Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 260r

Pand:  0

Inleiding:  [0260r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstane van de praesiderende burgemeester Bartel Cleisen Lantingh als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle de goederen uit ende inschulden aldaer bevonden ten sterffhuise van Ins Jans laeste huisvrouwe van de olde commandeur Jan Bartels Cocq, ten versoeke van desselfs erfgenamen, als Reiner Arjens occuperende voor Luitien Tjerx, bij desen mede praesent als moeder ende wettige voorstanderse over haer drie kinderen testamentaire erfgenamen van de overledene sampt Cornelis Reiners susters soon van de overledene, Albert Gerrits broeders soon van de overledene, ende Jacob Liuwes mede een broeders soon van de overledene, requiranten, ende Jan Bartels Cocq usu vructuaria erfgenamen van zijn wijlen overledene huijsvrouw Ins Jans ad vitam, bij wien de goederen dus lang pro indiviso beseten zijn geweest, ende hem, ende zijn overledene huisvrouw elx voor de helfte toebehoort hebbende, requireerde, omme te doen opleveringe van de gementioneerde goederen om nae zijn overlijden de helfte der zelwer bij de requiranten getrocken te werden, omme dan alles getrouwelijk te zullen aengeven, heeft de requireerde de belofte onder solemnelen ede gedaen, in handen van welgedachte praesiderende burgemeester, en commissaris, waerop tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren soo volcht. Actum desen 12e january 1669.

Inventaris: 
[0260v] Bedden en bedscleeren 
2 bedden met 2 peulen 
10 oorcussens 
8 stoelcussens  
5 groene ende Spaense dekens 
2 paer groene gordijnen met 2 paer rabatten 
2 schorsteen cleden 
 
Houtwerk 
een eken kewy 
een murmerde cas 
12 stoelen 
10 schilderde bordties 
een spiegel 
3 kleine bordties 
2 tobben 
een wateremmer 
een spinwiel 
een tafeltie noch een dito 
[0261r] een fleis vat 
2 vatten 
een clein caske 
enig turff en hout  
noch enige romlinge 
een toonbank met een meelkiste 
 
Steenwerk 
59 omhangende ende staende steenwerk 
enig schoonmaekt vlas 
2 tinnen platielen 
1 tinnen com 
2 vuirbeckens 
enig schuttelgoed 
2 ketels 
1 coperen pot 
1 coperen aker 
1 schuijmspaen 
 
[0261v] Eetbare waren 
1 sijde spek 
enig vleis 
 
Linnen in voorschreven grote kewy 
10 slaeplakens 
11 vrouwen hembden 
15 kussen slopen 
5 peuldoeken 
2 witte schorteldoeken 
2 tafellakens 
5 handoeken 
2 lapkes niu doek 
1 paer witte mouwen met een witte borstrok 
1 wijtlingh 
 
In de murmerde cas 
2 kleine parkamenten schilderien 
4 neusdoeken 
3 slopen 
[0262r] 2 bonte slopen 
1 paer handoeken 
1 paer muilen 
2 trachters 
2 meschen pijpen van kandelers 
een doos met enig hoofdgoedt 
4 bruijne schorteldoeken 
een stuk doek ten onderpant van de schuldt van Willem Arjens Backer 
 
Wollen 
een hoik 
3 mantelties 
6 rocken 
2 swartlakens kragen 
2 capsluiers 
2 schorten 
een lapke grofgrein 
[0262v] een borstlijff 
een overlijff 
een paer swartlakens mouwen 
een roodscharlakens borstrok 
een rode met 2 swarte schorteldoeken 
enige lappen 
 
Tot Jacobs staen nae gespecificeerde goederen 
4 vatten 
2 houten emmers 
4 houten dosen 
6 tinnen canties 
een rijs lepel 
een oly becken 
2 paer schalen 
een meeltobbe 
een trachter 
een vijsel 
 
[0263r] Silver 
2 kroesen 
2 brandewijns croeskes 
5 silveren lepels 
een haek met silver ketting 
een silveren kaij 
2 kleine kettings 
een onderriem 
2 silver hechten messen 
2 a 3 silveren stuckies silver 
 
[0263v] In de spijs camer 
twee grote stenen flessen 
een grote suijkerpoth 
 
Gerede gelden 
9 a 3 guldens 3 stuivers 0 penningen f 28-07-00 
5 a 1 gulden 8 stuivers 0 penningen f 7-00-00 
80 a 6 stuivers f 24-00-00 
aen paiement f 5-00-00 
---------- 
f 64-07-00 
 
Onder bovenstaende gerede gelden is de huir van Jocks Selties ende Antie Selties, als mede de huijr van Jacob Lieuwes Alderheiligen 1668 verschenen 
 
