Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 403r

Pand:  0

Inleiding:  [0403r] Inventarisatie ende beschrievinge ten overstane van de praesiderende burgermeesteren Jan Knijff ende Bartel Cleises Lantingh als commmissarien gedaen ten sterfhuise van wijlen Harmen Joannes in leven brugman ende burger alhier van alle de goederen uit ende inschulden aldaer bevonden ten versoeke van de burgermeester Harmen Sines Nauta als geauthoriseerde curator over het naegelaten weeskint van de zelwe overlede Harmen op het aengeven van Antie Dirx des selfs naegelatene weduwe nae gedane belofte van getrouwigheit in handen van de welgedachte mede commissaris Bartel Lanting heeft gepraesteert zoo volght. Actum den 4e maij 1668 Opmerking: Harmen Johannis tr. Hervormde Gemeente Harlingen 21-01-1666 Antje Dircks

Inventaris: 
[0403r] Bedden ende bedscleeren 
twee bedden met 2 peulen 
6 oorcussens 
2 groene ende twee Spaense dekens 
een groen rabath ende schorsteen cleedt 
7 stoelcussens 
 
[0403v] Linnen in een eken cas 
25 manshembden 
2 wijtlingen 
12 bedlakens 
6 peuldoeken 
17 kussensslopen 
4 tafellakens, 2 servetten 
6 dasies, 7 kragen 
6 blauwe neusdoeken 
 
Manscleeren 
een rood scharlakens hemdrok 
een pak swart lakens cleeren 
een duister blau lakens pak cleeren 
een swart lakens mantel 
een paer sietten hosen 
[0404r] een daegs pak duister blau cleeren 
een swarte hoedt 
een Engelse muts 
een paer coleurde hosen 
een paer wanten 
een witte onderbroek 
noch enige oude cleeren 
 
Silverwerck 
een silveren pegels beker 
een brandewijns kroeske 
4 silveren lepels 
 
Vordere huisgeraden 
 
Oostindisch werk 
6 clapmutskes 
6 witte slecht schalen 
11 stux bemaelt steenwerck soo clein als groot 
[0404v] 6 stenen fleskes 
een wit cantie met een lidt 
enigh schuttelgoet 
 
Houtwerk 
3 schilderien, 5 albasterde borties 
een viercantige vuiren tafel 
een groen geverfd kistie met een schabeltie 
9 stoelen, een doos 
een kerkstoel 
een kleerkorff, noch een klein dito 
een spiegel, een stoffer 
een houtwriever 
een houten armemmer, noch een dito 
een houten schuttel, een dito 
 
[0405r] Coper, tin, mesch, ende iserwerk 
een meschen gootlingh 
een coperen panne 
een dito pot 
een tinnen halfloets 
10 tinnen lepels 
noch een dito 
2 tinnen kroeskes 
een hangijser, tange, aschop, potzeel, ende vorck 
een iseren kettingh in de schorsteen 
een lanteern 
een degen, ende piek 
een wateremmer 
 
Gereedt geldt 
21 a 3-03-00 f 66-03-00 
10 hele valueerde rijxdalers f 25-10-00 
3 halwe dito f 3-15-00 
1 Albartus rijxdaler f 2-10-00 
een goutgulden f 1-18-00 
---------- 
f 99-06-00 
 
[0405v] Noch aan gerede gelden f 22-11-00 
f 99-06-00 
---------- 
f 121-17-00 
 
Een obligatie tot laste van de stadt Harlingen op de Treckwech ter somma van tweehondert Caroli guldens capitael gedateert den 13 maij 1663 f 200-00-00 
Noch een obligatie tot laste van de burgermeester Harmen Synes Nauta van dato de 9 april 1657 ter somma van driehondert Caroli guldens capitael, quoteert met B f 300-00-00 
Seeckere contrackt tuschen Harmen Joannes cum uxore ende Hans Ebes cum uxore waerop de zelwe Hans noch te reste is tien Caroli guldens. quoteert met C: doch onwis 
 
Vastigheit 
Een camer cum annexis waeruit wijlen Harmen Joannes is versturven aen de Wester stadsvesten volgens coopbrief ende ingeloste reversael. 
 
[0406r] Die hiervoren geinventariseerde huisgeraden ende inboelen, opentlijck bij boelgoed vercocht sijnde, hebben zuiver geld opgebracht driehonderd twee Caroli guldens sestien stuivers f 302-16-00 
f 121-17-00 
f 500-00-00 
---------- 
f 924-13-00 
 
Bedragende alsoo dese staat van goederen, namentlijck de gerede gelden, obligatien, ende boelpenningen gesamentlijck negenhonderd vier en twintich Caroli guldens dartien stuivers 
 
Betaalde lasten van 't sterffhuis 
1668 
Den 19e april aan Antje Jans betaald f 1-07-00 
25e dito aan Jacob Beernts bidder ter begraffenisse ende aan de graffmaker tesamen f 4-00-00 
26e dito aan Wytske Piers f 1-04-00 
27e dito aan meester Augustijn Siersma voor meesterloon f 2-00-00 
28e april aan Meeuwes Pybes cuiper voor 't noodvat f 12-00-00 
---------- 
f 20-11-00 
 
[0406v] Summa van de betaalde lasten twintich Caroli guldens, elleff stuivers f 20-11-00 
 
Deselve affgetrokken van de voorstaande uitgetrokken staat van goederen, blijft overich negenhonderd, vier Caroli guldens, twie stuivers f 904-02-00 
 
Buiten de camer en et voren aangeroert 
Hetwelke de burgermeester Nauta als curator sal administreren, ende ter zijner tijdt hebben te verantwoorden 
 
In kennisse des welgedachte curatoris, sampt commissaris ende secretaris handen 
(get.) Harmen Sijnes Nauta 
(get.) Jan Knijff 4/5 1668 58) 
(get.) D. Wringer 1668