Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 232r

Pand:  0

Inleiding:  [0232r] Warderinge gedaen ten overstane van de praesiderende burgemeesteren Hendricus Caesarius ende Gosse Joannes Adema geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ten huise van Antie Pytters weduwe wijlen Pytter Dirxen Cruis, haer nu ad secunda vota begeven hebbende met Jan Symens wijdschipper alhier, ten versoeke van Jeppe Dirx als geauthoriseerde curator over Antie Pytters ende Dirk Pytters, ende is de warderinge gedaen door Diuke Hendrix ende Diuke Douwes beide gesworen uitdraegsters deser stede op 't aengeven van Antie Pytters, die den belofte om allen getrouwelijck te zullen aengeven in handen van de commissaris Adema gepraesteert waerop tot de beschrievinge ende warderinge is geprocedeert, in voegen soo volcht. Actum desen 22e december 1668.

Inventaris: 
[0232r] Bedden ende beds cleeren 
een bed met een peul f 26-00-00 
een bed met een peul f 4-00-00 
2 oorcussens f 10-00-00 
2 dito f 6-00-00 
---------- 
f 46-00-00 
 
[0232v] 5 oorcussens f 5-15-00 
een groene deken f 6-00-00 
een Spaense deken f 4-10-00 
een dito f 2-01-00 
een dito f 1-11-00 
een groen spreed f 2-00-00 
2 gardijnen met een rabath f 5-10-00 
1 schorsteens cleedt f 1-11-00 
2 gardijnen met een rabath f 2-00-00 
2 dekenties met een rabath f 2-10-00 
4 stoelcussens f 11-00-00 
6 stoelcussens f 4-00-00 
4 wijtlingen f 3-00-00 
---------- 
f 51-08-00 
 
[0233r] 2 slaeplakens f 3-00-00 
2 dito f 7-10-00 
2 dito f 5-10-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 6-00-00 
2 dito f 3-10-00 
3 halwe met een peuldoek f 2-00-00 
2 peuldoeken f 2-00-00 
2 tafellakens f 2-00-00 
3 kussen slopen f 6-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 1-00-00 
3 dito f 1-15-00 
5 kussen slopen f 1-10-00 
5 dito f 3-15-00 
6 neusdoeken f 2-00-00 
9 dasies f 1-11-00 
---------- 
f 59-16-00 
 
[0233v] 6 kleine doeken f 1-05-00 
3 grote doeken, 3 borsthemties f 3-00-00 
3 servetten f 2-00-00 
6 servetten f 3-10-00 
10 mans hemden f 16-00-00 
2 witte onderbroeken f 1-15-00 
 
Wollen 
een mans rockien met een bolkevanger, een bultzak f 6-00-00 
 
Houtwerk 
4 borties ende een spiegel f 5-05-00 
een tafel f 3-10-00 
3 swarte stoelen f 2-10-00 
een kewij f 15-00-00 
 
Pastelein  
een kandeler met een lamp f 1-00-00 
3 pasteleinen coppen f 2-10-00 
enige romlerie f 1-11-00 
enigh turff ende hout f 10-00-00 
---------- 
f 75-01-00 
 
[0234r] Coper, tin, mesch ende iserwerk sampt Oostindisch werk ende steenwerk 
 
4 Oostindische butterpanties f 6-10-00 
4 clapmutskes f 3-10-00 
4 butterpanties f 2-00-00 
2 vrucht schaelties met wat pastelein f 3-03-00 
eenig pastelein met 2 stip schuttelties f 1-00-00 
3 panties f 1-00-00 
enigh omhangend steenwerk f 1-11-00 
een rak met enig steenwerk f 3-00-00 
2 schilderien f 3-10-00 
1 spiegel f 4-00-00 
2 schilderien f 1-00-00 
een kiste f 6-00-00 
een pas f 1-00-00 
2 stoelen f 2-12-00 
---------- 
f 39-16-00 
 
[0234v] 2 eken stoelen f 1-11-00 
9 stoelen f 1-15-00 
1 gootlingh f 3-10-00 
1 becken f 1-15-00 
4 stoelen, mangelstocken, ende mangelbord f 2-06-00 
stoffers ende wrievers f 1-05-00 
enige bedsplanken eneen slaepbank f 3-00-00 
1 koekpanne f 1-15-00 
2 kettings, hangijser, tange ende aschop 2-15-00 
1 coperen pottie f 1-00-00 
1 gootlingh f 2-05-00 
een tafel scherm ende ander houtwerk f 2-00-00 
2 kleerbesems met een strijklap f 0-15-00 
een canne f 6-00-00 
---------- 
f 25-18-00 
 
[0235r] enige romlingen, emmers ende ander goed f 1-00-00 
1 etelcaske f 2-00-00 
1 bijbel f 2-00-00 
1 bijbel f 1-15-00 
de grote christelicke zeevaert f 1-00-00 [Adamus Westermannus (geb. Haisfeld, overl 1634), predikant te Gaast (1600), Stavoren (1602), Oosterlittens (1616), Workum 1619), Groote christelijcke zee-vaert, in XXVI. predicatien, in maniere van een zee-postille. - Amsterdam : Gerrit van Goedesberg boekverkoper, 1653, in octavo]. 
4 lepels wegende 11 loodt 't lood 26 stuivers is f 14-00-00 
1 vatie met butter f 4-00-00 
enig bontgoed f 1-15-00 
enig bargevleis f 3-00-00 
---------- 
f 29-10-00 
46-00-00 
51-08-00 
59-16-00 
75-01-00 
25-18-00 
---------- 
f 287-13-00 
 
[folio 235v tm fol 237r zijn onbeschreven] 
 
[0237v] een bed met een peul f 10-00-00 
1 deeken f 5-00-00 
1 dito f 5-00-00 
2 wijtlingen f 1-15-00 
1 laken met een peuldoek f 6-00-00 
1 slaepbank f 1-15-00 
een paer oorcussens f 5-00-00 
1 pluimkussen f 3-00-00 
2 oorcussens f 7-00-00 
3 kussen slopen f 3-00-00 
1 vatie butter f 6-00-00 
enig brandhold f 9-00-00 
---------- 
f 62-10-00 
 
[0238r] een schuimspaen met een kandeler f 3-00-00 
2 kammen f 1-00-00 
enige boeken op f 7-10-00 
2 stoelties f 0-10-00 
enigh pekelvleis f 20-00-00 
4 stucken roockvleis f 7-10-00 
3 silveren lepels wegen 8 1/4 lood 't loodt 26 stuivers, is f 10-14-08 
2 kroeskes 2 1/4 lood f 2-19-08 
1 rinckelbel 5 lood f 6-10-00 
8 kesen f 4-00-00 
1 tonne hamburger tweebacken f 3-10-00 
een voeder vles f 1-00-00 
enig turf ende hout f 10-00-00 
een halwe sleed f 1-10-00 
---------- 
f 79-14-00 
 
[0238v] enige boeken f 2-10-00 
1 caske f 1-11-00 
 
nae gecomen goederen  
2 slaepbanken f 1-15-00 
2 groene spreties f 1-05-00 
1 cleercorff f 0-10-00 
---------- 
f 7-11-00 
79-14-00 
62-10-00 
---------- 
f 149-15-00