[0264r] Vaste goederen 
Seeckere huijsinge staende ende gelegen op de hoek van de Carremans straet bij de Bilpoort bij Jacob Liuwes bewoondt 
Seeckere huijsinge staende ende gelegen binnen deser stede bij Jan Bartels Cocq nu tegenwoordig bewoont 
Noch seeckere clein gorthuijs staende naest Sioerd metzelers bij twee weduwen bewoond werden 
Ten vierden en laesten seeckere lichter bij Jan Bartels gebruijckt aen Lammert Lammerts vercocht voor vier hondert drie ende dartig caroliguldens tien stuivers gereed en vrij geldt f 433-10-00 
 
[0264v] De huijsgeraden ende inboelen opentlijk bij boelgoed vercocht zijnde hebben zuiver geld opgebracht, nae deductie van de ongelden, twee hondert ende vijff caroliguldens, ses stuivers, vier penningen f 205-06-04 
 
Ende hebben wijlen Ins Jans nagelaten cledinge, ende wat meerder tot haer lijff heeft behoort, zuiver geld opgebracht twee hondert negen ende vijftig caroliguldens, achtien stuivers, twaleff penningen, ende aan d'erffgenamen van wijlen Ins Jans volgens haer nagelatene testament uitgekeert dus hier pro memoria zijnde aen Aecht Martens is op maij te goede twaleff goldguldens onder deductie van 't halwe schorsteens geldt, ter sake camerhuir. 
 
Summa te zamen van de gerede gelden cooppenningen van de lichter ende de boelpenningen, bedragen tot gemene profijt sevenhonderd drie guldens, 3 stuivers, 4 penningen f 703-03-04 
 
[0265r] Lasten ende schulden door Jan Bartels Cocq betaeldt 
Aen Jurjen Siborg als rentemeester van 't weeshuis deser stede betaeld voor een legaet bij wijlen Ins Jans de wesen besproken de somma van vijfftig caroliguldens volgens quitantie no. 1 f 50-00-00 
 
Doodschulden van wijlen Ins Jans 
Huig Willems backer betaeld voor broodt f 0-17-04 onder quitantie no. 2 
de graffmakers voor het graff te maken f 1-16-00 een gulden, sestien stuivers per quitantie no. 3 
Gaverus Braem apothecar voor gehaelde wijn over 't becleden van wijlen Ins Jans geconsumeert negen caroliguldens blijkt quitantie no. 4 f 9-00-00 
---------- 
f 61-13-04  
 
[0265v] aen Pytter Dirx voor 't bidden ter begraffenisse betaeldt twee caroliguldens, tien stuivers, luit quitantie no. 5 f 2-10-00 
Harmen Pytters brouwer betaeldt voor bier over de begraffenisse geconsumeert meldens quitantie no. 6 f 3-10-00 
Harke Tieerds voor een ham te zien bij quitantie no. 7 f 4-04-00 
Claes Stinnerts timmerman betaeld voor de doodkist vermogens quitantie no. 8 f 12-00-00 
Antie Ubles voor huiswaren ende anderszins onder quitantie no. 9 f 4-02-00 
Jacob Liuwes voor gehaelde waren meldens quitantie10 ses caroliguldens vijff stuivers, vier penningen f 6-05-04 
---------- 
f 32-11-04 
f 61-13-04 
---------- 
f 94-04-08 
 
[0266r] Gemene schulden 
Pytter Pytters betaeld voor een paer hosen vier caroliguldens vier stuivers volgens quitantie met A. quoteert f 4-04-00 
Jacob Liuwes luit quitantie B f 12-08-04 
Gerben Wopkes wegens goederen in een boelgoed gecocht blijckende bij quitantie C.  
f 2-18-00 
Aen Rombartus Drost voor Jacobi schattinge onder quitantie met D. f 4-06-00 
De Gerechte salarien over desen gevallen bedragen zeventien caroliguldens vijff stuivers f 17-05-00 
---------- 
f 41-01-04 
 
bedragende alsoo de gemeene betaalde lasten een ende veertich caroliguldens, een stuivers vier stuivers [penningen] ende een zelve van de gemeene profijtlijke staat off gelden affgetrokken tot f 703-03-04 
 
[0266v] sijnde, blijkt voor 't gemeen over te blijven, ses honderd, twie en sestich caroliguldens twie stuivers f 662-02-00 
 
waaraff Jan Bartels toecomt ende behaalt voor hem zelffs d'eene helfte, comende d'andere helfte ten profijte van Ins Jans erven, tot f 331-01-00 
 
edoch moet der erffgenamen helfte, vermindert worden met het betaalde legaat, ende de doodschulden van wijlen Ins Jans hiervoren gespecificeert, bedragende 94 guldens, 4 stuivers, 8 penningen in vougen dat de erven dan zuiver competeert twie honderd ses en dartich caroliguldens, sestien stuivers, acht penningen, het welke f 236-16-08 onder Jan Bartels Cok tot zijn lijffstonde blijft berustende, ende waar van hij het usum fructum off vruchtgebruik sal genieten, beneffens de gerechte helfte van de vasticheden ofte huisingen hiervooren beschreven, alles achtervolgens ede reciproce testament van dato den 8e april 1667, bij wien Ins Jans, met hem Jan Bartels Cocq gemaakt, ende opgelecht.  
 
