Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 390r

Pand:  Lanen 62

Inleiding:  [0390r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuise van wijlen Stijntie Ariens in leven wedue van Joost van der Voorda oude burgemeester deser stede van alle de goederen, uit ende inschulden aldaer bevonden ten overstane van praesiderende burgemeester Bartel Cleisen Lanting geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Jacob van der Voorda, mede vroedschap deser stede, Hendrick Coenraets Ludinga, olde burgemeester en tegenwoordig mede vroedschap, oom ende curator over de twee naegelatene weeskinderen van wijlen Janneke Voorda bij de selve ende wijlen haer man Aeke Abbes in leven mede vroedschap deser stede in echte verweckt, sampt Jan Symens [Beilaen] lakencoper als vader ende wettige voorstander over zijn zoontie bij gedachte wijlen Janneke Voorda in echte verweckt in dier qualiteit alle requiranten ende respectieve erfgenamen, Jacob van der Voorda die de belofte van getrouwigheit daertoe staende heeft gedaen in handen van welgedachte praesiderende [0390v] burgemeester ende commissaris waerop tot de beschrievinge is geproceedeert in manieren als volcht. Actum desen tweede maij 1668 Opmerking: Joost Jacobs van Voorda tr. Gerecht Harlingen 14-04-1623 Styntie Arians Laarman Eecke Abbes tr. Hervormde Gemeente Harlingen 02-05-1647 Janneke Joostes van der Foorda Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 213, aktedatum 01-10-1659: Bavius Ziricus procureur postulant curator, curator ter controle van de rekening Janneke Joostes Voorda genoemd, Weduwe van Aecke Abbes gemeensman curator, curator Joost de Voorda burgemeester procureur, namens zijn dochter Fransois van Bemen theologisch student, woonachtig te Franeker weeskind Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 347, aktedatum 15-06-1663: Hendrik Coenraads oud gemeensman curator, curator ad actum divisionis Janneke Joostes Voorda moeder, Weduwe van Aeke Abbes gezworen gemeensman vader, 2 kinderen Hertrouwd met Jan Symons Beilaan genoemd, Tryntje Jacobs requirant, grootmoeder Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 483, aktedatum 20-04-1667: Abbe Aekes oud 17 jaar weeskind, Jacob Aekes oud 12 jaar weeskind, Wijlen Janneke Voorda moeder, Jacob van de Voorde vaandrager curator, curator over personen en goederen in plaats van Jan Symens, oom Wijlen Aeke Jacobs gemeensman vader Jan Symens curator, vraagt ontslag na rekening en verantwoording

Inventaris: 
[0390v] Bedden ende beds cleeren: 
3 bedden met 3 peulen 
10 oorcussens 
4 groene deeckens 
3 witte Spaense dekens 
 
2 paer groene gardijnen 
2 rabatten met een schorsteen cleedt  
noch een groen schorsteen cleedt  
12 stoelcussens  
8 schilderien  
2 caerten  
2 spiegels  
2 albasterde borties  
[0391r] een eken kiste  
een tafel gemormerdt  
een iseren kandeler  
3 iseren treeften  
6 iseren wichten 
een schabeltie  
een tange  
3 wastobben  
een gootlingh 
een coperen panne  
3 oude stoven  
een mantelstok  
een Duitse Biebel met coperen haecken  
enige stoffers  
 
[0391v] een Duits testament met meschen haecken  
een Psalmboek met meschen haecken  
 
Pastelein: 
20 pasteleinen coppen  
9 schuttels soo clein als groot  
6 witte schalen  
9 inlanse schuttels  
enige stenen tafelborden  
een eken silverkaske  
een eken slaepbanck  
een Oosters kistie  
een eken cantoor  
een geldkist  
een vuierbecken  
 
[0392r] een spinwiel  
een stuk nieuw doek  
wat gesoden geern  
een goudwicht  
een meschen schael  
2 meschen kandelers  
een coperen vijsel  
Huwelijck Kats in quarto  
Psalm Davids en Philippi marver ???  
Een grote Lijsveltze Biebel in folio  
 
Een grote eken cas daerin bevonden naebenoemde goederen: 
3 slaeplakens  
1 wijtlingh  
28 slopen noch 6 dito  
 
[0392v] 32 servetten 
14 tafellakens 
6 schorteldoecken, noch 4 blaue 
10 handoeken  
31 neusdoeken  
6 blauwes chorteldoeken  
4 nachthalsdoeken  
12 mutskes  
4 Duitze mutzen  
10 flippen  
9 hoofdoeken  
een stuk gebleeckt doek  
 
[0393r] Wollen: 
een swart lakens rock noch een dito  
een blau laeckens rock  
een rode baien rock  
Een swart schort  
een vuile morten [= feuillemorten] schort  
2 mantelties  
2 borstlijven met een paer mouwen  
2 schorteldoecken  
een stofmanteltie 
2 mans rockies  
een paer mouwen  
een paer vrouwen hosen  
4 capsluiers  
een roodscharlakens borerstrock  
2 voeren met een lakens kraeg  
3 hoicken  
 
