, peuldoek, ende enige romlingen f 8-00-00 
2 lakens f 5-10-00 
een heel met een half laken f 2-00-00 
2 peuldoeken f 2-00-00 
---------- 
f 70-05-00 
 
[0269r] 8 slopen f 2-10-0 
9 lakens, enige slopen handoecken etc. f 17-00-00 
2 lakens f 10-00-00 
2 dito f 3-10-00 
2 dito f 2-05-00 
1 dito met 1 wijtlingh f 3-10-00 
2 wijtlingen f 3-00-00 
2 lakens f 3-00-00 
1 peuldoek met een half laken f 2-00-00 
2 kreblakens met een laken f 2-05-00 
1 laken f 2-10-00 
1 laken f 3-00-00 
4 slopen f 1-15-00 
5 dito f 2-00-00 
4 dito nocht 2 dito f 2-00-00 
4 dito f 4-00-00 
---------- 
f 64-05-00 
 
[0269v] 4 slopen f 3-10-00 
3 dito f 3-00-00 
enige handoecken f 0-15-00 
2 tafellakens f 3-00-00 
29 neusdoeken f 2-10-00 
3 handoeken f 0-06-00 
2 stoelcussens f 3-00-00 
2 groene dito f 2-00-00 
2 dito f 2-00-00 
5 stoelcussens f 3-10-00 
2 cleties f 2-05-00 
5 panties f 0-8-00 
3 coppen f 1-00-00 
3 pannen f 0-12-00 
2 clapmutzen f 0-04-00 
---------- 
f 28-00-00 
 
[0270r] Houtwerk 
een spiegel f 1-00-00 
een schilderd bortie f 0-15-00 
een schilderij f 1-00-00 
8 schilderien f 8-10-00 
2 mantelstocken ende cleedties f 2-00-00 
4 stoelen f 3-00-00 
8 stoelen met een plattie f 3-00-00 
een Hollanse cas f 8-00-00 
een cantoor f 5-00-00 
een eken cas f 20-00-00 
een ronde tafel f 3-00-00 
een emmerke ende stoffer wriever etc. f 4-00-00 
enige tin f 11-00-00 
een can, kettingh, ende etc. f 3-05-00 
een ijseren kandeler f 1-05-00 
een lanteern f 1-11-00 
---------- 
f 66-06-00 
 
[0270v] een tinnen waterpoth f 1-04-00 
een hangijser, treeft, rooster etc. f 2-00-00 
enige racken en steenwerk f 2-10-00 
een coperen vleisketel f 6-10-00 
een wafelijser f 1-00-00 
stockvis, orten etc. f 2-10-00 
enig coperwerk f 15-00-00 
enig schuttelgoed ende houtwerk etc. f 7-00-00 
ses angeliers potties met de stockies f 2-00-00 
een ledder f 0-08-00 
aen butter f 14-00-00 
een wiegbank etc. f 3-05-00 
2 sleden met een vleis vat f 7-00-00 
enig houtwerk, becken etc. f 9-00-00 
turff ende hout f 20-00-00 
---------- 
f 93-07-00 
 
[0271r] Silverwerk 
een silveren mingelen wegende 45 loodt 't lood 32 stuivers f 72-00-00 
een cop wegende 17 loodt 't loodt tot 32 stuivers facit f 27-04-00 
een croes wegende 10 loodt 't loodt 27 stuivers f 13-10-00 
6 lepels wegende 14 loodt 't loodt tot 26 stuivers f 13-04-00 
enige boeken f 4-10-00 
een tobbe ende wasschamel f 1-11-00 
een uirwerk f 20-00-00 
---------- 
f 151-19-00 
f 93-07-00 
f 66-06-00 
f 28-00-00 
f 64-05-00 
f 70-05-00 
---------- 
f 474-02-00 
 
