Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 28r

Pand:  Bildtpoort (gebied) 0

Inleiding:  [0028r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen, ten huijse van Willem Ariens backer bij de Bilport van desselfs goederen, bestaende soo volght ten overstaene van de burgemeester Jan Knijff, gesubstiueerde commissaris, in plaets van de geordonneerde commissarien Harman Synes Nauta, nadat voorschreven Willem Arjens sijne goederen tot profijt van desselfs crediteuren, hadde gabanduneert [geabandoneerd] en ten dien fyne [ten dien einde] vorige commissaris becomen uijtwijsens 't request ende daer opgevolgde appoinctement. Actum de 1e juny 1667

Inventaris: 
[0028r] In de kelders camer bevonden  
 
4 swarte stoelen  
een slechte stoel  
een eeken kijst die leeg is  
een eeken kevy daarop drie grote coppen met een pastelijnen copke 
vort in de kevy met bevonden als een  
 
[0028v] paer mantelborden met een oude doeck ende een sonnekant 
 
3 albasterde borties  
6 sleghte bemaelde panties aen de muer ende aen de schortien [= schoorsteen] 
2 tinnen schuttels  
een spinwiel  
een spiegel  
2 ongevoerde dekens daer vuegelties [= vogeltjes] op staen  
2 oorcussens daer sloopen over sijn 
5 tinnen leepels  
3 houten tavelborden  
een emmer met een stooff 
2 groene laakens cussens op de stoelen  
 
In voorhuis bevonden  
 
3 groene stoelen  
6 flessen  
een bord met nog krit schrift [= krijt schrift] 
4 dosen 
6 lege vatten 
 
[0029r] 4 lege tobkes 
1 tobbe met meel  
2 met gort 
een vattie met witte hoepen  
2 korven met een eijer korff met enige eijers daerin 
een vattie met sout 
een vatie met schuuer sand 
een stellingh 
een mickien met een brood op 't venster te setten  
een vaetie met enige seroop  
6 tinnen kanties om brandewijn in te meten soo klein als ? [ontbreekt: groot] 
een tinnen trachter met 2 brandewijn kroeskes  
een tinnen halff mingelen  
2 tinnen leepels 
een tromp, 3 maties met een blycken schepper  
een iseren met een houten evenaer met 2 paar schalen 
 
[0029v] een blicken meeltrachter  
enige wichten  
enige maten  
een seeff 
een witte suickerpoth  
een kraen  
40 sicken [= sticken, stuks] coppen, potten, pannen als anders 
een tafelbord  
een stelling om vatten op te leggen  
een sack 
21 kerff stocken  
een kleijne coperen kraen 
2 emmers, een kindere korfke 
een hout wrijver 
een houten banck 
een grauwe kanne  
een klein doosie met lappen 
 
[0030r] In de grote kelder bevonden 
 
2 bedden met een peul 
2 groene dekens 
een witte dito 
2 laekens met een oude wytlyng 
1 pueldoeck 
3 oorcussens met 2 sloopen 
een kindere doeck, 2 paer gardijnen met 2 rabatten  
een schorstien kleet 
2 stoelcussens 
5 stoelen soo klein als groot  
een voet banck 
een crebbe  
een vuieren cas  
een lepelbord  
een tafel 
 
[0030v] een musketh met een deegen en een bandelier  
een kandeler, een tange  
een treeft 
een coperen koekpan  
een paer reeden 
2 stoelcussens  
enige rommelinge in de voorschreven vuieren cas 
2 boeckjes 
een scheldereij 
28 sticken omhangende steenwerck, soo kleijn als groot sampt alles wat daer in de kelder is  
een schoelbord met een encker hoorn  
 
In backhuis  
 
5 saecken 
een backtrogh 
 
[0031r] een backtavel  
een schelderd bord  
2 tinnen lepels  
een brood schotel 
een brood beijtel  
een hang kandelaer  
een coperen fel 
een stoffer met enige andere prullen  
een ijseren vuier stecker  
2 driefoeten  
een loopen 
 
[0031v] een farendeel [= varndel] 
een halff fardel [= varndel] van een loopen 
een korff  
een turff korff 
een houten evener met schalen 
een halff pondt wight 
een asschop 
een houten armemmer 
3 houten schootels  
enige borden 
 
[0032r] een coperen lid voor de oven 
een back ketel  
enige rommelingen 
2 besemstocken met een luiwagen  
 
Op de rogsolder bevonden  
 
een partij rogge ontrent 5a 6 lopen 
een schop  
een buil kiste  
2 meel kisten  
een semel kisten  
een rasp met 2 troggen 
 
[0032v] 3 seven  
4 sacken, noch een met hard brood  
een stoffer  
een besem  
een maet, noch een dito die in sticken is  
een wagen  
een hoorn 
een houten tavel 
een betye turff 
8 plancken so kleijn als grot die aen de solder vast sijn gemaeckt