Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 156r

Pand:  Hofstraat 37

Inleiding:  [0156r] Inventarisatie ende beschrijvinge ten overstane van de burgemeesteren Hendrick Coenraats ende Ewert Ruierds als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ofte desselfs clercq, gedaan ten sterfhuise van Lysbet Jans weduwe wijlen Tiebbe Ipes in de Hofstraat alhier versturven zijnde, van alle de goederen aldaar bevonden, op 't versoeck van Hincke Tiebbes meerderjarich voor haar selfs ende Hendrick Hendricks glaasmaker geauthoriseerde curator over Ipe Tiebbes reeds in 't 21 jaar olt zijnde, sampt Rippert Jacobs Forsenburgh mede geauthoriseerde curator over Jan Tiebbes olt 14 jaaren in dier qualiteit gesamentlijk erfgenamen van de overledene boven genoemt, zijnde aangevinge geschiet bij bovengenoemde mede erfgename Lysbeth Jans, die de beloft daartoe staande in handen van de gemelte commissarien heeft gepraesteert waarop tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren als volcht. Actum Harlingen den 5e april 1667.

Inventaris: 
[0156v] Bedden etc. 
2 bedden ende 2 puelen 
10 oorcussens  
5 dekens 
2 paar gardijnen en 2 rabatten 
11 slaaplakens 
22 slopen 
4 pueldoecken 1 dito 
12 vrouwenhembden  
een tafellaken 
2 servetten 
15 nuesdoecken 
20 vrouwen mutsen 
6 blauwe schorteldoecken 
een blauw linnen schorsteenscleedt 
3 ondermutsen 
2 hooftdoecken 
ellef soo Friesche mutsen als andere 
7 cragen ende halsdoecken 
3 flippen 
 
[0157r] Wollen etc. 
een swart lakens hoick 
een swarte rock 
een gladde dito 
2 daags rocken 
3 schorten 
2 borstrocken 
een swartlakens lijfke 1 dito 
een glad lijfke 
een manteltie 
een daags 
4 paar mouwen 
2 rode schorteldoecken 
3 swarte schorteldoecken 
3 wollen kragen 
3 overlijven 
 
[0157v] 10 3/4 pond geern 
7 stoelcussens  
een schorsteenscleedt 
een rode borstrock 
een dito sonder dito 
2 paar hosen 2 paar schoenen 1 paar muilen 
een borstlap 
2 wollen Friesche mutsen 
een wrong 
 
Houtwerck 
een eken kevy 
een tafel 
een houten wyge ende wygbanck 
[0158r] 10 stoelen 
een kerckstoel 
5 schilderien 
2 cleine borties 
2 armemmerkes 
een spygel 
een mangelbord ende mangelstock 
2 cleerbesems een stoffer 
1 houtwrijver een luijwagen 
2 spinwielen 
een kerckstooff 
een andere stooff 
een wateremmer 
een waschtobbe ende 2 waschamels 
een clein dito 
een vleisvat  
een turfcorf 
[0158v] 10 cleerstocken 
een cleercorf 
 
Steenwerck  
2 Oostindische clapmutskes 
29 stuck staande ende omhangede steenwerck soo coppen, schalen en pannen als anders 
3 coppen op de kevy 
enig schuttelgoet 
2 glasen kanties 
een drinckanne 1 dito 
 
[0159r] Coper, tin, mesch ende iserwerck 
een ketel 
een coperen pot 
een coperen craan 
een messchen schuimspaan 
1 rooster, 1 tange, 1 asschop ende 2 treeften 
een ketting in de schorsteen 
een lanteern 
een koeckpan  
een vuijrbecken 
6 tinnen lepels 
een tinnen mosterpot 
 
[0159v] Silverwerck 
een silveren croes 
2 silveren hechten messen 
 
Brieven ende instrumenten 
Een obligatie op Minne Hendrix de dato den 3 maij 1663 tot twe hondert caroliguldens waaraff Jan Ides als mede erfgenaam van Fenne Jans moet hebben vijff ende seventigh guldens, blijft een hondertvijff ende twintig guldens f 125-00-00 quoteert met littera A. 
Een obligatie op Minne Douwes Bleker cum uxore de dato den 10e junij 1663 tot twe hondert caroliguldens, waaraff de boven genoemde Jan Iedes mede moet hebben vijff ende seventig caroliguldens, blijft dan f 125-00-00 
 
Vasticheden 
2 camers staande in de Hoffstraat waaruit de overledene is versturven zijnde 't coopbrieff daaraff quoteert met littera C. 
[0160r] Aldus gedaen geinventariseert ende gesloten in kennisse ons commissaris ende secretaris. Actum ut supra.  
 
(get.) Evuert Ruijerdts  
(get.) D. Wringer 1667