Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 270r

Pand:  0

Inleiding:  [0270r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van wijlen Auke Douwes, in leven burger burger ende wijdschipper alhier van alle de goederen uit ende inschulden aldaer bevonden ten overstaen van de praesiderende burgermr. Jan Knijf als tot desen verordonneerde commissaris geadsocieerd met Dr. Dominico Wringer secretaris, op het versoeck van Sweer Tomas, ende Rintie Douwes, beide wijdschippers alhier, omen ende respective curatoren over de overledene nagelatene weeskinderen requiranten, ende Aefke Jacobs des selfs nagelatene weduwe voor haar selfs ende als moeder ende wettige voorstanderse over haar twee voorkinderen requireerde, ende is op des selfs aengevinge onder belofte van getrouwigheit in handen van welgedachte commissaris tot beschrivinge is geprocedeert in manieren soo volcht. Actum den 30 augustus 1667

Inventaris: 
[0270v] In de daegs camer bevonden 
een bed met een peul 
3 oorcussens met slopen 
een Spaense deken 
een gevoerde dito 
een paar groene gardijnen met een rabat 
een groen schorsteen cleedt 
 
Houtwerck 
een schilderij van Christi geboorte 
een dito zee stick 
een mantelstock 
een ronde tafel 
11 daegs stoelen 
3 naij korfkes 
 
[0271r] 7 stoelcussens soo groen als geblomd 
2 emmers met een lanteerne 
een spijgel 
een keers laed 
een swevelstockslaedtie 
een cleer besem met een haer borsel 
2 schermen 
een vloerstoffer 
 
Steenwerck 
2 pasteleinen clapmutsen 
3 pasteleinen vrucht schuttelties 
een dubbelde pasteleinen butterschuttel 
2 enckele butter schuttels 
2 acht cantige en een rond pasteleinen copke 
[0271v] 3 slechte butter pannen 
 
In de spijscamer bevonden 
4 witte schalen 
een dito clein 
5 blauwe schlechte pannen 
3 witte commen 
2 daegs drinckkannen met tinnen lidden 
2 witte pannen 
2 canties 't een wit, 't ander blauw 
3 slechte pannen 
enich daegs schuttelgoed 
3 slechte butter pannen 
een wit soltvat 
een blauw comke 
 
[0272r] Koper tin, mesch en iserwaren 
een iseren kandeler met een opstaande lamp, 2 tangen met een aschop 
3 treeften 
een iseren ketting 
een houdegen 
een tinnen croeske 
een blicken tromp 
2 messchen gootlingen 
 
Boecken 
4 psalmboecken met testamenten ende silveren knippen daer aen, de drie Aucke Douwes kinderen, en 't ander Antie Jacobs Jan toebehoort 
 
2 soetemelx kaesen 
 
[0272v] In 't voorcamerke bevonden 
 
Houtwerck 
een vuyeren cas 
een rak daarop negen stenen tafelborden 
 
Steenwerck 
3 blauwe ende 2 witte pannen 
2 pasteleinen copkes 
een slechte cop 
2 schaelties 
 
Houtwerck 
2 tobbes, een mangelbord 
een houten candeler met luijwagten dweil ende stoffer 
 
[0273r] een blicken salaeds emmer 
twee schabelties 
3 wateremmers 
een messchen eijer panne 
2 paer clompen 
een albasterd bordtie 
tijen soo groote als cleine soetemels kaesen 
 
Goederen op de solder bevonden 
2 slaepbancken 
[0273v] een bed met een peul 
een oorcussen met een sloop 
een bed met een peul 
3 oorcussens 
4 cussen slopen 
4 lakens 
2 wijtlingen 
een groene gevoerde deken 
een Spaanse deken 
een groen ongevoerde deken 
een slechte deken 
een sloustie 
[0274r] 2 Spaanse deken 
een groene gevoerde 
een peul met een oorcussen met 2 slopen overtogen 
2 groene stoelcussens 
een pertij zeeprunjen 
een Danswicker kiste 
een peerde krebbe, vleis-vat, ende tobbe 
noch een tobbe 
een vleisketel met een coperen lid 
een ledder 
een pertij noords ende ander hout 
een quantiteit turf 
[0274v] een meelvat 
een bijle met een rager 
 
Goederen in de beste kamer bevonden 
2 bedden ende 2 peulen 
6 oorcussens 
2 groene ongevoerde dekens 
noch een dito 
2 paar dito 
2 rabatten een schorsteen cleed 
7 stoelcussens 
 
