Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 240r

Pand:  Kleine Bredeplaats 18

Inleiding:  [0240r] Inventarisatie, beschrievinge, ende warderinge gedaen ten overstane van de heeren praesiderende burgemeesteren Hendricus Caesarius ende Gosse Joannes Adema ten sterfhuise van wijlen Stoffel Clasen van alle de goederen uit ende inschulden aldaer bevonden op 't versoek van Pytter Iges grootschipper alhier bij desen Gerechte verordonneerde ende geauthoriseerde curator over Janke Jans als erfgename van voorschreven Stoffel Clasen ende is de warderinge gedaen door Hiske Romkes, ende Diuke Hendrix beide gesworen waerdeersters deser stadts, op 't aengeven van Hylkien Ates des overledene naegelatene weduwe die den belofte om alles getrouwelijk te zullen aengeven in handen van de mede commissaris Adema geadsocieert met dr. Dominico Wringer heeft gepraesteert waerop tot de beschrievinge is geproceedeert in voegen soo volcht actum desen 14e december 1668. Opmerkingen: Tresoar, archiefnr 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 323, aktedatum 03-10-1662: Wapke Ates moeder, Weduwe van Jan Clasen [Plas] vader, Jancke Jans weeskind, Stoffel Clasen [Plas] curator, curator ad actum divisionis, oom Tresoar, archiefnr 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 324, aktedatum 10-10-1662: Jancke Jans weeskind, Wapke Ates moeder, zij protesteert met haar man tegen deze authorisatie, zal op volgende rechtsdag schriftelijk worden afgedaan. Weduwe van Jan Clasen vader, broer van Stoffel Clasen Hertrouwd met Bartel Pyters genoemd, Stoffel Clasen wijtschipper curator, curator op verzoek procureur fiscaal, oom Tresoar, archiefnr 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 326, aktedatum 20-10-1662: Wapke Ates moeder, Weduwe van Jan Clasen [Plas] vader, Hertrouwd met Bartel Pyters genoemd, Jancke Jans weeskind, Broer Ates apotheker, woonachtig te Dokkum curator, curator over personen en goederen, oom van moederszijde Stoffel Clasen Plas curator, oom van vaderszijde, ook curator over personen en goederen, NB. hiermee is authorisatie van 10 okt ongedaan gemaakt. Stoffel Claessen Plas wonende te Harlingen, trouwt voor Gerecht Harlingen 27-05-1665 Hylckjen Aettes wonende te Sneek. Tresoar, archiefnr 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 401, aktedatum 12-06-1665: Wapke Aates, woonachtig te Dokkum moeder, requirant, Weduwe van Jan Clasen [Plas] vader, Hertrouwd met Bartel Pieters koopman, woonachtig te Dokkum curator, mede curator over personen en goederen Jancke Jans oud 7 jaar weeskind, Broer Aates curator, oud curator Stoffel Clasen Plas curator, reeds geauthoriseerd curator. Tresoar, archiefnr 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 556, aktedatum 10-12-1668: Wapke Ates moeder, Weduwe van Jan Clasen [Plas] vader, Pieter Yges grootschipper curator, curator ad actum divisionis Jancke Jans oud 10 jaar weeskind, erfgename van haar oom Hylkjen Ates genoemd, Weduwe van Stoffel Clasen [Plas] erflater, oom

Inventaris: 
[0240r] Bedden ende beds cleeren: 
een bed met een peul f 50-00-00 
een bed met een peul f 23-00-00 
2 oorcussens f 7-00-00 
---------- 
f 80-00-00 
 
[0240v] een paer oorcussens f 6-00-00 
een paer oorcussens f 2-00-00 
een oorcussen f 1-00-00 
een groene ongevoerde deken f 7-00-00 
een groene gevoerde deken f 7-00-00 
een Spaense deken f 7-00-00 
een dito f 4-00-00 
2 gardijnen met een rabat f 7-00-00 
noch 2 gardijnen met 1 rabat f 6-10-00 
een schorsteen cleed f 2-00-00 
een saien tafel spreed f 4-00-00 
een paer stoelcussens f 8-00-00 
1 paer dito f 8-00-00 
2 dito f 4-00-00 
---------- 
f 73-10-00 
 
[0241r] een stoelcussen f 2-10-00 
2 trijpen stoelcussens f 3-10-00 
 
Linnen: 
2 lakens f 9-00-00 
2 dito f 13-00-00 
2 dito f 6-00-00 
2 wijtlingen f 5-10-00 
2 peuldoeken f 3-00-00 
1 dito f 1-15-00 
een tierentejen taefellaken f 3-10-00 
4 kussenslopen f 9-00-00 
2 slopen f 8-00-00 
5 dito f 4-05-00 
3 slopen f 2-10-00 
---------- 
f 71-15-00 
 
