Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-04-09 13:13:12Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 215 folio 313r

Pand:  Zoutsloot 54

Inleiding:  [0313r] Ontzegelinge van slotte ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere vice praesiderende burgemeester Lourens Jacobs Asperen als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuise van wijlen Auckien Doeckes in leven weduw van wijlen Lambert Gerryts Knoop wijdschipper, van alle sodanige goederen als voornoemde Auckien Doeckes nagelaten heeft ende aldaer ten te sterffhuise bevonden sijn, ten versoecke van Hendricks Schamper burger ende coopman binne dese stadt als geauthoriseerde curator ad actum divisionis ende ter tijdt voorschreven Auckien Doeckes sterfhuis sal wesen gereddet over Yttie ende Gerryt Lammerts, respectievelyk old 20 ende 18 jaren, zijnde de aengevinge der geoderen gedaen bij der kinderen bestemoeder Gryttie Jans, welcke de belofte bij manuale stipulatie in plaets van eede in handen van de voors. burgemeester als commissaris omme alles getrouwelyck te sullen aengeven heeft gedaen, waer op dan in de beschrijvinge is geprocedeert als volght. Actum den 30e may 1683.

Inventaris: 
[0313r] In de binnen kamer 
een bed met een peul 
twe groene Spaense deeckens 
vier oorcussens 
twe paer gordijnen met twe rabatten 
een groen schorsteenkleedt 
[0313v] drie schilderde borden 
negen stoelen 
tien stoelcussens 
een ronde gemurmerde tafel 
een Danswijcker kissie, 't welck d'dochter Yttie alleen toecomt als voor haer gelt gecocht te sijn 
 
Oostindisch steenwerck 
vier dubbelde butterschuttels 
vijftig dito koppen 
twe vrucht schalen 
twe dito klapmutsen 
vier dito enckelde butterpanties 
een Delfse butterschuttel 
een spiegel 
een wit schorsteenkleed met een dito kleed voor de glasen 
 
[0314r] twe groene spreedties 
noch twe dito 
 
In de spijskamer 
een mesken gootling 
een standtkandelaer met een snuyter 
twe slechte panties 
een messchen strijckijser met een blijcken blakertie 
een messchen liddtie 
een stooff met een koperen seel 
een koperen off meschen blaker 
twe stenen appelties met een kraefke ende een mosterpottie 
twe tinnen olij waten 
twe grauwe kannen 
vijff slechte panties 
seven tafelborden 
 
[0314v] Op de plaets eenig slecht steenwerck 
 
Op 't voorcamerke 
een bed met een peul 
een dito bed met een peul 
drie oorcussens 
drie Spaense dekens waervan d'witte ende een groen sijn 
een paer gordijnen met een rabath 
een dito groen schorsteenkleed 
een spiegel 
drie schilderde borties 
een gele slaepbanck 
twe stoelen 
Oostindisch werck 
een dubbelde butterschuttel 
[0315r] vijff enckelde butterschuttels 
drie dito clapmutsen 
vier dito coppen 
een mantelstockien 
een mangelbord met een mangelstock ende een glaed bord 
twe dosen 
een bont kleed om de deur met een wit kleed voor de glasen 
twe groene spreedties om d?cosijnen 
een stoffer met een stoelcussen 
 
In de kelder 
een geel etel kaske 
een dito tafeltie 
[0315v] ses stoelen 
een coperen gootling 
een ijseren pot 
een ijseren rooster een dito buttergote ende een olykoecks forckie 
drie stoven 
twe stoelcussens 
twe wateremmers 
een klein messchen gootlingje 
een scherm, luywagen ende besem 
een treeft ende tange ende aschep 
vijff tinnen lepels 
eenig steenwerck 
een blauwe kanne met een tinnen lid 
een koeckpanne met een vloerveger 
 
[0316r] Een eecken kas daerin nae ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
twintig lakens 
drie en twintig vrouwen hembden 
twe wijtlingen 
twe en dartig slopen 
negen peuldoecken 
twe tafellakens 
sestien servetten 
een dousijn grote kindere doecken 
acht witte schorteldoecken 
vier nacht halsdoecken 
ses kleine kindre doecken 
eenig klein kindergoed 
[0316v] sestien witte buysdoecken 
 