[0393v] Silverwerck: 
3 silveren kroesen  
een silveren cop  
3 silveren schalen  
2 eier lepelties  
2 silveren hechties  
een tas kaij [= tas sleute] 
een silveren gasp met een haek  
een haek met twee kettingen  
23 silveren lepels  
2 silveren doppen  
een dooske met enige cleine stuckies silver  
 
[0394r] Gerede gelden: 
[marge: dese is bij de vroedsman Jacob Noorda nae sich genoemen [accolades fol 394r-396r] [einde marge] 
1 gouden Spaense reael 
een oudt spaens stuk goudt  
3 gouden ducaten  
2 gouden ringen  
een silveren kindere penning met een ringh 
een silveren ring  
29 1/2 a 3-03-00 f 92-18-08 
9 1/2 valueerde rijxsalers f 23-15-00  
9 1/4 Albartus daelders en quarten te zamen f 23-02-08  
aen verscheiden specie f 8-14-00  
6 stuckies silver gelt van weinig importantie  
een ringh  
 
[0394v] Brieven en instrumenten: 
Een obligatie tot laste van Lutke Jans ende Trijntie Alberts ter somma van vijftig caroliguldens in dato den 3e November 1638 waerop noit enige Intressen zijn betaelt quoteert met onwis  
een obligatie tot laste van de heere Theodorus Keth in leven ontfanger van de boelgoeden ter somma van twee duisent vijff hondert caroliguldens staende tegen vier per cento zijnde de Intressen tot den 2e October 1667 betaelt quoteert met Arma f 2500-00-00  
[Opmerking: Trouwregister Hervormde kerk Harlingen: Theodorus Keth trouwt op 14-3-1658 met Uilckien van Viersen, Leeuwarden; Anno 1667 den 14 November sterf d'heer Theodorus Keth oud burgemeester en ontfanger der boelgoedere deser stede oud 36 iaer; zyn tweede huisvrou Beuikjen Sybes out 27 jaer starf den 7 december 1675]  
Een hantschrift tot laste van wijlen Eke Abbes ende Janneke Joostes [Voorda] ter somma van een duisent ses hondert seven en dartig caroliguldens staende tegens 4 per cento in 't Jaer te rekenen waeraf noit Intressen zijn betaelt de dato den 1e November 1652 quoteert met virumque f 1637-00-00  
---------- 
f 4137-00-00  
 
[0395r] Een handschrift tot laste van Jacob van der Voorda cum uxore ter somma van een duisent ses hondert en Vijftig Caroliguldens, de dato den 1e Maij 1667 quoteert met cano f 1650-00-00  
Een handschrift bij Jacob Voorda cum uxore tot een huwelix mede gifte bekennen ontfangen te hebben een duisent negen hondert ses ende sestig Caroliguldens de dato den 20e Augusto 1667 quoteert met troie 
Een notule ofte aentekeninge waeraen gehecht is een sedultie met een speldt, waeruit geblijckt met eigen handt van wijlen de olde burgemeester Joost van der Voorda, geschreven van tijdt tot tijt verstreckt te hebben aen sijn wijlen swager Eke Abbes cum uxore een somma van een duisent acht hondert ses en sestig Caroliguldens acht stuivers  
[0395v] waerinne nochtans den 1e November 1652 verrekent is twee hondert negen en twintig Caroliguldens een stuiver, nae welcke aftochte de schult zuiver blijft een duisent ses hondert seven ende dartig Caroliguldens seven stuivers quoteert met qui f 1637-07-00  
Een testament van wijlen Sijntie Christiaens de dato den 17e Martio 1632 quoteert met primis  
Een dito van de selve de dato den 14e April 1632 quoteert met ab 
Testamentum reciprocum tuschen wijlen de olde burgemeester Joost van der Voorda ende wijlen sijn huisvrou met eigener hant geschreven, ende verteeckent sonder overroepinge van getuigen de dato den 9e Augusti 1656 quoteert met ovis 
 
[0396r] Vastigheden:  
Zeeckere heerlike huisinge staende aen de zuidcant van de Lanen de requiranten voor een darde part competerende waeruit de overledene is versturven  
Seeckere heerlike huisinge staende op de Schritsen de requiranten seven gedeelten toebehorende volgens coopbrieff van den 5e Maij 1633  
 
Alle welcke brieven bij de olde burgemeester Hendrik Coenraeds nae hem zijn genomen  
 
Aldus gedaen, geinventariseert, ende gesloten den 2e en 3e Maij 1668  
In kennisse van ons Commissaris en Secretaris 
 
(get.) Bartel Kleisen Lanting 
(get.) D. Wringer 1668