Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 311r

Pand:  0

Inleiding:  [0311r] Besegelinge gedaen ten sterfhuise van Fijcke Jans in leven huisvroue van de makeler Ulbe Wypkes ten versoecke van Hiltie Keimpes huisvroue van Tuige Juriens haer man in desen met deselve gesterckt Actum den 20 December 1666 een eken kas daerop geset drie segels een eken cantoor daerop geset twee segels Ulbe Wypkes aen gelt nae sich genomen 17 1/2 a 3-03-00 f 55-12-08 22 werp 1-10-00 f 63-00-00 ---------- f 118-12-08 Den 1e December 1666 ten overstane van de commissaris Jan Knijff ten opgemelten sterfhuise beschreven de gebrandewijnen ende destilleerde wateren, zampt enige andere waren aldaer bevonden, om partien te dienen tot naer richtinge van 't gene daeraf uitgesloten wordt, soo volcht Een stuck vat groot 4 aem 1 ancker ende 14 kan daerinne volgens de pegelinge bij meester Ewert Matius gedaen [0311v] bevonden drie aem een half ancker brandewijn Een vat groot 38 fierndels daerin 32 fierndels brandewijn Gedistilleerde wateren een ancker genever water daerin 16 kan een ancker Anijs daerin 10 kan 1/2 ancker kervi daerin 9 kan 1/2 ancker anijs daerin 6 kan 1/2 ancker borstwater daerin 9 kan 19 soetemelx kaesen 4 Leise [= Leidse] kasen 5 groene kasen 16 rollen toebacq [0312r] Op heden den 16 Januari 1667 ten overstane van de heere commissaris den burgemeester Jan Knijff, zijn ten sterfhuise van Fijcke Jans voornoemt, door Rippert Jacobs Forsenburgh, ende Taecke Wibrands Jellema beide meester backers ende winckeliers alhier, getauxeert de backers gereedschappen goederen ende waren mitsgaders de coopenie winckel sampt winckelwaren ende goederen alle welcke bij Ulbe Wypkes op de geprijseerde prijs, werden aengenomen ende bij Tuige Juriens als man ende voogd van Hiltie Keimpes hem Ulbe werden toegestanden, in manieren zoo volcht Opmerking: Ulbe Wypckes, weduwnaar, wonende te IJlst, tr Herv gem. IJst 07-12-1653 Feyck Jans, weduwe

Inventaris: 
[0312r] Winckel ende winckelwaren 
Twee stuck vatten brandewijn daerin 't samen vier en tachtig fierndels brandewijn volgens pegelinge van Meester Evert Matius de 30 fierndels getauxeert op veertien ponden flaems facit  
f 238-00-00  
de impost daeraf bedraegt f 311-06-00  
---------- 
f 594-06-00  
 
[0312v] [marge] Impost f 45-06-08 [einde marge] 
de gedistilleerde wateren ider halfkan, gewardeert op sestien stuivers tot 50m kan facit f 40-00-00  
7 vaten soo groot als clein tot distilleerde wateren, met de meschen kranen daerin getauxeert op  
f 1-03-00 ider facit te samen f 8-01-00  
9 vatties tot brandewijn 't samen f 3-07-08  
40 glasen flessen soo met vergulden letteren, als andere ider 3 stuivers facit f 6-00-00  
40 glasen romers ider een stuiver comt f 2-00-00  
een legger ofte stukvat tot brandewijn, met de meschen kraen gewardeert op f 5-00-00  
[marge] Impost f 10-19-00 [einde marge] 
73 ponden gecorven toeback ider pont 11 stuivers f 40-03-00  
---------- 
f 110-11-02 
Impost f 50-05-08 
---------- 
f 160-17-00 
 
[00313r] [marge] Impost f 12-00-00 [einde marge] 
80 ponden ongecurven tabak aen rollen, ider pont gewardeert op 6 stuivers, buiten d' Impost f 24-00-00  
6 ledige tabax vatten Ider 7 stuivers f 2-02-00  
5 groene kesen wegende 50 ponden ider pont 1 stuiver facit f 2-10-00  
4 Leidse kesen wegende 61 ponden 't pont 1 1/4 stuivers f 3-16-04  
15 soetemelx kaesen wegende 163 ponden, 't pont 2 stuivers 10 penningen f 27-00-00  
[marge] hic nihil vermits het de boedel niet toebehoort [einde marge] 
28 ponden stockvisch ider pont 2 1/2 stuivers f 3-10-00 [deze regel is doorgehaald]  
46 ponden aen tinwerck, het pont tien stuivers facit f 23-00-00  
4 paer soo meschen als houten schalien groot als clein, met 199 ponden gewicht soo clein als groot te samen f 15-15-00  
---------- 
f 98-03-04  
Impost f 12-00-00  
---------- 
f 110-03-04 
 
