Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 225r

Pand:  0

Inleiding:  [0225r] Warderinge gedaen bij His Romkes, ende Diuke Hendrix gesworen uitdraegsters deser stede van de huijsgeraden ende inboelen bij Antie Jans weduwe van wijlen Arjen Heeres Cleintie haer nu ad secunda vota begeven hebbende met Ulbe Wijpkes gesworen stads makeler, aen de zelwe aen haer tegenwoordige man te echte inbrengt, waerna vervolgens gebracht ende geinventariseert sal worden haer vordere staet van inbrengh alles in voegen soo volgt. Actum den 22e junij 1668. Opmerkingen: Antje Jans wonende te Harlingen, tr (1) Herv. gem. Harlingen 18-05-1634 Arian Heeres wonende te Harlingen; tr (2) Herv. gem. Harlingen 07-06-1668 Ulbe Wipkes stadsmakelaar wonende te Harlingen.

Inventaris: 
[0225r] Bedden ende beds cleeren 
een bed met een peul f 45-00-00 
2 oorcussens f 7-10-00 
---------- 
f 52-10-00 
 
[0225v] 3 oorcussens f 4-00-00 
een groene ongevoerde deken f 4-00-00 
een dito gevoerde f 4-00-00 
een witte Spaense deken f 8-00-00 
een paer groene gardijnen met een rabath ende de iseren roede f 4-10-00 
een schorsteens cleedt f 3-00-00 
een schorsteens cleedt met een rabath f 3-00-00 
2 groene lakens stoelcussens f 5-00-00 
1 groene dito f 2-10-00 
2 stoelcussens f 3-10-00 
2 dito f 2-10-00 
1 dito trijpen f 2-00-00 
2 lakens f 5-10-00 
2 dito f 7-00-00 
2 dito f 3-15-00 
2 dito f 6-10-00 
2 dito f 7-00-00 
---------- 
f 75-15-00 
 
[0226r] 2 dito f 5-00-00 
2 dito f 5-10-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 5-00-00 
1 bedzak f 2-10-00 
2 wijtlingen f 3-10-00 
2 peuldoeken f 3-00-00 
2 dito f 3-10-00 
2 dito f 2-05-00 
1 dito f 0-15-00 
2 cussen slopen f 2-10-00 
3 dito f 1-15-00 
2 dito f 1-11-00 
2 dito f 1-05-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 1-00-00 
2 dito f 0-15-00 
2 dito f 1-11-00 
3 dito f 1-05-00 
---------- 
f 49-07-00 
 
[0226v] 1 tafellaken f 3-00-00 
1 dito f 2-00-00 
1 dito f 2-00-00 
1 dito f 1-05-00 
2 dito f 2-15-00 
1 tafellaken f 1-00-00 
6 tafellakens f 2-10-00 
6 dito f 4-00-00 
3 dito met een doek f 0-12-00 
3 bonte tafellakens f 0-15-00 
enigh bontgoedt f 1-11-00 
enige gardijnties voor de glasen f 1-00-00 
een mantel f 17-00-00 
een calle met een stoeltie f 3-00-00 
 
Oostindisch goet 
2 Oostindische butterpanties f 4-00-00 
2 dito butterpanties f 3-05-00 
2 dito f 4-00-00 
---------- 
f 53-13-00 
 
[0227r] 1 paer clapmutskes f 2-00-00 
1 paer dito f 2-05-00 
1 paer dito f 3-00-00 
1 paer dito f 2-00-00 
2 fruchtschaelties f 2-10-00 
1 paer coppen f 4-00-00 
1 paer dito f 2-10-00 
1 copke f 1-11-00 
2 copkes f 1-15-00 
2 kelckies f 2-05-00 
2 dito f 1-00-00 
3 copkes f 1-15-00 
3 dito f 1-05-00 
enige copkes aen stucken f 0-15-00 
2 aerds cloten f 1-05-00 
een clein kistie met glas ingeleit f 1-05-00 
enig slecht steenwerk f 2-00-00 
enig schuttelgoet f 3-10-00 
---------- 
f 36-11-00 
 
[0227v] Houtwerck 
een schilderij f 4-00-00 
2 schepen met de pen gehaelt f 4-00-00 
1 schilderij f 3-10-00 
1 dito f 2-00-00 
2 dito f 1-11-00 
4 schilderien f 3-00-00 
een spiegel f 6-00-00 
een mormerde cas f 11-00-00 
een vrouwen stoel f 3-00-00 
2 swarte stoelen f 3-00-00 
2 stoelen f 2-00-00 
2 groene stoelen f 0-15-00 
2 stoelen f 0-06-00 
een stoel f 0-06-00 
enige stoven f 0-10-00 
---------- 
f 44-18-00 
 
[0228r] 2 lanteern f 2-00-00 
enige beds planken ende enige andere f 2-00-00 
een berry ende enige andere romlingen f 1-00-00 
enig houtwerk ende een slaeds emmer f 1-00-00 
 
Coper, tin, mesch, ende iserwerk: 
een heugel, tange, ende lamp f 2-00-00 
treeften, tangen, hangijsers,ende andere romlingen te zamen f 1-11-00 
een vuirbecken f 1-05-00 
enige oudijser f 1-15-00 
een gootling f 1-15-00 
een ijseren pot f 1-05-00 
een meschen pantie, trachter, ende iets anders f 1-05-00 
een vuirpanne f 2-10-00 
enige romlingen f 1-05-00 
een tafeltie f 1-05-00 
een kiste f 1-05-00 
enige sacken f 1-08-00 
een groene gevoerde deken f 3-00-00 
---------- 
f 27-09-00 
 
