Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 301r

Pand:  0

Inleiding:  [0301r] Inventarisatie en beschrijvinge ten overstane van de praesiderende burgemeester Jan Knijf als commissaris, gedaen ten sterfhuise van wijlen Leentie Gorris wedue van Ippe Thijssen van alle de goederen uit ende inschulden bij haer naegelaten geschiet ten versoecke van Douwe Gorris woonachtig tot Wiwert als oom ende geauthoriseerde curator over de drie naegelatene kinderen van de overledene voorschreven met namen Tijs Ippes olt 22 jaren, Frouck Ippes olt 19 jaeren ende Tietske Ippes olt 11 jaeren zijnde de aengevinge gedaen bij de geseide twe oltdste kinderen soo volcht actum den september 1667. Opmerking: Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 500, aktedatum 13-09-1667: Thys Ypes oud 22 jaar weeskind, Frouk Ypes oud 19 jaar weeskind, Tzietske Ypes oud 11 jaar weeskind, Wijlen Ype Thyssen vader, Wijlen Leentje Gorrels moeder, Douwe Gorrels, woonachtig te Wieuwerd curator, curator over personen en goederen, oom

Inventaris: 
[0301r] Bedden ende bedtscleeren 
3 bedden met drie peulen 
6 oorcussens 
7 dekens soo Spaense als groene gevoert als ongevoert 
 
[0301v] een paar groene gardijnen 
3 rabatten met een schorsteenscleet 
6 stoelcussens  
 
Linnen ende wollen cledinge soo in als buiten de cas 
12 slaeplakens 
3 wijtlingen 
3 banck lakens 
3 bancks wijtlingen 
4 peuldoecken 
24 cussenslopen 
10 vrouwenhembden 
[0302r] 2 tafellakens met een serwet 
4 bruine schorteldoecken 
21 neusdoecken 
3 handoecken met 3 cleine doecken 
18 mutsen 
10 ondermutsen 
 
Wollen 
een rassen schort 
een bratten borstlijf 
2 lakens kragen 
een rode borstrock 
[0302v] een rode schorteldoeck 
een carmosijnen rock 
een fuilemorten schort 
een paar swart lakens mouwen 
een overlijf 
een swarte schorteldoeck 
een carmosijnen rock 
een blauwe dito 
een rode dito 
een linnen schort 
een borstrock 
een overlijf 
[0303r] 2 paer hosen 
een paer muilen 
een oude borstrock 
 
Houtwerck 
een eken kewy 
een geverfde tafel 
een geel schabeltie 
een stoel  
een tafel  
een mantelstock 
3 tobben met een tinne 
[0303v] een mangelbord met een mangelstock 
3 stoffers 
3 borties met een spygel 
een schuttelbanck 
2 luiwagens 
een blau geverfd banckie 
10 borden soo bedplancken als anders 
2 wateremmers 
4 stoelen 
een armkorfke met een naijkorfke 
2 kleerkorven 
een waschamel 
2 spinwielen ende kleerbesem 
 
[0304r] Steenwerck 
30 sticken omhangende ende omstaende stick soo groot als kleine stenen pannen 
14 schalen soo groot als klein 
5 kleine kopkes 
4 kannen 
een wit soutvat, noch een 
6 clapmutskes 
2 fleskes 
enig daegs schuttelgoet 
 
[0304v] Coper, tin, mesch, ende iserwerck 
een gootling 
een iseren pot 
3 treeften 
een strijckiser 
een tange, aschop, met een fleisvorckien 
een iseren kandeler met een rooster 
een coperen koeckpanne 
een tinnen com 
10 tinnen lepels 
6 boecken soo clein als groot 
 
[0305r] De winckel met de waren 
3 1/2 tonne twee backen 
een olytrom met een vijsel 
noch een trom 
7 brandewijns kanties met een half laets 
2 trachters 
5 moster maties 
een tinnen brandewijns kroeske 
een tinnen drinck kroeske 
2 trachters met 3 olymaties van blick 
2 grote stenen kannen 
4 dosen 
een sierpvat met enig seerp daerin 
7 houten meelmaten 
[0305v] 6 flessen waeronder een met brandewijn een met bolleschijt ende een met eeck de andere leegh 
2 paar meschen schalen met een rijs lepel 
een paer houten schalen 
een houten emmer 
een blauw tobpke noch twee 
een eierkorf daerin een eij 
een tobke met sout 
2 tobkes met steenbick 
een aschvattie 
een duinsand vadtie 
een laed met schuersand 
een kiste met meel 
[0306r] een kiste met gort 
2 laden met spijckers 
een schrijf met een papierbord 
een lege halftonne 
een houten bier stelling 
een houten potbanck 
een werelts kaert 
18 winckelborden 
225 nie sticken soo groot als clein potties als panties berger als ander in de winckel om te vercopen 
2 dosijn lijnen 
11 boschen swevelstocken 
34 swartselvatten 
[0306v] 4 grote besems 
een tobke met 5 schrobberkes 
14 houten sleven 
14 houten lepels 
10 maecte dweilen 
een half stick cortling 
2 vatties met seep 
2 stenen olybacken 
2 houtwrijvers 
2 puities met een sack 
een groene suickerpot 
2 gele tonties 
[0307r] een 1/4 met een bitsie butter 
3 lege butter fierndels 
een houten schammel 
3/4 flas ende geern 't samen 11 1/2 pondt wicht 
3 soutmaten 
enige romlingen onbenaemlijck van keersen als geern ende andersins 
een toonbanck 
een rolbedt 
een houten jock met een spijntie 
 
[0307v] Silverwerck 
3 silveren lepels 
een silveren brandewijns kroeske 
 
Gerede gelden ten sterfhuise bevonden 
6 a 3 guldens 3 stuivers 0 penningen f 18-18-00 
1 a 1 gulden 8 stuivers 0 penningen f 1-08-00