[0313v] Enige Cleinigheden van corven en leckvatties getauxeert op f 1-08-00  
f 110-03-04  
f 160-17-00  
f 549-06-00  
---------- 
f 821-14-04  
 
Backgereedschappen ende goederen 
 
een builmolen mette doeck getauxeert op f 15-00-00  
een trog ende back tafel te samen f 7-10-00  
een tonne met een groene meelkiste te samen f 2-00-01 
11 back sacken ende enige Cleden f 8-08-00  
2 iseren gorsels met een laed ende 1 wiscker, sampt een houten gorsel te samen f 4-04-00  
Een half lopen, een fierendeel met enige Cleinder ? maten ende twee zeeven te samen gewardeert op f 3-12-00  
---------- 
f 40-14-00  
 
[0314r] 8 schotels ende enige borden 17 ponden gewicht, mette schalen 2 quasten 't samen getauxeert op f 3-08-00  
Een coperen back ketel met een coperen lid, sampt een coperen doofpot, ende 1 meschen ovenbord, gesamentlijck tauxeert op f [niet ingevuld] met de rooster onder de ketel ende een meschen handvat in alles f 36-13-00  
6 lopen roggen meel, met 1 1/2 lopen weiten meel 't samen f 37-00-00  
7 schouw turf ider schouw 5 Caroliguldens f 35-00-00  
Een groot faem brandholt f 7-10-00  
Een last ende 34 lopen roggen het last getauxeert op 80 goudguldens f 216-10-00  
53 lopen weit, ider lopen gewardeert tot 4 Caroliguldens 8 stuivers f 233-04-00  
---------- 
f 569-05-00  
f 40-14-00  
---------- 
f 609-19-00  
 
[0314v] Den 17 Januarij 1667 nae noen is ten overstane van de meergemelte Heeren [doorgehaald] burgemeester ende commissaris Jan Knijf geprocedeert tot inventarisatie ten voorgenoemde sterfhuise van wijlen Fijcke Jans, van alle de vordere goederen in ende uit schulden bij den overledene voornoemd metter doodt ontruimdt, ende bij haer met de maeckeler Ulbe Wypkes haer naegelatene man in communione als echteluijden gepossideert geweest, alles geschiet in versoecke van Tuige Juriens man ende voogd van Hiltie Keimpes dochter ende erfgenaem van haer moeder Fijcke Jans vermits in die qualiteit requirant ende de opgemelte Ulbe Wypkes gerequireerde ende is de aengevinge gedaen bij partien beide als het sterfhuis gefrequenteert hebbende gelijckelijck, ende hebben hinc inde den behoorlijcke boel ede in handen van welgedachte commisaris gepraesteert  
 
[0315r] In de achter camer  
 
een blau schorsteens Cleedt  
8 schilderde borden daer onder een van de beeltenis van Ulbe Wypkes zoon  
2 cleine schilderities, 1 albastert bortie  
een gemurmerde verfde tafel  
drie geferfde zetbancken  
noch een vuiren banck  
een kerckstoel  
5 stoelen  
een spiegel  
2 schrijfborden  
een houten scherm  
 
[0315v] een meschen croon 
een blicken tromp  
een tange  
een iser over de heert  
16 stucken steenwerck soo groot als clein  
een stuck speck of speck ham  
4 stucken roock vleis  
 
[0316r] Op 't voor op camerke  
2 bedden met 2 peulen, 1 peuldoeck  
8 oorcussens noch een dito kussen  
2 slopen om 2 oorcussens  
een wijtling  
3 witte Spaense dekens  
2 groene gevoerde dekens  
2 groene ongevoerde dekens  
2 paer groene gardijnen mette rabatten  
een groen schorsteens cleedt  
10 stoelcussens  
een groen tafelspreedt  
[0316v] 6 stoelen  
2 eken zetbancken  
een eken tafel, met een groen dexel  
6 schilderde borden  
6 albasterde borties  
een spiegel, 2 schabelties  
een kistie  
2 Oostindische clapmutskes  
een slecht stenen Schael ende 4 cleine schuttelties  
 
