Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 21r

Pand:  Moriaanstraat 0

Inleiding:  [0021r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten sterffhuijse van wijlen Wolbrig Hendricks weduwe van wijlen Jurjen Ottes van alle de goederen uit en in schulden aldaer bevonden ten overstane van de praesiderende burgemeester Harmen Synes Nauta, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ten versoeke van Gerloff Keijser oom ende geauthoriseerde curator over Antie Jurjens dochter oldt 9 Jaren op het aengeven van Martien ende Jannetie Willems die den sterffhuijse hadden gefrequenteert, alles onder solemnelen ede om alles getrouwelijck te sullen doen in handen van welgedachte praesiderende burgemeester Harmen Synes Nauta, waerop tot de beschrivinge is geprocedeert, in manieren so volght Actum desen 12e Junij 1667. Opmerkingen: Autorisatieboeken, invnr 114, aktenummer 490, aktedatum 19-06-1667: wijlen Jurjan Ottis vader, wijlen Wolbrich Hendricks moeder, Jurjan Ottis oud 9 jaar weeskind, Gerlof Keiser (staat: Leiser) schriftelijk verklaard magistraat curator, curator over personen en goederen, oom Gerlof Keiser (staat: Leiser) curator, Leeuwarden den 18e juni 1667 In DTB Leeuwarden: Gerlof Keyser, vader dopeling Jurien, ged 27-06-1649 Herv. gem. Leeuwarden. Gerlof Keiser, vader dopeling Jurryen, ged 07-12-1651 Herv. gem. Leeuwarden. Gerlof Keisar, vader dopeling Aeltie, ged 13-03-1653 Herv. gem. Leeuwarden. Geert Gerloff Keiser, vader dopeling Gertie, ged 14-04-1669 Herv. gem. Leeuwarden. Gerloff Keyser en Grietie Geerts, op 20 oktober 1658 nieuw lidmaten Herv. Gem. Leeuwarden.

Inventaris: 
[0021v] Bedde ende Bedts Cleren  
3 bedden, 3 puelen met soon [= zo'n?] sackje  
5 oorcussens  
6 dekens soo groen als wit  
2 paer linnen gardijnen  
2 rabatten met een schorstiens cleet  
 
Linnen 
16 slaep laekens  
4 wijtlingen  
4 hembden  
2 hembds doek  
8 cussen slopen noch vier  
5 nacht halsdoeken  
noch twie Slopen  
enige romlinge  
 
[0022r] Wollen  
een paer roode mouwen  
2 schorten een rood onder de twie  
een manteltie  
een borstrock  
2 blaeuwe rocken  
een oud schort  
een roode borstrock  
een paer hosen 
 
In de kiste  
een hoick  
een pels hembdrock  
2 paer mouwen  
een swart lakens rock  
een ruyge rock  
een swart linnen schort  
 
[0022v] een witte borstrock  
 
Houtwerck  
een eke cas  
een kiste  
7 stoelen  
een houten tafel  
3 banckjes  
een spinwiel  
een mantelstock  
een oud spjntie [= spintie ] 
een kerck stoel  
een kannebord  
een waschtobbe  
een water emmer  
een leij, stoffer, luijwagen  
 
[0023r] Coper, tin, mesch ende iserwerck  
13 tinnen patelen  
een treeft, een tange  
een gootlingh met een ketel  
een gootlingh  
10 lepels  
een tinnen halffmingelen  
een strijckiser  
 
Steenwerck  
19 schuttels  
12 butterpanties  
5 pubplicanen (?)  
een Jisfrou [ijsfrou?]  
3 cannen  
 
[0023v] 3 stienen croesen  
een stienen stelp  
een testament  
 
Kindergoed 
2 schorten  
7 nuesdoeken  
een witte borstrock  
een borstrock  
een capsluijer  
een manteltie  
 
Silverwerck  
eenigh zilverwerck  
een silveren onderriem  
 
[00024r] De voorstaende beschreven huijsgeraden en inboelen, opentlijck bij boelgoet vercocht sijnde hebben suijver gelt opgebracht de somma van hondert een en veertich Caroli guldens en vier stuivers f 141-04-00  
 
Daer tegens heeft de curator Gerloff Keijser betaelt uit de selve boelpenningen bij hem ontfangen als volght: 
 
Jan Aernts voor de doodkist f 10-00-00  
Jan Jansen graffmaker voor 't maken van het graff f 1-16-00 
Antie Auckes voor vijff Jaer vuieden [= wieden] f 0-10-00  
Dr. Arckenbout voor visiten f 3-12-00  
Martien Willems voor uitgeschoten gelt f 2-10-00  
Hendrick Hendricks voor suijker en brandewijn in 't sterffhuijs gebruickt f 1-17-12  
---------- 
f 20-05-12  
 
[0024v] Baucke Tiercks brouwer voor bier, betaelt voor bier f 5-00-00  
 
Pytter Dircks voor 't bidden der begraffenisse f 1-11-08  
Noch betaelt aen ander kleinigheden f 2-11-00  
Eintlijck betaelt voor de Gerechte salarien f 7-15-00  
---------- 
f 16-17-08  
f 20-05-12  
---------- 
f 37-03-04  
 
Deselve uitgaeft tot seven en dartich Caroli guldens drie stuijvers vier penningen geconfereert sijnde met des Curators ontfangh tot hondert een en veertich Caroli guldens vier stuijvers, blijckt onder deselve noch berustende te blijven aen suijver geldt hondert vier Caroli guldens twaliff penningen, dus hier f 104-00-12  
 
[0025r] Alles buijten de Camer alhier in de Morjaensstraet staende, en blijvende ten profite van 't weeskint, waer de overledene Wolbrigh Hendricks is versturven.  
[Opmerking: verkoop Moriaanstraat ZZ, 1669, Proclamatieboek 239, 36va: Gerloff de Keiser als geauthoriseerde curator over het nagelatene weeskind van Jurjen Ottes cum uxore gedenckt bij decreet en approbatie van desen Gerechte ten overstane van heren commissarien Lanting ende Knijff, te vercopen sekere dwarshuisinge bestaende in twie camers, gangh, keuken ende tuyntje cum annexis ende gelegen binnen deser stede in de Moriaanstraat, hebbende de zelve straat ten noorden, ende Yme Ypes brouwers huising ten westen, Jan Goijers hovinge ten oosten ende ten zuiden, voorts met actien, servituten ene gerechtigheden daertoe ende aenbehorende, mach gelden 128 GG.] 
 
Aldus gedaen, geinventariseert en gesloten  
In kennisse van ons Commissaris en Secretaris desen 20e Junij 1667 
(get.) Harmen Synes Nauta  
(get.) D. Wringer 1667