Wollen 
een swart lakens huyck 
een swart lakens rock 
een dito greynen 
een dito rood scherlakens 
twe blauw lakens rocken 
een dito says 
een rood scherlakens borstrock 
een braten manteltie 
een rood rasse onderst 
een swart heresays schort 
een wollen werpen schort 
een dito linnen 
een rood buffelse rock 
[0317r] een paer boratten mouwen 
drie bed ende schorteldoecken 
twe witte handdoecken 
twe witte borstrocken met een paer dito mouwen 
ses bruyne schorteldoecken 
 
In 't Danswijcker kistie bevonden navolgende silverwerck: 
een grote silveren beker 
twe silveren lepels 
een silveren oorijser met een dito haernaeld ende vingerhoed 
een half silveren scheerke met een dito ketting 
een koker met silveren stoters 
twe gouden ringen, zijnde d'ene een hoep ende d'andere een steenringh 
 
In 't voornoemde kastie bevonden wijlen Auckien Doeckes troupenning bestaende in navolgende species 
een silveren geslagen stuck waer drie rijxdaelders f 7-10-00 
[0317v] 23 walweerde rijxdaelders a 2-12-00 f 59-16-00 
drie halve dito a 1-16-00 f 3-10-0 
drie oorden a 0-13-0 f 1-19-00 
Aen pajement f 35-11-00 
---------- 
f 101-04-00 
f 7-10-00 
---------- 
f 108-14-00 
 
aen neusdoeken 
vier ondersten 
eenige mutsen 
een kapsluyer 
een rode borstrock met een paer half mouwen 
een psalmboeck met beslagh met een silveren kettinkje daeran 
tien ellen wit slijtting doeck 
tien ellen wit slijting doeck 
vijff ellen fijn dito 
15 pond gesoden gaern 
een klein lapke doeck van omtrent een ellen 
een messchen vuyrbecken 
 
[0318r] In 't voorhuys 
een winckel met een toonbanck waerin volgende waren: 
19 soetemelx keesen 
seven groene dito 
eenige dosen ende vaten waerin eenige kruyden ende soete waren 
acht Japonse mutsen, met een stuck stoff ende andere kamerijen 't welck bij de dochter wort gepossideert ende vercocht, ontrent waerdig een hondert ende vijftig caroli guldens 
eenig swartsel, swavelstocken, potgoed, grauw papier ende dweyl goed 
eenig grote ende eenige kleyne heydene besemen nuycken ende stofferkes met eenige netten 
 
een sackie met rijs 
een coperen rijs lepel 
twe koperen beckens 
een metalen vijsel 
een tinnen oly tromp 
[0318v] tien tinnen eeck kannen ende kanties 
twe dito trachters 
een groot vat met een weinig wijdasch 
eenige flessen 
een halve ton met eeck vol 
een dito verndeels vol 
een quartie waerin eenig brandewijn 
een vat waerin eenig seroop 
een dito vat vol traen 
een dito vat waerin eenig wijnasijn 
twe vaties waerin van d'eene lijnolij ende d'ander raepolij is omtrent halff vol 
twe messchen schalien 
 
Een oud schultboeckie in quarto waerin sowisse als onwisse boeckschulden welck op segge van de dochter vergroot sijn op een somma van ontrent een hondert Carolie guldens 
 
[0319r] Een decreetbrieff bij de Hove gepasseert van een kamer staende op de Soltsloot [d.i. Zoutsloot 54] waer van d'kinderen wijlen moeder voor desen volgens voorschreven decreetbrief de helft is geweest toebehorende doch is deselve nu geheel eigen volgens de bestemoeders verklaringe 
Een dito decreetbrief van een camer staende recht over dese bovenstaense camer welcke ook nu geheel wijlen Auckien Doeckes eigen is, volgens verklaeringe als voren