[0317r] Op de Solder 
2 bedden met 2 peulen  
2 oorcussens  
2 groene gevoerde dekens  
een Spaense delen  
2 wijtlingen  
2 peuldoecken  
2 cleercorven  
 
[0317v] In de kelder 
2 bedden en 2 peulen  
2 Spaense dekens  
2 groene gevoerde dekens  
4 oorcussens  
2 peuldoecken  
4 slopen  
2 bedlakens  
2 wijtlingen  
2 paer bonte gardinen met rabatten  
8 tinnen patielen daeronder 1 com ende gattie pan  
6 tinnen tafelborden  
3 tinnen waterpotten  
1 coperen ketel  
[0318r] 2 meschen gootlingen, 1 meschen pottie met een lid  
2 strijckisers  
1 potceel [= potzeel], 1 tange  
enich stenen schuttelgoet en schuttelwerck  
2 meschen conforen  
1 meschen schuimspaen  
1 iseren hangiser, 1 aschop  
1 coperen koeckpanne  
1 blicken salmbrader  
1 lepelbord met 11 tinnen lepels  
1 blicken salaeds emmer met een eier korf  
2 kandelers  
[0318v] een tinnen lamp 
1 coperen aker  
2 water emmers  
 
In 't voorhuis 
een etel cas  
1 tinnen soutvat ende mosterpot  
3 stenen panties  
3 schilderien  
2 bancken  
1 lanteern 
 
[0319r] den 18 Januari 1667 voor noen  
 
In de binnen camer 
een bed met een peul ende peuldoeck daerover  
4 oorcussens, 4 slopen daerover  
2 slaeplakens  
1 Spaense deken  
2 groene, de eene gevoerd, d' andere ongevoerd, dekens  
een paer bonte gardinen met een rabat  
1 groen schorsteens cleet  
een groen spreed voor de cas  
6 stoelcussens  
1 bosch geern  
2 bonte gardinen met een iseren roede  
[0319v] 3 schilderde borden  
4 albasterde borties  
een spiegel  
een eken cas besegelt zijnde  
een eken cantoor (mede besegelt) met een groen decksel  
een eken caske  
een vuiren bont geschilderde cas  
een mantelstock  
een boeck cas  
2 swarte stoelen  
een schabel, een houten arm emmerke  
[0320r] een blauw geverfd zetbanck  
een uierwerck met meschen wichten  
een geweer bord  
twe musquets, een bandelier 
twee vier roers  
2 degens  
een bartizaen [= hellebaard], een goudwicht  
 
Tin, mesch ende iserwerck 
3 tinnen patelen  
3 meschen candelers  
een vuierbecken  
2 iseren forckies  
1 iseren kandelerke  
 
[0320v] twee Oostindische copkes  
2 grote slecht stenen op de cas  
een glasen fles  
7 slecht stenen bemaelde [= beschilderde] pannen  
 
Boecken  
een bibel in folio 
een testament  
 
[0321r] Ontsegelinge van slotten gedaen den 18 Januarij 1667 nae noen  
 
In de eken cas bevonden soo volcht  
 
Linnen 
54 bedlakens, 4 wijtlingen  
7 peuldoecken  
34 slopen  
11 tafellakens  
20 servetten  
3 handdoecken  
18 ellen bed teek  
een doosie met wat kindergoet  
 
[0321v] Vrouwen zoo linnen als wollen cledinge, ende wat voorts tot wijlen Fijcke Jans lijf heeft behoort 
 