Steenwerck 
3 pasteleine pannen 
3 pastelijnen butterschuttels 
5 pasteleinen copkes 
8 dito clapmutsen 
 
[0275r] 3 pasteleijnen coppen op de cas 
2 dito bubbelde butterschuttels 
3 grootte dito coppen op de cas 
een clein 
een (ingevoegd) glasen globe 
2 pasteleijnen vruchtschuttelties 
een slechte panne 
2 slechte tafelborden 
 
Houtwerck 
een grote eken kevy 
een murmerde casck 
een uittrecken tafel 
[0275v] 2 swarte stoelen 
5 groene dito 
een schilderij van Maria Boodschap 
een schilderij van 't hofke Gensemerij [hof van Getsemane] 
een zeestuck 
2 albasterde borties 
een musket met sijn toebehoren 
een spygel 
een schilderike van Christus en Emaus 
een cleer besem 
een schilderij van Josephs broeders 
een albasterd bortie 
drie soetemelx caesen 
een groene een witte cruidige hebbecaes 
een vuijrbecken 
een goudwicht 
[0276r] 2 mangelstocken met een mangelbord 
2 cleerkorven 
 
Linnen 
43 lakens 
16 pueldoeken 
6 wijtlingen 
39? cussenslopen noch een dito 
21? manshembden 
14 tafelakens 
20? servetten 
10? handoeken 
[0276v] 6 blaeuwe handoeken 
7 blaeuwe dito 
3 bonte tafelakens 
2 bonte schorstienleden 
 
Wollen mans clederen 
een swart lakens mantel 
een pack swart lakens cleren 
een pack sprinckeld lanes cleren 
een sprinckeld rockjen met een laijen overtrexel 
een blaeuwe hemdrock 
drie hoeden met 2 paar hosen 
 
[0277r] Wollen goed ten lijve van Wobbel Tomas behoort hebbende 
een swart lakens lijfke met twee swarte lakens cragen 
een bratte lijfke 
een heere saijen schort 
 
Linnen ten lijve van Wobbel Tomas gehoort hebbene 
10 vrouwenhembden 
een silveren onderiem 
 
Silverwerck de gemene boedel rakende 
een mingels croes 
een anderhalf pegels dito 
[0277v] 16 silveren lepels 
een silveren brandewijns croeske 
 
Gerede gelden 
127 1/2 a 03-03-00 tot f 401-12-00 
20 a 01-08-00 tot f 28-00-00 
noch aen a 03-03-00 tot f 294-10-08 
aen schellingen f 10-00-00 
4 1/2 a 02-10-00 is f 11-05-00 
155 a 03-03-00 is f 488-05-00 
 
Aen gereed geld van 't eerste termijn van het gecochte schip ter somma van achthondert caroliguldenss veertien penningen f 808-00-14 
327 a f 03-03-00 is f 1030-01-00 
aen oosters geldt f 03-15-00 
pajement f 01-01-00 
 
[0278r] Brieven en instrumenten 
een obligatie tot laste van dese stad Harlingen ter somma van vijfhonderd caroliguldens bij wijlen Jan Hendrix des weduwes eerste man uit getelt de dato den 1 december 1655 quoteert met f 500-00-00 
een dito tot laste van Oeds Wijbes bij de weduwe Aefke Jacobs uit geseth ter somma van vijftich caroliguldenss de dato den 16 februari 1657 quoteert met f 50-00-00 
een dito tot laste van Jan Joris Geerman cum uxore bij wijlen Aucke Douwes uit geseth ter somma van twee hondert caroliguldenss de dato van 9 september 1661 quoteert met f 200-00-00 
---------- 
f 750-00-00 
 
[0278v] een obligatie tot laste van Pytter Clasen schuitvoerder ter somma van vijfentwintich goudguldens bij Aucke Douwes ende Wobbel Tomas in tijden echteluijden uijtgeset de dato den 18? januarij 1662 quoteert met D, dus hier aen caroliguldens f 35-00-00 
een dito handschrift tot laste van Age Hemmes tot drie hondert caroliguldens als reste van meerder somma Aucke Douwes bij scheidinge ten dele gevallen de dato den 1? maij 1662 quoteert met f 300-00-00 
een obligatie tot laste van Simen Douwes, cum uxore huisluiden onder den dorpe Arum ter somma van vierhondert caroliguldens bij Aucke Douwes uitgeseth de dato den 1? maij 1662 quoteert f 400-00-00 
---------- 
f 735-00-00 
 
