Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 234r

Pand:  0

Inleiding:  [0234r] Inventarisatie ende [ doorgehaald : beschrivinge] warderinge gedaen ten huyse van Jan Sybrens grootschipper alhier ende Hiltie Jans hun nu in echte begewen hebbende ende alsoo aen wedersijden voorkinderen sijn van Jan Sybrens cant met namen Sybren Jansen olt 22 jaeren ende Tieerd Jans olt 21 jaer sampt Frans Jans 19 jaer ende sijn van Hiltie Jans voorkinderen met Jacob Jansen olt 16 jaer ende Jan Jansen olt 14 jaer ende Jancke Jans olt 11 jaer sampt Grietie Jans 8 acht jaer ten overstane van de praesiderende burgemeester Harmen Synes Nauta als commissaris geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris op 't versoeck van Jan Sybrens ende Hiltie Jans ende is de warderinge gedaen door ons stadts gesworen wardeersters Dieucke Clases en Pyttie Jacobs. Actum desen 21 juny 1667. Opmerkingen: Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, inv.nr. 114, aktenr 538, aktedatum 09-06-1668: Sybren Jansen oud 23 jaar weeskind, uitlandig naar Indie Tjeerd Jansen oud 22 jaar weeskind, Frans Jansen oud 19 jaar weeskind, absent Buwe Thomas oud burgemeester curator, curator ad actum divisionis Jan Sybrens grootschipper vader, Weduwnaar van Simk Aages moeder, Hertrouwd met Hiltje Jans genoemd. Hiltje Jans wonende te Harlingen, trouwt Herv. gem. Harlingen 25-02-1649 Jan Jacobs (wijdschipper) wonende te Harlingen. Autorisatieboeken invnrn 114, aktenr 849, aktedatum 25-09-1679: Hiltie Jans moeder, Rinse Jetses Roorda koopman curator, curator over personen en goederen, doopsgezind Grietie Jans oud 20 jaar weeskind, requirant, Weduwe van Jan Jacobs wijdschipper vader.

Inventaris: 
[0234v] Bedden ende bedtscleeren sijnde dese naevolgende goederen Jan Sybrants inbrengt  
1 bed met een puel f 45-00-00 
2 oorcussens f 14-00-00 
2 pluymcussens f 6-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 cleine dito f 1-05-00 
2 teeck toe kussens f 4-00-00  
2 overtrexels toe stoelcussens f 6-00-00  
2 stoelcussens f 5-10-00 
1 dito met een blad f 2-10-00 
een witte Spaense deken f 5-00-00 
een dekens voer f 4-10-00 
een groene deken f 5-00-00  
een groene dito f 5-00-00  
---------  
f 106-15-00 
 
[0235r] Linnen 
2 laeken f 6-00-00  
2 dito f 8-10-00 
2 dito f 11-00-00 
2 dito f 5-10-00 
2 dito f 11-00-00 
2 dito f 5-10-00 
2 dito f 12-00-00 
2 dito 10-00-00 
2 tafellakens f 4-00-00 
2 dito f 3-00-00 
3 indersten toe cussens f 2-05-00 
3 cussens slopen f 8-00-00  
2 dito f 4-00-00 
dito f 4-00-00 
2 dito f 2-00-00  
dito f 1-15-00  
---------  
f 98-10-00  
 
[0235v] een back met een servet f 2-00-00 
 
Houtwerck 
een eken cas f 15-00-00  
een cantoor f 6-00-00  
2 stoelen f 5-00-00  
2 dito f 0-15-00  
een stoel f 0-15-00  
enich houtwerck f 1-00-00 
enige tafelborden en stoffers f 1-11-00  
4 bedts plancken f 0-12-00 
een keesbord met een rackie f 1-05-00 
2 schilderien f 8-00-00 
een ley met een cleerbesem f 0-12-00  
 
Oost Indisch werck  
een poort schaeltie, een clapmutske met een butterpantie f 3-10-00  
2 copkes f 2-10-00 
---------  
f 52-10-00 
 
[0236r] 3 grote pannen f 1-11-00 
3 canties met een appeltie f 1-05-00 
enich slecht schuttelgoet f 1-11-00  
 
Coper, tin, mesch ende ijserwerck  
een vijsel f 3-05-00  
een vijsel f 3-05-00 
een ketel f 9-00-00 
2 koeckpannen f 2-10-00 
een rooster slaeds emmer ende enig ander onbenamelick f 1-15-00 
2 kisten f 6-00-00  
een sleed met een ijser f 3-00-00  
een vuierbecken f 3-00-00  
een tafeltie f 2-10-00  
een wafelijser f 3-00-00 
 