[0241v] 1 half dosijn servetten f 4-00-00 
3 servetten f 2-10-00 
een fierenteien tafellaken met een handdoek f 2-10-00 
2 tafellakens f 2-05-00 
2 grote doeken f 3-10-00 
5 grote doeken f 2-10-00 
1/2 dosijn kleine doeken f 1-08-00 
1/2 dosijn kleine doeken f 1-08-00 
1/2 dosijn kleine doeken f 1-11-00 
4 dito f 0-15-00 
6 kindere hembties f 4-00-00 
4 kindere borsthembties met een borstrockie f 3-00-00 
enigh kindergoed f 1-00-00 
enig linnen f 1-00-00 
---------- 
f 31-07-00 
 
[0242r] enig kindere neusdoeckies f 1-05-00 
enigh kindergoed f 1-00-00 
enig kindergoedt ende beffen f 3-00-00 
een roodscharlakens ruft met een swachtel f 3-10-00 
een ruft f 4-10-00 
1 wit ruft f 1-15-00 
2 baien ruften f 2-05-00 
enige kindere pis lappen f 2-00-00 
enig kindergoed f 3-00-00 
een kinderrok, overlijff, mutske f 2-10-00 
Janke Jans een kinderrockien f 2-10-00 
een kinder schorteldoek f 2-10-00 
een kinder groen schort f 3-00-00 
2 groene kindere dekens f 2-10-00 
---------- 
f 35-05-00 
 
[0242v] een kinder deken f 2-00-00 
enig bontgoed f 3-00-00 
enig bontgoedt met een doos ende schoenties f 2-00-00 
 
Oostindisch goedt: 
2 dubbelde butterschuttels f 14-00-00 
2 pannen f 13-00-00 
2 drielingen f 12-00-00 
2 dubbelde butterschuttels f 9-00-00 
2 dito f 6-00-00 
2 clapmutzen f 10-00-00 
2 clapmutzen f 8-00-00 
2 vruchtschalen f 6-00-00 
2 poort schalen f 5-00-00 
een poort schael f 2-00-00 
2 vruchtschalen f 3-10-00 
---------- 
f 95-10-00 
 
[0243r] 2 butterpannen f 3-10-00 
2 dito f 3-10-00 
2 coppen f 10-00-00 
2 coppen f 8-00-00 
2 coppen f 7-00-00 
2 copkes f 2-10-00 
2 copkes f 3-00-00 
4 copkes f 4-00-00 
5 clapmutzen f 6-00-00 
 
Houtwerk: 
een schilderi f 3-10-00 
een schilderi f 2-10-00 
een schilderi f 10-00-00 
2 schilderien f 8-00-00 
1 schilderi f 4-00-00 
2 schilderien f 14-00-00 
---------- 
f 89-10-00 
 
[0243v] 2 schilderien f 9-00-00 
een eeken cas met swart ebben ingeleit f 38-00-00 
een uittrecken tafel f 31-00-00 
2 stoelen f 2-10-00 
een vrouwen stoel f 3-00-00 
2 swarte stoelen f 3-00-00 
2 swarte stoelen f 3-00-00 
2 swarte stoelen f 3-00-00 
5 stoelen f 3-00-00 
 
Slecht steenwerk: 
enige schalen f 1-11-00 
enig steenwerk f 0-14-00 
enige potten ende pannen f 1-00-00 
noch enigh schuttelgoed f 1-04-00 
---------- 
f 99-19-00 
 
0244r] enig steenwerk f 1-05-00 
enige romlinge f 3-00-00 
een spiegel met 2 backies f 1-05-00 
2 servetten f 0-15-00 
enige romlerie f 1-00-00 
enigh iserwerk f 1-15-00 
een ijser pot met een coperen panne f 3-00-00 
een cleercorff ende 2 stoven f 1-00-00 
1 geldcaske f 1-11-00 
een plattie met enig anders f 1-05-00 
tobben wasschamels, emmers besemstocken andere romlerie te zamen f 12-00-00 
4 beds planken f 1-00-00 
---------- 
f 28-16-00 
[0244v] een silveren mingelen weegt 43 3/4 lood 't lood 1 gulden 10 stuivers is f 65-12-08 
een beker 14 1/8 lood ijder lood 1 gulden 10 stuivers is f 21-03-12 
3 boeken te zamen f 3-00-00 
---------- 
f 89-16-04 
 
Goederen ongewardeert maer die ten profijtte van 't sterffhuis zullen vercocht werden:  
een bed met een peul 
4 oorcussens 
een groene ongevoerde deken 
2 gardijnen met een rabath 
2 saien bedspreden 
een groen gardijn met een wijge ende wijgs goederen 
4 schalen 
1 tafel 
 
[0245r] 5 stoelcussens 
3 stoelen 
1 eken rack 
3 beds planken 
een musquet, noch een dito 
een degen met een bandelier ende draegband 
 
