Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 134r

Pand:  0

Inleiding:  [0134r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten huiise van Willem Gysberts mr. timmerman, van sodanige goederen als bij sijn overleden huijsvrou Diucke Douwes metter doot ontruijmt ende nagelaten zijn, ten versoeke van Dominee Theodorus Paludanus pastoor tot Pingjum ende Folckert Jacobs mede aldaer, als curatoren over Rintje Douwes ende Gerben Douwes erffgenamen ab intestato van Diucke Douwes voorschreven ten eenre, ende Willem Gijsberts voornoemd requireerde ter andere zijden, alles ter overstaen van de praesiderende burgemeester Gosse Joannes Adama als tot desen (vervolgens commissie van den 16e maij 1662) verordonneerde commissaris ende heeft de meergemelte Willem de belofte van alles getrouwelijk te sullen aengeven in handen van welgedachte commissaris gepraesteert ende is voorts de beschrivinge procedeert, wes volcht desen 27e Maij 1662.

Inventaris: 
[0134r] Bedden ende bedscleren in de grote binnencamer 
[0134v] 2 beden met 2 peulen 
13 oorcussens waer van vier slopen 
4 dekens groen sijnde, waer onder twe ongevoerde ende 2 gevoerde 
2 wijtlingen 
4 gardijnen, 2 rabatten ende een schorsteen kleed 
8 stoelcussens 
7 stoelen 
een eeken kas 
een murmerde dito 
een eken schabel 
een groene kiste 
een eeken schabeltie 
een verfde slaepbank 
een spygel 
een keers laed 
een kanbord 
3 schilderijen 
2 alabasterde borties 
2 kleine borties voor de schorsteen 
een kindere komferke 
 
Steen 
10 slechte pannen 
4 Oostindische pantjes 
3 Oostindische clapmutskes 
2 Oostindische copkes, een dito kelck 
3 sausierken, waer onder een groff 
6 kannen 
[0135r] 2 kopkes 
een wit Oostindische kopke 
4 coppen 
7 schalen 
 
In 't voorkamerke 
een fuieren tafel 
een fuieren kas 
3 schilderien 
een boekkas met een eenige boeken 
een spygel 
6 stoelen 
een naij korff 
een bed met een peul 
4 oorcussens met sloopen daarover 
3 dekens 
2 lakens 
6 stoelcussens 
6 pannen 
een rabat, 2 gardijnen, een schorsteen kleed 
4 tafel borden 
8 coppen 
7 schalen ende sausierken 
een ijseren ellen 
een houten emmer 
een heugel ende tange 
 
[0134v] In de spijscamer 
een messchen braed panne 
een coperen pot 
een messchen gootlinge 
een ijseren candelaer 
een tinnen schuttel 
7 pannen 
8 flessen 
 
In de plaeds ende loods 
eenige houten waren 
een gootlingh 
een schuimspaen 
2 topkes met 2 wateremmers 
een coperen pan 
een hangijser 
een messchen pottie 
een tafel ende stoel 
eenige schuttelgoed 
 
In de gangh 
2 mouden 
2 kleerkorven 
een hackborde 
2 mangelstocken 
een mangel bordt 
 
Op de solder 
2 dekens 
een vleisvat 
[0136r] een draij bank 
noch eenige rommelinge bestaende in enige stuckies hout 
 
Op de boven solder 
eenige fuieren sneden delen ende eenige andere stuckies hout 
eenigh oud ijser 
 
In de kas staende in de achtercamer bevonden, zoo volght 
 
Wollen 
een carmozinen rock 
een swart lakens dito 
een rode lakens rok 
een swart glad schort 
een swart ende roode schorteldoek 
een lakens kraegh 
2 liffkes, een heresajen ende een grofgreijnen 
een hoik [= huik] 
een donckere blauwe rock 
een blauwe dags dito 
een rode schorteldoek, gladde mouwen, een kraagh 
een lijffke 
een paer hoosen 
een bos geern 
16 silveren lepels 
2 silveren croesen 
een brandewijns dito 
 
Linnen 
21 vrouwen hembden 
19 lakens 
8 dito 
3 wijtlingen 
7 peuldoeken 
27 slopen 
12 tafellakens 
17 servettten 
[0136v] 3 kasdoeken 
3 oude witte schorteldoeken 
3 nuesdoeken 
4 vlecht snoeren 
een kinderen doek met een hantdoek 
 
In de fuieren kas 
17 blauwe ende witte schorteldoeken 
een bont schorsteen kleed 
een grouwe witte schorteldoek met een blauwe 
12 vriesche mutsen 
een kleed over 't kantoor 
4 sloopen 
3 neusdoeken 
17 halsdoeken 
20 vrouwen mutsen 
3 hooftdoeken 
een groote kindere doek 
een oud wassen schort 
een puister 
eenige lappen waer onder een halff stuk fuilmort 
 