[0228v] een corff met 2 stoffers ende anderzins f 2-10-00 
een witte canne, candeler, en corfke f 1-00-00 
enige vaties, tromp, ende anderzins f 1-00-00 
een kistie f 0-15-00 
enig daegs schuttelgoedt met een tobbe f 2-00-00 
een mormerde tafel f 3-10-00 
4 1/2 pond geern a 29 stuivers 't pond f 6-10-08 
1 3/4 pond vlas 't pondt is 15 stuivers f 1-06-04 
een soetemelx caes f 1-04-00 
vaten, emmers, mangelbordt, mangelstok, keersen, ende anderzins f 5-00-00 
een partij brantholt f 5-00-00 
een kiste f 3-00-00 
---------- 
f 32-15-12 
52-10-00 
75-15-00 
49-07-00 
53-13-00 
36-11-00 
64-18-00 
27-09-00 
---------- 
f 372-18-12 
een testament, psalmboek, een Wandelde Ziel f 1-00-00 
[NB Wandelde Ziel = Jan Philipsz Schabaelje (1592-1656), Lust-hof des Gemoets, Inhoudende verscheyden Geestelijcke Oeffeningen. Met noch Drie Collatie der Wandelde Ziele, met Adam / Noah / ende Symeon Cleophas. Tot stichtinge gestelt door I.P.S. - Dokkum : Klaes Jans van Steenwijck, boekverkoper, 1656, in duodecimo] 
---------- 
f 373-18-12 
 
[0229r] Silverwerk: 
11 lepels rijxedalers silver wegende 30 3/4 loodt 't loodt 26 stuivers, is f 39-19-08 
3 lepels Spaense cluit silver 9 1/2 lood 't lood 29 stuivers f 13-15-08 
een silveren cop weegt 12 5/8 loodt 't lood 29 stuivers is f 18-06-02 
3 bekers wegende 34 1/2 loodt 't loodt 29 stuivers is f 50-00-08 
enigh silverwerk weegt 12 3/4 loodt 't loodt 26 stuivers f 16-11-08 
4 canties 7 lood silver 't lood 26 stuivers is f 9-02-00 
---------- 
f 147-15-02 
 
Aen gerede gelden bevonden de somma van te weten:  
90 a 3 guldens 3 stuivers 0 penningen f 283-10-00 
2 a 9 guldens 0 stuivers 0 penningen f 18-00-00 
---------- 
f 301-10-00 
 
14 valveerde daelders 
3 grote stikken gelt 
een valveerde viercante daelder 
een rosonobel a 11 guldens 
aen enige stucken geldt acht guldens, tien stuivers 
 
[0239v] Bryven, ende instrumenten: 
Een obligatie tot laste van Trijntie Keimpes de dato den 16e januarij 1668 continerende een hondert carolyguldens quoteert met A f 100-00-00 
 
Een dito tot laste van Gerrit Jansen ter somma van vijftigh caroliguldens, de dato den 26e martij 1668 quoteert met B f 50-00-00 
 
Een dito tot laste van Baukien Fransen continerende twee hondert vijftigh caroliguldens, de dato den 22e april 1668 quoteert met C f 250-00-00 
 
Een dito tot laste van Baukien Fransen voorschreven de somma van twee hondert caroliguldens de dato den 24e september 1667 quoteert met D f 200-00-00 
 
Een dito tot laste van Albert Annes continerende twee hondert vijftig caroliguldens de dato den 6e april 1668 quoteert met E f 250-00-00 
 
[0230r] Een dito tot laste van Joan van Amama continerende negen hondert caroliguldens, de dato den 21e september 1667 quoteert met F f 900-00-00 
 
Een adzignatie tot laste van Joan van Amama ende ten profijtte van de gewaldige Bootshaeck ende getransporteert aen Antie Jans ende alsoo ten profijtte van dezelwe quoteert met G f 371-09-00 
 
Een obligatie tot laste van Jochem Carelsen, ter somma van 600 carolijguldens de dato den 15e junij 1663 quoteert met H, doch voor onwis gerekent ende uit de staet gelaten. 
 
Een scheepsbrieff tot laste van Wouter Jacobs Schaep de dato den 2e october 1666 quoteert met I, waerop vijff hondert vijftigh caroliguldens te goede is dus hier f 555-00-00 
 
Een handschrift tot laste van Antie Jans huisvrouw van Feddrick Sipkes de somma van twee hondert caroliguldens de dato den 10e maij 1667 quoteert met K, doch buiten de staet gelaten. [N.B. Antje Jans wonende te Harlingen, tr. voor het Gerecht Harlingen 16-05-1646 Feddrick Sipkes wonende te Harlingen.] 
 
[0230v] Seeckere 32 part schips aen Cornelis Cornelis de Jonge gevoert schip. 
 
Seeckere camer staende ende gelegen op de Soutsloot getauxeert door Jan Ulbes meester stads metzeler ende Jan Doedes ter somma van f [niet ingevuld]  
 
Lasten van de weduwe van wilen Arien Heeres Cleintie: 
Aen de olde burgemeester Wytze Machiels per obligatie f 200-00-00