Brieven ende instrumenten: 
Een reversaelbrieff van dato den 25e maij 1646 continerende voor desen sterfhuise een somma van vijff hondert caroliguldens quoteert met letter A, tot laste van Roeleff Hendrix op 't Heerenveen f 500-00-00 
 
Een obligatie tot laste van de stadt Dockum, te weten op de Treckwech, van dato den 8e julij 1654 continerende vijff hondert caroliguldens, capitael quoteert met B. f 500-00-00 
---------- 
f 1000-00-00 
 
[folio 245 verso en folio 246 recto zijn onbeschreven] 
 
[0246v] Een obligatie tot laste van Machiel Jacobs continerende een somma van vijftien hondert caroliguldens f 1500-00-00 capitael als reste van dato den 4e maij 1667 quoteert met C. 
 
Een obligatie tot laste van Wytske Huiberts, weduwe van wijlen Ate Feddes continerende als reste twee hondert caroliguldens capitael, van dato den 15e april 1659 quoteert met D. f 200-00-00 
 
Een obligatie op desen Landschappe van Vrieslant ter somma van een duisent caroliguldens capitael van dato den 21e maij 1667 quoteert met E. f 1000-00-00 
 
Een obligatie tot laste van de Stadt Dockum ter somma van een duisent caroliguldens van dato den 18e april 1666 quoteert met F. f 1000-00-00 
---------- 
f 3700-00-00 
 
[0247r] Een obligatie op Folkert Jans ter somma van elleff hondert goudguldens capitael van dato den 18e januarij 1656 quoteert met G. f 1540-00-00 
 
Een scheepsbrijff tot laste van Hille Tierx ende Claes Freerx Braem, waer op noch te goede staet een somma van twee hondert vijff ende zeventig caroliguldens verschijnenden den 16e december 1670 noch is Claes Freerx Braem debet op het zelwe schips brieff, een hondert drie ende tachtig caroliguldens seven stuivers makende soo te zamen f 458-07-00 quoteert met letter H. 
 
Een reversaelbrieff op Huig Willems backer waer op noch te goede staet vijff hondert vijff ende vijftigh caroliguldens, ses stuivers van dato den 27 december 1667 met daer op staende cessie ende transport van dato den 18 september 1668 quoteer met I. f 555-06-00 
---------- 
f 2553-13-00 
 
[0247v] Seeckere heerlicke huisinge cum annexis staende ende gelegen aen de westcant van de Breede plaets waeruit de overledene is versturven ende nu tegenwoordig bij de weduwe bewoont werdende. 
 
Een 32e part aen't schip van Pytter Iges 
 
Onder Cornelis Cornelis d'Jonge 't geld van een 64 part van 't vercochte schip f 106-00-00 
 
Een obligatie tot laste van Jan Mirande ter somma van vijff hondert caroliguldens van dato den 6e junij 1668 quoteert met K f 500-00-00 
 
Gerede gelden: 
een sack met 200 a 3 guldens 3 stuivers 0 penningen f 630-00-00 
46 a 3 guldens 3 stuivers 0 penningen f 144-18-00 
noch aen geld een hondert caroliguldens f 100-00-00 
---------- 
f 874-18-00 
 
[0248r] Stoffel Claesens cledinge: 
2 swart lakens mantels 
1 pack swart lakens cleeren 
1 bratten pack cleeren 
1 grauw pack cleeren 
1 grauwe rock 
noch een grauwe rock 
1 pack rode ondercleeren 
1 blauwe hembdrok 
1 pack witte ondercleren 
3 paer mans hosen 
13 dasies 
20 neusdoeken 
12 mans hembden 
4 ongemaekte mans hembden 
13 slaeplakens 
 
[0248v] 3 peuldoeken 
1 wijtlingh 
1 lapdoek 
2 hembden 
4 kussen slopen 
1 dosijn servetten 
4 silveren lepels 
1 silveren mes 
1 silveren signet 
1 toebaxdoos met silver beslach 
1 boekcaske 
38 boeken soo groot als clein 
2 flits bogen met enige oude caerten 
 
[0249r] Lasten: 
Aen Auk Stoffels erfgenamen betaeld ter sake winkelwaren en doek vijff ende sestig caroliguldens, ende wegens fidei commissaire erffenisse hondert vijf ende sestigh caroliguldens volgens Auk Stoffels testament te zamen f 230-00-00 
 
Pytter Joris Piphron wegens seeckere borgtochte bij provisie f 45-00-00 
noch aen enige gemene schulden betaeld f 39-07-08 
---------- 
f 314-07-08 
 
Aldus gedaen geinventariseert, ende gesloten. In kennisse van ons commissaris ende secretarius. Actum ut supra  
(get.) H. Caesarius 1669 
(get.) D. Wringer 1668