17 hembden  
7 witte schorteldoecken  
7 nacht hals doecken 
12 Friesche mutsen  
8 soo Duitsche mutsen als huifkes  
8 hoofd doecken met een slip  
5 blauwe schorteldoecken  
6 hals doecken  
een hoick  
1 blauw zaien rock  
1 carmosijnen lakens rock  
[0322r] een swart lakens rock  
een swart vijfschaften rock  
1 blau zaien schort  
1 swart heerezaien schort 
1 slech swart zaien schort  
1 glad bratten manteltie  
1 grof greinen manteltie  
noch twee gladde mantelties  
1 blau carmosijnen daegs rock  
1 buffels rock  
2 rode borstrocken  
2 borstlijfkes noch een  
2 rode schorteldoecken  
[0322v] 1 swart bratten schorteldoeck  
1 paer swarte mouwen  
1 paer rode mouwen  
1 swart linnen schort  
2 overliven  
noch een rode ruig gevoerde borstrock  
een silver onderriem  
een silveren haeck met silveren kettings  
een gouden trouringh  
een drie strengde gouden ringh  
noch een gouden trouwringh  
 
[0323r] Silverwerck 
een silveren soutvat  
2 silveren coppen  
2 beeckers  
12 lepels  
5 brandewijns croeskes  
10 silveren cnopen  
2 silveren penningen 
een Oostindische boon, met silver beslach  
 
[0323v] Gerede gelden  
In de cas bevonden in een sack 315 1/2 a 3-03-00 f 993-16-08 
 
In 't cantoor nae ontsegelinge bevonden 
2 halve gouden rosenobelen f 11-00-00  
29 1/2 rijxdalers a 2-10-00 daeronder 14 1/2 valueerde f 73-15-00  
1 a 1-11-08 f 1-11-08  
24 a 28 stuivers f 33-12-00  
74 werp a tien stuivers f 37-00-00  
paiement f 8-06-08 
aen Deen [= Deens?] geldt f 1-12-00  
---------- 
f 1160-13-08  
 
[0324r] Profijtelijcke boeckschulden sedert 't echte van Ulbe Wypkes met Fyke Jans  
 
Geextraheert uit het old schuldboeck in folio gebonden 
 
1662 De Meester van Sneeck op letter F f 1-12-00  
1655 Claes Cornelis Proost letter K f 19-17-00  
1656 59 1661 Tokus Timens letter R f 16-18-04  
1662 Anske Anskes letter A f 1-11-08  
1662 Andries Reinerts van Groningen letter A f 4-10-00  
1665 Abbe Lucas letter A f 0-13-00  
1666 Antoni Mirande letter A f 4-16-00  
1664 Dr. Arckenbout letter A f 14-16-00  
1660, 1662, 1663 Secretaris Abraham Groenwolt letter A f 21-07-00  
1663 Joannis Buisman van mackum letter B f 6-00-00  
1664 Jackle Brouwer letter B f 3-00-00  
1663 Jan Bontekoe van dockum letter B f 2-01-04  
1664, 1665, 1666 Capitein Ientiema letter B volgens assignatie f 400-00-00  
1661 Cornelis Wijngaerden letter C f 8-02-10  
1662 Sijmen Sioerds leningh letter C f 0-18-00  
 
[0324v] 1664, 1665, 1666 Cleis Joosten in Rome [= Herberg Roma] let. l. D f 9-14-00  
Douwe Closke letter D f 8-10-00  
1665 Wybe Joannis van Leuverden [= Leeuwarden] bottelier van Oostergo f 18-04-00  
1661 Gerrit Nauwoog rest f 12-00-00  
1665 Hendrick Clasen van Blokzijl f 12-14-04 
1660 Hidde Wygers f 2-17-08  
1663 Tialling Rinties f 1-05-00  
1664 Hylcke Hoites f 4-10-00  
1665 Hans Euwes f 3-13-00  
1661 Jacob Wagener f 1-02-00  
1662 1663 Jan Gerlofs f 27-07-06  
1657 tot 1659 Joucke Lammerts f 15-04-00  
1657 Jan Reins van Franequer f 1-09-00  
1664 1665 Claes Faber f 6-18-00  
1659 Capitein de Boer van Hindelopen in praes f 30-18-00  
1664 Mr. Claes Sakes f 14-18-00  
1664 Wybe soon van Ilst f 5-00-00  
Arien Douwes in de pinas [= type schip] f 24-00-00  
1665 Jacob mullener f 0-06-00  
1665, 1666 Lourens Jacobs gortmaker f 22-15-04  
 