Silverwerck  
5 silveren croesen wegen 91 lood 't lood 29 stuivers f 131-19-00  
8 silveren lepels wegen 26 1/2 lood 't lood 26 stuivers f 34-09-00  
----------  
f 208-15-00 
 
[0236v] Dese nae gestipuleerd goederen sijn Hilti Jans ingebrachte goederen  
 
Bedden ende betscleeren 
een bed met een puel f 9-00-00 
een bed met een puel f 5-00-00  
een bed met een puel f 16-00-00  
2 oorcussens f 12-00-00 
2 dito f 6-00-00 
2 pluym dito f 4-00-00 
2 dito f 1-10-00  
een groene deken f 5-00-00 
een dito Spaens f 6-00-00 
een dito f 2-10-00 
een groene deken f 5-10-00 
een ruyge deken f 3-00-00 
een wijtling f 4-00-00  
een dito f 4-00-00 
--------  
f 123-10-00 
 
[0237r] een stoel met een oorcussen f 2-10-00  
3 stoel dito f 10-00-00 
3 dito f 7-00-00 
1 dito f 7-00-00 
een stick groen laken lang 1 1/2 ellen f 6-00-00  
een rabat f 0-15-00 
een rood scharlakens ruft met een swachtel f 4-00-00  
 
Linnen 
lakens f 6-00-00 
2 dito f 5-10-00 
2 dito f 5-10-00  
1 dito f 3-00-00 
2 peuldoeken f 2-05-00  
2 cussenslopen f 3-05-00 
2 dito f 3-05-00 
2 dito f 3-10-00  
-----------  
f 62-10-00  
 
[0237v] 2 cussens slopen f 3-00-00 
2 dito f 1-11-00 
+2 dito f 1-15-00 
2 dito f 1-11-00 
2 dito 1-08-00  
2 dito 1-05-00  
2 kindere doecken f 2-10-00 
3 dito f 2-00-00 
5 servetten f 2-00-00 
 
Houtwerck  
een eken kewy f 30-00-00 
een klein kistie f 6-00-00 
een kinder kistie f 1-15-00  
---------  
f 54-15-00  
 
[0238r] 2 stoelen f 0-15-00 
2 dito f 1-11-00 
2 dito f 0-12-00 
2 dito f 0-12-00  
6 dito f 1-05-00 
een mantelstoeck f 0-14-00 
een slaepbanck f 3-00-00 
een schilderdt bortie  
met een hang almannack f 1-00-00 
een spygel f 1-05-00  
enige omhangende schilderien 
met een spygel f 2-10-00 
3 stoven met een manngelbord 
ende mangelstock f 1-00-00 
topkes ende 4 dosen f 1-15-00 
2 tobben f 2-15-00 
---------  
f 19-04-00  
 
[0238v] enige romlingen was houtwerck f 3-00-00 
7 bedplancken met een  
scherm en anders f 2-06-00  
enige stoffers met een vloerveger f 1-12-00  
3 paer gardijnen met rabatten 
met de roeden f 10-10-00 
een schorsteens cleet f 1-11-00  
 
Oost Indisch steenwerck 
4 grote Oost Indische schuttels f 10-00-00 
2 clapmutsen f 4-00-00 
2 butterpanties f 3-10-00  
3 cleine clapmutskes f 4-00-00  
2 copkes f 1-15-00 
2 coppen f 2-15-00 
---------  
f 34-19-00 
 
[0239r] 3 salf potties f 2-04-00 
3 sacierkes met 2 eierdopkes f 2-13-00 
enich slecht steenwerck f 1-00-00 
2 butterpanties Oost Indische f 2-10-00  
3 dito f 1-11-00 
2 vruchtschaalties f 2-00-00  
een vruchtschaeltie f 2-10-00  
2 straetse schalen f 1-11-00 
3 coppen f 7-00-00  
enige butterpanties en tafelborden f 1-15-00  
enige kannen f 1-06-00  
---------  
f 26-00-00 
 
[0239v] Coper, tin, mesch en ijserwerck 
een meschen pot f 3-10-00 
een ketel f 5-00-00 
een dito f 2-10-00 
een coperen pot f 2-00-00 
een meschen schuymspaen  
met een kraen en anders f 1-02-00 
enige handblakers en kandelers f 1-00-00 
een strijck ijser f 2-00-00 
een kandeler f 2-10-00 
2 treeften