[0279r] een bodemereije ?brief tot laste van Willem Tiebbes smalschipper ter somma van eenhondert caroliguldens de dato den 7e februari 1665 quoteert met f 100-00-00 
een obligatie tot laste van dese stadt Harlingen ter somma van seshondert caroliguldens de dato den 22e maij 1666 quoteert met f 600-00-00 
een obligatie tot laste van desen Landschappen gebracht ten comptoire van de heer ontfanger Walrigh ter somma van vijfhondert caroliguldens de dato den 14e juny 1666 quoteert met f 500-00-00 
---------- 
f 1200-00-00 
 
[0279v] een obligatie tot laste van Janckle Wijbes Sinnema cum uxore ter somma van twee hondert caroliguldens de dato den 23e november 1666 quoteert met f 200-00-00 
een obligatie tot laste van Dirck Cristiaens mr.schoenmaker cum uxore ten somma van vierhondert caroliguldens de dato den 23e april 1667 quoteert met f 400-00-00 
een dito tot laste van Hessel Sytses wonende op der Bilt aen Vrouwe Parochie ter somma van eenduijsent caroliguldenss de dato den 24e maij 1667 quoteert met f 1000-00-00 
---------- 
f 1600-00-00 
 
[0280r] Boekschulden 
Gerlof Imes mr. schipstimmerman is schuldigh wegens een gecochte solt last den 27e maij 1667 wijlen Aucke Douwes ende sijn broeder Rintie Douwes bedragende int geheel achthondertnegen caroliguldens vijftien suivers comt hier voor de helfte vierhondertvier seventien stuivers acht penningen f 404-17-08 
Focke Jacobs ende Marten Ockes beide scheepstimmerlieden sijn schuldigh wegens een gecochte solt last op den 3e julij 1667 wijlen Aucke Douwes met des selfs broeder Rintie ouwes gemeen, ter somma van achthondersevenenvijftich caroliguldens 10 stuivers comt hier voor de helfte vierhondertachtentwintich caroliguldens vijftien stuivers f 428-15-00 
een wijds schip cum annexis bij wilen Aucke Douwes self gevoert geweest 
de gerechte helfte van 't wijdtschip bij de soon Tomas Auckes gevoert 
 
[0281r] Lasten 
Sydts Pytters apotequer betaald tersake geleverde medicijnen f 21-11-00 
Antie Jans betaeld tersake lakenwaren f 35-16-10 
hopman Claes Falckenburg voor bier f 14-02-08 
Marten Tiepkes mede tersake bier bij liquidatie f 07-17-08 
mr.Marten Joannes betaeld tersake mr. loon f 12-12-00 
Dirck Christiaens betaeld tersake geleverde schoenen f 05-03-12 
Pytter Jansen voor winkelwaren f 05-03-12 
Hilck Heres voor winkelwaren f 05-11-08 
Bouwen Hessels smid voor iserwerk 10-02-08 
Fedde Gerbens voor een paer schoenen f 01-6-00 
---------- 
f 119-13-06 
 
[0281v] Jan Cornelis compassemaker voor verwe f 00-19-00 
Folckert Pytters brouwer voor bier f 06-16-00 
hopman Falckenburg voor wachtgeld f 03-00-00 
aen de wardeersters van de winkel betaeld f 02-16-00 
---------- 
f 13-11-00 
f 119-13-06 
---------- 
f 133-04-06 
schattinge f 02-11-00 
op 't halve schip is noch te goede twee termijnen bedragende f 1184-00-00 
tot Bremen debet tersake gecochte holtwaren f 1500-00-00 
---------- 
f 2819-14-06 
 
het jongste kint van wijlen Aucke Douwes is bij accoord toegestanden ende betaeld tot vergelijk van de cledinge bij de andere kinderen en rede genoten tachtig caroliguldens f 80-00-00 
---------- 
f 2899-14-06 
 
[0282r] Doodschulden bij de weduwe betaeldt 
Keimpe Ariens betaeld voor de doodkist f 18-00-00 
Zyds Pytters voor medicinen ende Spaense wijn f f 14-00-00 
de bidder f 03-03-00 
de wakers betaelt f 04-14-08 
aen de doodgraver f 02-10-0 
voor vleis f 04-00-00 
voor bier f 03-10-00 
noch voor wijn ende eten bij de wakers genoten f 03-00-00 
---------- 
f 52-17-08 
 
Aldus gedaen geinventariseert ende gesloten, ten huise van oud commissaris, ende secretaris. Actum ut supra:  
(get.) Bartel Kleisen Lanting 
(get.) D.Wringer 1668