[0325r] 1657 Pytter Ariens van Franeker f 3-16-00  
1658 Paulis Jansen Wildfang f 11-15-00  
1662 Pals Bauckes f 3-12-00  
1663 Pytter Jacobs Coster f 11-16-00  
1664 Stoffel Lieuwes van Mackum f 3-08-00  
1665 Symen Ipes f 3-12-06 
1662, 1663 Tijmen Pytters f 16-04-00  
1665 Mr. Tiaitie Schouenburg f 8-09-00  
1658 Wybe Inses f 4-10-00  
1663 Ulbe Poppes van Mackum f 31-15-00  
1663 Wyger Focken f 0-17-00  
1663, 1664 d' heeren Raden van Stadt en Lande f 218-16-00  
 
Geextraheert uidt het nieuwe schuldboeck in folio gebonden  
1666 de molener van de Suiderpoort f 7-03-08  
1666 Capitein Teunis Groenwolt folio 1 voornoemt f 9-07-08  
1666 de confoimeester Amama folio 3 f 41-15-00 
1666 Jacob Molener folio 3 verso f 1-00-00  
1666 Jacob Jansen Groenwolt folio 4 verso f 0-08-08  
1666 Eibert Hobbekees folio 6 f 3-04-00  
1666 Capitein Gauma letter B f 46-09-00  
1666 de gewaldige Goris letter C f [niet ingevuld] 
1666 Hendrick Hinnes letter H f 9-10-00  
 
[0325v] 1666 Sioerd Wybes letter S f 3-09-14  
1666 Burgemeester Wildtvang letter V f 20-14-00  
1666 Wybe Tiallings van Hindelopen letter W f 19-08-00  
1666 Hidde Ides van Dockum f 11-00-00  
 
Brieven  
Een obligatie op Eibert Hobbekees f 50-00-00  
Jan Harmens cum socias als reste f 25-00-00  
Bouven Pijtters volgens acte als reste f 12-17-00  
Capitein Costerum volgens assignatie op dito ontfangen mede onder listing berustende f 553-00-00 
Specificatie op de heeren Raden van de proventie van Stadt en landen f 91-16-12 
Een specificatie op dito heren f 113-12-00  
Een specificatie op dito heren f 78-08-00 
---------- 
f 283-16-12 
Bovenstaende specificatien onder Groenewolt berustende  
 
Roelof Jans volgends acte f 10-00-00  
 
[0326r] [lege pagina] 
 
[0326v] Op de kerfstocken  
 
Jurien Tuges f 14-10-02  
Meinert oom f 19-01-04  
Mijnheer Amama f 13-08-04  
Wopke Jansen Acker f 6-19-00  
Capitein Teunis Groenwolt f 4-18-04  
Frans Jacobs van Doccum f 1-16-04  
 
Onder Ulbe Wypkes berustende 100 ducatons die de huisvrouw van de heer Amama sijn geleent f 315-00-00  
 
Schulden voor onwis gerekent werdende geextraheert uit het old boeck  
1654 Tonis Tammes letter T f 4-08-00  
1656 Pytter Meier letter P f 57-10-00  
de Schrijver van Gasen letter G f 5-04-00  
1659 Arien Andrys van noorden letter A f 4-05-00  
1659 Bastiaen van Rotterdam letter B f 15-10-00  
1661 Barent van Enchuisen letter B f 3-00-00  
1664, 1665 Dirck mullener bij de Franequer poort letter D f 9-07-00  
 
[0327r] 1663 Egbert lange fagel f 0-07-12 
1662 Dirck Tomas schipper van Fredrik Stadt f 7-10-00  
1662, 1663, 1664 Fedde Douwes f 311-01-10  
1663 Jan Hessels Wierdsma als reste f 11-11-00  
1662 Jelle Tytties van Enchusen f 1-00-00  
1662 Jetse mullener f 2-08-00  
1659 Ige Joncker van Drijlst f 5-01-00  
1653 Jacob Fongers van Leuverden f 54-14-08  
1663 Jacob Brouver f 2-04-08  
1659 Claes Dransen van Wormer f 2-10-00  
1662 Lieuwe Issens van Mackum f 0-12-00  
1666 Tuitien f 0-04-00  
1662 Marten Wybes van Mackum f 0-14-00  
1658 Pytter Willems f 6-00-00  
1661 Reinder Wilckes van Mackum f 10-00-00  
1665 Joannes Rijsvelt f 9-15-00  
1665 Pytter kuipper als reste f 10-00-00  
1659 Wyger mosselman van Amelant f 1-16-00  
1661 Maick Hendrix van Mackum f 31-15-00  
 
