Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 158r

Pand:  0

Inleiding:  [0158r] Warderinge ende beschrievinge van alle de goederen die Janke Claesen, jongst wedu van Lubbert Tijssen spijkermaker, aen Sipke Heeres haer tegenwoordige echte man t' echte inbrengt, zijnde de huisgeraden ende inboelen door His Romkes, ende Diuke Douwes gesworen uijtdragsters gewardeert, ende voorts geprocedeert alles ten overstane van de praesiderende burgemeester Gellius Vetzensius als bommissaris ende dr. Dominicus Wringer secretaris soo volcht. Actum Harlingen den 23e Julij 1668. Opmerking: Gellius Vetzensius, op www.kleinekerkstraat genoteerd als Vetzenius

Inventaris: 
[0158r] Bedden ende bets cleeren 
een bed met een peul f 48-00-00  
een bed met een peul f 4-00-00  
2 oorcussens f 9-00-00  
2 oorcussens f 3-00-00  
---------- 
f 64-00-00  
 
[0158v] 3 cleine oorcussens f 1-00-00  
2 oorcussens f 1-08-00  
2 oorcussens f 6-00-00  
een groene gevoerde deken f 7-10-00  
den ongevoerde dito f 5-00-00  
een Spaense deken f 8-00-00  
 
Linnen 
2 laeckens f 2-10-00  
2 dito f 7-10-00  
2 dito f 7-00-00  
2 dito f 6-00-00  
2 dito f 5-00-00  
2 dito f 7-00-00  
2 dito f 10-00-00  
1 dito f 8-00-00  
2 dito f 2-10-00  
2 dito f 2-00-00  
2 dito f 2-05-00  
2 dito f 1-00-00  
---------- 
f 89-13-00  
 
[0159r] 1 peuldoek met 1/2 laken f 1-08-00  
2 peuldoecken f 4-00-00  
2 dito f 4-00-00  
2 peulsacken f 2-05-00  
2 dito f 0-15-00  
2 dito f 1-11-00  
4 slopen f 1-11-00  
4 slopen f 1-11-00  
4 dito f 1-05-00  
4 dito f 1-11-00  
4 dito f 3-00-00  
4 dito f 2-10-00  
4 dito f 5-15-00  
4 dito f 6-10-00  
4 dito f 2-00-00  
4 dito f 6-10-00  
6 dito f 0-12-00  
---------- 
f 46-14-00  
 
[0159v] 2 taeffellakens f 4-10-00  
2 dito f 4-00 00  
1 dito f 4-10-00  
servetten f 3-05-00  
2 tafelekens [= tafellakens] f 1-05-00  
2 dito f 1-05-00  
6 servetten f 2-10-00  
6 servetten f 2-05-00  
6 servetten ende handoecken f 1-05-00  
6 handoecken f 0-15-00  
3 handoecken f 0-10-00  
10 dasies f 2-05-00  
6 handoekies f 0-06-00  
19 neusdoeken f 1-08-00  
2 wijtlingen f 3-00-00  
2 wijtlingen f 6-10-00  
28 ellen doeck, d' el 17 stuivers f ?.... [niet ingevuld] 
2 lapkes doek f 3-00-00  
een bosch geern ende flas f 3-15-00  
een boschie rode geern f 1-00-00  
---------- 
f ?.. [niet ingevuld]  
 
[0160r] 1/2 dosijn cleine doecken f 1-11-00  
2 laeckens f 3-10-00  
2 doecken f 1-15-00  
enige bonte cleties f 3-06-00  
2 doecken f 2-00-00  
2 paer gardijnen f 14-00-00  
enige cleties ende doeken f 1-08-00  
een schorsteen cleedt f 2-05-00  
1/2 dosijn cleine doecken f 1-11-00  
een taeffelspreedt f 5-00-00  
enige groene cleties f 0-15-00  
2 doecken ende 2 hembdties f 1-00-00  
een paer lakens kussens f 4-00-00  
enigh schuttelgoet f 1-00-00  
een paer dito f 4-00-00  
6 schorteldoeckies f 1-00-00  
1 paer dito f 3-10-00  
enigh kindergoet f 1-08-00  
2 oorcussens met een sloop f 3-00-00  
enigh kindergoet f 5-10-00  
 
Oostindisch Goet 
2 pannen f 5-00-00  
een dito f 2-00-00  
2 butterpanties f 3-10-00  
2 dito f 3-10-00  
2 dito f 1-11-00  
een dito f 0-15-00  
een grote cop f 5-00-00  
2 coppen f 5-00-00  
een copke f 1-11-00  
2 copkes f 2-05-00  
---------- 
f 91-11-00  
 
