Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 190r

Pand:  0

Inleiding:  [0190r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaan ten sterfhuise van wijlen Gerrit Gijsberts in leven burger en meester stadtstimmermans knecht deser stede van alle de goederen uit en inschulden aldaar bevonden ten overstane van de praesiderende burgermeester Schelto Fontein, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris op 't versoeck van Willem en Pytter Gijsberts omen over Gijsbert Gerrits hun wijlen broeders Gerrit Gijsberts nagelatene soontie requiranten en Grijttie Gijsberts nagelatene wedu van voorschreven Gerrit Gijsberts moeder over haar soontie Gijsberts Gerrits bij de overledene in echte verweckt dan sig nu als secunda vota begeven hebbende met Harmen Clasen haar tegenwoordige man, en bij desen me praesen[t] requireerde, en heeft de requireerde de belofte om alles getrouwelijck aan te geven gedaan in handen van de welgedachte praesiderende burgermeester Schelto Juriens Fontein tot desen verordonneerde commissaris [0190v] waar op de warderinge door onses stadts geedichtede wardeersters Dieuke Clases en Dieucke Jans is geprocedeert in manieren als volcht desen 7 maij 1667.

Inventaris: 
[0190v] Bedden en bedtcleeren 
een bed met een puel f 22-00-00 
een bed met een puel f 15-00-00 
2 oorcussens f 5-00-00 
3 oorcussens f 10-00-00 
2 dito f 2-00-00 
3 dito f 3-05-00 
1 groenen deken f 7-00-00 
1 dito f 2-10-00 
1 dito f 3-10-00 
1 dito f 2-10-00 
1 witte Spaanse deken f 2-10-00 
1 dito f 3-00-00 
een witte Spaanse kinderdeken f 1-00-00 
een rood scharlakens ruft f 3-00-00 
2 stoel cussens f 4-00-00 
1 dito f 2-00-00 
---------- 
f 88-05-00 
 
[0191r] 4 stoelcussens f 2-15-00 
2 rabatten met een schorsteenscleedt f 1-00-00 
2 slaaplakens f 3-10-00 
2 dito f 5-05-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 6-10-00 
2 dito f 5-05-00 
twe dito f 3-10-00 
3 wijtlingen f 2-05-00 
2 slopen f 2-00-00 
2 dito f 2-10-00 
3 pueldoecken f 2-05-00 
2 lakens f 7-00-00 
2 lakens f 5-15-00 
---------- 
f 54-10-00 
 
[0191v] 2 lakens f 4-10-00 
2 slopen f 1-15-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 2-00-00 
4 dito f 2-10-00 
4 dito f 2-10-00 
3 witte met 2 bonte dito f 1-15-00 
1 tafellaken f 2-00-00 
4 servetten f 3-00-00 
2 grote doecken f 1-08-00 
2 grote dito f 1-05-00 
3 dito f 1-11-00 
---------- 
f 32-04-00 
 
[0192r] 9 cleine doecken ende een kasdoeck f 1-11-00 
een stick doeck lang 40 ellen 17 stuivers, beloopt f 37-00-00 
een half pont geern f 0-10-00 
enige lapkes doeck f 1-05-00 
 
Coper, tin, meschen, iserwerck 
een gootlingh f 2-00-00 
een coperen pot met een lid f 2-05-00 
een corperen pot f 2-00-00 
een eerden emmer f 5-00-00 
noch een dito f 5-00-00 
1 tinnen half mingelen f 1-00-00 
8 tinnen lepels met 2 tinnen croesen f 1-00-00 
2 kannen met tinnen lidden f 1-00-00 
---------- 
f 59-11-00 
 
[0192v] Houtwerck 
3 schilderde borden f 3-00-00 
1 albastert bord met een spygel f 1-05-00 
een lanteerne f 0-15-00 
een vuijerbecken f 0-15-00 
een eken kewy f 16-00-00 
een groen geverft caske f 3-00-00 
een gootling f 1-11-00 
2 groene stoelen f 0-14-00 
2 groene dito f 0-15-00 
enige stoelen met een voetbank f 1-11-00 
---------- 
f 29-06-00 
 
[0193r] Steenwerck 
enig omhangende steenwerck, tang, asschop, 2 treeften f 2-04-00 
een stoffer met een houtwrijver f 0-10-00 
enig daags schuttelgoet f 0-16-00 
een vuieren cas met een emmerke met de pannen daerop f 4-00-00 
een spinwiel met een waschamen en 5 melkpotten f 2-05-00 
2 emmers met een glaadbord met een tobbe f 1-16-00 
enige romlingen tesamen f 2-06-00 
enig andere romlingen onbenamelijck f 2-00-00 
9 cleerstocken f 2-08-00 
een wastobbe met turf[kor] korven ende bierstelling en andersin[s] f 5-00-00 
---------- 
f 29-05-00 
 
[0193v] Silverwerck 
een croes weegt 8 5/8 lood, 't lood 28 stuivers f 11-11-00 
7 lepels wegen 17 lood, 't lood 26 stuivers f 12-02-00 
---------- 
f 23-13-00 
eerder f 88-05-00 
f 54-18-00 
f 32-04-00 
f 59-11-00 
f 29-06-00 
f 29-05-00 
---------- 
f 317-02-00 
 
[0194r] Gerede gelden ten sterfhuise bevonden 
De somma van 't gelt hier voren verhaalt, bedraagt in eender somma van driehonderd Caroli guldens dus hier f 300-00-00 
 
Brieven ende instrumenten 
een obligatie tot laste van Jan Tiallings en Antie Sijbes de somma van vijf en seventigh Caroli guldens in dato den 1 maij 1665 
quoteert met A f 75-00-00 
Een obligatie in dato den 13 julij 1666 tot laste van Sioerd Tierx monterende de somma eenhondert Caroli guldens quoteert met B. dus hier f 100-00-00 
[0194v] Een coopbrief voor Gerrit Gysberts en Grytie Sybrants van seker camer cum annexis staande en gelegen alhier in de Weverstraat met het ingeloste reversaal van dien, in dato den 8 april 1663 
Een coopbrief bij Hinne Dirx aan Albert Harmens haar eerste man, van sekere huijsinge cum annexis staande alhier achter de kerk met ingeloste reversaal van dien, de dato den 1 april 1649 
Enige turf op de solder leggende met het hout tesamen bij Harmen Clasen en Grytie Sybrants tegenwoordig echteluiden alhier overeen gecomen dat de warderinge ontrent na haar beste kennissen waardig soude zijn de somma van f 25-00-00.