[0327v] Schulden voor onwis gerekent worde geextraheert uit het nieuw schuldboeck in folio gebonden  
Ocke Ewerts van Groningen f 3-15-08  
Swol de gequest was folio 8 f 2-03-04 
Pytter Tialckes volgens hanschrift [= handschrift] f 16-10-00  
wederspan debet volgens handschrift f 3-17-00  
Jan Hessels Wierdsma volgens assignatie op de ontfanger Wedde onder listing berustende f 144-00-00  
Noch een obligatie op Jan Hessels Wierdsma ter somma van f 250-00-00  
 
Annatatie [= annotatie] van d' schulden comende tot laste van Ulbe Wypkes ende wijlen Fyke Jans soo volcht 
[marge] betaeld volgens quitantie van den 19e april 1667 [einde marge] 
Roelof Jansen wijncoper tot Amsterdam comt volgens specificatie de somma van f 422-09-08 
moet af 315 gulden bij 't leven van Fijke Jans in verminderinge betaelt ergo hier f 117-09-08  
[marge] dese post is allange voor dese betaeld bij wijlen Fyke Jans [einde marge] 
Jacob Symens wijncoper tot Amsterdam f 192-19-00 [deze regel is doorgehaald]  
 
[0328r] [marge] betaelt aan Hoite Hoites per quitantie van den 25 april 1667 met f 96-12-00 [einde marge] 
Pytter Pytters comt 20 lopen weit 't last tot 126 goltguldens is f 97-18-00 
noch comt Pytter Pytters van butter f 43-07-00  
[marge] betaeld volgens quitantie met no. 13 [einde marge] 
Haring Eijberts comt van gecochte rogge f 204-15-00  
[marge] betaelt volgens quitantie no. 1 [einde marge] 
Pytter Cornelis Bonck comt van gecochte ende ontfangene weit f 85-16-00  
[marge] betaeld volgens quitantie met nommer 21 [einde marge] 
Jurien Syburg comt van geleverde wijnen volgens specificatie f 86-00-00  
[marge] betaeld per quitantie van den 4 maij 1667 [einde marge] 
Pytter Sioerds van Collum comt van 19 lopen witte orten 's lopen tot 5 Caroliguldens f 95-00-00  
Lourens Jacobs Asperen comt van gort ende orten met 20 halfbroden f 17-08-00  
[marge] betaelt volgens quitantie met no. 2 [einde marge] 
Heiltie Pytters comt f 57-00-00  
[marge] betaeld volgens quitantie met no. 3 [einde marge] 
de kinderen van Fransina Kijl van Impos f [niet ingevuld]  
[marge] betaeld volgens quitantie met no. 14 [einde marge] 
de weduwe van wijlen Hendrick Hartmans comt voor 1/2 last rogge tot 39 goltguldens is f 54-12-00 
[marge] betaeld volgens quitantie no. 4 [einde marge] 
Ime Heeres de goede comt f 12-00-14 
[marge] betaeld luit quitantie van den 8e Julij 1667 [einde marge] 
Ibeltie Fockes comt volgens specificatie f 22-10-00  
[0328v] Stijntie Ewert Ariens weduwe comt volgens specificatie f 115-04-06  
Hans Euwes comt f 74-05-00  
[marge] betaeld per Ulbe [einde marge] 
Gerrit Siebes Orsinga f 9-00-00  
Gerrit Buwes Schiere f 4-19-08  
[marge] betaeld per quitantie [einde marge] 
Tieerd Hoedmaker f 13-06-00  
[marge] betaeld per quitantie [einde marge] 
Tialling Eelkes schoenmaker f 15-04-00  
[marge] betaeld [einde marge] 
Hans Keimpes f 3-13-12  
noch f 0-14-00  
Age Tiebbes cleermaker f 2-15-00  
[marge] betaeld per quitantie 9 Julij 1667 [einde marge] 
Goitien Sytses cleermaker f 9-12-00  
[marge] de 3/4 parten van dese huishuier comt tot laste van 't gemeen de vordere 1/4 tot laste van Ulbe Wypkes alleen [einde marge] 
Een jaer huishuier van de bewoonde huisinge daer de 3 Leuwen [= de Drie Leeuwen] uithangen 118-00-00 of 3/4 f 88-10-00  
huishuier van d' 3 schelvissen [= de Drie Schelvissen] f 140-00-00  
[marge] betaeld volgens quitantie no. 5 [einde marge] 
de heer Amama comt van geleverde bieren f 96-00-00  
Jackle Pybes Sinnema f 10-12-00  
Jan Cornelis comt van een jaer solderhuier Vijftien Caroliguldens voor de 3/4 tot laste van 't gemeen dus f 11-05-00  
[0329r] Arien Douwes in de Pinas comt f 27-13-00  
[marge] betaeld volgens quitantie met no. 6 [einde marge] 
Cornelis Teuwis backer in Spitsbergen [= Noorderhaven 28] comt van brood f 17-06-08  
[marge] betaeld volgens quitantie no. 7 [einde marge] 
aen de bode Ruierd Hogerhuis betaeld voor sententie geld f 1-12-00  
Wopke Jansen Acker comt volgens specificatie f 70-02-08  
[marge] betaeld volgens quitantie met no. 8 [einde marge] 
Dirck Jacobs comt van tumelers [tuimelaars, soort dakpannen] f 1-07-00  