[0271v] Silverwerk de kinderen van Antie Heeres toebehorende onder de vader ende stypmoeder berustende 
3 psalmboecken met silver beslach  
4 lepels 
een silveren scheed met 2 silveren hechten messen daerin 
een silveren onderriem 
een haek met 3 kettings 
een silveren scheedt met een silveren hechten mes met een silveren forckien 
een silveren haeckien, met 3 kettingies ende 2 naelde kokers ende een silveren scheerke 
een haek met 2 kaisel kettings 
een tasch met een silver kettinckie ende knoop 
2 silver haernaelden 
[0272r] een clein silveren haeckien 
een silveren croeske 
een silveren copke 
een silver voeder vleske 
een silveren kandelerke 
een silveren handblaker 
een silver cabaske 
6 eier lepelties 
een silveren meske, hartie, ende vingerhoedt 
een kettingie bloedcoralen, 2 brantstenen kettingies  
 
[0272v] Winckel waren 
56 paer Nortze hosen 't paer 13 stuivers f 30-08-00 
6 paer witte mans hosen 't paer 48 stuivers f 14-08-00 
4 paer hosen 't paer 3 guldens 10 stuivers 0 penningen f 14-00-0 
14 paar mans hosen 't paer 56 stuivers f 39-04-00 
6 paer mans hosen 't paer 3 guldens f 18-00-00 
30 paer vrouwen hosen 't paer 2 guldens f 60-00-00 
20 paar hosen 't paer 30 stuivers f 30-00-00 
8 paer hosen 't paer 33 stuivers f 13-04-00 
4 paer dito 't paer 30 stuivers f 6-00-00 
4 paer hosen 't paer 33 stuivers f 6-12-00 
3 paer hosen 't paer 36 stuivers f 5-08-00 
11 paer hosen 't paer 16 stuivers f 8-16-00 
2 paer stromphosen 't paer 54 stuivers f 5-08-00 
3 paer hosen 't paer 30 stuivers f 4-10-00 
---------- 
f 261-18-00 
 
[0273r] 4 paer hosen 't paer 30 stuivers f 6-00-00 
6 paer hosen 't paer 16 stuivers f 4-16-00 
3 paer hosen 't paer 25 stuivers f 3-15-00 
20 paer hosen 't paer 12 stuivers f 12-00-00 
4 paer hosen 't paer 16 stuivers f 3-04-00 
1 paer hosen 't paer 3 guldens f 3-00-00 
2 paer hosen 't paer 30 stuivers f 3-00-00 
2 paer hosen 't paer 16 stuivers f 1-12-00 
9 paer hosen 't paer 10 stuivers f 4-10-00 
11 paer hosen 't paer 13 stuivers f 7-03-00 
8 paer hosen 't paer 16 stuivers f 6-08-00 
6 paer hosen 't paer 20 stuivers f 6-00-00 
9 paer hosen 't paer 10 stuivers f 4-10-00 
5 paer hosen 't paer 14 stuivers f 3-10-00 
10 paer hosen 't paer 10 stuivers f 5-00-00 
---------- 
f 74-08-00 
 
[0273v] 4 paer hosen f 4-10-00 
13 paer hosen 't paer 16 stuivers f 10-08-00 
8 paer hosen 't 28 stuivers f 11-04-00 
6 paer hosen 't paer 34 stuivers f 10-04-00 
3 paer hosen 't paer 40 stuivers f 6-00-00 
8 paer hosen 't paer 40 stuivers f 16-00-00 
9 paer hosen 't paer 35 stuivers f 15-15-00 
7 paer hosen 't paer 16 stuivers f 5-12-00 
2 paer hosen 't paer 40 stuivers f 4-00-00 
4 paer hosen tezamen 40 stuivers f 2-00-00 
8 paer hosen 't paer 30 stuivers f 12-00-00 
7 paer hosen 't paer 5 stuivers f 1-15-00 
9 paer wanten 't paer 20 stuivers f 9-00-00 
2 paer hosen 't paer 20 stuivers f 2-00-00 
---------- 
f 110-08-00 
 