In de slaepbanck 
3 lakens niu doek 
 
't Schabel daerinne na gedane opening bevonden soo volght 
in een bossie 4 valveerde rijxdaelders 
4 querten rijcxdaelders 
een stucje silvergelt 
2 halve rosenobels 
een ducaet 
en aen dubbeltties ende stuivers f 25-00-00 
aen schellingen f 30-00-00 
[0137r] noch aen schellingen f 12-00-00 
een pajement f 5-11-00 
36 a f 3-03-00 f 113-08-00 
24 ende 1/2 a f 2-10-00 f 60-12-08 
een vreemt stuckjen gelt f [niet ingevuld] 
pajement f 0-02-00 
een halve carolus f 6-00-00 
een vreemt stuckjen gout f 2-10-00 
een halve gouden ducaton f 7-10-00 
11 werp schellingen f 16-10-00 
pajement f 3-00-08 
---------- 
 
Briiven ende Instrumenten 
Een testamentum reciprocum van Willem Gijsberts ende wijlen Diuke de dato den 16 julij 1656 quoteert met no. 1 
Copia scheidinge tusschen Willem Gijsberts ende sijn kinderen bij Aeffke Gerrits getogen quoteert met no. 2 
Een obligatie op Freerk Dilerts ende Maijke Hendriks echtelieden binnen Harlingen de dato den 8e martij 1658 continerende 200 gulden sorte waeraff de intrest betaelt zijn tot den jare 1662 quoteert met no. 3 
[0137v] Een obligatie van den 17e maij 1650 op Dirk Ruierds houdende ter somma van 32 gulden onder deductie vant gene daerinne betaelt is volgens de marginale annotatie quoteert met no. 4 
Een dito op Andris Harmens binnen Harlingen de dato den 1e meij 1650 door cessie becomen van Aeltje Reiners continerende als reste 75 gulden sorte, sijnde de intres tot maij 1662 toe betaelt quoteert met no. 5 
Een dito van den 22e februaris 1659 op Broer Liuwes schoenmaker holdende ter somma van twe hondert garoliguldens sorte waer van de intres tot den jare 1662 zijn betaelt quoteert met no. 6 
Een dito op Beern Harmens cum uxore tot Pingjum de dato den 20e september 1657 continerende 100 gulden sorte waer van de intres tot den 20e september sijn betaelt quoteert met no. 7 
Een obligatie op Anne Pyters van den 22e [0138r] april 1645 ter somma van 100 guldens daer op een jaer intres verschoten is quoteert met no. 8 
Een reversael van den 3e maij 1645 door cessie van den 3e maij 1647 becomen van Teunis Willems van Dalen waerop noch te rest is twe hondert caroliguldens met een jaer intres tegen 6 percento holdende op Anne Pyters cum uxore met no. 9 
Coopbrieff ende quitantie van den 7e marti 1642 van 4 vijfte parten van 3 goudguldens grondtpacht gaende uit de huijsinge ontrent de Lommert staende, nu de Keets gesinde toebehorende. 
Item van 36 stuivers uit de huijsinge bij de Lommert en van 7 1/2 stuivers uit de woninge van Andris Steengraeff waer op een jaer grondtpacht is verschenen exempt van de 36 stuivers ende 7 stuivers die betaelt zijn, met no. 10 
Coopbrieff ende reversael de dato den 4e maij 1649 van sekere camer bij de Lange Lijnbaen alhier staende door Willem Gijsberts en wijlen Diucke Douwes in cope becomen quoteert met no. 11 
[0138v] Coopbrieff ende ingeloste reversael van den 22e april 1651 van sekere huijsinge, schuiere ende plaetse daer achter, daer Willem Gysberts ende wijlen Diucke Douwes van Jel Jans in cope hadden becomen quoteert met no. 12 
Coopbrieff ende ingeloste reversael van den 16e februari 1659 van sekere huijsinge cum annexis staende in de Katterugh door de gemeensman Hendrik Coenraeds ende Willem Gysberts 't samen ende elx voor de helfte in cope becomen van Pyter Minnes quoteert met no. 13 
Coopbrieff ende quitantie bij Saske Douwes huijsfrou van Duwe Bauckes aen Willem Gysbert ende wijlen Diucke Douwes gepasseert van anderhalff achte part aen sekere huijsinge staende aen de Franequer Poorts Dwinger quoteert met no. 14 
Coopbrieff ende reversael ingelost ende betaelt sijnde de dato den 28e januari 1643 van sekere huijsinge staende op de Zuijder Wal daer Willem Gysberts ende Diucke Douwes van Pyter Clasen hebben becomen quoteert met no. 15 
[0139r] Coopbrieff ende ingeloste reversael de dato den 21 december 1636 van sekere huijsinge cum annexis staende ontrent de twe bruggen, door Willem Gijsberts (voort 't echte met Diucke Douwes) aengecoft quoteert met no. 16 
Coopbrieff ende reversael van den 16 october 1653 van de coop van de gerechte vijfte part van sekere huijsinge ofte camers staende in de Oorloffs Steigh door Willem Gysberts ende Aefke Gerrits gecoft van Dirk Pyters cum uxore quoteert met nommer 17 
Coopbrieff ende quitantie van den 27 junij 1641 van een vijfte part van sekere huijsinge in de Orloff Steigh staende bij Jop Dirx van later gepasseert ende waer aff de coopsumma betaelt is den 14 januarij jongstleden volgens quitantie op den selve staende quoteert met nommer 18 
Een quitantie van den 30 maij 1661 [0139v] bij Gerrit Willems gepasseert aen Willem Gysberts ende wijlen Diucke Douwes van 500 gulden sorte bij hem ontfangen wegens sijn wijlen moeders erffenisse met interes van dien quoteert met no. 19 
Acte van borghtochte van den 7 maij 1652 bij Sijmen Jouckes ende Walingh Tieerds gepasseert als borgen voor Jel Jans nopens de cooppenningen van 't huijs bij Willems Gysberts werdende bewoont quoteert met no. 20 
Coopbrieff van sekere kamer ende weeff winkel staende ontrent de Franequer Pijp aen de Stads Vesten door Douwe Martens ende Diucke Douwes van Tieerd Bauckes cum uxore in cope becomen quoteert met no. 21 
Acte van accoord en quitantie van den 19 oktober 1655, Ibele ende Jan Lamberts voor haer ende last hebbende van Tiets Lamberts met Diucke Douwes gemaeckt en gepasseert nopens de erffenisse van Lambert Reins quoteert met no. 22 
[0140r] Quitantie bij Gerrit Jans gepasseert ter soma van 25 gulden wesende een legaat bij Lambert Reins aen haer besprooken quoteert met no. 23 
Attestatie bij Jan Philips Chabalie [= Doopsgezinde Waterlandse gemeente Amsterdam Alkmaar vermaner en auteur Jan Philips Schabaelje (1592-1656)] cum soc. voor de notaris Loosdrecht [not. Jacob van Loosdrecht was eveneens doopsgezind] gepasseert ten voordele van Diucke Douwes quoteert met no. 24 [Opm.: deze attestatie in Stadsarchief Amsterdam, toegang 5075, not. Jacob van Loosdrecht, 23-11-1655, inv.nr. 1979, f. 446-446v (scans 451-452)] 
Een hantschrift van den 8e april 1658 bij Jacob Schaack gepasseert ter somma van 550 gulden waer van Gerrit Willems 125 gulden competeert, zijn daarop de vernoemde Schaaks huijsvrou Feike Faber de helfft betaelt wesende, de andere helfte onwijs quoteert met no. 25 
Een notule ofte project van staet soo van Willem Gysberts als Diucke Douwes door Willem Gysberts eigenaer hant geschreven quoteert met no. 26 
Coopbrieff ende quitantie van een graff steed op 't kerkhoff alhier met no. 27 
[0140v] Quitantie bij Dirk Pyters cum socia passeert aen Willem Gysberts de dato den 8 maij 1642 quoteert met no. 28 
 