[0160v] 2 copkes f 1-15-00  
2 kelckies f 2-05-00  
5 copkes f 2-10-00  
2 clapmutskes f 3-00-00  
2 clapmutskes f 1-15-00  
2 clapmutskes f 2-00-00  
2 fruchtschaelties f 2-00-00  
4 kelckies f 2-00-00  
een rack met steenwerck f 1-15-00  
4 pannen f 1-00-00  
enigh steenwerck f 15-00-00  
 
Houtwerck  
2 schilderien van Pharo [= farao] ende Jepta [= Jefta] f 4-00-00  
3 schilderien f 2-10-00  
een bord met een swarte list f 3-00-00  
een schilderij f 1-15-00  
een spiegel f 3-10-00  
2 albasterde bordties ende een ander f 1-11-00  
---------- 
f 37-01-00  
 
[0161r] 3 dosen f 1-00-00  
3 dosen ende etc. f 1-11-00 
 
Coper Tin etc.  
enigh Tin etc. f 3-10-00  
een ketel f 6-00-00  
een iseren pot f 1-11-00  
een dito f 1-08-00  
een gootlingh f 4-10-00  
een slaepbanck f 2-00-00  
een cleet f 2-00-00  
een houten gluipke ?? met een tijntie f 0-15-00  
een kiste f 3-10-00  
een pot met smeer f 1-11-00  
een ham, stuk vleis ende spek f 4-00-00  
een kandeler, hackmes ende etc. f 3-06-00  
een groen spretie een roodt ruft een speldcussentie ende swachtel etc. f 5-00-00  
een uittrecken tafel f 10-00-00  
een teffe [= tafel ?] f 2-10-00  
2 groene stoelen f 1-00-00  
2 houten bomen stoelen f 0-15-00  
een tobbe met een wasschamel f 2-00-00  
een coperen panne f 1-08-00  
---------- 
f 59-05-00  
 
[0161v] enigh schuttelgoet f 2-00-00  
een tobbe met enige romlingen f 4-00-00  
een murmerde cas f 3-00-00  
enigh steenwerck f 1-08-00  
 
Silwerwerck 
een cantie met een silveren lid f 4-00-00  
5 lepels 1 croeske ende rinkelbel wegende 16 1/2 loodt 't loodt 26 stuivers f 21-09-00  
---------- 
f 35-17-00  
f 59-05-00  
f 37-01-00  
f 91-11-00  
f 71-00-00  
f 40-14-00  
f 89-13-00  
f 64-00-00  
---------- 
f 495-01-00  
 
Gerede gelden 
het kints spaerpot bestaende in tien Caroli guldens veertien stuivers f 10-14-00  
aen Ducatons ende enigh paiement f 64-00-00  
een rijxdaler f 2-10-00  
een gouden Ducaton f 19-00-00  
een enkelde ende dubbelde ducaat f 15-00-00  
een rijxdaler ende gemaekt stuk silver f 7-10-00  
---------- 
f 114-14-00  
 
Profijttelijcke uitstaende schulden  
Janke competeert van Hidde Wygers f 3-07-00  
Janke competeert tersake een vierndel jaer costpenningen van Antie Tierx f 35-00-00  
ende van verschoten penningen van Antie Tierx f 7-00-00  
---------- 
f 45-07-00  
f 112-04-00  
f 452-00-00  
 
[0162r] Jancke Clasen vordere huisgeraden ende inboelen bij boelgoedt vercocht zijnde hebben zuiver gelt opgebracht twee hondert Caroli guldens tien stuivers vier penningen f 200-10-04  
De vorige gewardeerde huisgeraden ende inboelen bedragende vier hondert vijf en negentigh een stuiver f 495-01-00  
De gerede gelden met het kints spaerpot, hondert veertien Caroli guldens veertien stuivers f 114-14-00  
Ende de profijttelijcke uitstaende boeckschulden vijf en veertigh Caroli guldens seven stuivers f 45-07-00 
---------- 
f 855-12-04 
 
In voegen dat dese voorstaende staet van goederen in 't geheel bedraeght de somma van acht hondert vijf en vijftigh caroli guldens twaleff stuivers vier penningen f 855-12-04 
 
Het welke vorengenoemde Janke Clasen, voor haer ende haer kint bij wijlen Lubbert Tijssen in echte verweckt, aen haer tegenwoordige man Sipke Heeres te echte inbrengt gelijck  
 
[0162v] hij bij 't verteeckenen deses verclaert, ende bekent met belofte dat het zelwe, 't allen tijden goeder aenbrengh sal verstrecken, onder verbant zijner goederen, met submissie van den Hove van Vrieslant, ende alle Gerechten. 
 
In kennisse zijn hant, beneffens de verteeckeningen van welgedachte commissaris ende secretaris, Actum ende aldus gesloten op den Raedhuise Harlingen de 24e September 1668. 
 
(get.) Sipke Heres 
[merk] Dit sijn Jancke Clasen eijgen gesette letteren  
(get.) Gellius Vetzensius 1668 
(get.) D. Wringer 1668