Aan welke inventarisatie, zoo de comparanten en parthijen wederzijdts wel [0267r] genoecht, beloven het effect vandien elx ander te praesteren, doch hebben ende genieten, bezonderlijk heeft Jan Bartels Cok belooft ende aangenomen, voor hem ende zijne effgenamen, zijn overleden huisvrouwen goederen, volgens dese inventarisatie getrouwelijk te conserveren, stellende daarvoren, ende voor de weder opleveringe ende voldoeninge van 't capitaal derzelver goederen, na zijn overlijden, door zijne erffgenamen, aan wijlen Ins Jans erven alhier requiranten te praesteren, ten hipotheecq, en onderpand alle zijne goederen, ende specialijck zijn helfte ofte aanpart van de vasticheden voren verhaalt, fab clausula constituti informa, met submissie 's Hoffs, ende alle andere Gerechten.  
 
In kennisse der comparanten, zampt welgedachte commissaris ende secretaris handen, ratione officii desen approberende actum na lange continuatie den 1e martii 1669. 
 
(get.) Reiner Arjens 
(get.) Albert Gerrits gestelde merk [broeder's zoon] 
(get.) dit is Cornelis Reijners zelff gestelde merk [suster's soon] 
(get.) Jacob Lieuwes 
(get.) Luijtien Tyercks 
(get.) IJan Bartels 
(get.) Bartel Kleisers Lanting 
(get.) D. Wringer 1669 
 
Reiner Arjens verclaart bij desen, wegens Luitjen Tjerks kinderen aanpart van wijlen Ins Jans vercochte clederen, ende wat verder tot haar lijff behoort heeft, ontfangen te hebben, vier ende vijftich caroliguldens sestien stuivers, omme te zijner tijd te verantwoorden. Actum ut supra  
 
(get.) Reiner Arjens 
 
[0267v] Op huiden den 8en januari 1681 compareerden voor de burgemeester Beert Ulbes Wassenaer als commissaris geadsocieert met doctore Dominico Wringer de secretaris, parthijen als Albert Gerryts schipstimmerman binnen Harlingen, Gerryt Willems meester huijstimmerman, als last en procuratie hebbende, ende sich so veel nood sterck makende voor Jacob Lieuwes tot Groningen, Cornelis Reijners mede schipstimmerman ende Reijn Sytses apothecarius, als geauthoriseerde curator over Luijtjen Tjerx kinderen te samen erffgenamen van Yns Jans, in leven echte huijsvrouw van wijlen Jan Bartels Cock, requiranten ten eenre ende Joost Jansen Cock, meester schoenmaker ter voorschreven stede, als soon ende eenige erffgenaem van wijlen gedachte Jan Bartels Cock, die usu fructuarius was gemelte Yns Jans, volgens testamente van den 7e december 1666 in die qualiteit met sijn advocaat gesterckt requireerde, en heeft de selve requireerde, nae dat dit voorstaende inventaris ende het slot daer in gedacht, verhooght was met een summa van negen caroliguldens vijftien stuijvers twaleff penningen, geprocedeert, uijt seker vercocht parthij doek ende voormaels in staet vergeven, aen den requiranten in vorige qualitatis, tot voldade van dit voorstaende inventaris, ende de gemelte additie betaeldt een summa van twee hondert ses en veertigh caroliguldens, twaleff stuijvers vier penningen onder cortinge niettemin van twee en dertigh caroliguldens vijff stuijvers nopens eenige schadelijcke posten, ten inventario mede niet vermelt, ende voort de requiranten nopens haer quota geexperdeert ende bij de selve requiranten geapprobeert sodat den requireerde suijver ter causa als voren, aen de ruiquirandten heeft betaelt een summa van twee hondert veerthien caroliguldens seven stuijvers vier penningen ende daer beneffens aen den requiranten toegestanden hun aenpart off gerechte helft der vasticheden, ten inventario vermelt als sijnde parthijen, nopens de impost (?) daer op vervallen, reeds met malckander verdragen ende liquijd, wordende over sulx den requireerde desen gepasseert voor generale ende absolute quitantie met aenneminge, om te praesteren, dat hem desen, neffens den requiranten ende over al voor volcomene betalinge, sal verstrecken, onder het verbandt den requiranten te samen ende elx besondere geen exempte goederen, met submissie van den Hove van Frieslant, deser stadt, ende alle andere Gerechten ten eersten instantie justiciabel des 't oircunde den requiranten handen, beneffens de subscriptie van welgedachte heere commissaris ende secretaris, op den Raedhuise binnen Harlingen in dato als voren. 
 
(get.) dit merck heeft Albert Gerryts selfs gestelt 
(get.) Gerryt Willems 
(get.) dit merck heeft Cornelis Reijners selfs gestelt 
(get.) Rein Sytses 
(get.) B.U. Wassenaer 
(get.) D. Wringer 1681