2 bondels brieven wesende voort merendeel copieen van scheidinge 
 
In de kelder 
een bali pick 
2 1/2 doodvats plancken 
 
Op de solder 
2 stucken rockvleis 
2 stucken speck 
 
Houtwaren 
5 balckies waervan twe a elleff vercocht zijn 
28 masten 
2 1/2 ribben 
 
Een schuldboek in 4o [= quarto] 
[0141r] Pals Bauckes curator over Baucke Sirx voor costpenningen van de selve voor 30 weken ende 4 dagen tot 2 gulden weeks belopen in eender somma f 61-02-06 
Pyter Cornelis brouwer debet f 1-14-12 
Jan de Boer debet f 6-07-12 
Heiltie Pyters f 6-13-08 
Convojmeester Ammama f 26-11-08 
Trijntje Clases f 49-01-02 
de selve f 1-06-00 
Auck Reiners f 18-03-00 
de Heer Hamstra erven debent f 25-04-08 
De Convojmeester Annema cum socia f 8-00-08 
Hojte Hojtes f [niet ingevuld] 
Gemeensman Hendrik Coenraeds f 42-18-04 
Jetske debet f [niet ingevuld] 
Tietske Heemstra debet f 77-02-04 
[0141v] Janneke Aeke Abbes weduwe f 9-08-00 
Jan Clases f 8-10-08 
Lammert smidt f 1-15-00 
Beers Harmens debet f 2-10-00 
Seerp Piers f 5-00-02 
Anne Pyters f 17-11-00 
Gerrit Willems f 56-14-00 
De Heer Steensma debet f [niet ingevuld] 
Regnu Pijeters f 10-00-00 
 
Utstaende huijs huieren 
Sybe Clases debet van camers huir f 24-00-00 
De selve als rest f 4-00-00 
Andris van opcamers huijr f 11-04-00 
Van Diucke f 23-02-00 
[0142r] Van Dirk Ruirds f 10-00-00 
Wybe Esges f 18-04-00 
Lourens toegenaemt Heitie f 11-04-00 
Wybe Aesges rest van oulde huir f 12-00-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert, in kennis van ons commissarissen ende secretaris 
(get.) Gosse Johannes Adama 1663