Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 211r

Pand:  0

Inleiding:  [0211r] Inventarisatie sampt warderinge van alle de goederen bij Wypk Jans haer nu wederom ad secunda vota begeven hebbende van alle de goederen uit en inschulden aldaer bevonden ten overstane van de heere burgemeester Gosse Joannes Adema tot desen verordonneerde commissaris geadsocieeert met dr. Dominico Wringer secretaris ende is de warderinge van de woninge gedaen bij Jan Ulbes, ende Claes Stinnerts stadts metseler, ende timmerman, ende van de huijsgeraden ende inboelen, door His Romckes, ende Dieucke Jans gesworen uitdraegster deser stadt ende heeft Wypk Jans de belofte van trouwe aengevinge in handen van de commissaris Adema gepraesteert, waer op tot de beschrijvinge is geprocedeert, in manieren soo volght, actum desen 24e novembris 1668. Opmerking: Wypck Jans tr (1) Tuenes Martens kinderen uit 1e huwelijk: Marten Teunis, ged Herv. gem. Grote Kerk 10-01-1641. Tryntie Tuenes, ged Herv. gem. Grote Kerk 08-12-1650. Marike Tuenes, ged Herv. gem. Grote Kerk 08-02-1652. David Tuenes, ged Herv. gem. Grote Kerk 03-01-1654. Wypck Jans tr (2) Herv. gem. Harlingen 25-11-1668 Jan Freercks, wonende te Harlingen.

Inventaris: 
[0211r] Bedden ende bedts-cleeren 
een bed met een puel f 4-00-00 
een bed met een puel f 3-00-00 
twee oorcussens f 3-05-00 
twie dito f 2-00-00 
---------- 
f 12-05-00 
 
[0211v] 3 oorcussens f 2-10-00 
een groene ongevoerde deken f 5-00-00 
1 dito f 1-05-00 
1 Spaense deken f 1-05-00 
noch een deken f 0-08-00 
ses stoelcussens f 1-15-00 
een paer gardijnen met een rabat sampt iseren roede f 4-00-00 
een paer gardijnen met een rabat en roede f 2-15-00 
2 slaeplakens f 1-11-00 
2 dito f 1-05-00 
2 dito f 2-10-00 
een dito f 0-08-00 
ses cussenslopen f 1-15-00 
een bos flas, met een bos geern met een wijtlingh f 5-00-00 
een oud wijtlingh met een bos geern f 1-08-00 
twee schildereijen f 2-00-00 
twie schildereijen f 0-15-00 
twie glasen borties f 0-12-00 
---------- 
f 35-19-00 
 
[0212r] een vuierbecken f 3-10-00 
een ketel f 3-05-00 
een gootlingh f 2-10-00 
een koekpanne f 1-15-00 
vier tinnen platielen f 4-00-00 
enigh tin f 3-00-00 
enigh stienwerck f 3-00-00 
een spygel met een keers laed f 0-15-00 
een soetemelcks kees f 1-00-00 
enige flessen, faties en schaeljen f 1-15-00 
een testament met een psalmboek f 1-08-00 
een iseren pot met schorstiens gereedschap 't samen f 1-18-00 
enigh houtwerck f 1-15-00 
een eeken cas f 6-10-00 
een kiste f 2-00-00 
enige stoelen en andersins f 1-00-00 
een schabel met een tijnne f 1-00-00 
---------- 
f 40-01-00 
[0212v] eenige romlingen op de solder f 2-10-00 
enige romlinge f 1-00-00 
---------- 
3-10-00 
12-03-00 
35-19-00 
40-01-00 
---------- 
f 91-13-00 
 
noch een camer cum annexis staende alhier op de Liemendijck bij de echteluijden nu bewoont getauxeert door Claes Stinnerts meester stadts timmerman ende Jan Ulbes meester stadts metseler op ende ter somma van een hondert ses en vijftich golde guldens maekt aen caroliguldens f 218-08-00 
---------- 
f 310-01-00 
 
somme sommarum belopen voorstaende warderinge soo van de huijsgeraden ende inboelen, als van de getauxeerde camer driehondert tien caroliguldens een stuiver  
f 310-01-00 
 
welcke proufijtlijcke staet Wypk Jans voor haer, en haer twee kinderen namentlijck, Trijntie ende David Tonis, bij wijlen Tonis Martens in echte verweckt, aen haer tegenwoordige ondertroude man te echte in brenght, die in desen mede praesent aen neemt ende belooft, dat desen alle sins zijn Jan Freercks ondertroude huijsvrouw voor haer  
 
[0213r] ende haer kinderen goeder inbrengh sal valideren onder verbandt van alle zijne geen exempte goederen met submissie soo non rechte. In kennisse sijne en welgedachte commissaris ende secretaris handen. Actum op den raedhuijse Harlingen den 25e november 1668. 
 
(get.) Yan frecks 
(get.) Gosse Joannes Adema 1668 
(get.) D. Wringer 1668