[marge] betaeld volgens quitantie met no. 9 den 10 december 1666 betaeld bij 't leven van wijlen Fyke Jans [einde marge] 
Aen Maria Sibema voor impost van de cleine maet f 56-04-00 [doorgehaald] 
[marge] betaeld volgens quitantie met no. 10 [einde marge] 
aen Simon Sloterdijck voor een graf in de Westerkerk f 30-00-00  
[marge] betaeld met quitantie met no. 11 [einde marge] 
Jan Jansen doodgraver voor 't begraven van 't lijk van Fyke Jans f 6-00-00  
[marge] betaeld volgens quitantie met no. 12 [einde marge] 
Meuwis Piebes kuiper voor de doodkist van Fyke Jans f 14-00-00  
[marge] betaeld volgens annotitie 12 schellingen [einde marge] 
aen de bidders betaelt voor haer diensten f 3-12-00  
[marge] betaeld [einde marge] 
Folckert Pytters brouwer comt f 9-19-00  
[marge] aen de wedu betaeld [einde marge] 
Lieuwe Dirx slachter comt voor 1/4 fleis f 15-07-12 
de selve noch f 5-14-00  
[marge] betaeld volgens quitantie met no. 17 [einde marge] 
Elbert Pytters comt van toebak de somma van f 24-00-00  
[0329v] Meester Pouwel chirurgijn comt van medicamenten en diensten f 1-16-00  
[marge] betaeld volgens quitantie met no. 15 [einde marge] 
aen Aeltie Reins Wynia van impost, van wijn ende toebak f 7-08-00  
[marge] per quitantie van den 21 maart 1667 betaeld [einde marge] 
Signeur Carel le Febure [= le F?bre, koopman te Alkmaar] comt volgens 2 specificatien in daten den 1e en 29 november 1666 't samen de somma van f 96-16-00  
Dr. Arckenbout comt van visitatiegelt de somma van f 7-04-00  
Meester Jan Renevelt chirurgijn f 2-14-00  
[marge] betaeld f 4-16-00 [einde marge] 
betaelt aen de dienstmeid f 4-16-00  
[marge] betaeld f 6-16-00 [einde marge] 
noch aen vis, kaersen, olij ende andere verscheidenen percelen uitgeschoten, terwijl Hiltie ende haer man noch in huis waren, 't samen f 6-16-00  
de bleecker op de Bilpoorts bleeck comt van bleeckloon volgens specificatie f 3-19-00  
betaeld 1-02-00 aen Meike de huisvrouw van Douwe Wopkes meedbrenger betaeld van breidloon een paar hosen f 1-02-00  
[0330r] Beernt Gerrits de Vries van Deventer heeft onder mij Ulbe Wypkes berusten 27 guldens, ter tijt ende soo lange het proces tuschen hem ende Joannis Riesvelt sal wesen gedecideert f 27-00-00  
[marge] betaeld volgens quitantie met no. 16 [einde marge] 
Schipper Coert Broeckman van Bremen comt 100 ducatons die hij onder mij heeft laten blijven berusten ergo f 315-00-00  
Capitein Allert Oosterum comt van victualie, bij mij voor hem gecocht ende tot geldt gemaeckt de somma van 68 guldens 2 stuivers naer aftochte van 8-18-00 oncosten f 68-02-00  
[marge] betaeld in october 1667 [einde marge]  
Edo Reins Wynia comt voor butter volgens specificatie f 41-18-00  
[marge] betaeld volgens quitantie met no. 19 f 59-01-00 [einde marge] 
Maria Sibema van impost f 64-01-00  
[marge] betaeld volgens quitantie no. 18 [einde marge] 
aen de collecteur Cornelis Stoffels voor impost van 's lands wegen ende Stads wegen f 201-09-00 
[marge] betaeld [einde marge] 
Sioerd Lubberts van Amsterdam comt van toeback f 18-00-00  
[marge] betaeld volgens quitantie met no. 20 [einde marge] 
Imk Hessels comt f 3-13-12  
[0330v] [marge] betaeld 2-10-00 [einde marge] 
Pytter Sonderlant comt van een paer vrouwen hosen f 2-10-00  
Isbrand Joosten Heins betaeld den 7 Julij 1667 tersake geleverde brandewijnen anno 1666 volgens specificatie no. 21 f 67-11-00  
Joannis Joannis backer voor broodwaren luit specificatie ende quitantie no. 22 anno 1667 betaeld f 9-01-08  
Albert Sybes Groen betaeld volgens quitantie no. 23 f 7-14-00  
Jan Cornelis Cats weduwe betaeld per quitantie no. 24 f 12-15-00  
noch bij Ulbe Wijpkes betaeld f [is doorgehaald] 
aen Antie Douwes wollennaister f 2-10-00  
voor verteringe in 't boelgoedhouden f 4-17-00  
voor St. Jacob Schatting f 2-10-00  
aen Geertie Gaerman f 2-02-00  
voor Schorsteen geld f 10-00-00  
noch aen Geertie Gaerman tersake verteringen f 9-05-00  
[0331r] De notaris Bavius Ziricus comt van salarien als reste f 64-02-08  
Sabinius Stephani comt voor Schrijflonen en verdiensten f 26-14-00  
T. Theodori kint [= Joannes Tarquinius] mede van salarien wegens de proceduren contra Capitein Puaboer f 9-09-00  
 