[0274r] 30 paer hosen 't paer 8 stuivers f 12-00-00 
21 paer hosen 't paer 6 stuivers f 6-06-00 
1 paer hosen 't paer 60 stuivers f 3-00-00 
8 mutzen 't stuk 6 stuivers f 2-08-00 
35 paer hosen 't paer 10 stuivers f 17-10-00 
16 paer hosen 't paer 18 stuivers f 14-08-00 
13 paer hosen 't paer 12 stuivers f 7-16-00 
19 paer 't paer 4 stuivers f 3-16-00 
6 paer hosen 't paer 11 stuivers f 3-06-00 
44 paer hosen 't paer 5 stuivers f 11-00-00 
1 paer hosen 35 stuivers f 1-15-00 
12 paer wanten 't [doorgehaald: paer 12 stuivers] f 7-04-00 
19 paer wanten 't paer 12 stuivers f 11-08-00 
aen breigeern f 4-00-00 
---------- 
f 105-17-00 
 
[0274v] 21 borstrockies 't stuk 25 stuivers f 26-05-00 
2 borstrockies 't stuk 2 stuivers f 0-04-00 
7 paer wanties 't paer 1 gulden f 7-00-00 
10 paer wanten 't paer 10 stuivers f 5-00-00 
2 paer mofkes 't paer 5 stuivers f 0-10-00 
26 paer mofkes 't paer 2 stuivers f 2-12-00 
13 paer wanties 't paer 5 stuivers f 3-05-00 
8 paer halwe hosen 't paer 18 stuivers f 7-04-00 
9 paer hosen 't paer 8 stuivers f 3-12-00 
12 paer hosen 't paer 12 stuivers f 7-04-00 
3 paer karmosijnen hosen f 3-12-00 
5 paer hooskes 't paer 6 stuivers f 1-10-00 
10 paer hosen 't paer 8 stuivers f 4-00-00 
de pars met de toonbank f 7-00-00 
---------- 
f 78-18-00 
f 105-17-00 
f 110-08-00 
f 74-08-00 
f 261-18-00 
---------- 
f 631-09-00 
 
[0275r] Vastigheden 
de huijsinge op de Plaets bij Claes Spitske bewoont 
de huijsinge bij de vroedsman selfs bewoont werdende 
de huijsinge ende gortmakerij staende aen de westzijde van de Plaets, bij Cornelis Jansen bewoond is staende echte met Antie Heeres aengecocht voor 1250 goltguldens 
de huijsinge ende schuir bij de Kerckpoort, staende echte mede aen gecocht voor 1610 caroliguldens 
[0275v] een camer in de Weverstraet gecocht voor 60 goltguldens f 84-00-00 waerop een termijn is betaeld en noch twee termijnen te quade staen 
 
aen profijttelijk uijtstaende boeckschulden soo wis als onwis gereeckent op f 100-00-00 
 
Schadelijcke staet 
 
burgemeester Nauta comt f 200-00-00 
vroedsman d' Lange f 100-00-00 
tot Amsterdam f 60-00-00 
Maertie Dirx f 28-14-00 
Antie Walsweer f 35-00-00 
Doede Steffens f 15-01-00 
Tiepke Tieerds f 30-00-00 
Dirk Metzeler f 14-02-00 
Neeltie, Sara, ende Elske Heeres f 94-00-00 
Jonas Verwer f 30-00-00 
Jan Cornelis f 9-00-00 
Jan Aerts f 5-00-00 
Pytter timmerman f 9-00-00 
---------- 
f 629-17-00 
 
[0276r] Doodschuld 
 
Syds apothequer f 16-09-00 
Wilthetus Jergersma [= Jelgersma] f 18-04-00 
 
op de gecochte huijsinge ende gortmakerij is noch te reste f 1000-00-00 
op de camer 2 termijnen f 56-00-00 
Arjen Geijsberts comt volgens obligatie f 68-18-00 
d' olde burgemeester Buwe Thomas f 8-12-00 
Folckert Symens schoenmaker f 3-06-00 
Pytter Hettes comt f 12-00-00 
 
Wegens pleits costen, en salarien aen doctor Blauw, gevallen over seeckere proceduren tegens Keimpe Joannes, genomen op f 50-00-00 
hopman Blocq comt f 9-00-00 
Pier Janties brouwer f 9-17-00 
Bauke Tierx f 5-00-00 
burgemeester Hardenborgs weduwe ende andere comt f 250-00-00