Borgtochten die voor het geemeen sijn gedaen namentlijck  
Voor Lolcke Obbes wijdschipper borge geworden voor 150 guldens  
 
[Opmerking: Lolcke Obbes, gehuwd met Jeltje Gosses, liet in 1668 een huis bouwen aan de Zoutsloot 45. Zie de gevelsteen van Zoutsloot 45. Vanaf 1686 woont de burgemeester Wilthetus Jelgersma in dit pand. Eveneens in 1668 kocht Lolcke Obbes een 'grote stalling en wagenhuis' aan de Grote Ossenmarkt nr. 17 van de mede-gedeputeerde Joan Ammama. In 1694 verkoopt weduwe Jeltje dit pand. Kennelijk heeft stadsmakelaar Ulbe Wypkes deels borg gestaan bij deze transacties.]  
 
 
[0331r] 
noch borge geworden voor Meinert Clasen wijdschipper tot 150 guldens  
noch borge voor Doecke Doeckes wijdschipper tot 100 guldens  
voor Hendrick Hinnes noch borge geworden tot 75 guldens  
voor Tiallingh Idserdts chirurgijn wonende tot Winsum tot 25 guldens  
noch borge geworden voor Barent Gerrits de Vries tot 150 guldens  
noch borge geworden beneffens Claes Faber voor eenen Jan Wipsen doctor van Collum, aen Jan Joannes Hannema 36000 moppen  
 
[0331v] Een proces tegens Jacob Fongers van Leuverden [= Leeuwarden] als gedaagde om betalinge van ontrent 60 Caroliguldens 
Een proces van Hobbe Timeus waerbij Hobbe eischt de waerde van 130 lopen orten 't lopen tot 4 guldens waervoor Ulbe aen Ulbe in betalinge heeft overgelevert drie assignaties van Jan Hessels Wierdsma, holdende op de ontfanger wedde dit pro memoria 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert ende gesloten  
In kennise van ons Commissaris ende ondergeschreven Secretaris den 18e Januarij 1667 
(get.) Jan Knijff 18/1 57 1667 
(get.) D. Wringer 1667